Home         Translations         About Us   
search  
 

 

 

 

LÔØI CUÛA GIEÂXU NGÖÔØI NAZAREÙT

Dòch thuaät: Robert Lee Cantelon

Nhaø in NEW HAVEN

iii
LÔØI CUÛA GIEÂXU
Do Robert Lee Cantelon Dòch Thuaät
IMPRIMATUR, NIHIL OBSTAT
L. DZ 1.909.92
ISBN0 – 9626942 – 1 – 5
Xuaát baûn 1991, 1995
bôûi Robert Lee Cantelon
Ñòa chæ lieân laïc:
LÔØI
P.O Box 5550
Washington , DC 20016

LÔØI CUÛA GIEÂXU NGÖÔØI NAZAREÙT

LÔØI TÖÏA

Quyeån saùch naøy laø söï hoaøn thieän cuûa moät cuoäc ñaøm thoaïi vaøo giöõa nhöõng naêm 1980 ôû Luaân Ñoân treân theàm nhaø moät ngöôøi baïn, nôi maø anh moâ taû söï tìm kieám söï saùng vaø ñoåi môùi taâm linh heát loøng. Anh ñaõ tuyeät voïng sau nhieàu daëm ñöôøng tìm kieám nhöng nhöõng vaán naïn vaãn chöa coù lôøi giaûi ñaùp. Baáây giôø, toâi cöù hoûi taïi sao anh khoâng chuù taâm ñeán nhöõng lôøi daïy doã cuûa Ñaáng Christ. Phaûi chaêng vì caûm thaáy söï tìm kieám cuûa mình quaù hieån nhieân? Anh ñaõ toû ra ngaïc nhieân tröôùc ñeà nghò cuûa toâi. Anh noùi ñaõ coù cô hoäi xem qua toaøn boä Taân öôùc, nhöng chöa bao giôø taäp trung vaøo nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâxu.

Ñeâm xuoáng vaø chuùng toâi ra ñi, nhöng caû hai chuùng toâi ñeàu ñi veà cuøng moät höôùng, anh
aáy thì ñeå tìm nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâxu cho rieâng mình laàu ñaàu tieân trong moät thôøi ñieåm ñaùng nhôù, coøn toâi thì trôû laïi vôùi söï nghieân cöùu say meâ môùi meû. Vieäc ñaøo saâu vaøo söï nghieân cöùu laøm cho toâi baét ñaàu caûm thaáy mình nhoû beù laøm sao, vì ngay caû nhöõng ngöôøi uyeân thaâm nhaát döôøng nhö cuõng ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu maø söù ñieäp cuûa Ñaáng Christ ñeà caäp ñeán, Lôøi Ngaøi ñaõ lan toûa vaø chaïm saâu vaøo heä thoáng toân giaùo ñöông thôøi. Caøng ñoïc, toâi caøng thaáy nhöõng ñieàu laï luøng hieän ra trong bao nhieâu hoaït ñoäng vaø chöông trình ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong Danh Ngaøi.

Söù ñieäp cuûa Ñaáng töï xöng laø Meâsi khoâng laø gì neáu khoâng ñöôïc ñaùp öùng. Ñoái vôùi moät theá giôùi bò bao vaây bôûi söï tham lam, töï gheâ tôûm vaø söï cöï tuyeät, nhöõng ngöôøi ñang tieáp caän Lôøi Ngaøi laø nhöõng ngöôøi ñaùp laïi maïng leänh cuûa Ngaøi keâu goïi laøm caùch maïng. Coù theå noùi moät caùch chaéc chaén raèng nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâxu aån chöùa tinh hoa cuûa söï ñoåi môùi. Nhöõng yù nghó cuûa Ngaøi vöøa deã chòu vaø ñaày an uûi, vöøa laø söï keâu goïi maõnh lieät khoâng theå naøo troán thoaùt ñöôïc, noù töø choái söï traû lôøi vò neå.

Ngaøi ñaõ ñeán trong moät khung caûnh vôùi söù ñieäp khoâng nhaán maïnh ñeán moät Ñöùc Chuùa Trôøi tröøng phaït keû aùc, nhöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ñaõ môû roäng loøng thöông xoùt vaø thöù tha. Ngaøi ñaõ môû ñöôøng cho moïi ngöôøi ñeán vöông quoác Ngaøi, baát keå laø ngöôøi nam hay nöõ, Do thaùi hay khoâng Do thaùi, noâ leä hoaëc töï do, chöøng naøo maø hoï töï laøm “gioáng nhö treû thô” vaø môû loøng mình ra ñeå nhaän bieát söï hieän dieän cuûa chuùng ôû trong hoï. Theá giôùi quan cuûa Ngaøi luùc baáy giôø phaûn aûnh truyeàn thoáng Do thaùi giaùo trong thôøi ñaïi cuûa Ngaøi neân chuùng ta buoäc phaûi coâng nhaän nhöõng söù ñieäp öu vieät cuûa Ngaøi laø voâ tieàn khoaùng haäu, khi Ngaøi giaûng daïy veà phuï nöõ, söï caàu nguyeän vaø söï hieäp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï daïy doã cuûa Ngaøi toûa ra moät khaùi nieäm cô baûn veà quan nieäm ñaïo ñöùc cho nhöõng ngöôøi theo Ngaøi vaø söï neân thaùnh trong cuoäc soáng, vöôn tôùi söï hieåu bieát noäi taâm vöôït qua tính thuaàn lyù cuûa luaät leä toân giaùo trong moät söï keâu goïi ñöôïc truyeàn thoâng ñeán toaøn caàu vaø bao goàm taát caû. Töøng lôøi, töøng chöõ, söï daïy doã cuûa Ngaøi ñi vaøo loøng vaø trí chuùng ta döôøng bao. Hai möôi theá kyû sau, Lôøi Ngaøi vaãn coøn ñaày naêng quyeàn ñeå khuaáy ñoäng, thaùch thöùc vaø chöõa laønh. Nhöõng theå cheá, nhöõng nhaân vaät coù theå troãi leân, bò laõng queân hay ñi xuoáng, nhöng Lôøi Ngaøi vaãn maõi nhö “… ngoâi sao mai moïc leân trong taâm chuùng ta.” Chaéc chaén trong voâ soá nhöõng con ñöôøng baát ngôø, moät soá thì eâm ñeàm, moät soá thì ñaày bieán coá, toâi vaãn ñeo ñuoåi söï tìm hieåu vaø söï soi saùng phoái hôïp trong nhöõng söù ñieäp cuûa Chuùa Gieâxu ñeå thay ñoåi haønh trình trong cuoäc soáng.

