Home         Translations         About Us   
search  
 

Download The Words
to your computer

Yeen nag ku ngeen ne moom la?

Wottuleen te moytu lawiire Farise ya ak Saduseen ya

Jambutt ne leegi fategeen juromi mburu yu dundaloon juromi juuni gor, ak jurom aari dmba yu fees ak dammiit yi ci des, mbaa jurom aari mbuuru yi dundaloon eent junniy gor ak lu bari lu desoon ci damiiti mbuuru. Waaye mbuga ma yemale sa waxtaan wi ci am wi ci kaw suuf. Deedeet, dama leen di artu ndaxte ngeen moytu njngaleem Farisiya ya ak Saduseen ya iy jndante ak jaayante ak diine.

Seen mggal amul ben njri, ci li uy jangale dnkaanay nit kese. Don uy dddu ndigale Ylla jubbu ci aaday nit.

Moytuleen i mbuubboo turu yonent. Dauy w ci yeen, yor melow xar, waaye ci biir ay bukki yu suxor lau. Seytaane mooy seem baay, te bg ngeen di bg-bgam ngeen di bgg di def. Bookat la masa doon. Buy fen, dppo na ak jikoo, ndaxte feenkook la, te ci moom la fen soqikoo. i di naxaate te def seen boop i leen di atte maangi leen di wax ne: Atte bu Ylla daan na leen yeen iy jiite den te diko jangale, yeen naafeq yi! Digen torox! Ndaxte yeena ngi tj nguru Ylla Aji Kawe ji ci kanamu nit i; yeen dungeen ci dugg, te dungeen byyi nit bgga dugg, u dugg ci. Yeena ngi lekk alaalu jigen, i seeni jkkr faatu, di aan Ylla ay aani ngistal yu gudd. Seem mbugal dina gna tar.

Yeena ngi wr gej ak suuf, ngir skku ben taalibe, ba nopppi ngeen def ko nitu safara ku leen yees aari yoon. Yee na ngi naan: " Kr Ylla gi amul njri. Yeen i dof te gumba - Lan mo gna mgg sarax si, walla brubu rendi kaay bi tax sarax si sell? Ku gie brabu rendikaay bi, gi ga ci rendikaay ak li ci kawam lpp. Ku gie kr Ylla gi, gi nga ci tur kr Ylla ak ci ki ci dkk. Ku gii ci asamaan, gii nga ci jalu Buur Ylla ak ci ki ci toog. Yeena ngi sakk asaka ci naana ak a nette ak kumin, te sggne yi gn na mag ci yoon wi maaman njub, yrmande ak gm. Loolu ngeen wara def muy seen yite.

Yeena ngi segg wallax-njaan, tey wonn gilem. Yeena ngi setal bitib kaas bi ak ndab li, waaye ci biir dafa fees ak ccc ak ppal. Gumba yi ngeen doon! Jkkleena setal biir kaas ak ndab li, ngir biti itam set. Yeen xudbakat yi bon yi! Naafq yi, yeena ngi mel ni bmmeel yu u weexal. Ci biti am nau melo wu rafet, waaye ci biir daoo fees ak yax xi i dee, ak tilim tilim yu nek. Yeen itam ci ngistal daagneena mel ni u jub, waaye ci seem biir dangeen fees ak naafq ak lu bon. Nan nga mne gme yaaw miy dunde aani say moroom, te doo wut mukk aam yi jm fa Ylla moom rekk?

Yeena ngi tabax xabru yonent yi, tey rafetal bmmeelu u jub i. Te yeena ngi wax ne: Bu nu fekke woon sunuy jamanoy maam, duu nd ak oom ciy tuur deretu yonnent yi.

Seede ngeen nii ne, yey ngeen seen bopp, te yeenay doomi i rey yonent yi. Yeen i mel ni ay jaan, te fees ak dangar naka ngeen di muce ci mbugalu safara?

Moo tax maa ngi leen di yonee ay yonent ak ay borom xam-xam ak ay xudbakat. enn i digeen leen rey te daaj leen ci bant, eeneen i dingeen leen dor ay yar ci seeni jnfu, di leen fitna ci dkkoo- dkk.

Yeen i nafeq, Esayi waxoon na bu baax ci kddug Ylla ci seen biir, bi nu naan: " Xeet wii u ngi may teral ci seen gmmi, waaye seen sen xol sore na ma".

