AZ ATYA

Mit gondoltok Jézus Krisztusról? Kinek a fia ő?33

       Senki nem tudja ki az Isten Fia, kivéve az Atya a mennyben, és senki nem tudhatja, ki az Atya, kivéve a Fiú, és azok, akiknek a Fiú kijelenti őt. Mostanáig nem ismertétek őt úgy, ahogyan én ismerem; de eljöttem és engem Ő küldött hozzátok.34

       Az, Aki engem elküldött most is velem van. Nem hagyott engem egyedül, mert én mindig azt teszem, amiben Ő kedvét leli. Valójában, engem látva, már láttátok az Atyát, tehát miért mondogatjátok, „Mutasd meg nekünk Istent!” Nem hiszitek el, hogy én egy és ugyanaz vagyok az én Atyámmal, és az Atya egy és ugyanaz velem?35

       Én és az Atyám egy vagyunk. Minden, ami az Atyáé az enyém. Az Atyától jöttem erre a világra, és újra elhagyom ezt a világot, és visszatérek az én Atyámhoz.36

       A Fiú nem tehet semmit magától, hanem csak azt teszi, amit az Atyától lát. Az Atya szereti a Fiút, és kijelentette neki az ő egyetemes tervét. Ti még azoknál is nagyobb csodákat fogtok megtapasztalni, mint amilyeneket már láttatok! Ahogyan az Atya feltámasztja a halottat és új életet ad, úgy fog a Fiú is új életet adni, akinek ő akar.37

       Mégis, én semmit nem tudok tenni magamtól, csak úgy ítélek, ahogyan Isten vezet engem és az én útjaim tökéletesek, mert én nem a saját akaratomat keresem, hanem az Atya akaratát, aki elküldött engem. Ahogy az Atyának van hatalma életet adni, úgy a Fiúnak is megvan az élet ajándéka és megvan a hatalma, hogy ítéletet hajtson végre, mert ő a Messiás, az Emberfia.38

       Kezdettől fogva mondom, hogy olyan sok minden van az életetekben, amit elítélhetnék, de én egy más üzenettel jöttem, amit az adott nekem Aki maga az Igazság. Ez az üzenet, amit én a világnak mondok.39
______________________

33
Máté 22:42.
34
Máté 11:27; János 7:29.
35
János 8:29; 14:9, 10.
36
János 10:30; 16:15,  28.
37
János 5:19-21.
38
János 5:19, 26, 27, 30.
39
János 8:25, 26.

 

       Amikor majd végül felemelitek az Emberfiát (a kereszten), akkor tudni fogjátok, ki vagyok és észreveszitek, hogy semmit nem csináltam a saját tervem vagy akaratom szerint, hanem azokat a szavakat adtam át nektek, amiket az Atya mondott, hogy adjak tovább.40
______________________

40
János 8:28.

 

A JÓ PÁSZTOR

    Ne félj, kicsi nyáj, a ti Atyátok örömmel adja nektek az országot.41

       Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem a nyájamat, és ők ismernek engem, ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Én kész vagyok az életemet adni a juhokért. Az én juhaim felismerik a hangomat. Mindegyiküket név szerint ismerem, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik. Soha nem pusztulnak el, és senki nem tépheti ki őket az én kezemből. Atyám, aki nekem adta őket nagyobb, mint bármilyen hatalom vagy királyság, és nincs erő, amely képes lenne kiragadni akár a leggyengébb juhot is az ő hatalmas kezéből. Nagyon sok juh van, ami hozzám tartozik, de vannak még a karámon kívül is juhok, és őket is össze kell gyűjtenem. Ők is örülni fognak, amikor meghallják az én hangomat, és egyetlen nagy nyáj tagjai lesznek, ahol egy pásztor fog rájuk vigyázni éjjel és nappal.42

