Home         Translations         About Us   
search  
 

VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

Download The Words
to your computer

Akta er noga för att livnära er på religiös "föda".

Vid det här laget har ni säkert glömt de fem bröden, som mättade de fem tusen, då det blev tolv korgar över, och de sju bröden, som mättade de fyra tusen, och allt som då blev över. Men det är inte fysisk föda jag talar till er om. Nej, jag har kommit för att varna er för att, bildligt talat, livnära er på de människors tankar och falska läror som slår mynt av religionen.

Förgäves dyrkar dessa människor mig, eftersom de läror de förkunnar inte är annat än mänskliga påfund. De håller så envist fast vid sina vidskepelser att de glömmer Guds bud.

Akta er för falska lärare som kommer till er i fårakläder, ty bakom denna förklädnad döljer sig rovlystna vargar. Dessa följer sin verklige ledare, djävulen, och gör som han vill. Han har från första början varit en mördare, som aldrig har talat sanning, eftersom sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han i enlighet med sin natur, ty han är en lögnare, ja lögnens fader.

Till dessa bedragare, som upphöjer sig till att vara era domare, säger jag: Ve er, ni falska ledare och lärare, ni hycklare! Ni blockerar himmelrikets dörrar och spärrar vägen för dem som verkligen vill komma dit. Själva kommer ni inte in, och dem som längtar efter att göra det släpper ni inte in. Ni stjäl från fattiga änkor och ber långa, fromma böner för att dölja era verkliga avsikter. Domen över er kommer att bli mycket hård.

Ni far omkring över land och hav för att vinna en enda proselyt, och när ni har lyckats med detta gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.

Ni förkunnar: "Templet har ingen betydelse. Vad som är viktigt är skattkammaren i templet!"

Vilket är förmer: guldet i skattkammaren eller templet som helgar guldet?

Och ni säger: "Altaret har ingen betydelse, men gåvan som ligger på det är viktig."

Ni är både dåraktiga och blinda. Vilket är förmer: gåvan på altaret eller altaret som helgar gåvan?

Den som ärar altaret, ärar både detta och allt som ligger på det. Den som ärar templet, ärar honom som bor inom dess väggar. Och den som ärar himlen, ärar Guds tron och honom som sitter på den.

Ni ger ceremoniella offergåvor av mynta och örter, som växer framför ert hus. Samtidigt glömmer ni det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten, något som borde vara angeläget för er.

Er vision sträcker sig inte en centimeter längre än näsan räcker. Ni silar bort en mygga från ert vin för att sedan svälja en kamel. Ni rengör utsidan av era bägare och skålar, medan insidan är full av vinningslystnad och omåttlighet. Så blinda ni är! Tag först itu med orenheten på insidan; då blir också utsidan ren.

Ni falska lärare! I ert hyckleri är ni inte renare än vitkalkade gravar, vilka verkar vackra på utsidan men inuti är fulla av död och de dödas ben. Ni kan imponera på människor genom att visa upp en fasad av rättfärdighet, men inuti är ni fulla av hyckleri och synd. Hur skulle ni kunna tro, ni som lever för att bli ärade av varandra, men inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

Ni reser monument över profeterna, pryder de rättfärdigas gravar med blommor och säger: "Om vi hade levat på våra fäders tid, skulle vi aldrig ha tillåtit att deras oskyldiga blod hade utgjutits."

Lägg märke till hur motsägelsefulla ni är! Ni är barn till dem som dödade profeterna, och nu går ni till och med längre i ondska än era förfäder gjorde.

Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet? Se, jag skall sända er profeter, visa män och lärare. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska och förfölja från stad till stad.

Vilket hyckleri! Jesaja hade rätt när han profeterade om er och sade: "Detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig."

Ni vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan - ty det som är högt i människors ögon, är förhatligt för Gud.

Tag er till vara. Många skall komma från öster och väster och få sitta ner tillsammans med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men de som borde ha kommit in i riket, skall kastas ut i mörkret därutanför. Om er rättfärdighet inte vida överträffar de skriftlärdes och fariseernas så kallade rättfärdighet, kommer ni aldrig in i himmelriket.