Raát nhieàu ngöôøi ñaõ giuùp toâi trong quaù trình taäp hôïp neân quyeån saùch naøy. Toâi muoán nhaéc ñeán vieäc laøm quan troïng cuûa ngöôøi quaù coá, OÂng William Barclay cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Glasgow, OÂng Kenneth Scott Latourette cuûa Yale, Willard vaø Verna Cantelon, ngöôøi ñaõ ñoäng vieân tinh thaàn vaø vaät chaát vaø God's New Convenant With Man cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Oxford ñaõ cho toâi moät baûn dòch ñaày ôn.

Hi voïng quyeån saùch naøy seõ laøm cho anh chò em theâm can ñaûm trong söï tìm kieám taâm linh vaø ñöa anh chò em ñeán coäi nguoàn Thaùnh Linh, söï saùng chieáu raïng ngôøi theá gian taêm toái. Nhaø vaên vieát tieåu thuyeát vaø tieåu luaän Sholom Ash ñaõ vieát: “Nhöõng giaùo sö khaùc coù moät vaøi ñieàu caên baûn cho moät ngöôøi AÛ-raäp, moät ngöôøi phöông ñoâng, moät ngöôøi phöông taây, nhöng moãi lôøi cuûa Chuùa Gieâxu ñeàu coù ñieàu gì cho taát caû chuùng ta. Ngaøi ñaõ vaø ñang trôû thaønh aùnh saùng cho theá giôùi.

Lee Cantelon

“Toâi laøm pheùp baùptem cho anh em trong nöôùc, nhöng coù Ñaáng phi thöôøng hôn toâi ñang ñeán, toâi khoâng ñaùng môû daây giaøy cho Ngaøi. Ngaøi seõ laøm pheùp baùptem cho anh em baèng Ñöùc Thaùnh Linh vaø baèng löûa.”

Giaêng Baùptít

“Chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø moät Ñaáng trung baûo ôû giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø loaøi ngöôøi, ñoù laø moät con ngöôøi, Ñöùc Chuùa Gieâxu Christ, Ñaáng ñaõ phoù chính mình laøm giaù chuoäc moïi ngöôøi.”

Phaoloâ

“Thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï treân toâi, vì Ngaøi ñaõ xöùc daàu cho toâi ñi giaûng tin laønh cho keû ngheøo heøn; Ngaøi ñaõ sai toâi ròt nhöõng taám loøng tan naùt, coâng boá leänh aân xaù cho keû bò giam caàm, ngaøy phoùng thích cho nhöõng tuø nhaân, môû maét cho ngöôøi muø, traû töï do cho nhöõng keû bò thöông tích, vaø rao truyeàn ngaøy cöùu chuoäc cuûa Chuùa ñaõ ñeán.”

Tieân tri EÂsai ñoaïn 61, caâu 1-2

Phaàn Moät

ANH CHÒ EM NOÙI TA LAØ AI?

NAN ÑEÀ CUÛA TOÂN GIAÙO

Haõy caûnh giaùc, caån thaän soáng baèng “löông thöïc” toân giaùo.

Giôø ñaây chaéc anh chò em ñaõ queân naêm oå baùnh ñaõ nuoâi naêm ngaøn ngöôøi, vôùi möôøi hai gioû baùnh coøn thöøa, hoaëc baûy oå baùnh nuoâi boán ngaøn vaø raát nhieàu baùnh coøn laïi. Nhöng ta khoâng noùi vôùi anh chò em veà löông thöïc traàn gian. Khoâng, ta ñeán ñeå caûnh baùo vôùi anh chò em haõy choáng laïi söï nuoâi döôõng mình baèng nhöõng yù töôûng vaø nhöõng lôøi daïy doã sai cuûa nhöõng ngöôøi kinh doanh toân giaùo.

Thaät laø voâ nghóa khi ngöôøi ta toân kính ta, daïy nhöõng giaùo lyù do loaøi ngöôøi saùng taùc. Hoï quaù baän baùm víu vaøo nhöõng ñieàu meâ tín cuûa hoï neân ñaõ queân ñi nhöõng ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Haõy caån thaän vôùi nhöõng giaùo sö giaû, hoï ñöùng tröôùc anh chò em, maëc y phuïc cuûa con cöøu. Beân döôùi nhöõng che daáu caûi trang laø moät con choù soùi phaøm aên. Hoï theo ngöôøi chuû thaät söï cuûa hoï, ma quyû, laøm theo moïi ñieàu haén muoán. Haén laø keû gieát ngöôøi ngay töø ban ñaàu, khoâng bao giôø noùi thaät, bôûi khoâng bao giôø coù leõ thaät trong haén. Khi haén noùi doái, haén noùi vôùi tính caùch cuûa dieãn vieân, vì haén laø ngöôøi noùi doái, vaø laø cha ñeû cuûa nhöõng chuyeän doái traù.