       Aki a karám ajtaján megy be az a juhok pásztora. Neki az őr kinyitja a kaput, és a juhok örvendezve ugrálnak az ő hangja hallatán. Ő mindegyiküket nevén szólítja, és zöld legelőkre vezeti. Amikor a juhokat a legelőre viszi, akkor előttük megy. Azok követik őt, mert felvidítják őket a szavak, amiket ő mond. Nem fognak idegeneket követni, hanem inkább elfutnak egy ismeretlen hang hallatán.43

       Én vagyok a jó pásztor, aki életemet adom a juhokért. A bérelt munkás nem igazi pásztor. Nem gondoskodik úgy a juhokról, mintha az övéi volnának, és ha látja a farkast közeledni, elszalad védtelenül hagyva a nyájat. A farkas elkapja őket, és ők szétszélednek.44

       Én vagyok az ajtó a karámon. Azok, akik megpróbálnak bemenni ebbe a karámba bármilyen más úton, azok tolvajok és rablók. Sok csaló járt már előttem, de a juhok nem ismerték fel és nem követték őket. Én vagyok az ajtó. Ezen az ajtón gyertek be és biztonságban lesztek, szabadon mehettek be és ki, és élelmet találtok.45

       Ez a világ mérhetetlen romlottsággal, halállal és pusztulással van megfertőzve, de én azért jöttem, hogy ezt a szörnyű folyamatot megfordítsam. Azért jöttem, hogy megismerjétek az élet igazi értelmét és boldogok legyetek.46
______________________

41
Lukács 12:32.
42
János 10:14, 15, 27-29, 16.
43
János 10:2-5.
44
János 10:11, 12.
45
János 10:7, 1, 8, 9.
46
János 10:10.

 

A LÉLEK ELEDELE

       Meg van írva: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”47

       Én vagyok az élet kenyere: ha hozzám jöttök, akkor soha többé nem éheztek meg szellemileg, és ha hisztek bennem, soha nem fogtok megszomjazni szellemileg. Gyertek! Ragadjátok meg az élő kenyeret, ami a mennyből jött le; ha eszitek ezt a kenyeret, örökké fogtok élni. A kenyér, amit kínálok nektek az én életem, amit odaadok a világ életéért. Én vagyok az élet kenyere, ami a mennyből jött le, hogy ti bőségesen ehessetek a szellemi eledelből, és így szellemi életetek legyen, hogy ne halljatok meg.48

       Minden energiátokat olyan ételre pazaroljátok, ami múlandó; inkább olyan ételt keressetek, ami örökké megmarad. Ez az az étel, amit én vágyom nektek adni, mert Isten az Atya nekem adta ezt a hatalmat.49

       Hallottátok, hogy az őseitek mannát ettek, amikor a pusztában voltak, de az sok évvel ezelőtt volt, és ők már meghaltak. Mózes nem tudott nektek valódi mennyei kenyeret adni, amilyet az én Atyám kínál nektek. Mert az Isten kenyere az, aki lejött a mennyből, és életet ad a világnak.50

       Ha megértenétek az Isten ajándékát, akkor kérnétek, hogy adjak nektek élő vizet is, mert aki természetes vizet iszik, az hamar újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amit én adok, az felfedezi azt a forrást amely belülről fakad, és örök élet árad belőle.51

       Szomjasak vagytok szellemileg? Jöjjetek hozzám és igyatok, mert akik hisznek bennem, ahogy meg van írva, „Az ő bensőjükből élő víz folyamai fognak ömleni.”52
______________________

47
Máté 4:4; V.Mózes 8:3.
48
János 6:35, 48-51.
49
János 6:27.
50
János 6:49, 32, 33.
51
János 4:10, 13, 14.
52
János 7:37, 38.