VÄRLDENS LJUS

Jag har kommit som ett ljus i världen, för att ingen som tror på mig skall förbli i mörkret. Jag är ljuset som har lyst upp världen. Den som följer mig skall aldrig mer vandra i mörkret, utan leva sitt liv i ljuset.

Det avgörande kriteriet är att detta strålande ljus har kommit till vår mörka värld. Ändå älskar jordens inbyggare mörkret mer än ljuset, eftersom deras handlingar är förblindade av själviskhet och girighet. De som ställer sitt liv i det ondas tjänst hatar sanningens ljus, eftersom de är rädda för att deras gärningar skall bli avslöjade och dömda, medan de som gör det som är sant och rätt frivilligt stiger ut i ljuset, för att det skall bli uppenbart att de gör vad Gud vill.

För en liten tid sedan gick ni ut i öknen för att få se profeten, Johannes Döparen. Han vittnade för er om sanningen. Han var ett brinnande och skinande ljus, och ni ville - åtminstone för en tid - glädjas i hans ljus. Men jag har ett vittnesbörd som är förmer än Johannes; de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda - och som jag också gör - bevisar att han har sänt mig.

Om jag inte utför min Faders verk, står det er fritt att inte tro. Men om jag utför hans verk, så tro på de gärningar jag gör även om ni inte kan tro på mig. Då blir ni förvissade om att Fadern är i mig och jag i honom. Så länge dagen varar måste jag göra hans gärningar som har sänt mig. Snart blir det natt, då ingen kan verka.

Ögat är kroppens lykta. Om ditt öga är friskt får hela ditt liv ljus, men om det är inriktat på det onda blir hela ditt liv besmittat av mörker. Om nu ljuset som finns i dig är mörker, hur djupt och fasansfullt är då inte detta mörker!

Har inte dagen tolv timmar? Om ni vandrar ni om dagen snubblar ni inte, tack vare det naturliga ljuset runt omkring er. Men om ni vandrar om natten, snavar ni, eftersom det inte finns något ljus som kan leda er. Tro på ljuset så att ni blir "ljusets barn". Vandra medan ni har ljuset, ty snart bryter mörkret in. Den som vandrar i mörkret går vilse. Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.

Ni tänder inte ett ljus och täcker över det med en vas eller ställer det under en säng, utan ni sätter det på en hållare, så att ni själva och era gäster kan se ljuset när ni kommer in. Inte heller tänder ni ett ljus och gömmer det under en korg, utan ni sätter det på en ljushållare så att det lyser för alla som är i huset. Förstår ni inte att ni är världens ljus? Ni är som en stad byggd på ett berg som inte kan förbli obemärkt. Låt ert ljus lysa klart inför alla människor, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader som är i himlen. Ty vad ni gör i hemlighet, det skall till sist bli känt, och vad som är dolt, det skall en dag förkunnas vitt och brett. Proklamera öppet det jag nu säger er i förtrolighet, och ropa ut från taken det ni hör Anden viska.

UPPENBARELSEN

Stunden har kommit då Människosonen skall uppenbaras och förhärligas.

Jag har inte kommit för att söka min egen ära, men det finns En som vill upphöja mig, och han är domare över dem som förkastar mig.

I er jordiska lag står det skrivet att två vittnens samstämmiga vittnesbörd gäller som sant. Här är nu jag som vittnar jag om mig själv, och Fadern som har sänt mig vittnar också om mig. Jag vet att hans vittnesbörd är sant. Därför behöver jag ingen bekräftelse från någon jordisk myndighet.

Den som bara framför sina egna idéer gör det för att vinna egen ära. Men den vars mål är att prisa och ära den som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen falskhet i honom.

Jag har inte kommit till er i mitt eget namn, utan har blivit sänd av honom som är sanningen. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Jag är född och har kommit till världen för detta enda syfte: att vara ett levande vittnesbörd om sanningen. De som älskar sanningen följer mig.

Jag och Fadern är ett. I hans namn har jag kommit till er för att ni skall ha liv, och för att ni skall ha det i överflöd.

