Home         Translations         About Us   
search  
 SEHEMU YA KASANU

ILAGHIRO

INYO KIVALWA CHA CHOKA! MDIMA WADA KUGHORA MALAGHO MECHA MIKAIA WAWIWI? ANGU MUNDU WADADEDA GHAJA GHENI GHACHUA NGOLONYI

IJI LUMA LWA KENYI LWAVIKA MWADAGHAMBA, 'NDOE IKAIA NICHA ANGU MLUNGUNYI KWATINIKA NA KUKAIA NA MARUNDU. IDANA INYO MWAICHI KUTAMBUA VIMU KWA KUZIGHANA MAWINGUNYI, NENYO MWALEMWA NI KUTAMBUA MALAGHO GHA NGELO IRI?

MARKO 8:38
MATHAYO 12:39-42
MATHAYO 11:16-19
MATHAYO 12:34
MATHAYO 16:2-3

ICHI KIVALWA

ANGU UO UCHAANIWOWONIA WAYA NI NA MALAGHO KWA KIVALWA ICHI CHA KULAKA NA KAUNG'A, MWANA WA MDAMU WORI UCHAAMBONIA WAYA, KASIKIRA WACHA NA WUBAA GHWA NDEE ANDWAMWERI NA WEKE MALAIKA WIELIE.

KIVALWA CHA WUWIWIW NA KULAKA CHIALOLA MWAKILIMBITI ELA NDECHICHANEKWA MWAKILIMBITI, KUCHUMBA UO WA MLUDI JUNA. ANGU SA IJI KONI JONA OREKAIEGHE MATUKU ADADU NA VIO VARO ANDENYI YA KIFU CHA MNGUMI, NIKO KONI NA MWANA WA MDAMU UCHAAKAIA ANDENYI NDOENYI MATUKU ADADU.

WANDU WA NINEVE WICHAWUKA AIGHU YA KIVALWA ICHI KUTANYONYI, NAWO WICHACHITANYA KIVALWA ICHI KUKAIA CHAKOSERE, ANGU WANINEVE WEREHERIEGHE KWA WUNDU GHWA MACHILA GHA JONA; NA AHA JEKO ILAGHO IBAA KUCHUMBA SOLOMONI.

ELA NICHIFWANANISHA NAKI KIVALWA ICHI? CHIAFWANANA NA WANAKE WIKO KIDOMBO SOKONYI WIKIWANGANA NA WAMBAO, WIKIGAMBA,'DEREMKABIEGHE MISHEREMBE MKALEGHA KUVINA, DEREBORIEGHE CHUMBO RA WASI MKALEGHA KULILA'.

ANGU JOHANE ORECHIEGHE UKIFUNGA USEJAGHA HATA USENYWAGHA, NAWO WIKAGAMBA, 'OOKA NA PEPO' MWANA WA MDAMU ORECHIEGHE UKIJA UKINYWA NAWO WIKAGAMBA,'MZIGHANENYI MUNDU WA LWAFUO,MMBONGERI NA MGHENYI WA WAWADI WUSHURU NA WAKAUNG'A. ELAIMA IJA HEKIMA YA NEKWA HACHI NI KAZI RARO.

MBARI ROSE NAO UCHAWITANYA AWA NA AWA SEJI MLISHA UTANYAGHA NG'ONDI RIFUME KWA MBURI; UCHAWIKA NG'ONDI KWA MKONU GHAKE GHWA KIWOMI NA MBURI KWA MKONU GHWAKE GHWA KIWAKA.

NIKO MZURI UCHAWIZERA WAJA WIKO KWA MKONU GHWAKE GHWA KIWOMI."CHOONYI INYO MRASIMILWAGHA NI ABA, MMBUSE IWA JA WUZURI MOREBOISIROGHE KUFUMA WURUMWENGU GHWAZOYA KUUMBWA. ANGU NEREKOGHE NA NJALA, MKANINEKA VINDO, NEREOMIEGHE MKANINEKA MACHI, NEREKOGHE MGHENYI MKANIKARIBISHA NEREKOGHE DUU MKANIRUSHA NGUWO, NDREKO GHEMKONGO MKACHA KUNIZIGHANA, NEREKOGHE KIFUNGONYI MKANICHEA."

