HATODIK RÉSZ

KRISZTUS UTOLSÓ

FÖLDI NAPJAI

AZ ELÁRULÁS

       Minden, amit a Messiásról írtak a próféták be fog teljesedni. Pogányok fogságába esik, kigúnyolják, megvetik, és bántalmazzák. Megverik, és megölik, de a harmadik napon feltámad.214

       Hamarosan el kell hagynom e világot. Egyenlőre nem jöhettek velem oda, ahová megyek. Együk meg együtt az utolsó Páska vacsorát, mielőtt eljön szenvedésem ideje; mert mondom nektek: addig nem eszem abból, amíg mindazt, amit az jelképez be nem teljesedik az Isten országában, és a szőlő gyümölcséből sem iszom addig, amíg eljön Isten országa.

       Ez a kenyér az én testemet jelképezi, amely értetek adatik. Egyétek ezt rám emlékezve. Ez a bor, Isten megváltásának új szövetségét jelképezi, az én véremmel lepecsételve, amit értetek ontok.215

       Fel kell áldoznom az életemet, ahogy a próféták is megmondták. Micsoda bánat száll arra, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Ezt nem mindegyiktekre mondom, mert nagyon jól ismerem azokat, akiket én választottam, de meg van írva: „Aki az én kenyeremből eszik, az árul el engem.” Ezt már most elmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy később higgyetek bennem.216

       Azzal dicsekedtek, hogy készek vagytok meghalni értem? Szomorú, de mindnyájan elhagytok majd engem elárulásom éjszakáján, ahogy azt a próféták megírták: „Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok.”217

       Ó Atyám, hallgasd meg az imámat! Ha lehetséges, múljon el tőlem ez a megpróbáltatás! De ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg.218

       Íme, eljött az óra, amikor az Emberfiát elárulják, és bűnösök kezébe adják. Vigyázzatok, aki karddal él, kard által is hal meg.219
______________________

214
Lukács 18:31-33.
215
János 13:33; Lukács 22:15, 16, 18-20.
216
Máté 26:24; János 13:18; Zsoltárok 41:10; János 13:19.
217
János13:38; Márk 14:27; Zakariás 13:7.
218
Márk 14:36.
219
Márk 14:41; Máté 26:52.

 

       Hogy lehet, hogy csókkal áruljátok el az Emberfiát, és úgy jöttök elfogni engem, mint valami tolvajt, kardokkal és botokkal? Naponta veletek voltam a templomban, és soha nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, és a sötétség ereje most munkálkodik.220

       Nem látjátok, hogy ha Atyámat megkérném, akkor ő akár tizenkét sereg angyalt is küldene a védelmemre? De akkor, hogyan teljesednének be az írások, amelyek előre megmondták, hogy ennek így kell történni? Most az Emberfia, megdicsőül; és Isten felmagasztaltatik benne.221
______________________

220
Lukács 22:48, 52, 53.
221
Máté 26:53; János 13:31.

 

A TÁRGYALÁS ÉS A KERESZT

Semmi hatalmad nem lenne fölöttem, ha felülről nem kaptál volna.222

       Miért faggatsz engem ilyen kérdésekkel? Azokat kéne vallatnod, akik engem hallgattak. Ők nagyon jól tudják, hogy miket mondtam. Nem titokban terjesztettem a tanításaimat, hanem nyíltan beszéltem, hogy az egész világ hallja. Nyilvánosan tanítottam, az imádat helyén és a templom udvarán, ahol a követőim összegyűltek.

       Ha bármi törvénybe ütköző dolgot mondtam, akkor bizonyítsd be. De ha az igazságot mondtam, akkor miért ütsz meg engem?223

       Az én királyságom nem e világból való. Ha királyságom e világból volna, akkor követőim felemelték volna kezüket értem és megvédtek volna, hogy ne kerüljek a kezetekre. De az én királyságom nem földi királyság.