Jag har fått all myndighet, både i himlen och på jorden. Jag ger er evigt liv, nycklarna till himmelriket och makt över fiendens hela välde. Låt därför inte era hjärtan oroas och var inte försagda. Min frid ger jag er, en frid som vida övergår den som världen kan ge. Ni kommer att förstå sanningen och sanningen skall göra er fria. Om nu Sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. Detta säger jag till er för att ni skall kunna tro och förtrösta, och bli förvandlade.

Detta är Guds vilja som har sänt mig, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall få evigt liv. Om ni tror på mig, skall jag låta er uppstå på den sista dagen. Tror ni på Guds Son? Det är han som talar med er just nu.

DET LEVANDE ORDET

Fadern, som har sänt mig, har undervisat mig om vad jag skall säga till er. Jag vet att hans ord leder till evigt liv. Vad han än uppmanar mig att säga, det säger jag.

De ord som jag talar är inte mina egna, utan kommer från Fadern som har sänt mig. De som hör de ord jag talar och tror på honom som har sänt mig, har evigt liv. De blir inte fördömda, utan har övergått från döden till livet.

Lyssna: den stund kommer, ja den är redan inne, då de döda skall höra Guds Sons röst och var och en som hör den skall få liv.

Ni forskar i de gamla profetiska skrifterna, därför att ni längtar efter evigt liv. Dessa skrifter vittnar hela tiden om mig; ändå tvekar ni att komma till mig för att få det eviga liv ni söker.

Trots att Fadern inte personligen har visat sig för er, eller talat till er med hörbar röst, har han vittnat om mig. Men genom att vägra tro på mig, honom som Fadern har sänt till er, tillsluter ni era öron så att ni inte hör Guds egen röst.

Hur kommer det sig att somliga av er säger, angående honom som Fadern har avskilt som sin egen och sänt till världen: "Han hädar, eftersom han säger: 'Jag är Guds Son?'"

Jag säger er nu: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan lära känna Fadern utom genom mig. Endast Anden ger liv. Er jordiska kropp blir gammal och kommer till sist att dö, men de ord som jag talar till er är Ande och liv.

Jag dömer inte den som hör dessa ord men inte tror på dem, ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa den. Men låt mig varna er: den som förkastar mig och mina ord skall ställas till svars. Den sanning jag har förkunnat skall döma er på den yttersta dagen.

Himlen ovanför er och jorden under era fötter skall en dag förgå, men de ord som jag talar skall aldrig förgå.

F A D E R N

Vad anser ni om Jesus Kristus? Vems Son är han?

Ingen vet vem Guds Son är utom Fadern i himlen. Och ingen kan veta vem Fadern är utom Sonen och dem som Sonen vill uppenbara honom för. Hittills har ni inte lärt känna honom som jag gör, men jag har kommit från honom som har sänt mig till er.

Han som har sänt mig är här med mig nu. Han har inte lämnat mig ensam, ty jag gör alltid det som behagar honom. Den som har sett mig har i själva verket sett Fadern. Varför säger ni då hela tiden: "Uppenbara Gud för oss"? Tror ni inte att jag är ett med min Fader och att Fadern är ett med mig?

Jag och min Fader är ett. Allt vad Fadern har är mitt. Jag har kommit från Fadern till denna värld. Jag skall lämna världen igen och återvända till min Fader.

Ty Sonen kan inte göra något av sig själv, utan gör bara vad han ser Fadern göra. Fadern älskar Sonen och har visat honom allt vad han har planerat. Större gärningar än dem ni redan har sett skall ni få se. Liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem nytt liv, så ger också Sonen nytt liv åt vem han vill.

Dock kan jag inte göra någonting av mig själv; jag dömer endast som Gud leder mig. Och mitt domslut är fullkomligt rättvist, eftersom jag inte söker min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Som Fadern har makt att ge liv, så har också Sonen fått livets gåva, och han har fått myndighet att hålla dom, eftersom han är Messias, Människosonen.

Detta har jag sagt er från första början: det finns så mycket i era liv som jag skulle kunna fördöma, men jag har kommit med ett annat budskap, som jag har fått från Honom som är sanningen. Det är detta budskap som jag förkunnar för världen.