NIKO WAHACHI WICHAMTUMBULIA'BWANA NI LII DEREKUWONIEGHE KUKO NA NJALA DIKAKUNEKA VINDO, ANGU KUOMIE DIKAKUNYOSHA MACHI? NA LII DEREKUWONIEGHE KUKO MGHENYI DIKAKUKARIBISHA, ANGU KUKO DUU DIKAKURUSHA NGUWO? NI LII DEREKUWONIEGHE MKONGO ANGU KIFUNGONYI DIKACHA KUKUZIGHANA?

AHO MZURI UCHAWITUMBULIA" NAMGHORIA LOLI IJI MOREWIBONYEREGHE AWO WANIDU WATINI MODENIBONYERA INI MONI.

NIKO AHO UCHAWIZERA WAJA WIKO KWA MKONU GHAKE GHWA KIWAKA," FUMENYI KWAPO INYO MMBWASIRIRO NJOWE MWENDE KWA MODO GHWA KALA NA KALA GHOREBOISIROGHE UO IBILISI NA WEKE MALAIKA WAKE. ANGU NEREKOGHE NA NJALA MKANIIMA VINDO, NEREOMIEGHE MKANIMA MACHI. NEREKOGHE MGHENYI NENYO NDEMORENIKARIBISHIREGHE, NEREKOGHE DUU MKALEGHA KUNIRUSHA NGUWO. NEREKOGHE MKONGO NA KIFUNGONYI, NENYO NDEMORENIZIGHANIREGHE ANDUANGI.

NAWO WICHAMTUMBULIA " NI LII DIKUWONIE NA NAJALA, NA KAU, KUKO MGHENYI, ANGU KUKO DUU, KUKO ANGU UJA MWANA WA MDAMU WORI NDERECHEGHE KUDUMIKILWA ANDU ANGI, ELA KUDUMIKA UO MONI, NA KUFANYA IRANGI JAKE JIKAIE WUKOMBOLI KWA WENGI. NGERA MWAGHIMANYA AGHA MWARASIMILWA MKAGHIBONYA.

MKAGHIWADIA MAFUNDISHO GHAPO, MCHAKAIA WANUGHI WAPO. WALIMU WA SHARIA NA MAFARISAYO NIWO WABAA WEFUNDISHA SHARIA RA MUSA; KWA HUWO AGHO GHOSE WIMZERAGHA, GHIWADENYI NA KUGHIBONYA, ELA MSAKEBONYA SEJI WIBONYAGHA; ANGU AWO WADAGHORA ELA NDEWIBONYAGHA ANDUANGI. WADAFUNGA MIZIGO ILEMERE ISEDUKIKAGHA NA KUWIDUKISHIRA WANDU MAWEGHENYI, ELA AWO WEDI NDEWIWADAGA HATA NA CHALA CHENI. MABONYO GHAWO GHOSE WADABONYA WIKIKUNDA KUWONWA NI WANDU, NAGU WAGHIBONYA MAFINDIKIO GHAWO NA HEMU RA NGUWO RAWO RIKAIE MBAA; WAKUNDA MALALO GHA ISHIMA KARAMUNYI NA VIFUMBI VA IMBIRI SUNAGHOGHINYI NA KUROGHOLIA SOKONYI WIKIWANGWA NI WANDU MWALIMU. ELA INYO MSAKEWANGWA MWALIMU ANGU MWALIMU ONYU NI UMWERI NA INYO MMBOSE MOKO WANYINYU.

SENA MSAKEMMBANGA MNDUNGI ABA AHA NDOENYI NAGO NDEYO ONYU NI UMWERI UKO MLUNGUNYI HATA MSAKEWANGWA BWANA ANGU BWANA ONYU NI UMWERI NUO KRISTO. UO UKO MB'AA AGHADI KONYU UCHAWUYA MDUMIKI ONYU; NA UO OSE UKUJOSAGHA MONI UCHASERWA NA UO UKUSERAGHA MONI UCHAJOSWA.

NGELO MWANA WA MDAMU UCHAAGHA NA WUBAA GHWAKE NA WEKE MALAIKA WOSE WIKO ANDWAMWERI NAO, UCHASEA KIDOMBO AIGHU YA KIFUMBI CHAKE CHA NGUMA. NA IMBIRI KWAKE WICHAKWANYIKA WANDU WA CHOONYI KWAPO INYO MMBOSE MSUMBUKAGHA NA KULEMERELWA NI MISIGO, NANI NICHAMHORESHA! MKUNGIRE GONGOLO YAPO, MKUFUNDISHE KWAPO, ANGU NE MUNDU WA WUMBOA INI, NA WA NGOLO EKUSERA, NENYO MCHASIKIRA KUHOA ROHONYI KONYU. ANGU GONGOLO YAPO YABOIE NA MSIGO GWAPO GHWAANGUE.

