A NAGY KÜLDETÉS

       Had foglalkozzanak azok, akik szellemileg halottak az ő földi gondjaikkal, de ti menjetek és hirdessétek az Isten országának eljövetelét a világnak.156

       Előttetek van egy nagy aratás; de sajnos kevés a munkás. Imádkozzatok az aratás Urához, hogy küldjön több munkást, az aratnivaló begyűjtésére. Aki a kezét az ekére teszi és vissza tekint, nem méltó az Isten országára.157

       Ti, akik hisztek bennem, olyan dolgokat fogtok cselekedni amilyeneket én is, és még nagyobbakat; mert nekem vissza kell térnem mennyei Atyámhoz. Ha szolgálni akartok engem, kövessetek; és ahol én vagyok, ti az én szolgáim szintén ott lesztek, és tisztel titeket az Atyám.158

       Mennyetek és hirdessétek: „Eljött hozzátok a mennyek országa.”

       Gyógyítsátok a betegeket, adjátok vissza a leprások egészségét; támasszatok halottakat; űzzetek ördögöket! Emlékezzetek, mit mondtam: „Ingyen kaptátok ezt az új életet. Ingyen is adjátok!”159

       Ha nem vagytok velem, akkor ellenem vagytok; és akik velem nem gyűjtenek, azok tékozolnak.160

       Amikor behívnak egy házba, áldjátok meg őket és mondjátok: „Békesség ezen a házon.” Ha a ház lakói békességesek, akkor elfogadják áldásotokat, és javukra válik. Ha nem, az áldás visszaszáll rátok.

       Ne habozzazok elfogadni a vendéglátást, de maradjatok tudatában a feladatotoknak, és ne bojongjatok céltalanul. Egyétek és igyátok örömmel, amit csak elétek raknak, mert az aki dolgozik, méltó a bérére.161
______________________

156
Lukács 9:60.
157
Lukács 10:2; 9:62.
158
János 14:12; 12:26.
159
Máté 10:7, 8.
160
Máté 12:30.
161
Lukács10:5-7.

 

       Azok, akik befogadják azt az embert, akit ezzel az üzenettel küldök el, engem fogadnak be, és akik engem fogadnak be, azok az én Atyámat fogadják be, aki engem elküldött.162

       Legyetek óvatosak: lesznek olyanok, akik megpróbálnak elhallgattatni titeket, akik bíróság elé visznek és igazságtalanul bánnak veletek, annyira, hogy börtönbe akarnak juttatni titeket. Az én üzenetem miatt, arra lesztek elhívva, hogy tanúságot tegyetek azok előtt, akik nem hisznek: uralkodók, kormányzók, és királyok.

       Ha vádolnak titeket, és bíróság elé visznek, ne féljetek, hogy nem tudtok mit mondani. Abban a pillanatban tudni fogjátok. Nem kell csupán a saját szavaitokra támaszkodnotok, mert a Szent Szellem fog beszélni általatok. Emlékezzetek, hogy a földi királyságban, egy szolga sem nagyobb az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, bántalmaznak titeket miattam, mert nem látják be, hogy ki az, aki engem erre a világra küldött. Ha viszont elfogadják és követik az én üzenetemet, akkor a tiéteket is elfogadják és követik majd.163

       Ha nem jöttem volna az igazság üzenetével, akkor a földön élők nem ébredtek volna rá hiányosságaikra és bűnös viselkedésükre. Most már nem tehetik meg, hogy a régi tudatlanságuk mögé bújjanak, amikor még nem ismerték az igazságot. Ha nem tettem volna ilyen hatalmas csodákat közöttük, akkor nem vették volna észre a tévedésüket. De most, akik elutasították az igazságot, látták a csodákat, és gyűlölnek engem és az én Atyámat. Ez azért lett így, hogy beteljesedjen a prófécia: „Ok nélkül gyűlöltek engem.”164

       Én azért jöttem a földre, hogy tüzet hozzak. Mennyire szeretném látni, ahogy fellobban! Azt képzeltétek, hogy békét és nyugalmat hozni jöttem a földre? Nem, mondom nektek, megosztást hozni jöttem: Mert mostantól öten lesznek egy házban, és megosztottság lesz köztük a hitük miatt, három kettő ellen, és kettő három ellen.165

       Amikor a világ gyűlölködve ellenetek fordul, emlékezzetek arra, hogy engem hogyan gyűlöltek. És amikor egyik helyen üldöznek titeket, menjetek tovább egy másikba. Még végig sem fogjátok járni a föld minden városát, mire a Messiás visszatér. Ha egy város nem fogad be titeket, vagy nem hallgatja meg az üzeneteteket, rázzátok le annak a városnak még a porát is a lábatokról, ahogy elmentek onnan. Higgyetek nekem, az utolsó ítélet napján, még Sodoma és Gomora lakóinak is jobb sorsa lesz, mint annak a városnak a lakóinak.166
______________________

162
János 13:20.
163
Máté 10:17-20; János 15:20, 21.
164
János 15:22-25; Zsoltárok 35:19.
165
Lukács 12:49-53; Máté 10:21.
166
Máté 10:23, 14, 15; János 15:18.