Nhöõng keû löøa ñaûo naày töï ñaët mình döôùi söï ñaùnh giaù cuûa anh em lôøi ta noùi: söï ñoaùn xeùt ôû treân caùc ngöôi, nhöõng laõnh ñaïo toân giaùo vaø giaùo sö giaû, nhöõng keû giaû hình! Caùc ngöôi chaän caùc caùnh cöûa thieân ñaøng, ñoùng kín con ñöôøng maø nhöõng ngöôøi chaân thaät muoán vaøo. Caùc ngöôi khoâng vaøo vaø caûn ñöôøng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi mong muoán ñi vaøo. Caùc ngöôi laáy caép cuûa nhöõng goùa buïa ngheøo naøn vaø roài sau ñoù, ñeå che giaáu nhöõng tham lam, caùc ngöôi caàu nguyeän daøi doøng. Caùc ngöôi seõ thöøa höôûng söï nguyeàn ruûa kinh khieáp.

Caùc ngöôi ñi khaép ñaát vaø baêng qua bieån ñeå chinh phuïc moät ngöôøi vaøo ñaïo, roài khi ngöôøi ta tin, thì caùc ngöôi laøm cho ngöôøi aáy hai laàn trôû vaøo ñòa nguïc hôn ngöôi.

Ngöôi giaûng: “Ñeàn thôø khoâng quan troïng, ñieàu quan troïng laø vaøng cuûa ñeàn thôø!”

Ñieàu naøo vó ñaïi hôn: vaøng trong kho taøng hay laø ñeàn thôø thaùnh hoùa vaøng?

Vaø ngöôi noùi: “Baøn thôø khoâng quan troïng, nhöng cuûa leã treân ñoù quan troïng.”

Ngöôi vöøa ñieân roà vöaø muø quaùng. Caùi gì vó ñaïi hôn: cuûa leã treân baøn hay laø baøn thôø thaùnh hoùa cuûa leã?

Ngöôøi naøo toân vinh baøn thôø laø toân vinh caùi baøn vaø nhöõng vaät treân ñoù. Vaø ngöôøi naøo toân vinh ñeàn thôø laø toân vinh ñaáng ngöï trong ñoù chöù khoâng phaûi nhöõng böùc töôøng cuûa noù. Vaø nhöõng ngöôøi toân vinh thieân ñaøng laø toân vinh Chuùa laø ñaáng ngoài treân ñoù.

Ngöôi laøm caùc leã daâng leã vaät ngay caû baïc haø vaø rau coû , nhöõng thöù naày moïc tröôùc nhaø cuûa ngöôi. Nhöng ñoàng thôøi, ngöôi laïi queân nhöõng luaät phaùp quan troïng hôn; laø söï ñoaùn xeùt, loøng nhaân töø vaø ñöùc tin laø nhöõng ñieàu seõ quan heä ñeán ngöôi.

Taàm nhìn cuûa ngöôi khoâng môû roäng moät phaân tröôùc maët ngöôi. Ngöôi quaù caâu neä vôùi töøng gioït röôïu maø töø töø nuoát chöûng con laïc ñaø. Sau ñoù ngöôi chuøi saïch phaàn ngoaøi cuûa nhöõng caùi taùch vaø toâ, coøn beân trong vaãn coøn ñoïng moät lôùp daày cuûa cöôùp vaø raùc reán quaù ñoä. Ngöôi muø quaùng bieát chöøng naøo. Tröôùc tieân haõy doïn deïp söï hoãn ñoän beân trong; roài beân ngoaøi seõ ñöôïc saïch.

Caùc ngöôi laø nhöõng giaùo sö giaû! Beân trong söï giaû hình, caùc ngöôi khoâng hôn gì nhöõng ngoâi moä sôn traéng, noù chæ coù beân ngoaøi ñeïp ñeõ, nhöng beân trong thì ñaày söï cheát choùc vaø xöông cuûa ngöôøi cheát. Caùc ngöôi coù theå gaây aán töôïng cho daân chuùng baèng söï phoâ tröông beân ngoaøi nhö theå coâng bình, nhöng beân trong thì ñaày giaû hình vaø toäi loãi. Caùc ngöôi soáng ñeå toân vinh laãn nhau, maø khoâng tìm söï khen thöôûng chæ töø nôi moät mình Chuùa, thì laøm sao caùc ngöôi coù theå tin ñöôïc ?

Caùc ngöôi xaây ñaøi kyû nieäm cho caùc tieân tri vaø ñaët hoa quanh moä cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính, vaø noùi: “Neáu chuùng ta soáng vaøo thôøi kyø cuûa toå tieân chuùng ta, chuùng ta ñaõ khoâng bao giôø cho pheùp nhöõng gioït maùu voâ toäi cuûa hoï bò ñoå ra.”

Töï maâu thuaãn! Caùc ngöôi laø con caùi cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ gieát caùc ñaáng tieân tri, vaø baây giôø coøn laøm vöôït quaù nhöõng chieán coâng cuûa toå tieân caùc ngöôi.

