Home         Translations         About Us   
search  
The Words of Jesus: Fizarana Voalohany

 

NY OLANA AMIN' NY FIVAVAHANA

About this translation

Mitandrema tsara, tandremo ny hivelomanareo ny fiainanareo amin'ny "sakafo" araka ny fivavahana 1.

Download The Words
to your computer

Efa hadinonareo marina tokoa ny mofo dimy izay namahanana olona dimy arivo sy ireo sisa ambiny roa ambin'ny folo sobika, na ny mofo fito izay namahanana olona efatra arivo ary ilay ambiny tavela. Nefa tsy miresaka ny amin'ny sakafo eto an-tany aminareo Aho. Tsia, tonga Aho mba hampitandrina anareo tsy hivelona amin'ny hevitra sy ny fampianaran-diso ataon'ireo izay mivarotra ny fivavahana.˛

Sasa-poana ireny olona ireny mivavaka Amiko, mampianatra ho foto-pinoana izay tsy inona akory fa zavatra noforonin'olombelona ihany. Lany andro mihitsy izy mifikitra amin'ny finoanoam-poany ka nanadino ny didin'Andriamanitra.3

Tandremo ny mpampianatra sandoka izay mijoro eo anoloanareo mitafy hodi-janak'ondry. Nefa ambodia masiaka no miafina ao ambanin'io fiseho mamitaka io. Manaraka ny tena mpitarika azy dia ny devoly izy, ka manao izay tiany hatao. Efa mpamono olona hatramin'ny voalohany izy, ary tsy nilaza ny marina mihitsy, saria tsy misy marina ao aminy. Rehefa mandainga izy, dia miteny araka ny fombany, satria mpandainga izy, sady rain'ny lainga.5

Izao no lazaiko amin'ireny mpisandoka ireny izay manao ny tenany ho mpitsara anareo : Hotsaraina hianareo, ry mpitarika sy mpampianatra fivavahana diso, mpihatsaravelatsihy! Mibahana ny varavaran'ny fanjakan'ny lanitra hianareo, manidy ny lalāna amin' ireo izay maniry ny hiditra ao marina. Tsy miditra hianareo; nefa bahananareo ny lālana amin' izay maniry ny hiditra ao. Mangalatra ny mpitondra tena mahantra; ary avy eo, mba hanafenanareo ny tena hevitrareo marina, dia manao vavaka lavareny mampiseho fa tia vavaka hianareo. Fanamelohana lehibe no ho lovanareo.

Mandehandeha mitety tany sy ranomasina hianareo mba hahazoanareo olona iray babo amin'ny fampianaranareo; ary rehefa azonareo izany olona izany, dia ataonareo zanaky ny helo avo roa heny noho hianareo izy.

Hoy hianareo mitory: "Tsy ny tempoly no zava-dehibe. Ny fitehirizana ny rakitra soa ny tempoly no zava-dehibe!"

Inona no lehibe kokoa: ny volamena ao anatin'ny fitehirizana ny rakitra soa sa ny tempoly izay manamasina ilay volamena?

Ary hoy hianareo: " Tsy ny alitara no zava-dehibe fa ny fanatitra eo amboniny no zava-dehibe."

Sady adala hianareo no jamba. Iza no lehibe kokoa: ny fanatitra eo amin'ny alitara sa ny alitara izay manamasina ny fanatitra? Na iza na iza manaja ny alitara dia manaja azy sy ny zavatra rehetra eo amboniny. Ary na iza na iza manaja ny tempoly dia manaja Ilay mitoetra ao anatin'ny rindriny. Ary ireo izay manaja ny lanitra dia manaja ny seza fiandrianan'Andriamanitra, sy Ilay mipetraka eo amboniny. Na dia ny solila sy ny ahitra maniry eo anoloan'ny tranonareo aza no ataonareo fanatitra dia asianareo fombafombam-pivavahana. Adinonareo miaraka amin' izany ny zavatra mavesa-danja kokoa amin' ny lalāna dia: ny fitsarana, ny famindrampo ary ny finoana , izay tokony ho heverinareo anefa.