AWA MSAGHUE KUNINUGHA KWA KIVALWA ICHI MCHAVISERA VIFUMBI VA NGUMA ITUKU JIMU NA KURITANA MBARI NA AWO WIRIKURISHIRE NGOLO RAWO NA KULEGHA MALAGHO GHA HACHI.

MATHAYO 11:28-30
MATHAYO 19:28

MALALO GHENYU

ELA IDANA NIAGENDA KUMBOISIRA MALALO. NANI NGAGENDA NA KUMBOISIRA MALALO NICHAWUYA SENA NIMDO CHA KWAPO, MPATE KUKAIA ANDU NIKAIGHA MSAKEJA WASI NGOLONYI KONYU, MRUMIRIRIENYI MLUNGU NIRUMIRIENYI NA INI WORI. NYUMBENYI KWA ABA GHEKO MALALO MENGI GHEKAIA; NGERA GHISEREKOGHE, KUMANGU NAMERIE KUMGHORIA. NIAGHENDA IDANA, ELA NIWUYA SENA KONYU. NGERA MORENIKUNDIEGHE LOLI MWADABOILWA, ANGU NIAGHENDA KWA ABA, ANGU ABA NI MBAA KUCHUMBA INI.

MSAKESHINIKA KUTAMBUKILWA KWARO IJI NAGHORA; KWA NGELO NDINI NDEMCHAANIWONA SENA KUIDA NGELO NDINI MCHAANIWONA'. NAMGHORIA LOLI, INYO MCHALILA NA KUDIKWA NI MBORI, ELA WURUMWENGU GHUCHABOILWA MCHAKAIA NA WASI, ELA WASI GHONYU GHUCHAGHALUSWA KUKAIA KUBOILWA.

IJI MUKA WAKAKUFUNGUA, WADAKAIA NA WASI ANGU NGELO YAKE EKUMBA LUFU YAMERIA KUVIKA; ELA IJI MWANA WAMERIA KUVALWA WADALIWA LUJA LUWAWO LOSE KWA KUBOILWA, ANGU MUNDU WAVALWA WURUMWENGUNYI. NA IDANA MOKO NA WASI, ELA NICHAMCHEA SENA, NA NGOLO RENYU RICHACHULWA NI KUBOILWA, NA KUBOILWA KONYU MNDUNGI NDEDIMAGHA KUMSOKA ANDUANGI.

JOHANE 14:2
JOHANE 14:1-3
JOHANE 16:19-20
JOHANE 16-21-22

ILAGHO JA ROHO

UJA ROHO NUO UNEKAGHA IRANGI. MKANIKUNDA MCHAIWADIA MEMU YAPO. NANI NICHAMLOMBA ABA NAO UCHAMNEKA MTESIA MZIMA, UCHAAKAIANYA NA INYO KWA KALA NA KALA. UO NI ROHO WA LOLI, WURUMWENGU GHUSEDIMAGHA KUMBUSA, ANGU GHUSEDIMAGHA KUMMBONA; HATA KUMMANYA ANDUANGI. ELA INYO MWAMWICHI, ANGU OKO ANDWAMERI NENYO, NAO UCHAKAIA ANDENYI KONYU.

SICHAAMSIGHA WAKIWA ANDUANGI, ELA NICHACHA KONYU. ELAIMA NAMGHORIA LOLI, ICHAMFWANA INYO INI NGAGENDA, ANGU NGERA NISEGHENDAGHA, UJA MTESIA NDECHAAMCHEA ANDUANGI; ELA NGAGENDA, NICHAMDUMA KONYU.

NA OMONI KASIKIRA WACHA, UCHAGHUWONYERA WURUMWENGU WORINYI SEJI GHUKOSERE; KWA KAUNG'A NA KWA HACHI NA KWA KUTANYWA. KWA KAUNG'A ANGU WISENIRUMIRIEGHE INI, KWA HACHI ANGU NIAGHENDA KWA UJA ABA, NENYO NDEMCHAANIWONA SENA; KWA KUTANYWA, ANGU M'BAA WA WURUMWENGU UGHU WAMERIA KUTANYWA.