 

       Aki hallja a ti szavaitokat, engem hall; és azok, akik megvetnek titeket a ti igaz szavaitok miatt, engem vetnek meg. Azzal, hogy engem elutasítanak, az Atyát utasítják el, aki engem elküldött. Viseljétek el a szkeptikusok és kételkedők kritikáit, az én nevemért. Álljatok erősen; ha így tesztek, megmenekültök.167

       Ezeket a szavakat mondtam nektek, hogy bennem és szavaim követésében békességet leljetek. Ebben a világban fájdalmaitok és gondjaitok lesznek; de örüljetek, én legyőztem a világot!168
______________________

167
János 15:19.
168
János 16:33.

 

KRISZTUS IMÁJA TANÍTVÁNYAIÉRT

       Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy dicsőséget tudjon szerezni neked; mert te adtál neki hatalmat minden ember fölött a földön, hogy ő örök életet adjon azoknak, akiket neki adtál.169

       És ez az örök élet: hogy ők megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit elküldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön azáltal, hogy elvégeztem a munkát, amit nekem adtál. Most te dicsőíts meg engem Atyám, ahogy a te jelenlétedben állok, azzal a dicsőséggel, amely a tiéddel az enyém volt a világ kezdete óta. Én láthatóvá tettelek  téged azok számára, akiket a világból nekem adtál. Ők a tieid voltak, és te nekem adtad őket, és ők befogadták a te örökkévaló szavaidat. Most tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hűségesen átadtam nekik a szavakat, amiket te adtál nekem; ők hittek a szavaknak, és a szívükben felismerték, hogy én Istentől jöttem, és te küldtél engem hozzájuk.

       Nem a világért imádkozom, hanem azokért, akiket nekem adtál; mert ők igazán a tieid. Ezek közül mindnyájan, akik hittek bennem, a tieid; és ők tisztelnek engem. Visszatérek hozzád a mennybe, de azok, akik hisznek bennem itt maradnak. Atyám, tartsd meg őket a te neved ereje által; hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk.

       Amíg én velük voltam a világban, megtartottam őket azzal az erővel, amit te adtál nekem; őriztem őket, és egyet sem veszítettem el, kivéve a pusztítás fiát, hogy az ige beteljesedjen. Most hozzád jövök; de addig kérem ezeket a dolgokat, amíg még a világban vagyok, hogy, megkapják, megtapasztalják és felfedezzék annak teljességét, ami az övék.

       A te igédet adtam nekik, és a világ gyűlölte őket, mert ők már nem ennek a sötét haldokló világnak a gyermekei, ahogyan én sem. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól; mert ők se tartoznak ehhez a sötét világhoz, mint ahogyan én sem. Tedd őket szentté a te igazságoddal, mert a te igéd igazság.

       Ahogy te küldtél engem a világba, úgy küldöm őket én is a világba, és feláldozom magam őértük, hogy szentek legyenek, és növekedjenek az igazságban. Nem csak ezekért imádkozom, hanem azokért, akik a jövőben lesznek hívőkké, akik majd az ő bizonyságukra fognak bennem hinni. Had legyenek ők is mindnyájan egyek szívükben és gondolataikban, ahogyan te és én egyek vagyunk: ahogy te bennem vagy, és én benned, ők így legyenek bennünk, és a világ megtudja majd, hogy te küldtél engem.
______________________

169
János 17:1-26.

 

       Nekik adtam a dicsőséget, amit te adtál nekem, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, tökéletesen egyek, hogy ezáltal a világ teljesen megértse, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Had legyenek egy napon velem, ahol én vagyok, az én dicsőségem fényében, amit te szeretetedből adtál nekem a világ kezdetétől fogva.

       Jóság és igazság Atyja, a világ nem ismert meg téged, de én ismerlek téged, és azok, akik hisznek bennem, tudják, hogy te küldtél engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és továbbra is ezt fogom tenni, hogy a szeretet, amellyel te szeretsz engem a szívükben lakjon, és én is ott lakjak. Úgy legyen.170
______________________

170
János 17:1-26.

 

ÖTÖDIK RÉSZ

AZ ÍGÉRET

EZ A NEMZEDÉK

       Aki szégyell engem és az én szavaimat azokban a bűnös és hitetlen napokban, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor visszatér Atyja dicsőségében, a szent angyalokkal.171

       Ez a hitetlen nemzedék még mindig kételkedik, és egy jelet követel; de nem adatik nekik egyéb jel, mint amit Jónás próféta kapott. Mert, ahogy Jónás is három nap és három éjjel volt a cethal gyomrában, ugyanígy az Emberfiát is eltemetik és három nap és három éjjel lesz a földben.