Tsy mihoatra ny irain-jehy eo anoloan'ny tavanareo ny fijerinareo. Mitatavana ny lalitra ao anatin'ny divainareo hianareo, kanefa mitelina rameva. Avy eo diovinareo ny ivelan'ny kaopy sy ny vilianareo, kanefa mijanona ao anatiny ao ihany ny hatevin'ny fakāna an-keriny sy ny loton'ny tsy fahononan-tena . Oadray izany fahajambanareo! Diovy aloha ny loto ao anatiny dia hadio koa ny ao ivelany.

Hianareo dia mpampianatra sandoka! Tsy tsara nohon'ny fasana milalotra fotsy, izay miseho ho mahafinaritra ety ivelany kanefa ny ao anatiny feno fahafatesana sy taolam-paty hianareo amin'ny fihatsaram-belatsihinareo. Mety manaitra ny olona hianareo amin'ny fampisehoanareo ny fahamarinanareo ety ivelany nefa ao anatinareo ao dia feno fihatsaram-belatsihy sy fahotana. Ahoana moa no ahafahanareo hino, ianareo izay velona amin'ny fideran'ny namanareo anareo ary tsy mba mitady mihitsy ny fiderana avy amin'Andriamanitra irery ihany?.5

Manorina tsangam-bato ho an'ny mpaminany hianareo ary mametraka voninkazo manodididna ny fasan'ny marina, sady miteny hoe: "Raha velona tamin'ny andron'ny razanay izahay, tsy ho navelanay nalatsaka mihitsy ny rān'ireo tsy manan-tsiny ".

Mba mijoroa moa amin'ny tsy fahamarinanareo e! Taranak'ireo izay namono ny mpaminany hianareo ary ankehitriny aza manoatra lavitra noho ny nataon'ny razanareo no ataonareo.

Ry bibilava, taranaky ny menarana, hataonareo ahoana moa no fandositra ny fanamelohana amin'ny helo? Indro, haniraka mpaminany sy olon-kendry ary mpampianatra any aminareo Aho: ary ho vonoinareo sy ho omboinareo ny sasany amin'ireo; ary ny sasany ho kapohinareo sy ho enjehinareo isan-tanāna.6

Fihatsaram-belatsihy izany a! Marina mihitsy Isaia raha naminany momba anareo niteny hoe: "Ity firenena ity manatona Ahy amin'ny vavany sy manaja Ahy amin'ny molony; fa ny fony kosa lavitra Ahy." 7

Manamari-tena eo anatrehan'ny mpiara-mivavaka aminareo hianareo; fa Andriamanitra mahalala ny fonareo: fa izay heverin'ny olona ho ambony dia maharikoriko eo imason'Andriamanitra.8

Mitandrema: Maro no ho tonga avy any atsinanana sy andrefana, ary hipetraka miaraka amin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ireo izay tokony ho niditra tao amin'ny fanjakana dia ho roahina any amin'ny maizina any ivelany. Raha tsy mihoatra noho ny saritsarim-pahamarinan'ireo izay antsoina hoe mpivavaka ny fahamarinanareo, dia tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ny tongotrareo.9

ILAY FAHAZAVANA IZAY NANAZAVA IZAO TONTOLO IZAO

Tonga Aho mba ho fahazavan' izao tontolo izao, ka izay rehetra mino Ahy dia tsy mba hitoetra ao amin'ny aizina. Izaho no fahazavana izay mampahazava izao tontolo izao ; izay manaraka Ahy, tsy mba handeha amin'ny aizina, fa hiaina ny fiainany ao amin'ny mazava.

Eto no mipetraka ilay fitsapana ambony indrindra: fa fahazavana mamirapiratra sahala amin'izany no tonga teto amin'ity izao tontolo izao maizina ity. Kanefa tia ny maizina noho ny mazava ny olona eto ambonin'ity tany ity, satria voatakon'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena tafahoatra ny asany. Izao izany no izy, izay manolotra ny fiainany ho amin'ny ratsy dia mankahala ny fahazavan'ny fahamarinana, matahotra sao hita miharihary sy hohelohina ny asany ; fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba ho hita ny asany, satria ankasitrahan'Andriamanitra ny asany.2

Taloha hianareo nivoaka nankany an'efitra hijery ilay mpaminany, Jaona mpanao Batisa. Nanambara ny marina taminareo izy. Jiro nirehitra sy fahazavana namirapiratra izy : ary nanaiky hianareo na dia fotoana kely ihany ny hifaly amin'ny fahazavany. Fa manana fanambarana lehibe noho i Jaona Aho; ny asa izay nomen'ny Ray hovitaiko, ary ataoko dia manamarina fa nirahiny Aho.