NEKO NA MALAGHO MENGI GHEMGHORIA, ELA NO EMDIMAGHA KUGHIWADA IDANA ANDUANGI. ELA KASIKIRA WACHA UJA ROHO WA LOLI, UCHAMGHENJA KWA LOLI ROSE, ANGU NDEECHAGORA KWA NGUMA YAKE MONI ANDUANGI ELA UCHAMGHORIA AGHO GHENI UGHISIKIRAGHA, SENA UCHAMGHORIA MAZA RICHAGHA.

UO MONI UCHANIKASA INI, ANGU UCHAMGHORIA AGHO GHENI UCHAAGHIWUSA KUFUMA KWAPO. VOSE VIKO NA ABA NI VAPO. NIKO NAMZERA ANGU UO ROHO UCHAWUSA GHAPO NA KUMGHORIA INYO. NI NDEE MWANA UAO KONYU KASIKIRA WALOMBWA SAMAKI NI MWANWAKE, UCHAAMNEKA CHOKA WULALO GHWA SAMAKI ANGU ULOMBE IGHI NAO UMNEKE KISHUSE? IKAKAIA INYO MUKO WAWIWI, MWAICHI KUWINEKA WANA WENYU MANOSI MECHA, ABA WA MLUNGUNYI UCHACHUMBA SAKI KUWINEKA ROHO MWELI AWA WIMLOMBAGHA?

ELA IJI WACHA UJA MTESIA, UO NICHAAMDUMA KONYU KUFUMA KWA ABA, NAO NUO ROHO WA LOLI UFUMAGHA KWA ABA, UO UCHANISHUHUDIA INI. UCHAAMFUNDISHA KUWA ILAGHO, NA KUMKUMBUSHA MAZA ROSE NEREMGHORIEGHE.

JOHANE 6:63
JOHANE 14:15-17
JOHANE 14:18
JOHANE 16:7-13
JOHANE 16:14-15
LUKA 11:11-13
JOHANE 15:26
JOHANE 14:26

KUWANGILWA IRANGI

UO OSE UREMIRIAGHA KWA MWANA UCHAKAIA NA IRANGI JA KALA NA KALA. MNDUMUM OREBONYEREGHE KARAMU MBAA, UKAWIWANGA WANDU WENGI NAO IJI NGELO YA KARAMU YAVIKA, UKAMDUMA MDUMIKI WAKE UKA WIZERA WAJA WEREWANGI LOGHE CHOONYI VINDO VOSE VAKAIA TAYARI.

ELA WOSE UMU-UMU WIKAZOYA KUKUDEDERIA. WA IMBIRI UKAGHAMBA NAGHUA MBUWA NA NI SUTI NINGHENDE KUIZIGHANA; NAKULOMBA KUNISIGHE. NA UMU UKAGHAMBA, 'NAGHUA NG'OMBE IKUMI RELIMA, NANI NIAGHENDA KURITIMA; NAKULOMBA KUNISIGHE, NA UMU UKAGHAMBA ' NALOWUA MUKA KWA HUWU SIDIMAGHA KUCHA ANDUANGI.

NIKO UJA MDUMIKI UKAWUYA NA KUMGHORIA BWANA WAKE, BWANA WAKE UKAMZERA,'GENDA SHWASHWA KWA CHIA MBAA, NA CHIA NDINI RA MIZI, KUWIREDE AHA WAKIWA, WATIGHINI, WAKELEMERI, NA VITUNGURE.

NAO UJA MDUMIKI UKAGHAMBA ,'NAMERIA KUBONYA IRO KORENI LAGHIRIEGHE KUBONYA NA WULALO GHUMU GHOKO AENI.

UJA BWANA UKAMZERA MDUMIKI WAKE, 'GENDA CHIA RA MATANO NA MANONYI YOSE, NA KUWISHINGIRE WANDU KUCHA, NYUMBA YAPO IPATE KUCHUA. ANGU NA MGHORIA, AWA WANDU WOSE WEREWANGILOGHE, NDEKUWADIE UNGI UCHAATOA VINDO VAPO ANDUANGI.