Caùc ngöôi laø raén, theá heä raén ñoäc, laøm sao caùc ngöôi thoaùt khoûi kieáp ñoïa ñaày cuûa hoûa nguïc? Naày, ta seõ gôûi ñeán caùc ngöôi nhöõng baäc tieân tri, nhöõng ngöôøi khoân ngoan, vaø nhöõng giaùo sö: vaø caùc ngöôi seõ gieát moät soá ngöôøi trong nhöõng ngöôøi naày vaø ñoùng ñinh hoï treân thaäp töï giaù, vaø vôùi moät soá caùc ngöôi seõ ñaùnh ñaäp, ñuoåi baét hoï töø thaønh naøy ñeán thaønh khaùc.

Hôõi keû giaû hình! EÂsai ñaõ ñuùng khi tieân ñoaùn veà caùc ngöôi vaø noùi: “nhöõng ngöôøi naày chæ laáy mieäng ñeán gaàn ta, laáy moâi mieáng toân vinh ta, nhöng loøng hoï thì caùch xa ta laém.”

Caùc ngöôi töï bieän hoä tröôùc coäng ñoaøn; nhöng Chuùa bieát trong loøng caùc ngöôi: vì ñieàu chi ñöôïc loaøi ngöôøi meán chuoäng thì laïi gheâ tôûm döôùi caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Haõy löu yù: Nhieàu ngöôøi ñeán töø phöông ñoâng vaø phöông taây, vaø ngoài cuøng AÙpraham, vaø Ysaùc, vaø Giacoáp treân thieân ñaøng. Nhöng nhöõng ngöôøi töôûng seõ vaøo thieân ñaøng seõ bò xua ñuoåi ra boùng toái beân ngoaøi. Tröø khi söï coâng bình cuûa caùc ngöôi vöôït qua söï ñaïo ñöùc giaû cuûa caùi goïi laø toân giaùo, caùc ngöôi seõ khoâng bao giôø ñaët chaân leân thieân ñaøng.

AÙNH SAÙNG ÑAÕ SOI SAÙNG THEÁ GIAN

Ta laø söï saùng cuûa theá gian, ngöôøi naøo tin Ta seõ khoâng coøn ôû trong toái taêm, Ta laø aùnh saùng soi saùng cho traàn gian, ai theo Ta, seõ khoâng bao giôø böôùc ñi trong söï toái, nhöng soáng vôùi söï soáng trong aùnh saùng.

Ñaây laø söï thöû nghieäm lôùn nhaát: Söï saùng ñaõ ñeán trong theá gian toái taêm naày, nhöng cö daân treân ñaát laïi yeâu thích boùng toái hôn aùnh saùng vì nhöõng coâng vieäc cuûa hoï bò muø quaùng bôûi nhöõng ích kyû vaø meâ tham. Thaät vaäy, nhöõng ai phoù ñôøi soáng mình cho söï gian aùc thì gheùt aùnh saùng cuûa leõ thaät, vì sôï raèng nhöõng coâng vieäc cuûa mình seõ bò baøy ra vaø bò ñoaùn xeùt, nhöng ai laøm theo leõ thaät thì ñöôïc böôùc töï do trong aùnh saùng. Töø ñoù coâng vieäc cuûa hoï ñöôïc toû ra vì nhöõng ai laøm Ñöùc Chuùa Trôøi vui loøng.

Ñaõ moät laàn caùc ngöôi ñi gaëp tieân tri Giaêng Baùptíp nôi hoang maïc. Giaêng laøm chöùng cho leõ thaät. Giaêng laø ngoïn ñeøn ñöôïc thaáp saùng vaø caùc ngöôi ñaõ muoán vui taïm vôùi aùnh saùng cuûa ngöôøi, nhöng Ta coù moät lôøi chöùng lôùn hôn lôøi chöùng cuûa Giaêng, ñoù laø coâng vieäc maø Cha Ta ñaõ giao ñeå Ta hoaøn thaønh vaø nhöõng vieäc maø Ta ñang laøm chöùng thöïc raèng Ngaøi ñaõ sai Ta.

Coøn neáu Ta khoâng laøm vieäc cuûa Cha Ta thì caùc ngöôi ñöøng tin, nhöng neáu Ta laøm vieäc cuûa Ngaøi thì daàu raèng caùc ngöôi khoâng tin Ta, ít ra cuõng tin nhöõng coâng vieäc maø Ta ñang laøm. Caùc ngöôi bieát vaø tin raèng Cha Ta ôû trong Ta vaø Ta ôû trong Cha ñöông khi coøn laø ban ngaøy thì Ta phaûi laøm coâng vieäc cuûa Ngaøi laø Ñaáng ñaõ sai Ta bôûi vì ñeâm ñeán nhanh choùng luùc aáy khoâng ai coù theå laøm coâng vieäc ñöôïc.

Maét laø ñeøn cuûa thaân theå: neáu maét saùng suûa thì caû ñôøi soáng anh chò em ñöôïc soáng trong aùnh saùng, nhöng neáu maét anh em chæ chaêm chuù vaøo ñieàu aùc thì caû ñôøi soáng bò toái taêm vaø neáu söï saùng trong ñôøi soáng laø söï toái taêm thì söï toái taêm naày thaät lôùn vaø khinh khieáp döôøng bao.