Raha tsy manao ny asan'ny Raiko Aho, dia azonareo atao ny tsy mino. Nefa raha manao ny asany Aho, na dia tsy mino Ahy aza hianareo, minoa ny asa izay ataoko; mba hahafantaranareo sy hinoanareo fa ny Ray ato amiko ary Izaho ao Aminy. Tsy maintsy manao ny asan'izay maniraka Ahy Aho raha mbola atoandro ny andro : satria tonga faingana ny alina izay tsy ahafahan'ny olona miasa. 3

Ny maso no jiron'ny tena: raha tsara ny masonareo , dia ho feno hazavana ny fiainanareo manontolo, fa raha variana amin'ny ratsy ny masonareo, dia hiparitaka amin'ny ny fiainanareo manontolo ny aizina, ary raha ny aizina no manazava ny fiainanareo, manao ahoana anie ny habe sy ny faharatsian'izany aizina izany.4

Tsy roa ambinifolo ora ve farafahakeliny ny mazava misy amin'ny andro iray? Raha mandeha amin'ny andro hianareo dia tsy ho tafintohina noho ny fahazavana voajanahary manodidina anareo. Raha mandeha amin'ny alina kosa hianareo, dia hianjera satria tsy misy mazava hitarika anareo. Minoa ny mazava mba hahatonga anareo "zanaky ny mazava." Mandehana dieny mbola mazava, fa tonga haingana ny maizina. Very izay mandeha amin'ny maizina. Raha jamba no mitarika jamba dia tsy maintsy hianjera izy roroa 5

Tsy mampirehitra labozia hianareo ka avy eo saromana amin'ny fitoeram-boninkazo, na apetraka ambany fandriana; fa apetrakareo eo ambony fitoeran-dabozia izy, amin'izay rehefa miditra ao an- tranonareo hianareo na ny vahininareo dia misy jiro manazava ny lālana ao. Sahala amin'izany koa tsy mampirehitra labozia hianareo ka mametraka azy ambany harona fa apetrakareo ambony fitoeran-dabozia mba hanazava ny zava-drehetra ao an-trano. Tsy azonareo an-tsaina ve fa fahazavan'izao tontolo izao hianareo? Tahaka ny tanāna naorina eny ambony tendrombohitra hianareo, tsy azo atao ny mody tsy mahita azy. Aoka ny fahazavanareo hirehitra mazava tsara eo anatrehan'ny olona rehetra mba hahitany ny asa tsara ataonareo sy hanomezany voninahitra ny Rainareo izay any an-danitra. Fa izay ataonareo ao amin'ny takona dia aseho miharihary amin'ny farany, ary izay hoatran'ny miafina dia hahahaka ho hitan'ny lavitra ary velarina tsara indray andro any. Izay lazaiko aminareo manokana izao dia ambarao ampahibemaso ary izay renareo nobitsibitsihan'ny Fanahy taminareo dia kiakiaho eny amin'ny tafon-trano izany.6

NY FANAMBARANA

Tonga ny fotoana anehoana sy anomezam-boninahitra ny Zanak'Olona 1.