Yeen yeena ngi fexee jug ci kanamu nit i waaye Ylla xam na seen xo. Ndaxte li nit iy fonk, Ylla sib na ko.

Artu na leen: Maa ngi leen koy wax, u bare dinau w, jge ci penku ak soowu, bokk lekk ak Ibrahima ak Isaaxa ak Yanxoba ci nguru Ylla Aji Kawe ji. Waaye i waroona bokk ca nguur ga, dees na leen snni ci biti ci lndem gi. Bu seen njubte ppul njubteb xudbakat ya ak ay mbuboo diine dungeen tbbi mukk ci nguuri Ylla Aji Kawe ji.

LEER GIY LEERAL DDINA SI

Ni ag leer laa wcce di ddina, ngir ku ma gm du des ci lndm gi. Man maay leeru ddina si. Ku ma topp doo dox cig lndem, waaye dinga am leeru dund. (1)

Ci nii la tte bi ame: Leer gi w na ci ddina si, waaye nit i lndem gi lau taamu ndax seeni jf yu bon. Kpp kuy def lu bon day ba leer gi te du ci w, ndax ragal ay jfam fee bccegu ndara- kmm. Waaye ku def lu jub day ew ci leer gi, ngir u xam ne, def na ay jfam ci kanumu Ylla. (2) Bu njk dem ngeen ca ll ga ngir seetu seeti yonnent Ylla Yaxya. Mood seede dgg gi. Meloon na lmp buy tkk tey leeral, te nangu ngeena bnneexu ab diir ci leram. Waaye yor na ci man seede, si gna mag seede si ma Yaxya di seedeel: Maa ngi def jf yu ma Baay bi sant. Jf yooyu may def nag ooy seede ne, Baay bi moo ma ynni.

Su ma deful sam jfi Baay, buleen ma gm; waaye su ma ko defee, bu ngeen ma ngmul sax, gmleen boog samay jf, ngir ngeen xam te nangu ne, maa ngi nekk ci Baay bi te Baay bi nek na ci man. Bccg lanu wara matal jfi ki ma ynni: Guddi dina wi, goo xam ne, keen du ci mana liggey. (3)

Bt mooy lmpu yaraam. Bu sa btt wree, kon sa yaram wpp leer, waaye bu sa bt woppe, kon sa yaram lndm. Leer gi nekk ci yaw, bu nekke lndm , na ka la lndm googu di kruus (4)

Xanaa du bccg fukki waxtu ak aar la? Kuy dox bccg, du kaqastalu, ndaxte day gis leeru ddina si. Waaye kuy dox guddi, dina faqastalu, ndaxte leer gi nekkul ci moom. Kon ci bi ngeen dee am leem gi, gmleenko, ngir ngeen "doon doomi leer". Doxleem, ci ngeen dee am leer gi, ngir lndm ba leena bett. Ndaxte kuy dox ci lndm doo xam foo jm. Bu gumba dee wommant moroomam nag, kon dinau daanu oom aar ci kmb. (5)

Kenn du taal lmp, dpp ci leget, walla mi di ko def ci ron lal Daf koy wkk ngir mu leeral iy dugg. Te iit duu taal lmp dp ci leket, waaye dau koy wkk, ba muy leeral i nekk ci kr gi pp. Xanaa xamoo ne yeen di leeru ddina? Da ngeena mel ni dkk bu nekk ci kaw tund, du mana nbbu. Na sen leer leere noonu ci kanumi nit i, ndax nit i gis seen jf yu rafet, te mggal seen Baay bi ci kaw. Amul dara luy kumpa lu u dul siiwal bs, wallu lu lqui lu u dul feeal, bu ne n. Li ma leen wax ci biir lndm, waxleen ki ci leer; li ma leen dey, ygleleen ki ci kaw taax yi. (6)

PEEU GI

Waxtu wi u wara feeale ndamu Doom mu nit ki jot na. (1) Wtumaa mggal sama bopp. Keneen a ma koy wuutal te mooy tte. (2)

Seen yoon dafa wax ne, seede aari nit a gna wor. Man maa ngi seedeel sama bopp, te Bay bi ma ynni mi ngi may seedeel itam. Te bir na ma ne, la muy wax ci man dgg la. Lii moo tax xccoo wu ma kilifteef ci kaw suuf. (3)