Ban ngaøy haù chaúng phaûi coù möôøi hai giôø sao? Neáu ai ñi ban ngaøy thì khoâng vaáp ngaõ vì coù aùnh saùng cuûa maët trôøi, nhöng neáu ai ñi ban ñeâm thì seõ ngaõ vì khoâng coù aùnh saùng daãn loái. Haõy tin nôi söï saùng ñeå anh chò em trôû neân con caùi cuûa söï saùng. Haõy böôùc ñi trong khi coù aùnh saùng vì boùng toái ñeán nhanh, ngöôøi naøo ñi trong nôi toái seõ bò laïc loái, neáu keû muø daãn keû muø thì chaéc chaén caû hai ñeàu ngaõ.

Khoâng ai ñoát ñeøn, roài laïi laáy thuøng ñaäy laïi hay laø ñaët noù döôùi gaàm giöôøng, nhöng ñaët treân giaù ñeøn ñeå khi ai vaøo thì nhìn thaáy vì coù aùnh saùng. Cuõng khoâng ai ñoát ñeøn roài ñaët noù döôùi caùi thuøng nhöng ñaët noù treân giaù ñeøn ñeå noù soi saùng moïi ngöôøi trong nhaø. Anh chò em khoâng bieát raèng mình laø söï saùng cuûa theá gian sao? Anh chò em gioáng nhö moät thaønh phoá ñöôïc xaây döïng treân moät ngoïn ñoài, ai cuõng coù theå nhìn thaáy. Haõy ñeå söï saùng cuûa anh chò em soi tröôùc maët moïi ngöôøi ñeå hoï nhìn thaáy coâng vieäc laøm cuûa anh chò em vaø toân vinh Cha cuûa anh chò em Ñaáng ngöï treân trôøi vì ñieàu gì anh chò em laøm trong nôi kín ñaùo thì cuoái cuøng seõ bò baøy ra vaø coù ñieàu gì döôøng nhö khoâng ai bieát, nhöng roài moät ngaøy naøo ñoù noù seõ ñöôïc truyeàn ñi khaép nôi. Ñieàu Ta phaùn baûo cuøng anh chò em caùch rieâng tö haõy coâng boá giöõa coâng chuùng. Ñieàu maø Ñöùc Thaùnh Linh thì thaàm nôi tai anh chò em haõy rao treân maùi nhaø.

SÖÏ KHAÛI THÒ

“Giôø ñaõ ñeán, giôø con ngöôøi ñöôïc toû ra vaø ñöôïc vinh hieån.”

Ta ñeán khoâng phaûi ñeå tìm söï vinh hieån cho rieâng mình, nhöng coù moät Ñaáng tìm vaø toân vinh Ta vaø Ngaøi laø quan toøa cuûa nhöõng ngöôøi choái Ta.

Nhö luaät cuûa caùc ngöôi coù ghi laïi raèng lôøi chöùng cuøng luùc töø hai ngöôøi laø ñaùng tin, vì theá Ta töï laøm chöùng cho Ta vaø cho Ñaáng sai Ta ñeán cuõng laøm chöùng cho Ta nöõa. Ta bieát lôøi chöùng maø Ngaøi laøm chöùng veà Ta laø thaät. Bôûi theá, Ta khoâng caàn coù söï pheâ chuaån naøo cuûa baát kyø quyeàn haønh naøo treân traùi ñaát naày.

Ai noùi theo yù rieâng mình ñeå chæ tìm vinh hieån cho rieâng mình, nhöng ngöôøi naøo laøm vieäc vì söï vinh hieån vaø söï toân troïng cuûa Ñaáng ñaõ sai mình ñeán, môùi laø chaân thaät vaø khoâng coù söï doái traù trong ngöôøi ñoù.

Ta ñaõ ñeán chaúng phaûi vì danh Ta, nhöng Ta ñöôïc sai ñeán bôûi Ñaáng chaân thaät. Ta töø trôøi xuoáng khoâng phaûi ñeå laøm theo yù cuûa rieâng mình nhöng ñeå laøm theo yù muoán Cha laø Ñaáng ñaõ sai Ta, Ta ñöôïc sanh ra trong theá gian naày: ñoù laø ñeå trôû neân lôøi chöùng soáng cho leõ thaät, nhöõng ai yeâu meán leõ thaät seõ theo Ta.

Ta vaø Cha Ta laø moät, trong danh Ngaøi Ta ñaõ ñeán cuøng anh chò em ñeå anh chò em coù ñöôïc söï soáng vaø ñöôïc soáng dö daät.

Taát caû uy quyeàn treân trôøi, döôùi ñaát ñaõ giao cho Ta. Ta ban cho anh chò em söï soáng ñôøi ñôøi, ban cho caùc chìa khoùa cuûa Nöôùc Thieân ñaøng cuøng quyeàn naêng treân caùc quyeàn löïc cuûa keû thuø nghòch, cho neân ñöøng ñeå loøng anh chò em bò boái roái hay sôï haõi. Ta ban cho anh chò em söï bình an cuûa Ta, moät söï bình an vöôït xa söï bình an maø theá gian coù theå ñem ñeán. Anh chò em seõ bieát leõ thaät vaø leõ thaät seõ buoâng tha anh chò em vaø neáu Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi buoâng tha anh chò em thì anh chò em thaät söï ñöôïc töï do. Ta noùi cuøng anh chò em ñieàu naày ñeå anh chò em coù ñöôïc ñöùc tin ñeå tin vaø ñöôïc thay ñoåi.

Ñaây laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ñaõ sai Ta, heã ai nhìn bieát Con vaø tin nôi Con thì nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi vaø neáu anh chò em tin Ta thì Ta seõ khieán anh chò em soáng laïi trong ngaøy sau roát. Anh chò em coù tin nôi Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng? Ta laø Ñaáng ñoù ngöôøi ñang noùi vôùi anh chò em ñaây.