UO OSE USIKIRAGHA ILAGHAO JAPO NA KUMRUMIRIA UO ORENIDUMIEGHE, OKO NA IRANGI JA KALA NA KALA NAO NDENGIAGHA KUTANYONYI ANDUANGI, ELA WAMERIA KUIDA KUFUMA KIFONYI NA KUNGIA IRANGINYI. MSAKESHINULWA NI MAZA IRI ANGU NGELO IACHA, WAFU WOSE WIKO KABURINYI KWAWO WICHALUSIKIRA LWAKA LWAKE WIRUKE NA KUFUMA KABURINYI; AWO WIBONYERE NICHA WIRUKIE IRANGI NA AWO WIBONYERE WUWIWI WIRUKIE KUTANYWA.

NAJO IRANGI JA KALA NA KALA NIJO IJI: WIKUMANYE OHO MLUNGU WA LOLI KUEKERI, NA JESU KRISTO UO KOREMDUMIEGHE. SIKIRENYI NA KUGHIWADIA MALAGHO GHAPO. ANGU MLUNGU OREGHUKUNDIEGHE WURUMWENGU HATA UKAMFUNYA MWANA WAKE WA ITITI, UO USE URUMIRIAGHA KWAKE USETOTE.

JOHANE 3:16
LUKA 14:16-24
JOHANE 5:24-29

ELA UKAIE NA IRANGI JA KALA NA KALA. NA IJI ILAGHO JIBOIE JA WUZURI JICHACHILWA WURUMWENGUNYI KOSE KUKAIA WUSHUHUDA KWA WANDU WOSE; AHO NIKO KUTUA KUCHACHA.

JOHANE 17:3
JOHANE 3:16
MATHAYO 24:14

MATUKU GHA KUTUA

NAMGHORIA LOLI KIVALWA ICHI NDECHICHAIDA ANDUANGI, MAZA IRI ROSE RISEKAIE.

MUNDU WA NYUMBA UMU ORELIMIEGHE MBUWA YA MIZABIBU, UKAIBONYERA WURIGHA, UKAKOTA KINA CHEKAMIA ZABIBU, UKAAGHA MNARA NA KUPANGISHA WALIMI; NAO UKADAMBA CHA ISANGA IZIMA.HATA IJI KIMU CHA MAKUWIDO CHAVIKA, UKAWIDUMA WADUMIKI WAKE KWA WALIMI UPATE IFUNGU JAKE JA MAKUWIDO. NAO WALIMI WIKAWADA WADUMIKI WAKE, UMU WIKAMKABA, NA UMU WIKAMBWAGHA, NA MZIMA WIKAMLASA NA MAGHO.

UKADUMA WADUMIKI WAMU SENA WENGI KUCHUMBA WAJA WA IMBIRI. NAWO WENI WIKAWIBONYERA WOKONI. KONYUMA UKAMDUMA MWANA WAKE KWAWO UKIGHAMBA WICHAMBONYERA ISHIMA MWANA WAPO.

ELA IJI AWO WALIMI WAMBONA UJA MWANA WIKAGHAMBA WENI NA WENI, 'UHU NI MUNDU WA IFWA. NNDOKONYI DIM'BWAGHE IFWA JIPATE KUWUYA JEDU'.

NAO WIKAMMBWADA WIKAMKUMBA SHIGHADI YA MBUWA WIKAMBWAGHA.. UKAWIKOTIA,'WELEE, IJI BWANA WA MBUWA YA MIZABIBU WACHA, UCHAWIBONYA WADA WAJA WALIMI?

WANDU WAPO, WANDU WAPO, MBWAGHAGHA WALODI NA KUWILAS NA MAGHO AWA WIDUMWAGHA KONYU, NA KALINGA NERETIMIEGHE KUWIKWANYA WANA WENYU SAIJI NGUKU IKWANYAGHA VANA VAKA AISI YA MAWAWA GHAKE MKALEGHA! OLA KWASIGHILWA NYUMBA YAKO NANI NDEMCHAANIWONA HATA ITUKU JIJA MCHAAGHAMBA 'WARASIMILWA UO UCHAGHA KWA IRINA JA BWANA."

NA WE, KODEMANYA IDIME IJI IRO MAZA RIREDAGHA SERE! ELA IDANA RAVISIKA! WANDU WICHAZIMIA KWA WOWA, WIKIWESERIA ICHO CHICHAGHUPATA WURUMWENGU KWA KUKAIA NDIGHI RA MLUNGUNYI RICHASUKWA SUKWA.