 

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÚJ KIRÁLYSÁG

A MENNYEK ORSZÁGA

       Keresztelő János idejétől fogva mostanáig a mennyek országa rohamosan terjedt, és sokan vannak azok, akik mohón és elszántan megragadták annak igazságát.53

       A mennyek országa olyan, mint egy gazda búzamezője, ami jó maggal van beültetve. Egyik éjszaka, amíg a gazda aludt, jött az ellensége és konkolyt vetett a gabona közé, azután elfutott. Amikor az első kalászok végre szárba szökkentek, a konkoly is láthatóvá vált. Ezt látva, jöttek a gazda szolgái, és szomorúan ezt mondták neki: „Uram, nem jó magot vetettünk a földedbe? Miért van akkor ennyi konkoly?”

       A gazda ezt válaszolta: „Ezt egy ellenség tehette.”

       „Megpróbáljuk kihúzgálni azokat?” kérdezték a szolgák.

       „Nem, - felelte a gazda, ha kihúznátok a konkolyt, akkor a gabonát is kitépnétek. Hadd nőjenek együtt aratásig, és amikor eljön az aratás, akkor megmondom az aratóknak: „Először szedjétek ki a konkolyt és kössétek kévékbe, hogy elégessük. Azután gyűjtsétek a gabonát a csűrömbe.”

       „Az aki a jó magot vetette, az Emberfia. A mező a világ. A jó mag az Isten királyságának gyermekeit jelképezi, míg a konkoly azokat jelképezi, akiket a gonosz megtévesztett. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás a világ vége, és az aratók az angyalok. Úgy, ahogy a konkolyt összegyűjtik és elégetik a tűzben, úgy lesz ez a világ végén is. Az Emberfia elküldi az angyalait, és ők összegyűjtenek minden botránkozást okozót, és  összegyűjtik azokat a gonosz embereket, akik törvénytelenül élnek az Ő királyságán kívül, és kiűzik őket egy olyan helyre, ahol sírás és gyötrődés van. És akkor, az igazak ragyogni fognak, mint a nap az ő Atyjuk országában. Ha van fületek a hallásra, akkor hallgassatok ezekre a szavakra.54

       Minden királyság, amely önmagával szemben meghasonlik, halára van ítélve. És minden város vagy ház, amely önmagával szemben meghasonlik, végül lehanyatlik. Ugyanígy, ha Sátán a Sátán ellen harcol, meghasonlott önmagával szemben. Akkor hogyan állhatna még sokáig fenn az ő királysága?

       Senki nem tud elvenni Sátán királyságából úgy, hogy előbb meg ne kötözné a Sátánt. Ha én Sátán szövetségeseként űzök ördögöket, és cselekszem jeleket és csodákat, akkor a ti
______________________

53
Máté 11:12.
54
Máté 13:24-30, 37-43.

 

gyermekeitek milyen erő által teszik ugyanezt? Legyenek ők a bíráitok: ők megoldják ezt a kérdést. Mindenesetre, ha én és a ti gyermekeitek az Isten Szelleme által űzünk ördögöket, akkor eljött hozzátok az Isten országa.55

       Soha nem olvastátok az írásokban: „A kő, amit az építők megvetettek, a megbecsült szegletkővé vált; ezt az Úr cselekszi és csodálatos a mi szemeinknek?” Ezért az Isten országa elvétetik tőletek, akik hallgattok és nem tesztek semmit, és olyan embereknek adják, akik azon munkálkodnak, hogy az életük gyümölcsöt teremjen.56

       Vigyázzatok, hogyan bántok ezzel az üzenettel, mert az emberek minden bűne megbocsáttatik, még a káromlások is. De akik a gonoszságot jónak, és a jót gonosznak tartva káromolják a Szent Szellemet, azok soha nem nyernek bocsánatot. Vétkesek maradnak bűnük miatt örökké. Bizony mondom nektek, a gonosz emberek és a prostituáltak előbb mennek be a mennyek országába, mint ti. Mert ők hallották az életre hívó szót és Isten felé fordultak. Viszont, amikor a hívő emberek hallották a hívást szándékosan elfordultak tőle.57

       Nem az által mentek be a mennyek országába, ha azt mondogatjátok „Uram, Uram”, hanem ha cselekszitek az én mennyei Atyám akaratát.