LÔØI HAÈNG SOÁNG

“Cha, Ñaáng sai ta ñaõ truyeàn laïi ñieàu maø Ta caàn noùi cho anh chò em. Ta bieát lôøi cuûa Ngaøi daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Do ñoù baát cöù ñieàu chi Ngaøi baûo Ta noùi thì Ta noùi.”

Ta ñeán noùi nhöõng lôøi naày khoâng töï nôi Ta, nhöng ñeán töø Cha Ñaáng ñaõ sai Ta, ngöôøi naøo nghe nhöõng lôøi Ta noùi vaø tin nôi Cha Ñaáng sai Ta thì seõ coù söï soáng vónh cöõu, hoï seõ khoâng bò ñoaùn xeùt nhöng vöôït khoûi söï cheát ñeå ñeán söï soáng.

Haõy laéng nghe: giôø ñeán vaø ñaõ ñeán roài, khi keû cheát nghe tieáng Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baát kyø ai nghe ñöôïc tieáng aáy thì seõ soáng.

Caùc ngöôi doø xem Kinh Thaùnh vì caùc ngöôi mong tìm ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Taát caû toaøn boä Kinh Thaùnh laøm chöùng veà Ta, nhöng caùc ngöôi laïi khoâng chòu ñeán cuøng Ta ñeå coù ñöôïc söï soáng maø caùc ngöôi ñang tìm kieám.

Duø raèng khoâng baèng hình theå hay lôøi coù theå nghe ñöôïc, Cha ñaõ laøm chöùng cho Ta, nhöng bôûi vieäc töø choái tin nôi Ta Ñaáng maø Cha Ta ñaõ sai ñeán cuøng caùc ngöôi, caùc ngöôi ñaõ bòt tai laïi ñeå khoâng nghe tieáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Moät soá ngöôøi trong caùc ngöôi noùi coù theå naøo veà Ñaáng maø Cha ñaõ bieät rieâng ra cho chính Ngaøi vaø sai xuoáng traàn gian, caùc ngöôi ñaõ xuùc phaïm vì Ñaáng ñaõ noùi: “Ta laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.”

Baây giôø Ta noùi cuøng anh chò em: Ta laø ñöôøng ñi, chaân lyù vaø söï soáng, khoâng ai coù theå bieát Cha, tröø khi bôûi lôøi toû ra cuûa Ta, duy Ñöùc Thaùnh Linh ban söï soáng, thaân theå cuûa anh chò em lôùn leân vaø giaø ñi, cuoái cuøng roài hö naùt, nhöng nhöõng lôøi Ta phaùn baûo cuøng anh chò em laø thaàn linh laø söï soáng.

Ta khoâng ñoaùn xeùt ngöôøi nghe nhöõng lôøi naày vaø khoâng tin, vì Ta ñeán khoâng phaûi ñeå ñoaùn xeùt theá gian ñaâu nhöng ñeå giaûi cöùu, duø vaäy haõy caûnh baùo nhöõng ai choái Ta vaø choái lôøi Ta, ngöôøi ñoù phaûi khai trình: leõ thaät maø Ta ñaõ noùi, chính leõ thaät ñoù seõ xeùt ñoaùn trong ngaøy sau roát.

Trôøi ôû treân vaø ñaát döôùi chaân anh chò em moät ngaøy naøo ñoù chaéc seõ khoâng coøn toàn taïi. Nhöng nhöõng lôøi Ta phaùn seõ toàn taïi maõi maõi.

CHA

“Anh em nghó gì veà Chuùa Gieâxu Christ Ngaøi laø Con ai?”

Khoâng ai bieát Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ai? Tröø Cha Thieân ñaøng vaø cuõng khoâng ai coù theå bieát Cha laø ai? Tröø Con vaø nhöõng ngöôøi maø Con seõ toû cho. Ñeán baây giôø anh chò em vaãn chöa bieát Ngaøi nhö Ta bieát, nhöng Ngaøi ñaõ sai Ta ñeán cuøng anh chò em.

Ñaáng ñaõ sai Ta giôø ñang ôû vôùi Ta, Ngaøi khoâng boû Ta moät mình vì Ta luoân luoân laøm vöøa loøng Ngaøi. Thaät ra khi nhìn thaáy Ta thì anh chò em ñaõ nhìn thaáy Cha, vaäy sao anh chò em cöù noùi: “ Haõy toû Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng toâi.” Anh chò em khoâng tin raèng Ta laø moät vôùi Cha vaø Cha laø moät vôùi Ta sao?

Ta vaø Cha laø moät. Moïi söï Cha coù laø cuûa Ta. Ta ñaõ töø Cha ñeán theá gian naày, Ta laïi töø traàn gian naày ñeå trôû veà Cha.

Vì Con chaúng töï mình laøm vieäc gì ñöôïc, nhöng chæ laøm ñieàu chi Con thaáy Cha laøm. Cha yeâu Con ñaõ toû cho Con toaøn boä chöông trình cuûa Cha vaø anh chò em seõ laøm chöùng nhöõng pheùp laï lôùn lao hôn nhöõng gì maø anh chò em ñaõ thaáy ngay caû nhö Cha khieán keû cheát soáng laïi vaø ban cho söï soáng môùi theá naøo, thì Con cuõng ban söï soáng môùi cho keû Con muoán theå aáy.