MATHAYO 24:34
MATHAYO 21:33-39
LUKA 13:34-35
LUKA 19:42
LUKA 21:26

RIWONEKAGHA MAWINGUNYI. KUCHAKAIA NA ALAMA ANDENYI YA IRUWA, MORI NA NYERINYERI, NA NDOENYI MBARI RICHAKAIA NA WASI NA KUKAMBWA NI CHONGO, KWA WUNDU GHA MIRURUMO YA BAHARI NA MIVO-MIVO YARO. KUCHAKAIA NA NJALA NA MISUGHUSIKO ANDU KUZIMA- KUZIMA. ELA MAZA IRI ROSE NI SA KUZOYA KULUMWA KWA KUVA. KWA WUNDU GHWA AGHO MAWIWI KUCHURIKIA, LUKUNDO LWA WENGI LUCHAGHORA MODO.

WICHAMFUNYA MTIRIRO NA KUBWAGHA, NENYO MCHAMENYWA NI MBARI ROSE KWA WUNDU GHWA IRINA JAPO. ELA CHRESHENYI NGELO ROSE MKILOMBA, MPATE KUKAIA NA NDIGHI REKIA MAZA IRI ROSE RICHAGA, SENA MDIME KUKAIA KIMUSI IMBIRI YA MWANA WA MDAMU.

KUFUNDISHENYI MMBENI KWA MFANO GHWA MTINI; IJI LONGE LWARO LWAKAFUNYA MALEMBA MAKOO, MWADAMANYA ANGU SUMESU YALIGHISA. ELA ITUKU NA SAA IJA, MNDUNGI NDEIMANYAGHA HATA WEKE MALAIKA WIKO MLUNGUNYI, HATA WANA ELA ABA MONI. WOKONI NENYU IJI MWAWONA MAZA IRI RIKIKAIA, MANYENYI ANGU OKO KAAVUI KUCHA.

MATHAYO 24:16-24
LUKA 19:43-44
MATHAYO 24:2
LUKA 21:24
LUKA 21:9-11-25
MATHAYO 24:7-12
MATHAYO 24:9
LUKA 21:36
MATHAYO 24:3-36

ELA KASIKIRA MWAMBONA UJA MLODI DANIELI, UKIKAIA KIMUSI ANDU KWA WUELI, AWO WIKO JUDEA NDEWIKIMBIRIE MGHODINYI; NA UO UKO AIGHU NYUMBENI KWAKE; NA UO UKO MBUWENYI USAKEWUYA KUWUSA NGUWO YAKE. SI WASI UGHO KWA WAKA WIKO NA VIFU NA AWO WIONGOSHAGHA WANA WATINI MATUKU AGHO! LOMBENYI ANGU KUKIMBI KONYU KUSAKEKAIA NGELO YA KWARI ANGU ITUKU JA SABATO. ANGU KUCHAAKAIA NA WASI MBAA NANDIGHI JINGI SENA ANDUANGI. NA NGERA AGHO MATUKU GHISEREPUNGUZIROGHE, KUMANGU MNDUNGI NDEKIAGHA ANDUANGI, ELAIMA KWA WUNDU GHWA AWA WASGHULWA, MLUNGU UCHAGHIPUNGUZA MATUKU AGHO.

ANGU MATUKU GHICHACHA, NA WAMAIZA WAKO WICHAKURIGHIA, WIKUMARIE NA KUKUTANGALA CHIA RAKO ROSE. NAWO WICHAKUTOTESHA PUTU, ANDWAMWERI NA WANA WAKO ANDENYI YA WURIGHA GHWAKO; NDEWICHAA SIGHARA IGHO HATA JIMWERI JISEINJIRO ANDU KWARO KWA KUKAIA NDEKOREMANYIREGHE NGELO MLUNGU ORECHIEGHE KUKUKIRA ANDUANGI.

M'WAGHIWONA AGHA GHOSE? NAMGHORIA LOLI, NDEKUWADIE IGHO JINGI JICHAASIGHARIKA AIGHU YA MMBAO JISEGHUSHIRO ANDOENYI ANDUANGI. JERUSALEMU ICHAWADILWA-WDILWA NI WANDU WA MBARI ZIMA HATA NGELO YA WANDU WA MBARI ZIMA YAKATIA.

MSAKEOBUA IJI MWASIKIRA MALAGHO GHA WUDA NA NGANYI ANGU MAZA IRO SUTI RIROE RICHE, ELA KUJA KUTUA NDEKULIGHISIRE KANDE ANDUANGI. MASANGE GHICHALWA GHENI NA GHENI; KUCHAKAIA NA MISUGHUSIKO MIBAA NDOENYI, NJALA NA SAKA RIZAMIE ANDU KUZIMA-KUZIMA, KUCHAKAIA NA MAZA MBAA REOBOSHA.