       Mi lenne, ha késő este odamennél a város valamelyik elöljárójának a házához, miután a ház gazdája már lefeküdt és hangosan elkezdenél kopogtatni, kiabálva: „Nyisd ki az ajtót, be akarok jönni!”

       A ház gazdája ezt mondaná: „Menj el, nem is ismerlek téged.”

       Ha tovább akadékoskodnál, „De hát én is ettem azokban az éttermekben, ahol te, és hallottalak az utcán tanítani,” ő akkor is csak ezt válaszolná: „Tisztázzuk, már megmondtam neked, hogy nem ismerlek. Hagyjál békén!”

       Az ítélet napján sokan jönnek majd ezt mondva: „Uram, Uram, hát nem a te nevedben prófétáltunk és a te nevedben űztünk ki démonokat, és a te nevedben tettünk sok csodálatos dolgot?”

       És akkor ezt kell majd mondjam nekik: „Távozzatok tőlem, én soha nem ismertelek titeket. Egész életetekben gonosz dolgokat műveltetek.”58
______________________

55
Máté 12:25-29.
56
Máté 21:42, 43.
57
Márk 3:28, 29; Máté 21:31, 32.
58
Máté 7:21; Lukács 13: 25-27; Máté 7:22, 23.

 

       Ezekkel a példázatokkal tanítalak titeket. És ezeket azért mondom, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait.59

        Itt egy másik történet, ami jól illusztrálja a mennyek országát: Volt egyszer egy nagyvállalkozó, aki egy távoli országba készült utazni. Utazás előtt összehívta három üzlettársát és megbízta őket, hogy igazgassák különféle vállalkozásait, amíg ő távol van. Az egyiket öt jólmenő vállalkozásért tette felelőssé, a másikra két kisebb vállalkozást bízott, a harmadikat egy kis-vállalkozás vezetésével bízta meg. Mindegyiknek, saját képessége szerinti felelősséget adott.

       Azaz üzlettárs, akinek az öt jól menő vállalkozást adta, rögtön elkezdett termelni, adni – venni és nem sokra rá megduplázta a befektetett üzletet. Így öt új vállalkozást alapított. Most már tíz vállalkozást felügyelt. A második üzlettárs is ugyanezt tette, befektette a két vállalkozás hasznát, és ő is tudott két új vállalkozást indítani. De a harmadik üzlettárs félt. A kis-vállalkozást nem merte fejleszteni; ezért nem felügyelte azt, hanem otthagyta, mert attól tartott, hogy tönkre megy vagy csődbe jut.

       Jó néhány hónap elteltével, visszajött a nagyvállalkozó az útjáról. Rögtön összehívta üzlettársait, hogy beszámoljanak neki, hogyan bántak a rájuk bízott javakkal.

       Az első üzlettárs elmondta, hogyan forgatta meg az öt vállalkozás hasznát és alapított öt újabbat. És így tíz vállalkozás lett. Erre a gazdag ember ezt mondta: „ Jól van, nagyon jól csináltad és hűséges voltál. Mert hűséges voltál ezen az öt vállalkozáson , ezután még sokkal többet és fontosabbakat bízok rád. Mától ezeknek az új feladatoknak az öröme a tiéd.” 

       Akkor hívta a második üzlettársát, aki azt mondta: „Két vállalkozást adtál a kezembe, mostanra négy lett.”

       Ezt hallva a gazdag ember ugyanazt mondta, mint az első üzlettársának: „Jól van, hűséges voltál két kis vállalkozás igazgatásában. Most sokkal többnek a felelősségével bízlak meg. Menj és végezd örömmel ezt a feladatot!”

       Végül a harmadik társát hívta. Ő azt mondta: „Mindig is úgy gondoltam rád, mint egy kemény emberre. Mások pénzéből hajtasz hasznot, és úgy gondoltam, hogy azt a hasznot, amit ebből a kis-vállalkozásból kihoztam volna, úgyis csak visszavennéd. Szóval nem foglalkoztam vele, hanem ott hagytam, amíg vissza nem jössz.” 