När ni till sist har upphöjt Människosonen (på korset), kommer ni att förstå vem jag är och att jag inte har gjort någonting efter mina egna planer eller utifrån min egen myndighet.

DEN GODE HERDEN

Frukta inte, du lilla hjord, ty er Fader gläder sig åt att ge er riket.

Jag är den gode herden. Jag känner min hjord och den känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner honom. Jag är villig att ge mitt liv för fåren. Mina får känner igen min röst. Jag nämner vart och ett av dem vid namn, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De skall aldrig förgås, och ingen kan rycka dem ur min hand. Min Fader, som har gett mig dem, är större än något rike eller någon makt; det finns ingen kraft som kan rycka ens det svagaste av mina får ur hans mäktiga hand. Jag har emellertid många får, som befinner sig utanför denna fålla; också dem måste jag dra till mig. Även de kommer att glädja sig åt ljudet av min röst. Så skall det bli en enda stor hjord med en enda herde, som vårdar sig om sina får dag och natt.

Den som går in i fårfållan genom dörren, han är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren blir hänförda vid ljudet av hans röst. Han kallar vart och ett av dem vid namn, och för dem ut på gröna betesmarker. När herden leder fåren ut på bete, går han framför dem. De följer honom och får tröst genom hans ord. En främling följer de däremot inte, utan flyr när de hör en främmande röst.

Jag är den gode herden och jag ger mitt liv för fåren. Den som är lejd är ingen verklig herde. Han bryr sig inte om fåren, som om de vore hans egna, utan när han ser vargen komma flyr han och lämnar dem försvarslösa. Vargen kastar sig över dem, och de skingras.

Jag är dörren till fårfållan. De som försöker komma in någon annan väg är endast tjuvar och rövare. Många bedragare har kommit före mig, men fåren varken kände igen eller följde dem. Jag är dörren. Om ni går in genom denna dörr, så är ni i tryggt förvar och har frihet att gå in och ut och finna bete.

Denna jord plågas av ett bottenlöst sedefördärv, av död och förstörelse, men jag har kommit för att vända upp och ned på denna utveckling. Jag har kommit för att ni skall upptäcka livets verkliga mening, och bli välsignade.

MAT FÖR SJÄLEN

"Det står skrivet: Människan skall inte leva endast av bröd, utan av varje ord som går ut från Guds mun."

Jag är livets bröd. Om ni kommer till mig, skall ni aldrig mer lida någon andlig hunger, och om ni tror på mig skall ni aldrig mer känna någon andlig törst. Stig upp! Grip tag i det levande brödet, som har kommit ned från himlen. Om ni äter av det brödet, skall ni leva i evighet. Det bröd jag erbjuder är mitt liv, och jag ger det för att världen skall leva. Jag är livets bröd, som har kommit ned från himlen för att ni skall få njuta av andlig föda och därigenom få ta emot andligt liv och aldrig någonsin dö.

Ni gör allt vad ni kan för att få tag i den föda som förgår. Sök i stället efter den mat som består i evighet. Det är den jag längtar efter att ge er, ty Gud Fadern har gett mig denna förmåga.

Ni har hört hur era fäder åt manna, medan de var i öknen. Men detta var länge sedan och de är nu döda. Mose kunde inte ge er det sanna brödet från himlen, som min Fader erbjuder er. Ty Guds bröd är han som har kommit ned från himlen och som ger världen liv.

Om ni förstod vad Gud har att ge er, skulle ni be mig om levande vatten, ty var och en som dricker av det naturliga vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, skall upptäcka en källa som flödar fram i hans inre och är full av evigt liv.

Törstar ni andligen? Kom då till mig och drick, ty Skriften säger: "Den som tror på mig, från hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram."

 

To have a copy of The Words in Swedish sent directly to your computer, please enter your e-mail address then press the "Send" button.

E-mail:


It is available in pdf format.
Adobe Acrobat Reader is required to view these files.
You can download a free copy here.

The size of the pdf version is 194k and will
take about 4 minutes with a 28.8 modem.

Your name will not be added to any mailing lists.

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design