Home         Translations         About Us   
search  
 

Powrót Chrystusa

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. [1]

Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. [2]

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [3]

Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. [4]

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [5]

Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. [6]

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. [7]

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. [8]

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną.

Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam!

Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. [9]

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. [10]

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. [11]

Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa. [12]

CZĘŚĆ SZÓSTA

OSTATNIE DNI CHRYSTUSA NA ZIEMI

Zdrada

Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. [13]

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. [14]

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz (potrzeba), aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. [15]

Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. [16]

Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty (niech się stanie)! [17]

Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. [18]

Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. [19]

Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. [20]

Proces oraz ukrzyżowanie

Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. [21]

Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.

Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? [22]

Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.

Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. [23]

Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. [24]

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je (potem) znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. [25]

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. [26]

Eloi, Eloi, lema sabachthani

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? [27]

Po zmartwychwstaniu

O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! [28]

To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. [29]

Wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. [30]

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. [31]

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [32]

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. [33]

Zawsze

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. [34]

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [35]

Słyszeliście o niej [obietnicy] ode Mnie – (mówił) – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. [36]

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Weźmijcie Ducha Świętego! [37]

Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. [38]


[1] Ewangelia według św. Mateusza 24:42.

[2] Ewangelia według św. Mateusza 24:4-5; 24:11.

[3] Ewangelia według św. Mateusza 24:23-24; 24:26-27.

[4] Ewangelia według św. Mateusza 24:30-31; 16:27.

[5] Ewangelia według św. Mateusza 24:37-39.

[6] Ewangelia według św. Łukasza 17:28-30.

[7] Ewangelia według św. Łukasza 21:34-35.

[8] Ewangelia według św. Mateusza 24:40-44.

[9] Ewangelia według św. Mateusza 25:1-12.

[10] Ewangelia według św. Łukasza 12:37-38.

[11] Ewangelia według św. Mateusza 25:13; Ewangelia według św. Łukasza 12:36.

[12] Ewangelia według św. Łukasza 16:17.

[13] Ewangelia według św. Łukasza 18:31-33.

[14] Ewangelia według św. Jana 13:33; Ewangelia według św. Łukasza 22:15-16; 22:18-20.

[15] Ewangelia według św. Mateusza 26:24; Ewangelia według św. Jana 13:18-19; Księga Psalmów 41:10.

[16] Ewangelia według św. Jana 13:38; Ewangelia według św. Marka 14:27; Księga Zachariasza 13:7.

[17] Ewangelia według św. Marka 14:36.

[18] Ewangelia według św. Marka 14:41; Ewangelia według św. Mateusza 26:52.

[19] Ewangelia według św. Łukasza 22:48; 22:52-53.

[20] Ewangelia według św. Mateusza 26:53; Ewangelia według św. Jana 13:31.

[21] Ewangelia według św. Jana 19:11.

[22] Ewangelia według św. Jana 18:20-21; 18:23.

[23] Ewangelia według św. Jana 18:36-37.

[24] Ewangelia według św. Jana 12:31-32.

[25] Ewangelia według św. Jana 10:17-18.

[26] Ewangelia według św. Łukasza 23:34.

[27] Ewangelia według św. Marka 15:34.

[28] Ewangelia według św. Łukasza 24:25-26; Ewangelia według św. Jana 20:27.

[29] Ewangelia według św. Łukasza 24:44; 24:46-47.

[30] Ewangelia według św. Jana 8:14; 8:23.

[31] Ewangelia według św. Jana 3:13; 20:17.

[32] Ewangelia według św. Łukasza 24:38-39; Ewangelia według św. Jana 20:29.

[33] Ewangelia według św. Jana 14:19.

[34] Ewangelia według św. Jana 20:21.

[35] Ewangelia według św. Mateusza 28:19; Ewangelia według św. Marka 16:15-16.

[36] Dzieje Apostolskie 1:4-5.

[37] Dzieje Apostolskie 1:8; Ewangelia według św. Jana 20:22.

[38] Ewangelia według św. Mateusza 28:20.

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design