Tsy tonga hitady ny voninahitra hoan'ny tenako Aho fa misy Anankiray izay mikatsaka ny hanandratra Ahy, ary Izy no mpitsara an'ireo izay rehetra manilikilika Ahy. 2

Voasoratra ao anatin'ny lalānareo ety an-tany fa marina ny fanambarana mitovy ataon'ny vavolombelona roa. Arak'izany, manambara ny tenako Aho, ary ny Ray izay naniraka Ahy koa dia manambara Ahy. Fantatro fa marina ny fanambarana izay nataony momba Ahy. Noho izany tsy mitady ny fiantohana avy amin'ny fahefana ety an-tany Aho. 3

Izay milaza fotsiny ny momba ny heviny dia maka voninahitra ho an'ny tenany arak'izany. Fa izay miasa ho an'ny voninahitra sy ny haja ho an'Ilay naniraka Ahy no marina ary tsy misy fitaka ao aminy. 4

Tsy tonga teo aminareo amin'ny anaran'ny tenako Aho fa kosa nirahin'Ilay Iray izay fahamarinana. Tsy nidina avy any an-danitra hanao ny sitrapoko Aho fa ny sitrapon'ny Ray izay naniraka Ahy. Teraka sy tonga ety an-tany Aho ho amin'izao tanjona izao: mba ho vavolombelona velona ny amin'ny fahamarinana. Manaraka Ahy ireo izay tia ny fahamarinana. 5

Izaho sy ny Raiko dia iray ihany. Tonga ety aminareo amin'ny Anarany Aho mba hanananareo fiainana ary mba hanananareo an'izany mihoatra noho ny be dia be. 6

Nomena Ahy ny fahefana rehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany. Omeko anareo ny fiainana mandrakizay, ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ary ny fahefana amin'ny fahefana rehetra ananan'ny fahavalo. Ka aza avela ho ketraka na hatahotra ny fonareo; ny fiadanako no omeko anareo, fiadanana mihoatra lavitra ilay fiadanana izay afaka omen'izao tontolo izao anareo. Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo; ary raha ny Zanak'Andriamanitra no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo. Lazaiko anareo izany mba hanananareo finoana mba hinoareo, sy mba hahatonga anareo ho voaova.7

Izao no sitrapon'ny Ray izay naniraka Ahy: fa izay rehetra mijery ny Zanaka, sy mino Azy, dia mandray ny fiainana mandrakizay; ary raha mino Ahy hianareo dia hanangana anareo amin'ny andro farany Aho. Mino ny Zanak'Andriamanitra ve hianareo? Izy no miteny aminareo izao.8

NY TENY VELONA

Ny Ray Izay naniraka Ahy no nanome fepetra Ahy ny amin' izay tokony ho lazaiko aminareo. Fantatro fa mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny teniny; ka na inona na inona asainy lazaiko, dia lazaiko1

Ireo teny izay lazaiko dia tsy Ahy fa avy amin'ny Ray izay naniraka Ahy. Ireo izay mandre ny teny izay lazaiko, ka mino Ilay naniraka Ahy, dia hanana fiainana mandrakizay; tsy ho helohina izy fa hiala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana.2

Henoy anie e: tonga ny ora, ary efa tonga izany, izay andrenesan'ny maty ny feon'ny Zanak'Andriamanitra , ary na iza na iza mandre ny feony dia tsy maintsy ho velona.3

Mikaroka ny soratra manambara faminaniana tamin'ny andro taloha hianareo satria maniry fatratra ny hahita fiainana mandrakizay. Manambara ny Amiko foana izy ireo nandritr'izay fotona izay; kanefa hianareo misalasala hanatona Ahy mba ahafahanareo mahita ny fiainana izay tadiavinareo.4

Na dia tsy miseho aminareo manokana na miteny mazava aminareo aza ny Ray, dia efa nanambara Ahy Izy. Kanefa amin'ny fandavanareo hino Ahy , Ilay nirahin'ny Ray ho aty aminareo, dia mamono sofina hianareo mba tsy hahenonareo ny tena feon'Andriamanitra.5

Ahoana no ilazan'ny sasany aminareo, mikasika Ilay natokan'ny Ray tena ho Azy manokana sy nirahiny ho amin'izao tontolo izao, hoe: "Miteny ratsy Izy satria milaza Izy fa Zanak'Andriamanitra ?" 6

Lazaiko aminareo izao: Izaho no lalāna, fahamarinana ary fiainana; tsy misy afaka mahafantatra ny Ray, raha tsy Izaho no manolotra azy Aminy. Ny Fanahy irery ihany no manome aina. Mandroso amin'ny fahanterana ny tenanareo izay avy amin'ny tany ary farany lasa osa, fa ny teny izay lazaiko anareo dia fanahy sy fiainana.7

