A SZENT SZELLEM ÍGÉRETE

A Szellemnek van hatalma arra, hogy életet adjon.182

       Ha szerettek engem, akkor tartsátok be parancsolataimat. És én imádkozom az Atyához, hogy adjon nektek egy másik vigasztalót, hogy mindig veletek legyen. Ő az Igazság Szelleme. A világ nem fogadja el őt, mert nem látja és nem is ismeri. De ti megismeritek, mert veletek lesz, és bennetek lakik.183

       Nem hagylak titeket magatokra. Most miattatok van szükség arra, hogy elmenjek, mert ha nem hagylak itt titeket, akkor a Vigasztaló, a Szent Szellem nem jön el. Ha elmegyek, akkor őt elküldöm nektek.

       Amikor ő eljön, akkor kijelenti a világnak mi a bűn, mi az igazság és az ítélet. Bűn, az hogy nem hisznek bennem; igazság, hogy én az Atyámhoz megyek, és ti nem láttok engem; ítélet, pedig, hogy e világ fejedelmének gonosz hatalma ledöntetett.

       Még sok mondani valóm van számotokra, de azokat most nem érthetitek meg. Mindenesetre, amikor az igazság Szelleme eljön, Ő elvezet titeket minden igazságra, mert nem magáról fog beszélni, hanem, amit hall, azt fogja szólni, és kijelenti nektek az eljövendő dolgokat.184

       Ő magasztal és megdicsőít majd engem azáltal, hogy kijelenti nektek az én dicsőségemet. Ne felejtsétek el, az Atya összes dicsősége az enyém is. Ezért tudom ezt megígérni nektek: a Szellem kijelenti nektek az én Isteni természetemet.185

       Ha a te gyermeked kenyeret kérne tőled, követ adnál neki? Ha halat kérne tőled a gyermeked, kígyót adnál neki? Adnál skorpiót annak a csöppségnek, aki egy tojást kér tőled? Akkor, ha ti földi létetekre tudjátok hogyan gondoskodjatok a gyermekeitekről, akkor mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak akik kérik tőle.186
______________________

182
János 6:63.
183
János 14:15-17.
184
János 14:18; 16:7-13.
185
János 16:14, 15.
186
Lukács 11:11-13.

 

       Amikor a Vigasztaló, az igazság Szelleme, akit én elküldök nektek az én Atyámtól, eljön, akkor bizonyságot tesz rólam. Ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat majd mindent, amit én mondtam nektek.187
______________________

187
János 15:26; 14:26.

 

ÉLETRE HÍVÁS

Mindenkinek, aki hisz a Fiúban örök élete lesz.188

       Egy vagyonos ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget meghívott. Amikor befejezte az előkészületeket, elküldte a szolgáját azokhoz, akiket meghívott, hogy mondja nekik: „Gyertek, mert már minden készen áll.”

       De a meghívottak elkezdtek egytől-egyig mentegetőzni. Az első így válaszolt: „Épp most vásároltam egy darab földet, és el kell mennem újra megnézni. Kérlek, ments ki engem.”

       A második azt mondta: „Épp most vettem egy marhacsordát, és el kell mennem szemügyre venni őket. Kérlek, ments ki engem.”

       A harmadik így felelt: „Most volt az esküvőm, ezért nem mehetek.”

       Végül, amikor a szolga visszajött és jelentette urának, ami történt, a gazdája ezt parancsolta: „Menj azonnal a város utcáira, és gyűjtsd össze a szegényeket, a sántákat, a betegeket és a vakokat.”

       A szolga így is tett, és visszatért urához mondván: „Uram, úgy tettem ahogy parancsoltad és még mindig van hely az asztalnál.”