       Valóban eljön majd a nap, amikor Ninive, a Tolvajok városának lakói meg fogják ítélni ezt a nemzedéket, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikációjára, most viszont nagyobb ember áll előttetek, mint Jónás.

       Séba királynője is feltámad az ítéletkor, és elítéli ezt a nemzetséget, mert ő nagy utat tett meg, hogy hallja Salamon bölcsességét, pedig Salamonnál sokkal bölcsebb jött el.172

       Hogyan jellemezhetném ezt a nemzedéket? Olyanok, mint a gyerekek a piacon, akik azt mondják a barátaiknak: „Vidám dalokat furulyáztunk, de ti nem táncoltatok és énekeltetek. Aztán rákezdtünk egy gyászénekre, de ti nem lettetek szomorúak.”

       János, az előfutár eljött közétek és szigorú, mértékletes életet élt. Mindenki azt mondta: „Biztos démon van benne.” Most, az Emberfia jött el hozzátok, aki élvezi az élet örömeit; és rá ezt mondjátok: „Iszákos, falánk ember, lecsúszott emberek és bűnösök barátja!” Briliáns módon tudjátok igazolni saját ellentmondásosságotokat.173

       Ó te nemzetség, aki hazugságra alapozod az életedet: hogy is mondhatnátok bármit, amit érdemes meghallgatni, amikor semmi igazság nincs bennetek? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.174

       Amikor este van azt mondjátok: „Szép idő lesz, mert vöröslik az ég.” Reggel pedig azt mondjátok: „Ma rossz idő lesz, mert borús az ég.” Pontosan meg tudjátok jósolni az időjárás változásait. Az idők változásának jeleit pedig nem tudjátok megítélni?175
______________________

171
Márk 8:38.
172
Máté 12:39-42.
173
Máté 11:16-19.
174
Máté 12:34.
175
Máté 16:2, 3.

 

       Gyertek hozzám mindnyájan, aki megfáradtatok, meg vagytok terhelve, és belefáradtatok az élet gondjaiba, és én csodálatos nyugalmat adok nektek.” Fogadjátok be szavaimat, had tanítsalak titeket, mert én szelíd és kedves vagyok. Végre nyugalmat találhattok a lelketek számára! Mert, amit én kérek tőletek, az a ti javatokra van, és amit én teszek a vállatokra, azt könnyű elhordozni.176

       Azok közületek, akik úgy döntöttek, hogy követnek engem ebben a nemzedékben, egy napon, trónon fognak ülni, és királyságok fölött fognak ítélni és azok fölött, akik megkeményítették a szívüket és elfordultak ezektől az igaz szavaktól.177
______________________

176
Máté 11:28-30.
177
Máté 19:28.

 

HELY SZÁMOTOKRA

       Elmegyek és helyet készítek nektek.178

       Tudnotok kell: ha elmegyek és helyet készítek nektek, akkor újra eljövök, és elviszlek titeket magammal, hogy ti is ott legyetek ahol én vagyok. Ne nyugtalankodjon a szívetek; higgyetek Istenben, és higgyetek bennem. Az én Atyám házában sok hely van: ha nem így lenne, akkor megmondtam volna nektek. El kell mennem, de újra eljövök hozzátok. Ha igazán szerettek engem, akkor örüljetek, mert én az Atyámhoz megyek: mert Atyám nagyobb nálam.179

       Ne gondolkozzatok, hogy mit értek azalatt amikor azt mondom: Még egy kis idő és nem láttok engem, de nem sokkal azután újra látni fogtok. Sírni és szomorkodni fogtok, de a világ örülni fog. Szomorúak lesztek, de szomorúságotok örömre fog fordulni.180

       Amikor egy asszony gyermeket szül, fájdalmon és szenvedésen megy keresztül, de ahogy a gyermeket világra hozta, elfelejti a vajúdást amiatt az öröm miatt, hogy a gyermeke megszületett erre a világra. Egy pillanatra szomorúság fog el titeket, de újra látni fogjuk egymást és örülni fog a szívetek, és senki nem veheti el tőletek azt az örömet.181
______________________

178
János 14:2.
179
János 14:1-3.
180
János 16:19, 20.
181
János 16:21, 22.