Tsy mba mitsara izay mandre izao teny izao kanefa tsy mino Aho; satria tsy tonga hitsara izao tontolo izao Aho, fa hamonjy azy. Aoka anefa hianareo ho ampandrenesina ; ireo izay nandā Ahy sy ny teniko dia ho tanana ho tompon'andraikitra: ny fahamarinana izay nolazaiko no hijoro ho mpitsara anareo amin'ny andro farany.8

Marina tokoa fa ny lanitra izay eo amboninareo, sy ny tany ambany tongotrareo, dia ho levona indray andro any; fa ny teny izay lazaiko dia tsy ho levona mandrakizay.9

NY RAY

Inona no eritreritrareo ny amin'i Jesosy Kristy? Zanak'iza moa Izy?

Tsy misy mahalala iza no Zanak'Andriamanitra afa-tsy ny Ray any an-danitra: ary tsy misy mahalala iza no Ray afa-tsy ny Zanaka; ary ireo izay ampisehoan'ny Zanaka Azy. Hatramin'izao tsy mbola nahalala Azy hianareo tahaka ny fahalalako Azy; fa tonga Aho, iraka avy Aminy ho aminareo.2

Miaraka Amiko eto ankehitriny Ilay naniraka Ahy. Tsy navelany irery Aho, satria izay mahafinaritra Azy foana no ataoko. Ny tena marina, rehefa mahita Ahy hianareo dia nahita ny Ray; ka nahoana hianareo no mbola miteny foana hoe: "Asehoy anay Andriamanitra?". Tsy mino ve hianareo fa Izaho dia iray sady mitovy amin'ny Ray, ary ny Ray dia iray ary mitovy amiko?3

Izaho sy ny Ray dia iray ihany. Izay rehetra ananan'ny Ray dia Ahy. Tonga avy amin'ny Ray ho amin'ity izao tontolo izao ity Aho; hiala amin'ity izao tontolo izao ity indray Aho ka hiverina ho any amin'ny Raiko. 4

Fa ny Zanaka tsy afaka manao na inona na inona raha ny tenany irery ihany, fa izay hitany ataon'ny Ray ihany no ataony. Tian'ny Ray ny Zanaka, ary nampisehony azy ny fikasany ho an'izao rehetra izao; ary hanatrika fahagagana lehibe kokoa noho ireo efa hitanareo hianareo. Tahaka ny nananganan'ny Ray ny maty sy nanomezany fiainana vaovao, tahak'izany koa ny hanomezan'ny Zanaka fiainana vaovao ho an'izay tiany homena izany.5

Kanefa tsy afaka manao na inona na inona Aho raha amin'ny tenako ihany; mihevitra fotsiny arak'izay itarihan'Andriamanitra Aho; ary tanteraka ny lālako satria tsy ny sitrapoko no katsahako fa ny sitrapon'ny Ray izay naniraka Ahy. Tahaka ny ananan'ny Ray fahefana hanome fiainana, ny Zanaka koa dia manana ny fanomezan'ny fiainana ary nomena ny fahefana hanatanteraka ny fitsarana satria Izy no ilay Mesia, ilay Zanak'Olona.6

Efa nolazaiko anareo hatramin'ny voalohany izany: misy zavatra betsaka tokoa ao amin'ny fiainanareo izay azoko melohina, kanefa tonga miaraka amin'ny hafatra hafa Aho nomen'ilay Iray izay fahamarinana ho Ahy. Izay no hafatra ambarako amin'izao tontolo izao.7

Rehefa asandratrareo (eo amin'ny hazo fijaliana) ny Zanak'Olona amin'ny farany, dia ho fantatrareo iza moa Aho ary ho tonga saina hianareo fa tsy nanao na inona na inona araky ny fikasako sy ny fahefana ananako Aho fa nampitaiko tany aminareo ny teny izay nasain'ny Ray ambarako.9

NY MPIANDRY TSARA

Aza matahotra ry andian'ondry vitsy, fa fifaliana ho an' ny Rainareo ny manome anareo ny fanjakana.1