       „Akkor menj” válaszolta a gazdag ember- „az országutakra és a mezőkre, és hívd azokat akikkel találkozol, hogy jöjjenek, hogy megteljenek az asztalok. Mert mondom neked, azok közül, akiket először meghívtam egy sem fogja megkóstolni ezt a lakomát, amit nekik készítettem.”189

       Aki hallja az én szavamat és hisz abban, aki engem elküldött, örök élete lesz, és nem kerül ítélet alá; hanem átmegy a halálból az életre. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az idő, amikor a halottak hallani fogják az Isten Fiának hangját, és azok, akik hallják az ő szavát élni fognak. A halottak sírjukban meghallják a hangját és feltámadnak, azok akik jót cselekedtek feltámadnak örök életre, és azok akik bűnben éltek feltámadnak az ítéletre.190

       Ez az örök életre vezető út: megismerni az egyedül igaz Istent és Jézus Krisztust, aki lejött a földre. Szívleljétek meg a szavaimat! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta a halálra, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem megmeneküljön és örök élete
______________________

188
János 3:16.
189
Lukács 14:16-24.
190
János 5:24, 25, 28, 29.

 

legyen. Isten országának ezt a jó hírét az egész világon prédikálni fogják, hogy bizonyság legyen minden nemzet számára; és akkor jön el a vég.191
______________________

191
János 17:3; 3:16; Máté 24:14.

 

AZ UTOLSÓ IDŐK

Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem múlik el, amíg mindezek a dolgok be nem teljesednek.192

       Volt egy földbirtokos, aki szőlőt ültetett, és épített egy présházat a szőlőbe. Magas kerítéssel vette körül a birtokot, és egy őrtornyot is felállított benne. Aztán kiadta szőlőműveseknek, és elutazott egy távoli országba. Amikor közeledett a szüret ideje, a földbirtokos elküldte a szolgáit a szőlőművesekhez, hogy beszedjék a haszon neki járó részét. De a szőlőművesek orvul a szolgákra támadtak, egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig kövekkel kergették el.

       A földbirtokos másodszor is küldött szolgákat, hogy beszedjék a haszon rá eső részét, és bár ezúttal nagyobb csapatot küldött mint először, ezekkel is hasonlóan végeztek.

       Végül a földbirtokos elküldte a saját fiát, gondolva „Legalább a saját fiamat tisztelni fogják.”

       Mégis, amikor a szőlőművesek látták a fiát közeledni, ezt eszelték ki: „Ez az örökös. Ha őt megöljük, miénk lesz az öröksége.”

       Szóval megfogták, kivonszolták a szőlőből, és megölték. Azt kérdezem tőletek: amikor a szőlő tulajdonosa végül visszatér, mi lesz a szőlőművesekkel?193

       Én népem, én népem, ti akik megöltétek a prófétákat, megvetettétek azokat akik hozzátok lettek küldve, milyen sokszor akartalak összegyűjteni titeket, ahogy a tyúk a kiscsibéit a szárnya alá, de ti nem akartátok! Elhagyott lesz a házatok, és nem fogtok engem látni addig, amíg az idő eljön, amikor mindenki ezt mondja: „Áldott, aki az Úr nevében jön.”194

       Bár felismerted volna ezen a napon, az örök békesség lehetőségét, ami a tiéd lehetett volna! De most már el van rejtve szemeid elől. A menny erősségei megrendülnek, és az emberek szíve félelemtől reszket, azoknak a csapásoknak a sejtésétől, ami az egész földre vár.195       
______________________

192
Máté 24:34.
193
Máté 21:33-39.
194
Lukács 13:34, 35.
195
Lukács 19:42; 21:26.

 

       Amikor eljön az utolsó idő, és látjátok a pusztító utálatosságot, amiről Dániel próféta beszélt „a szent helyen állni” akkor azok, akik a városban laknak meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne vesztegessen időt azzal, hogy lemegy és bármit is kihoz a házból, és akik a mezőn dolgoznak, szintén ne menjenek vissza a ruhájukért. Jaj a terhes anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombat napon kelljen menekülnötök: mert olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen még nem volt a világ kezdete óta és nem is lesz soha. Ha azok a napok nem rövidülnének meg, senki nem élné túl: de Isten választottaiért megrövidülnek azok a napok.196

       Mert eljön a nap, amikor az ellenség sáncot húz a városfalaid köré, és bekerít téged minden oldalról. Földre tipornak téged és gyermekeidet veled együtt, és nem hagynak követ kövön; mindez a nyomorúság, azért mert nem ismerted fel, amikor maga Isten látogatott meg téged.197