Hôn nöõa, Ta chaúng theå töï mình laøm ñöôïc gì. Ta phaùn xeùt chæ khi Ñöùc Chuùa Trôøi höôùng daãn Ta, ñöôøng loái Ta laø troïn veïn vì Ta khoâng laøm theo yù rieâng cuûa Ta, nhöng tìm theo yù muoán cuûa Cha Ñaáng ñaõ sai Ta, nhö Cha coù quyeàn naêng ñeå ban söï soáng vì theá con coù taëng phaåm cuûa söï soáng vaø ñöôïc loan cho uy quyeàn ñeå thi haønh söï phaùn xeùt, bôûi vì Con laø Chuùa Cöùu Theá, Con cuûa Con ngöôøi.

Ta ñaõ noùi ñieàu naày töø ban ñaàu. Trong cuoäc soáng cuûa anh chò em coù nhieàu ñieàu maø Ta coù theå ñònh toäi, nhöng Ta ñaõ ñeán vôùi moät thoâng ñieäp khaùc ñaõ ñöôïc ban cho töø Ñaáng chaân thaät. Ñaây laø thoâng ñieäp Ta truyeàn cho traàn gian.

Khi ngöôøi Ta treo Con cuûa Con ngöôøi (leân thaäp töï giaù). Anh chò em seõ bieát Ta laø ai, nhaän bieát raèng Ta ñaõ khoâng töï haønh ñoäng theo chöông trình hay quyeàn rieâng cuûa mình, nhöng ñeå truyeàn ñeán cho anh chò em nhöõng lôøi maø Cha ñaõ baûo Ta coâng boá.

NGÖÔØI CHAÊN HIEÀN LAØNH

Hôõi baày nhoû, ñöøng sôï vì Cha caùc ngöôi ñaõ vui loøng ban cho caùc ngöôi Nöôùc Thieân ñaøng.

Ta laø ngöôøi chaên chieân hieàn laønh. Ta bieát chieân Ta vaø chieân Ta bieát Ta, cuõng nhö Cha bieát Ta vaø Ta bieát Cha. Ta vui loøng phoù söï soáng mình cho baày chieân. Chieân Ta bieát tieáng cuûa Ta vaø Ta bieát töøng teân moät cuûa chuùng, chieân Ta theo ta. Ta ban cho chuùng söï soáng vónh haèng, chuùng seõ khoâng bao giôø bò huûy dieät vaø cuõng khoâng ai coù theå cöôùp chuùng khoûi tay Ta. Cha Ta Ñaáng ban baày chieân cho Ta, Ñaáng ñoù cao caû hôn baát kyø vöông quoác hay quyeàn löïc naøo ngay caû chieân con yeáu ñuoái nhaát cuõng khoâng coù vuõ löïc naøo cöôùp noù khoûi tay toaøn naêng cuûa Ta. Vaãn coøn coù nhieàu chieân thuoäc veà Ta ñang ôû beân ngoaøi chuoàng. Ta cuõng khoâng phaûi nhoùm chuùng laïi, chuùng seõ vui möøng khi nghe tieáng Ta vaø trôû thaønh thuoäc vieân trong baày chieân lôùn cuøng vôùi Ñaáng chaên chieân chaêm soùc quan taâm ñeán chuùng ngaøy vaø ñeâm.

Ngöôøi bôûi cöûa maø vaøo laø ngöôøi chaên chieân, ngöôøi gaùc môû cöûa cho, coøn baày chieân thì rung ñoäng khi nghe tieáng cuûa ngöôøi. Ngöôøi chaên goïi teân töøng con ra khoûi chuoàng roài daãn ñeán ñoàng coû xanh töôi, khi ngöôøi chaên daãn baày chieân ra ñoàng coû, ngöôøi ñi tröôùc coøn baày chieân thì theo sau vaø ngöôøi duøng lôøi an uûi chuùng. Baày chieân seõ khoâng theo keû laï, ngöôïc laïi chuùng seõ chaïy xa khoûi tieáng maø mình khoâng quen.

Ta laø ngöôøi chaên chieân hieàn laønh, Ta phoù söï soáng Ta cho baày chieân, ngöôøi chaên thueâ khoâng phaûi laø ngöôøi chaên thaät, oâng ta khoâng chaên soùc baày chieân nhö baày chieân cuûa mình vaø khi thaáy muoân soùi ñeán oâng ta boû chaïy, ñeå maëc baày chieân khoâng ai baûo veä, muoân soùi voà laáy baày vaø baày bò taûn laïc.

Ta laø caùi cöûa cuûa chuoàng chieân, nhöõng ai xaâm nhaäp vaøo chuoàng baèng loái vaøo khaùc thì khoâng laøm gì khaùc hôn laø troäm, cöôùp. Nhieàu keû löøa doái ñaõ ñeán tröôùcTa, nhöng baày chieân ñaõ khoâng nhìn nhaän hay theo hoï. Ta laø caùi cöûa. Naûy vaøo cöûa naày seõ ñöôïc an toaøn, ñöôïc töï do vaøo ra vì tìm ñöôïc thöïc phaåm cho mình.

Traùi ñaát naày bò tai hoïa bôûi ñaàu daãy söï hö hoaïi, cheát choùc vaø huûy dieät. Nhöng Ta ñaõ ñeán ñeå caàm giöõ laïi doøng chaûy khuûng khieáp naày. Ta ñaõ ñeán ñeå anh chò em coù theå khaùm phaù ñöôïc yù nghóa thöïc cuûa cuoäc ñôøi vaø ñöôïc phöôùc.