Izaho no mpiandry tsara. Fantatro ny andian'ondriko ary fantany Aho, tahaka ny fahalalan'ny Ray Ahy sy ny fahalalako ny Ray. Manaiky hanolotra ny fiainako ho an' ny ondriko Aho. Fantatry ny ondriko ny feoko. Fantatro amin'ny anarany ny tsirairay avy amin'izy ireo ary manaraka Ahy izy. Fiainana mandrakizay no omeko azy. Tsy haringana mihitsy izy ary tsy misy olona afaka maka azy an-keriny ety an-tanako. Ny Raiko izay nanome azy ireo Ahy dia lehibe noho ny fanjakana na ny fahefana na inona na inona izany; ary tsy misy hery afaka manendaka na dia ny malemy indrindra amin'ny ondriko aza avy eo an-tanany mahery. Kanefa mbola be dia be ny ondry izay Ahy any ivelan'ny valan'ondry: tsy maintsy manangona azy rehetra koa Aho. Hifaly koa izy ireo raha vao maheno ny feoko; ary ho tonga mpikambana amin'ilay vala lehibe iray, ary mpiandry ondry iray no hiandry azy ireo na alina na andro.˛

Izay miditra amin'ny varavaran'ny vala dia izy no mpiandry ny ondry. Vohain'ny mpiandry vavahady ho azy ny varavarana ary mientanentana ny ondry rehefa mandre ny feony. Antsoiny tsirairay amin'ny anarany izy ireo ary tarihiny hivoaka ho any amin'ny ahitra maitso. Rehefa mitarika ny ondriny hivoaka hiraoka ahitra izy dia izy no mandeha eo alohan'ireo. Manaraka azy ireo, ampaherezin'ny teny izay lazainy. Tsy hanaraka olon-kafa izy; fa handositra lavitra aza raha mandre feo hafa fa tsy ilay mahazatra azy.3

Izaho no mpiandry tsara izay manome ny aiko ho an'ny ondry. Ny olona nokaramaina dia tsy mpiandry ondry marina. Tsy mikarakara ny ondry tahakan'ny an'ny tenany izy; ary rehefa hitany manatona ny ambodia dia mandositra izy ka avelany tsy misy mpiaro eo ny ondry. Samborin'ny ambodia ireo ary aparitany.4

Izaho no varavarana miditra any amin'ny valan'ondry. Ireo izay miezaka hiditra io vala io amin'ny lalan-kafa dia tsy inona akory fa mpangalatra sy mpandroba. Be dia be ny mpisoloky efa tonga talohako, kanefa tsy fantatry ny ondry izy ireny na narahiny. Izaho no varavarana. Midira amin'ity varavarana ity dia hatoky hianareo afaka miditra sy mivoaka malalaka, ary hahita hanina.5

Asian'ny fahalovan'ny tsy fahafaham-po, ny fahafatesana ary ny fandravana ity tany ity; fa tonga Aho hamadika izany fandehan-zavatra mahatsiravina izany. Tonga Aho mba hahitan'izy ireo ny tena dikan'ny fiainana marina sy mba hotahiana izy ireo.6

SAKAFO HO AN'NY FANAHY

Voasoratra hoe: "Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra." 1

Izaho no mofon'ny fiainana: raha manatona Ahy hianareo tsy ho noana ara-panahy intsony indray; ary raha mino Ahy hianareo dia tsy hangetaheta ara-panahy intsony indray. Mifohaza ary e! Raiso ny mofon'aina izay nidina avy any an-danitra: raha mihinana ity mofo ity hianareo, dia ho velona mandrakizay. Ny mofo izay atolotro anareo dia ny aiko, izay omeko ho fiainan'izao tontolo izao. Izaho no mofon'ny fiainana nidina avy any an-danitra, mba ahafahanareo mihinana an-kafaliana amin'ny sakafom-panahy, ary noho izany mandray fiainana ara-panahy fa tsy maty.˛

Laninareo daholo ny herinareo amin'ny hanina izay mety simba; fa maninona raha mikatsaka ny hanina izay haharitra mandrakizay. Ity no hanina izay iriko omena anareo satria nomen'Andriamanitra Ray Ahy izany fahefana izany. 3