       Látjátok ezeket a fenséges templom falakat? Bizony, mondom nektek, kő kövön nem marad ezek közül, amit le nem rombolnak! Jeruzsálemet pogányok tapossák, amíg a pogányok ideje be nem telik.198

       Amikor háborúkról és zavargásokról hallotok, ne engedjétek, hogy a szívetek megteljen félelemmel, mert ezeknek a dolgoknak meg kell lenniük, ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Félelmetes dolgok és nagy jelek tűnnek fel az égen. Lesznek jelek a napban, holdban és a csillagokban. Nagy kétségbeesés lesz a nemzetek között, és a tanácstalanság elárasztja az embereket, mint valami hatalmas hullám. Egyre több éhínség, járvány, és földrengés lesz. Mindez a szomorúság kezdete. Mivel a bűn elhatalmasodik, sokakban meghidegül a szeretet.199

       Elárulnak titeket, halára ítélnek és minden nemzet gyűlöl majd titeket az én nevemért. De maradjatok éberek, és mindig imádkozzatok, hogy méltónak találtassatok, hogy megmeneküljetek azoktól a dolgoktól, amik jönnek, és egy napon megállhassatok a Messiás, az Emberfia előtt.200

       Okuljatok a fügefa példáján. Amikor az ágai megtelnek élettel és új levelet hajtanak, tudjátok, hogy közel a nyár. Egy ember sem tudja a napot, vagy az órát, amikor a Messiás visszajön, még a mennyei angyalok sem, hanem csak az Atya. És amikor látjátok ezeket az eseményeket bekövetkezni, tudni fogjátok, hogy közeledik az a nap.201
______________________

196
Máté 24:15-22.
197
Lukács 19:43, 44.
198
Máté 24:2; Lukács 21:24.
199
Lukács 21:9-11, 25; Máté 24:7, 8, 12.
200
Máté 24:9; Lukács 21:36
201
Máté 24:32, 33, 36.

 

A VISSZATÉRÉS

Vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok.202

       Vigyázzatok, hogy senki ne tévesszen meg titeket, mert az utolsó időkben sokan jönnek majd az én nevemben, ezt mondva: ”Én vagyok Krisztus”, és sokakat megtévesztenek. Hamis próféták támadnak majd, és ők is sokakat elhitetnek a hazugságaikkal.203

       Ne higgyetek nekik, amikor azt mondják nektek: „Itt van valaki, aki olyan mint Krisztus, vagy amott egy ember, aki hasonlít Krisztushoz. Mert sok hamis Krisztus és hamis próféta támad majd, akik különös jeleket és csodákat mutatnak be. Még az igazakat is megtévesztik.

       Ha azt mondják, „Ott van a pusztában,” ne szaladjatok ki, remélve, hogy megláttok engem, vagy ha azt mondják, „Itt van egy titkos helyen, amit csak én ismerek,” ne higgyetek nekik. Mert ahogyan a villámlás felragyog az égen, és megvilágítja azt kelettől nyugatig, úgy lesz majd az Emberfiának az eljövetele is.204

       Az utolsó időben feltűnik majd az Emberfiának jele az égen, és a föld minden nemzetsége reszketni fog, mert meglátják a Messiást, az Emberfiát eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Majd meglátják az Emberfiát az élő Isten jobb kezénél ülni, ahogy visszatér az ég felhőin. És elküldi majd az angyalait egy nagy trombitaszóval, és ők összegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, a föld és az ég legtávolabbi sarkából, és megjutalmaznak mindenkit a cselekedetei szerint.205

       Ahogy Noé idejében volt, úgy lesz az Emberfiának az eljövetelekor is. Az özönvizet megelőző napokban az emberek ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek és szüntelenül ünnepeltek egészen addig a napig, amíg Noé bement a bárkába. Nem vették komolyan a figyelmeztetést a közelgő özönvízről.206

Ugyanígy volt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építkeztek. De aznap, amikor Lót elhagyta Sodomát, tűz és kén eső hullott az égből, és mindnyájukat elpusztította. Így lesz ez azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik.207
______________________

202
Máté 24:42.
203
Máté 24:4, 5, 11.
204
Máté 24:23-27.
205
Máté 24:30, 31; 26:24; 16:27.
206
Máté 24:37-39.
207
Lukács 17:28-30.