MATHAYO 24:42
MATHAYO 24;4-11
MATHAYO 24:23-27
MATHAYO 24:30-31; 26; 24;16;27
MATHAYO 24:37-39
LUKA 17:28-30

KUWAYA INDO JA KAWI

KWA HUWU CHRESHENYI, ANGU NDEMMANYIRE NI ITUKU JIAO BWANA ONYU UCHAACHA ANDUANGI.

MANYENYI MNDUNGI USAKEMLAGHASHA; ANGU WENGI WICHACHA KWA IRINA JAPO WIKIGHAMBA," INI NUO KRISTO", NAWO WICHAWLAGHASHA WENGI. WICHAWIUKA WALODI WATEE WENGI, NAWO WICHAWILAGHASHA WANDU WENGI.

MATUKU AGHO MNUDNGI UKAMZERA,"OLENYI KRISTO HUYU!" ANGU"HUJA AJA!" MSAKERUMIRIA. ANGU WICHAWUKA WEKE KRISTO WA TEE NA WALODI WA TEE; WICHAWONYERA WEKE MWAKILIMBITI WENGI NA MASHINIKO; WIPATE KUWILAGHASHA NGERA IDIMIKA HATA AWO WASAGHULWA.

OLENYI NAMGHORIA KIIMBIRI. HATA IJI WAMZERA,"HOJA OKO KIRETI," MSAKEFUMA; IJI WAMZERA,"HOYU OKO VUMBENYI VA NDENYI,"MSAKERUMIRIA. ANGU SA IJI KONI LUHEHIA LUKABAGHA KUFUMA MASHARIKI HATA MAGHARIBI, NIKO KONI KUCHAAKAIA KUCHA KWAKE MWANA WE MDAMU.

NIKO AHO ICHAWONEKA ALAMA YA MWANA WA MDAMU AIGHU MAWINGUNYI, NA MBARI ROSE RA NDOENYI RICHAKEMA NA KULILA, NAWO WICHAMMBONA MWANA WA MDAMU UKICHA AIGHU YA MAWINGU GHA MLUNGUNYI UKO NADIGHI NA WUBAA MUNGI; NAO UCHAWIDUMA WEKE MALAIKA WAKE NA LWAKA LUBAA LWA TARUMBETA KUWIKWAYA WASAGHULWA WAKE KUFUMA MBEMBE INYA RA WURUMWENGU, KUFUMA KUTUA UKU HATA KUTUA KUJA KWA MLUNGUNYI; NAO UCHAMLIPA KULA MUNDU KUNUGHANA NA MABONYO GHAKE.

SA IJEREKOGHE MATUKU GHA NUHU, NIKO KONI ICHAAKAIA ITUKU JA KUCHA KWAKE MWANA WA MDAMU. ANGU MATUKU AGHO IMBIRI YA GHARIKA, WEREKOGHE WIKIJA NA KUNYWA, WIKILOWUA NA KULOWOLWA; HATA ITUKU JIJA NUHU ORENGIRIEGHE SARINENYI NDEWEREMANYIREGHE ANDUANGI, HATA GHARIKA IKACHA NA KUWITOTESHA WOSE.

WOKONI NA KUUZA WIKAWA NA KUAGHA HATA ITUKU JIJA LOTI OREFUMIEGHE SODOMA, MODO NA KIBIRITI GHUKASEA KUFUMA MLUNGUNYI SA VUA NA KUWITOTESHA WOSE. NIKO KONI ICHAAKAIA ITUKU MWANA WA MDAMU UWONEKAGHA.

MATHAYO 24:42
MATHAYO 24:4-11
MATHAYO 24-23-27
MATHAYO 24:30, 31; 26: 24; 16:27
MATHAYO 24:37-39
LUKA 17:28-30

MKULINDE NGOLO RENYU RISICHECHULWA NI LWAFUO, KUWONGIA, NA MAZA RA IRANGI IJI; ITUKU IJO JI CHEMCHEA GHAFLA MSEMANYAGHA. ANGU JICHWAWICHEA WANDU WOSE WIKO NDOENYI SA MDEHGO.