Efa renareo ny amin'ny nihinanan'ny razanareo mana tamin'izy ireo tany an'efitra; fa taloha elabe izany, ary izao efa maty izy ireo. Tsy afaka nanome anareo ilay tena mofo avy any an-danitra izay atolotry ny Raiko anareo i Mosesy. Fa ny mofon'Andriamanitra dia Ilay nidina avy an-danitra ary manome fiainana ho an'izao tontolo izao.4

Raha azonareo ny fanomezan'Andriamanitra dia nangataka ny hanomezako anareo rano velona koa hianareo; fa na iza na iza misotro rano tsotra dia hangetaheta vetivety ihany indray izy, fa na iza na iza misotro ny rano izay omeko dia hahita fatsakana izay miboiboika avy ao anatiny; tondraka amin'ny fiainana mandrakizay izy.5

Mangetaheta ara-panahy ve hianreo? Manatona ary Ahy ka misotroa; fa ireo izay mino Ahy araka ny voasoratra dia "hisy onin'ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony." 6

FA ATAONAREO HO IZA MOA AHO?

Ny Olana Amin'ny Fivavahana 1. Matio 16:6, 2. Marka 8:18-21, 3. Marka 7:7-9, 4. Matio 7:15; Jaona 8:44, 5. Matio 23:13-28; Jaona 5:44, 6. Matio 23: 29-34, 7. Matio 15:7,8; Isaia 29:13, 8. Lioka 16:15, 9. Matio 8:11,12; 5:20.

Ilay Fahazavana Izay Nanazava Izao Tontolo Izao. 1. Jaona 12:46; 8:12, 2. Jaona 3:19-21, 3. Jaona 5:33,35,36; 10:37,38; 9:4, 4. Matio 6:22,23, 5. Jaona 11:9,10; 12:35; Matio 15:14; Jaona 12:36, 6. Lioka 8:16; Matio 5:14,16; Lioka 8:17; Matio 10:27.

Ny Fanambarana 1. Jaona 12:23, 2. Jaona 8:50, 3. Jaona 8:17,18; 5:32,24, 4. Jaona 7:18, 5. Jaona 7:28; 6:38; 18:37, 6. Jaona 10:30; 10:10,9, 7. Jaona 10:28; 14:27; 8:32,36; 15:11, 8. Jaona 6:40; 9:35,37

Ny Teny Velona 1. Jaona 12:49,50, 2. Jaona 14:24; 5:24, 3. Jaona 5:25, 4. Jaona 5:39,40, 5. Jaona 5:37,38, 6. Jaona 10:36, 7. Jaona 14:6; 6:63, 8. Jaona 12:47,48, 9. Matio 24:35

Ny Ray 1. Matio 22:42, 2. Matio 11:27; Jaona 7:29, 3. Jaona 8:29; 14:9,10, 4. Jaona 10:30; 16:15,28, 5. Jaona 5:19-21, 6. Jaona 5:19,26,27,30, 7. Jaona 8:25,26, 8. Jaona 8:28.

Ny Mpiandry Tsara 1. Lioka 12:32, 2. Jaona 10:14,15,27-29,16, 3. Jaona 10:2-5, 4. Jaona 10:11,12, 5. Jaona 10:7,1,8,9, 6. Jaona 10:10

Sakafo Ho An'ny Fanahy 1. Matio 4:4; Deotornomia 8:3, 2. Jaona 6:35,48-51, 3. Jaona 6:27, 4. Jaona 6:49,32,33, 5. Jaona 4:10,13,14, 6. Jaona 7:37,38

 

The Words in Malagasy can be sent directly to your computer.
It is available in two formats, PDF and RTF.
We recommend PDF as it looks better.

Please select the format
PDF - Needs Acrobat Reader (see below)
RTF - Can be viewed on most computers

Then enter your e-mail address and press the "Send" button.

E-mail:


Adobe Acrobat Reader is required to view the PDF version.
You can download a free copy here.

The size of the pdf version is 224k and will
take about 4 minutes with a 28.8 modem.

Your name will not be added to any mailing lists.

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design