THÖÏC PHAÅM CHO TAÂM LINH

Nhö coù lôøi cheùp raèng: “Ngöôøi Ta soáng chaúng phaûi chæ nhôø baùnh maø thoâi, nhöng cuõng nhôø moïi lôøi noùi ra töø mieäng Ñöùc Chuùa Trôøi.”

Ta laø baùnh söï soáng, neáu anh chò em ñeán cuøng Ta thì taâm linh seõ khoâng bao giôø bò ñoùi nöõa vaø neáu anh chò em tin Ta thì taâm linh seõ khoâng bao giôø khaùt nöõa, haõy choåi daäy! Haõy caàm baùnh söï soáng, baùnh ñaõ ñeán töø trôøi, neáu anh chò em aên baùnh naày thì soáng maõi maõi. Baùnh Ta ban cho anh chò em laø söï soáng cuûa Ta, baùnh Ta ban cho vì söï soáng cuûa traàn gian naày. Ta laø baùnh söï soáng ñeán töø trôøi ñeå anh chò em coù ñöôïc böõa tieäc vôùi nhöõng thöùc aên cho taâm linh vaø nhôø thöùc aên naày anh chò em nhaän ñöôïc söï soáng taâm linh baát dieät.

Caùc ngöôi ñaõ söû duïng taát caû söùc löïc cuûa mình vì thöïc phaåm deã hö ñi thay vì tìm kieám thöïc thöïc phaåm toàn taïi maõi maõi. Ñaây laø thöù thöïc phaåm maø Ta muoán ban cho caùc ngöôi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Ta quyeàn naêng naày.

Caùc ngöôi ñaõ nghe theå naøo caùc toå phuï ñaõ aên mana khi coøn ôû trong hoang maïc, nhöng ñoù laø laâu veà tröôùc coøn baây giôø hoï ñaõ cheát. Moâise khoâng theå ban cho caùc ngöôi baùnh thaät töø trôøi nhö baùnh maø Cha Ta ban cho caùc ngöôi. Vì baùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng töø trôøi ñeán vaø phoù söï soáng mình cho theá gian.

Neáu caùc ngöôi hieåu ñöôïc söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, caùc ngöôi seõ xin ñeå Ta cuõng ban cho caùc ngöôi nöôùc haèng soáng, vì ai uoáng nöôùc thieân nhieân laïi bò khaùt nöõa, nhöng nhöõng ai uoáng nöôùc Ta cho thì seõ khaùm phaù moät suoái nöôùc phun traøo beân trong, traøn ngaäp vôùi söï soáng vónh haèng.

Taâm linh cuûa anh chò em coù khao khaùt khoâng? Haõy ñeán cuøng Ta vaø haõy uoáng, vì nhöõng ai tin Ta y nhö Kinh Thaùnh ñaõ cheùp “Soâng nöôùc haèng soáng seõ töø trong saâu thaúm cuûa taám loøng ngöôøi ñoù tuoân chaûy ra ngoaøi.”

 
MUÏC LUÏC
phaàn moät

ANH EM NOÙI TA LAØ AI? 9
Nan Ñeà Cuûa Toân Giaùo 10
Aùnh Saùng ñaõ soi saùng theá gian 15
Söï khaûi thò 17
Lôøi Haèng Soáng 19
Cha 21
Ngöôøi chaên hieàn laønh 23
Thöïc phaåm cho taâm linh 25
phaàn hai

VÖÔNG QUOÁC MÔÙI 28
Thieân ñaøng 28
phaàn ba

NHÖÕNG BAØI HOÏC VÓ ÑAÏI 38
Giaùo lyù môùi 38
Nhöõng phöôùc laønh 41
Quyeàn naêng cuûa söï caàu nguyeän 44
Cuûa caûi treân trôøi 46
Ñöùc tin ñôøi nuùi 49
Nhaãn nhuïc, nhaân töø vaø tha thöù 50
Moät ñôøi soáng keát quaû 53
Söùc khoûe vaø söï chöõa laønh thaân hoàn 55
phaàn boán

SÖÏ KEÂU GOÏI ÑEÁN ÑÔØI SOÁNG MÔÙI 57
Söï keâu goïi 57
Söï taùi sanh 60
Moân ñeä vaø toâi tôù 64
Söï trao quyeàn vó ñaïi 68
Lôøi caàu nguyeän cuûa Ñaáng Christ cho caùc moân ñeä 71
phaàn naêm

LÔØI HÖÙA 73
Theá heä naøy 73
Moät choã cho caùc con 75
Lôøi höùa ban cho Ñöùc Thaùnh linh 76
Lôøi môøi ñeå ñöôïc soáng 78
Thôøi kyø taän chung 80
Söï trôû veà 83
phaàn saùu

phaàn saùu

NHÖÕNG NGAØY CUOÁI CUØNG CUÛA CHUÙA GIEÂXU TREÂN ÑAÁT
Söï phaûn boäi 86
Cuoäc xeùt xöû vaø Thaäp töï giaù 88
Söï phuïc sinh 89
Luoân luoân 90

 
   

The Words in Vietnam can be sent directly to your computer.
It is available in two formats, PDF and RTF.
We recommend PDF as it looks better.

Please select the format
PDF - Needs Acrobat Reader (see below)
RTF - Can be viewed on most computers

Then enter your e-mail address and press the "Send" button.

E-mail:
Please double check your e-mail address.
If there is an error, it will go to the wrong place.


Adobe Acrobat Reader is required to view the PDF version.
You can download a free copy here.

The size of the pdf version is 98k and will
take about 1 minute with a 28.8 modem.

Your name will not be added to any mailing lists.

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design