NGELO IYO, WANDU WAWI WICHAKAIA MBUWENYI; UMU UCHADALWA NA UMU UCHASIGHWA. WAKA WAWI WICHAKAIA WIKISHA, UMU UCHADWALWA NA UMU UCHASIGHWA. KWA HUWUW CHERESHENYI, ANGU NDEMMANYIRE NI ITUKU JIAO BWANA ONYU UCHAACHA ANDUANGI. ELA MANYENYI ILAGHO IJI; ANGU NGERA MUNDU WA NYUMA ODEMANYA NI NGELO IAO YA NAKIO UCHELWAGHA NI KITOI, KIMANGU ORECHERESHAGHA; HATA NDEREISIGHAGHA NYUMBA YAKE ISARO NI VITOI ANDUANGI.

ANGU NAMGHORIA WELEE, WALODI WENGI NA WAZURI WEREKUNDIEGHE KURIWONA IRI MURIWONAGHA INYO WISEDIME, NA KUSIKIRA IRI MURISIKIRAGHA INYO, ELA NDEWEREPATIREGHE ANDUANGI.

KWA HUWU INYO WORI, KAIENYI NICHA, ANGU MWANA WA MDAMU UCHACHA NGELO MSEIMANYAGHA ANDUANGI.

NIKO WUZURI GHWA MLUNGU GHUCHAAFWANANA NA WAI IKUMI, WEREWUSIREGHE TAA RAWO, WIKAFUMA KWEDMMMARA BWAN ARUSI. WAI WASANU WERKOGHE WAKELU NA WASANU WEREKOGHE NA AKILI. ANGU AWO WAKELU IJI WERERIDWAWGHE TAA RAWO, NDEWEREDWAEGHE MAVUDA ANDUANGI; ELA WAJA WA AKILI WEREDWAEGHE MAVUDA VOMBONYI KWAWO ANDWAMWERI NA TAA RAWO. NAO IJI BWANA ARUSI AWUKA WOSE WIKADINGUMIA, WIKALALA.

KIO GHADI WANDU WIKAWUSIRA CHWAKA RAWO NA KUGHAMBA,"OKENYI BWANA ARUSI WACHA! FUMENYI MUMMARE!

NIKO WAJA WAI WOSE WIKAWUKA NA KUBOISA TAA RAWO. WAJA WAKELU WIKAWIZERA WAJA WA AKILI,"DINEKENYI MAVUDA GHAMU, ANGU TAA REDU RAAWUYARIMA".

ELA WAJA WA AKILU WIKAWITUMBULIA,"NGERA NDEGHIDIKATAGHA DIWOSE, NI NICHA MWENDE MKUGHUYE MMBENI KWA AWO WIUZAGHA,"

ELA IJI WERFUMIEGHE KWENDAGHUA, UJA BWANA ARUSI UKACHA NA WAJA WEREKOGHE TAYARI WIKANGIANYA NAO CHA KARAMUNYI YA ARUSI, MNYANGO GHUKARUGHWA.

KONYUMA WAJA WAI WANU WIKACHA WIKIGHAMBA," BWANA, BWANA DIRUGUYE"

ELA UKAWITUMBULIA,"NAMGHORIA LOLI SIMWICHI INYO ANDUANGI."

LUKA 21:34-35
LUKA 10:24
MATHAYO 24:40-44
MATHAYO 25:1-12

WARASIMILWA AWA WADAMIKI BWANA WAWO UCHAWIKUA WIKICHERESHA, NAMGHORIA LOLI, UCHAKUFUNGA UO MONI, NA KUWISERA KIDOMBO MZENYENI UPATE KUWIDUMIKIA. UKACHA KIO GHADI, ANGU NDOE IKIELA NA KUWIKUA HUWO, WARASIMILWA AWO WADUMIKI.

KWA HUWU CHERESHENYI, ANGU NDEMJIMANYIRE ITUKU HATA SAA ANDUANGI. NENYO MKAIE SA WANDU WIMMBESERAGHA BWANA WAWO UWUYE KUFUMA ARUSINYI; HATA IJI WACHA, NA KUKONGODA MNYANGO WIMRUGHUYE SHWA-SHWA. ELA KWAANGUE MLUNGUNYI NA NDOENYI KUIDA, KUCHUMA KALAGHO KATINI KA SHARIA KUIDA DUU.

LUKA 12:37-38
MATHAYO 25:13
LUKA 12:36
LUKA 16:17

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design