       Erre a gazdag vállalkozó ezt válaszolta: „Te bolond. Ismered a módját, ahogyan én az üzletet vezetem. Legalább a bankba tehetted volna a hasznot, hogy kamatozzon. Csak egy kis- vállalkozást bíztam rád és azzal sem foglalkoztál. Most még ezt is elveszem tőled és olyannak adom, aki bölcsen gazdálkodott. Mi más marad neked, mint a szomorúság és a megbánás?”

       A menny királyságában azok, akik használják amilyük van, még akkor is ha jelentéktelennek látszik, azok egyre többet és többet fognak kapni és bővölködni fognak, azok viszont akiket a félelem mozgat, vagy nem hűségesek még a legkisebb dolgokban sem, végül mindent el fognak veszíteni.60
_____________________

59
Lukács 8:10.
60
Máté 25:14-30.

 

       Egy másik példát lehet látni abban a történetben, amikor a földbirtokos korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon fel a szőlőskertjébe. Amikor rátermett munkásokat talált, megegyezett velük, hogy napi egy ezüst-pénz lesz a fizetségük. Azután elküldte őket a szőlőjébe.

       Később, még aznap reggel, körülbelül kilenc óra felé visszament a városba és látott egy csapat munkanélküli embert tétlenül ácsorogni a piactéren, mire ő ezt mondta nekik: „Menjetek, dolgozzatok az én szőlőmben, és én tisztességesen megfizetlek benneteket!

       Délben megint bement a földbirtokos a városba, és délután háromkor újra. Valahányszor bement, mindig felbérelte a munkanélkülieket, hogy dolgozzanak a szőlőjében. Végül délután öt óra tájban, még egyszer utoljára bement a városba. Még talált egy pár lézengő embert, akik munka nélkül voltak. Megkérdezte őket: „Miért álldogáltatok itt tétlenül egész nap?”

       Azt válaszolták: „Mert senki nem fogadott fel minket.”

       Azt mondta nekik: „Menjetek el, az én szőlőskertemben még mindig van munka a számotokra.”

       Amikor beesteledett, a földbirtokos azt mondta a szőlőskert vezetőjének: „Hívd be az embereket a szőlőből, és add oda nekik a fizetésüket, az utolsóktól kezdve egészen az elsőkig, akiket ma felfogadtam.”

       Előre jöttek azok, akik délután öt órakor kezdtek, és mindegyik kapott egy ezüst-pénzt. Ezt látva azok, akik korán reggel lettek felfogadva, azt gondolták ők többet kapnak. Mégis, amikor előre jöttek, ők is egy ezüst-pénzt kaptak fejenként.

       Rögtön el is kezdtek panaszkodni a gazdának: „Azok, akik késő délután lettek felfogadva alig dolgoztak egy órát, és nekik ugyanazt a fizetséget adtad, mint nekünk. Pedig mi a nap legmelegebb óráiban dolgoztunk.”

       De a gazda így felelt nekik: „Barátaim, én nem tettem veletek rosszat. Nem abban egyeztünk meg, hogy egy ezüst-pénzt kaptok egy napi munkáért? Szóval vegyétek el ami a tiétek és menjetek utatokra. Én úgy döntöttem, hogy azoknak, akiket a nap végén fogadtam fel, ugyanannyit fizetek mint nektek. Nincs jogom a saját pénzemmel azt tenni, amit jónak látok? Azért irigy a szemetek, mert azt látjátok, hogy nagylelkű és jó vagyok?”