 

       Ne hagyjátok, hogy a szívetek elnehezedjen a földi élvezetek hajszolása, kicsapongás, vagy az élet gondjai miatt. Vigyázzatok, hogy az én eljövetelem, nehogy felkészületlenül találjon titeket, mert mint valami csapda, hirtelen fog eljönni mindazokra, akik a föld színén laknak.208

       Ketten fognak a mezőn dolgozni. Az egyik elvitetik, a másik ott hagyatik. Két asszony fog őrölni a malomban. Az egyik elvitetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! Ezt viszont jegyezzétek meg: ha azok, akik a házban vannak tudnák az órát, amikor a tolvaj be akar törni, akkor fennmaradnának és vigyáznának; és nem hagynák, hogy kifossza a házukat.

       Ezt biztosan mondhatom, hogy sok próféta és király kívánta látni azokat a dolgokat, amelyeket most ti láttok, de nem volt lehetőségük meglátni; és meghallani azokat a dolgokat, amiket most ti hallotok. És nem volt lehetőségük meghallani, míg ti láttátok mindezeket a próféciákat valóra válni.

       Legyen a szívetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben legkevésbé várnátok.209

       Hallgassátok meg a koszorúslányok történetét, akik fogták a lámpásukat és mentek, hogy meglássák a vőlegényt, és meg világítsák az útját. Ebben a csapatban öt bölcs és öt buta nő volt. Azok, akik buták voltak fogták a lámpásukat, de nem volt tartalék olajuk, míg az öt bölcs lány tartalékot is vitt magával. Amikor késett a vőlegény, elálmosodtak és elaludtak.

       Éjfélkor kiáltás hallatszott: „Itt jön a vőlegény! Eljött az idő a fogadására.”

       A koszorús lányok gyorsan felpattantak, és előkészítették a lámpásaikat. Akkor a buták ezt mondták az okosaknak: „Adjatok nekünk a ti tartalék olajatokból, mert a mi lámpásaink mind kialudtak.”

       „Nem tudunk adni,” felelték az okosak, „mert nincs annyi, hogy mindnyájunknak elég legyen. Gyorsan menjetek el, ébresszétek fel azokat, akik olajat árulnak, és vegyetek magatoknak még.”

       De amíg elmentek olajat keresni, jött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele az esküvőre és bezárták az ajtókat.

       Egy jó idő múlva, a többi koszorúslány is visszatért és elkezdtek kiabálni: „Uram, uram, engedj be minket.”

       De ő így felelt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.”210
______________________

208
Lukács 21:34, 35.
209
Lukács 10:24; Máté 24:40-44.
210
Máté 25:1-12.

 

       Áldottak azok a szolgák, akiket az Úr készen talál az ő fogadására, még ha az éjszaka közepén, vagy ha hajnalban jön is. Bizony mondom nektek, felveszi az ünneplő ruháját és meghívja azokat a szolgákat, hogy üljenek le vele vacsorázni, az asztalnál pedig ő fogja kiszolgálni őket, mint nagyra becsült vendégeket.211

       Tehát legyetek éberek és vigyázzatok, mert nem tudjátok a napot és az órát, amikor az Emberfia visszajön. És éljetek úgy, hogy készen legyetek, hogy a lámpásotok fényesen égjen, mint azok a szolgák, akik az ajtónál várnak és figyelik az Úr kopogását, akik készen várják és tele vannak várakozással, amikor ő visszajön.212

       Az ég és a föld elmúlik, de e szavaknak egyetlen töredéke sem marad beteljesületlen.213
______________________

211
Lukács 12:37, 38.
212
Máté 25:13; Lukács 12:36, 37
213
Lukács 16:17.