Nit kiy wax ci coobereem nag, day wuta mggal boppam, waaye kiy wuta mggal kiko ynni, dgg rekk lay wax te jubediwul fen. (4)

waluma sam bopp, waaye ki ma ynni, ku wor la ndaxte wccewuma ci asaamaa ngir def sama bgg-bgg waaye damay matal bgg-bgg ki ma ynni. Li moo tax ma juddu, w ddina: Ngir wax dgg gi. Ku book ci dgg gi dina nangu li ma wax. (5)

Man ak Baay bi benn lanu. Man damaa w, ngir nit i am dung, ba neek ci naataange. (6) May na ma bepp sa-sa muy ci asaamaan ak ci suuf. Dama leen di jox dung gu dul jeex, caabiy nguuru addina ak sa-sa buy noot dooley seytaane kon na seen xel dal te bu leen raggal dara. Jmm la leen byyell. Sama jmm laa leen jox, jm ju ddina mnula joxe. Dingeem xam dg gi leen di goreel. Kon nag bu leen doom ji defee gor, dingeen doon ay gor ci lu wr, wax na leen loolu ngir ngeen bokk ci sama mbg, te seen bos mat skk. (7)

Lii mooy bgg-bgg Baay bi: Kppp ki gis Doom ji te gm ko, am dund gu dul jeex, te bs bu mujj ba, diina ki dekkal! Ndax gm nga Doomu nit ki? Mooy kiy wax ak yaw. (8)

KDDUG DUND GI

Waxuma ci sama coobare, waaye Baay bi ma ynni ci boppam, moo ma sant li ma ware wax ak li ma war jngale. Te xam na ne li muy santaane day joxe dund gu dul jeex. Kon li ma wax, dama koy wax, ni ma koo Baay bi sante. (1)

Kddu yii may wax nag, jgewul ci man, waaye u ngi soqikoo ci Baay bi ma ynni. Ku dgg sama kddu tegm nu ki ma ynni, am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca tte ba, ndaxte gnn nga ci dee, tbbi ci dund. (2)

Dgguleen: Jamano dina w agsi na ba noppi, mooy jamano, ju u dee i di dgg baatu Ylla, te ku ko dgg dinga dund. (5) Yeena ngi gstu Mbind yi, ndaxte dangeen ce yaakaar dund gu dul jeex; te bgguleena w ci man ngir am ndund. (4) Musuleena dgg baatam te musuleena gis xar-kanaman; te kddoom saxul ci yeen, ndaxte gmuleen ki ma yonni. (5) Nu ngeen mana waxe ne " damay suufeel turu Ylla ndax li ma ne Doomam laa," man mi Ylla tam ynni ma ci ddina. (6) Maa ngi leen wax ne: Man maay yoon wi, dgg gi ak dung gi. Kenn du w ci Baay bi te jaarul ci man. Xellu Ylla mi, mooy joxe dung gi; am wi jriul dara. Kddu yi ma leen wax, ci xelum Ylla lau jge te ooy joxe dung gi. (7)

Ki dgg samay wax te topp leen, du man maa kooy daan, ndaxte wccuma ngir daan ddina, waaye damaa w ngir musal ko. Moytuleen: Ku ma beddeeku te nanguwul samay wax, dina fekk fii li koy daan: Sama njangele koy daan keroog bs bu mjj ba. (8)

Wax bii da wor: Asamaan si ak suuf dinau wy waaye sama wax du wy mukk. (9)

BAAY BI

Lu ngeen xalaat ci Almasi bi: Kan la nekk stam? (1)

Ken mnu xam, man Doom ji, ku dul Baay bi; ken it mnula xam Baay bi, ku dul man Doom ji, ak ku ma ko bgga xamal. Man xam naa ko, ndaxte ca moom la jge, te itam moo ma ynni. (2)

Ki ma ynni ngi nd ak mam; musu maa byyi ma wet, ndaxte liko neex laay def. Te nag, ku ma gis, gis nga Baay, kon nag nan nga may laaje, naan: " Won nu Baay bi?" Ndax xamuloo ne maa ngi ci Baay bi te Baay baa ngi ci man? Man ak Baay bi been lanu. Lpp lu Baay bi am, maa ko moom. Jge na ca Baay bi, w dddina. Legi maa ngi gnn ddina, fekki Baay bi. (4)