       Ez is egy példázat a mennyek országáról, mert mondom nektek, az utolsók elsők lesznek, és az elsők utolsók. Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.61

       A mennyek országa olyan, mint egy kincs, ami el volt ásva egy mezőn. Egy napon egy ember rátalált. Azonnal, gyorsan visszatemette. Majd mindenét örömmel eladta, mert úgy gondolta, hogy ez csekély áldozat azért, hogy megvehesse azt a földet.62
______________________

61
Máté 20:1-16; 22:14.
62
Máté 13:44.

 

       Azok, akik bemennek a mennyek országába, nem engedik, hogy bármilyen földi dolog visszatartsa őket. Úgy, mint az a kereskedő, aki egész életében keresett egy drága igazgyöngyöt, ők is mindenüket, amijük csak volt örömmel feláldoztak, azért hogy szert tehessenek erre a páratlan értékű kincsre – ami egy új élet, új gondolkodásmód, és remény ezen a világon és az elkövetkezőben.63

       A mennyek országa olyan, mint egy mustármag, amit elültetnek a földbe. Bár ez az egyik legkisebb mag, mégis egy nagy növény fejlődik ki belőle, majdnem olyan magas, mint egy fa, aminek az ágán a madarak fészkelnek, és menedéket találnak. Olyan, mint egy ujjnyi élesztő, amit fog az asszony és belekever a kenyértésztába. Még akkor is, amikor nagy mennyiségű liszthez keveri, a tészta minden részét megkeleszti.64

       Végül, a mennyek országa hasonló egy halász hálójához, amit bedobnak a tengerbe és mindenféle hal beleakad. Amikor megtelik, a halászok kihúzzák a partra. És kiválogatják a jó halakat kosarakba, a rosszakat pedig kidobják. Így lesz az idők végén is. Eljönnek az angyalok és elválasztják a gonoszakat az Isten gyermekeitől, és a gonoszakat a tűzbe dobják, ahol szenvedés és szomorúság van.65

       Kiküldtelek titeket, hogy áldássá váljatok mások számára, és semmiféle anyagi dolgot, pénz vagy más segítséget nem adtam, amire támaszkodhattatok volna. Szenvedtetek hiányt valamiben akár egyszer is? Ne aggódjatok a holnap felől, a holnap gondoskodik magáról. Éppen elég dolog van, amin még aznap lehet aggódni, anélkül, hogy még a jövőtől is félnétek. Melyikőtök tud idegeskedéssel akár egy ujjnyit is növelni a magasságán?66

       Nézzétek az ég madarait, ők sem aggódnak! Nem maradnak fenn késő estig a holnapon gondolkozva, mert a ti mennyei Atyátok gondoskodik róluk, hogy mindegyik jóllakjon. Nem tudjátok, hogy rólatok még inkább gondoskodik, mint a madarakról?”67     

       Ugye két verebet pár fillérért árulnak a piacon? Mégis, ezek közül egy sem hullik a földre a ti mennyei Atyátok tudta nélkül. Szóval ne féljetek! Ti sokkal drágábbak vagytok, mint holmi csapat veréb. Még a hajatok szála is számon van tartva.68

       Miért aggódtok azon, hogy mibe öltözzetek? Nézzétek meg a liliomokat, amik vadon nőnek a mezőn! Növekedésük természetes, mindenféle erőfeszítés nélküli. Még Salamon
______________________

63
Máté 13:45, 46.
64
Máté 13:31-33.
65
Máté 13:47-50.
66
Lukács 22:35; Máté 6:34, 27.
67
Máté 6:26.
68
Máté 10:29, 30.

 

király az ő teljes dicsőségében sem volt olyan gyönyörűen felöltözve, mint ezen virágok közül akár csak egy is. Ha Isten így gondoskodott olyasmiről, ami csak úgy vadon nő a mezőn, ami ma van, holnap meg elégetik, akkor ne gondoskodna rólatok még sokkal inkább? Hogy lehet ilyen kicsi a hitetek?

       Ezért ne mondogassátok: „Mit fogunk enni? Mit fogunk inni? Lesz-e elég ruhánk?” Így gondolkoznak a hitetlenek, akik mindig aggodalmaskodnak. Nyugalom! A ti mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van mindezekre a dolgokra, és még többre is.

       Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden szükségetek be lesz töltve.69
______________________

69
Máté 6:28-33.