       Mégis igazatok van, amikor azzal vádoltok engem, hogy király vagyok. Erre a végre születtem, és ezért jöttem erre a világra: hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki szereti az igazságot, az felismeri üzenetemet.224

       Most lesz ledobva e világ fejedelme, és ha én felemeltetem a földről, akkor mindenkit magamhoz vonzok.225

       Legfőképpen ezért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavehessem. Senki nem veszi el tőlem, hanem én adom oda, szabad akaratomból. Hatalmamban áll, hogy odaadjam, és hatalmamban áll, hogy újra visszavegyem. Az Atya adta nekem ezt a hatalmat és jogot.226

       Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek.227

       Eloi, eloi, lama sabaktani! *

*Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
______________________

222
János 19:11.
223
János 18:23.
224
János 18:36, 37.
225
János 12:31, 32.
226
János 10:17, 18.
227
Lukács 23:34.

 

A FELTÁMADÁST KÖVETŐEN

Ó bolondok, milyen lassúak vagytok elhinni azt, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezeket kellett Krisztusnak elszenvednie, hogy azután megdicsőüljön. Ne legyetek hitetlenek többé, hanem higgyetek!228

       Ez az amiről beszéltem nektek, amikor veletek voltam, hogy mindazoknak, be kell következni amik meg voltak írva rólam a Mózes könyvében, a próféták által, és a zsoltárokban. Az hogy Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadnia a halálból a harmadik napon, és megtérés és bűnbocsánat hirdettetik az ő nevében, minden nemzet között, Jeruzsálemtől kezdve.229

       Tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Ti nem tudjátok, hogy honnan jöttem, vagy azt, hogy hová megyek. Ti a földön születtetek. Én föntről jöttem. Ti e világból valók vagytok. Én nem e világból való vagyok.230

       Senki nem ment fel a mennybe csak az, aki lejött a mennyből, az Isten Fia, aki a mennyben van. Menj, mondd el testvéreimnek, hogy elmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.231

       Miért kételkedtek és engeditek, hogy kétségek öntsék el elméteket? Legyen békességetek! Nézzétek a kezeimet és a lábaimat! Érintsetek meg, és bizonyosodjatok meg a feltámadásomról, mert egy kísértetnek nincs húsa és csontjai, mint ahogy látjátok, hogy nekem van. Mert láttál engem, hiszel. Áldottabbak vagytok ti, akik nem láttatok engem és hisztek.232

       Egy kis idő múlva, a világ nem lát majd engem, de az én jelenlétem veletek marad, és mivel én élek, ti is élni fogtok.233
______________________

228
Lukács 24:25, 26; János 20:27.
229
Lukács 24:44, 46, 47.
230
János 8:14, 23.
231
János 3:13; 20:17.
232
Lukács 24:36-39; János 20:29.
233
János 14:19.

 

MINDIG

Ahogy engem elküldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.234

       Menjetek és tanítsatok minden nemzetet, bemerítve őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Menjetek az egész világba, és hirdessétek ezt a jó hírt minden embernek. Akik hisznek és bemerítkeznek, üdvösséget találnak de azok, akik nem hisznek elvesznek.235

       Várjátok az Atya ígéretére, amit tőlem hallottatok, mert Keresztelő János vízbe merítette be a követőit, de ti Szent Szellembe lesztek bemerítve.236

       Új erőt kaptok majd, ha a Szent Szellem eljön hozzátok, és tanúim lesztek, itt Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, és a föld minden egyes részén. Vegyétek a Szent Szellemet.237

       Tanítsátok az embereknek mindazokat, amiket én tanítottam nektek, és ne feledjétek…Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.238
______________________

234
János 20:21.
235
Máté 28:20; Márk 16:15, 16.
236
Apostolok cselekedetei 1:4, 5.
237
Apostolok cselekedetei 1:8; János 20:22.
238
Máté 28:20.