Doom ji mnula def dara moon ci boppam, li mu gis Baay di def rekk lay def. Baay bi bgg na Doom ji, ba di ko won lpp lu moy def, te dina ko won jf yu pp kemaan yii, ngir ngeen gna waaru. Maanaam, ni Baay bi di dekkale u dee i, di leen jox ndund gi, noonu la Doom ji di joxe dund gi i mu ko bgga jox. (5) Baa legi mnuma def dara ci sama bopp. Ni ma Baay bi di dgale rekk lay ttee, te sama tte bu jub la, ndaxte defuna sama bgg-bgg, ci waax ki ma ynni rekk laay aw. Ni Baay bi ame dung gi moom ci boppam, noonu iit lako maye Doom ji, mu am ko ci boppam. Jox na Doom ji itam sa-sa tte, ndaxte mooy Alma si bi, di Doomu nit ki. (6)

Li ma leen waxoon ca njalbeen ga: Li ma mna wax ci yeen bo tte leen bari na, waaye ki ma ynni, ku wor la, te li mu ma wax rekk laay jottali ddina. (7)

Bu ngeen yekkatee Doomu nit ki, dingeen xam ne, Maay ki nekk. Di ngeen xam ne iit, duma def dara man ci sama bopp. Li ma Baay biy jngal rekk laay wax. (8)

SMM BU BAAX BI

Buleen ragal dara, yeen coggal ju ndaw ji, ndaxte dafa soob seen Baay, mu jagleel leen nguuram. (1)

Man maay smm bu baax bi. Ni ma xame Baay bi, te Baay bi xame ma ni, noonu la xame samay xar te oom it noonu lau ma xame. Te it kat, dina joxe sam bkkan ngir xar yi. Samay xar dina u dgg sama baat; xam na leen te u ngiy may topp. Dama leen di jox ndund gu dul jeex; duu snku mukk, te kenn du leen jlee ci sama lox. Sama Baay bi ma leen jox moo gnna mag lpp, te kenn mnula jle dara ci loxob Baay bi.

Ba legi, na naa yeneen xar yu bokkul ci gtt gii: War na leena indi oom it, te dinau dgglu sam baat. Benn coggal mo am ak ben smm, te dina leen wottu guddi ak bccg. (2)

Ki jaar ci bunt bi, mooy smmu xar yi. Wottukat bi dina ki ubbil bunt bi, xar yiy dgg baatam. Xar yi mu moom nag , bu ci nekk dina woo ci sa tur, ba noppi nga topp ko ci biti. Smm bi, bu gnnee yi mu moom ypp, dina leen jiitu, u topp ko, ndaxte xam na baatam. Waaye duu topp jaambuur, dau koy daw, ndaxte miinuu baatam. (3).

Man maay smm bu baax biy joxe bakkanam ngir ay xaram. Ki dul smm bi tey lggey xaalis rekk waaye moomul xar yi bu senee bkki, day daw, byyi fa xar ya. Bu ko defee, bukki da dal ca xar coggl ga, jpp ca, tasaare ya ca des. (4)

Man maay bunt gtt gi, ku jaar feneen fu dul ci buntu gtt gi, kooki scc la, saay-saay la. Ni ma fi jiitu pp ay scc lau, ak ay saay-saay; waaye xar yi dgluwuu leen. Man maay bunt bi, ku jaar ci man, dinga mucc, dinga mna dugg ak gnn, dinga am mbooy goo mana fore. (5)

Addina si defa fes del ak lu bon, dee ak yaqute; man dama ew ngir nit it am dund, ba nekk ci nataange. (6)

DUNDU RUU

Mbind mi nee na: Nit du dunde mburu rekk, waaye itam gpp kddu, gu gnne ci gmmiug Ylla. (1)

Man maay am wiy joxe dung gi. Ku ew ci man, doo xiif mukk; te kku ma gm, doo mr. Dekkil! Japp leen am wiy dund te wcce ca asamaan. Ku lekk ci am wii, dinga dund ba fww. Te it am wi may joxeji, sama yarm la; dama koy joxe ngir ddina mana dung.

Buleen lggyal am wuy yaqu! Li gen mooy am wu sax abadan tey joxe dund gu dul jeex. am woowu, Doomu nit ki dina leen ko jox, ndaxte moom la Ylla Baay bi tnn, mu nekk ndawam. (3)

Dgg ngeen ne sunuy maam dunde nau mnn ci l ba, teewul dee nau. Du Musaa leen jox am woowu wcce ca asamaan; sama Baay ci boppam, moo leen di jox am wu worm wi wcee ca asamaan tey jox ddina si dung gi. (4)

Soo xamoon li Ylla maye, xam ki lay aan ndox, kon yaw ci sa bop, yaa koy aan doxum dund; ku naan ci doxum teen bii, balaa ygg mu maraat, waaye ndox, mi may joxe, ku ci naam du marati mukk , ndaxte day nekk ci moom btu ndox, buy ball, di joxe ndund gu dul jeex. (5)

Ndax danga mar? Ku mar, na ew ci man, ku ma gm na naan! Ndaxte Mbind mi nee na: Ndox mu bare muy dundale dina xelle ci dnnam (6)


Yeen na ku ngeen ne moom la?
Jafe-jafe diine bi.

1. Mac 16:6, 2. Mark 8:18-21, 3. Mark 7:7-9, 4. Mac 7:15, Yowanna 8:44, 5. Mac 23: 13-28, 5. Yowanna 5:44, 6. Mac 23: 29-34, 7. Mac 15: 7-8, Esayi 29:13, 8. Lukk 16:15, 9. Mac 8:11-12, 5: 20

Leer gi leeral ddina si

1. Yowanna 12:46; 8:12, 2. Yowanna 3:19-21, 3. Yowanna 5: 33-35-36; 10:37-38; 9: 4, 4. Mac 6: 22-23, 5. Yowanna 11:9-10; 12: 35; Mac 15:14, Yowanna 12: 36, 6. Lukk 8:17; Mac 10:27

Pee gi

1. Yowanna 12: 23, 2. Yowanna 8:50, 3. Yawanna 8:17-18, 32: 24 4. Yowanna 7;18 5. Yowanna 7: 28; 6: 38; 18: 37 6. Yowanna 10:30; 1: 10-9. 7. Yowanna 10:28; 14:27; 8:32-36; 15:11. 8. Yowanna 6:40; 9: 35-37

Kddug giy dund

1. Yowanna 12:49-50, 2. Yowanna 14:24; 5:24; 3. Yowanna 5:25 4. Yowanna 5:39-40, 5. Yowanna 37:38, 6. Yowanna 10:36, 7. Yowanna 14: 6; 6:63, 8. Yowanna 12:47-48, 9. Mac 24:35

Baay bi

1. Mac: 22:42, 2. Mac 11:27, Yowanna 7:29, 3. Yowanna 8: 29; 14: 9-10, 4. Yowanna 10:30; 16: 15-28, 5. Yowanna 5: 19-21, 6. Yowanna 5:19,26,27, 30; 7. 8:28

Smm bu baax bi

1. Lukk 12: 32, 2. Yowanna 10: 14-15, 27 29 16, 3. Yowanna 10: 2-5, 4. Yowanna 10: 11, 12, 5 . Yowanna 10: 7, 1, 8, 9; 6. Yowanna 10:10.

Dundu Ruu.

1. Mac 4:4; Dotorom 8: 3, 2. Yowanna 6:35. 48-51, 3. Yowanna 6:27, 4. Yowanna 6: 49, 32,33; 5. Yowanna 4: 10, 1,4; 6. Yowanna 7:37-38.

 

To have a copy of The Words in Wolof sent directly to your computer, please enter your e-mail address then press the "Send" button.

The Words in Wolof can be sent directly to your computer.
It is available in two formats, PDF and RTF.
We recommend PDF as it looks better.

Please select the format
PDF - Needs Acrobat Reader (see below)
RTF - Can be viewed on most computers

Then enter your e-mail address and press the "Send" button.

E-mail:


Adobe Acrobat Reader is required to view the PDF version.
You can download a free copy here.

The size of the pdf version is 111k and will
take about 2 minutes with a 28.8 modem.

Your name will not be added to any mailing lists.

 

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design