Home         Translations         About Us   
search  
 

MALAGHO GHA JESU WA NAZARETI

SEHEMU YA IMBIRI

MWAGHORAGHA INI NANI?

"NAMBAPUTIZA KWA MACHI, ELA UO UCHAGHA NYUMA YAPO NA NDIGHI KUNICHUMBA HATA SIFWANE KUMDUKIA VADU VAKE. UO UCHAMBAPUTIZA KWA ROHO MWLI NA KWA MODO"

..JOHANE M'BAPUTIZI

OKO MLUNGU UMWERI, NA CHIA IMWERI AGHADI KODU NA MLUNGU, UJA MUNDU, JESU KRISTO, UJA OREFUNYIREGHE IRANGI JAKE KUDIKIRA ISI.

.. MWELI PAULO

 

KUCHUMBA INYO MMBENI

•  MATHAYO 16:6
•  MARKO 8:18-21
•  MARKO 7:7-9
•  MATHAYO 7:15
•  JOHANE 8:44

KUZAMA KWA DINI

MANYENYI MUKULINDIE NA CHACHU YA MAFARISAYO NA MASADUKAYO!

NDEMKUMBUKAGHA? IJI NEREICHIKANYIREGHE IJA MIKATE MISANU KWA WANDU ELFU ISANU, MORETUMBANYIREGHE VIKAPU VILINGA VICHUE MASIGHARIKO GHA MIKATE IJA? NA IJA MIKATE INYAA KWA WANDU ELFU RIKO? ELA SIWEVIGHORA VINDO VA NDOENYI ANDUANGI. NACHA KUMKANIA MSAKENGILWA NI CHACHU YA VINDO VA AWA WICHILAGHA DINI

KUNITASA KWAWO NI KWA DUU, NAWO WAFUNDISHA MAFUNDISHO GHA MEMU YAWO, SEJI NI MEMU YA MLUNGU. MWAGHUSIGHA MOMU GHWA MLUNGU NA KUGHUWADIA MZANGO GHWA WADAMU.

MKULINDIE NA WALODI WA TEE. AWO WADACHA WIKIWONEKA SA NG'ONDI, ELA KONDENYI KWAWO WEKA SA VIKWAU VIBIRIE. WAMNUGHA NDEE, UJA MMBIWI NA KUBONYA SEJI UKUNDAGHA . UO OREKOGHE M'BWAGHI KUFUMA KUZOYA, NA HATA NA JINGI NDEKAIA NA LOLI, ANGU WAGHORA TEE, WADAGHORA KIKWAKE CHENI, ANGU UO MONI NI MTEE, NA NDEE WA TEE ROSE.

NI BUGHA KONYU INYO WALIMU WA SHARIA NA MAFARISAYO, WAJI-KUWI! ANGU MWAGORUGHA MNYANGO GWA WUZURI GWA MLUNGUNYI; INYO MMBENI NDEMNGIAGHA NA AWO WIKUNDAGHA KUNGIA MWAWIGHIRIA. ANGU MWADAIWIA WAKA WAKIWA SENA MKILOMBA MALOMBI, MENGI MPATE KUKASA. MC'HAPATA KUTANYWA KUBAA.

MWADAMARA-MARA BAHARINYI, NA ANDU KUOMIE ERI MPATE MNUGHI UMWERI. ELA IJI MWAMPATA, MWAM'BONYA KUKAI MUNDU OGHENDA JEHANAMU MANDO KAWI KUGHIPAMBA MAKABUARI GHA WANDU WA NACHI MKIGHAMBA; "NGERA ISI DEDEEKA NGELO RA WEKE WAWA WEDU KUMANGU NDEDEREWADANAGHA NAWO KUWIBWAGHA WALODI ANDUANGI"

HUWO MWAKUSHUHUDIA INYO MMBENI KUKAIA WANA WA AWO WANDO WIWIBWAGHIE WALODI! NA IDANA HATA MWAWICHUMBA WEKE WAWAYO.

INYO CHUKA, KIVALLWA CHA CHUKA RA WUSUNGU! MCHAKIMBIA WADA MSEPATO NI UKO KUTANYWA KWA JEHANAMU? KWA HUWU NICHAMDUMIA WALODI NA WANDU WA HIKIMA NA WALIMU, ELA WAMU WAWO MCHAWIBWAGHIA NA KUWISULUBISHA NA WAZIMA MCHAWIKABA NA VIBOKO ANDENYI YA MUZI KWA MUZI.

WAJI-KUWI INYO, ISAYA NDERELODIEGHE LOLI AIGHU ENYU IJI, WAGAMBA; "WANDU AWA WANIBONYERE ISHIMA KWA MOMU GHONI, ELA NGOLO RAWO REKO KUWA NANI'

5. MATHAYO 23: 13-28; JOHANE 5:44

•  MATHAYO 23: 29-34
•  MATHAYO 15:7;8 ISAIAH 29:13

 

MWADAGHAMBA: HEKALU SI MBAA INGI ANDUANGI

ELA DHAHABU YA HEKALUNYI NIYO MBAA!

KIBAA NI CHIAO? IJA DHAHABU ANGU HEKALU IYO IBONYAGHA DHAHABU KUKAIA IELIE?

WANDU MFUE MESO MADHABAHU AGHO GHIBONYAAAGHA IJO IFUNYO KUKAIA JIELIE?

KWA HUWU UO UGHEMAGHA KWA IYO, NA KWA ICHO CHOSE CHAWIKWA AIGHU YAKE. NA UO UGHEMAGHA KWA HEKALU, WADAGHEMA KWA IYO, NA UO USE UKAIAGHA ANDENYI YARO. UO UGHEMAGHA KWA MWUNGUNYI WADAGHEMA KWA KIFUMBI CHA NGUMA CHA MLUNGU NA UO UCHISERIAGHA WORI.

MWAFUNYA IFUNGU JA IKUMI HATA KWA MBOGA RA MALEMBA GHINUKIE NICHA, NA BIZARI; ELA MWASIGHA AGHO MALAGHO GHIKO GHA SUTI GHA SHARIA NA HACHI, NA WUGHOMA, NA IRUMIRIO.

MWADAINJA RWAI, NA KUIMILA NGAMILAAA! SENA MWADAGHOSHA VIKOMBE NA SAHANI CHA SHIGHADI, ELA KEKENGA. MFARISAYO KITUNGURE OHO IMBIRI OGHOSHA KIKOMBE NANDENYI NIKO CHICHAELA CHA SHIGHADINYI WORI.

NI BUGHA INYO WALIMU WA SHARIA NA MAFARISAYO, WAJI-KUWWI! ANGU MWAFANANA NA MAKABURI GHIKABILO CHOKAA, NAGHO GHWAWONEKA GHIGHOKIE CHA SHIGHADI ELA KONDENYI GHACHUA MAINID GHA WANDU WIFWIE NA KULA WUCHAFU. NI HUWO KNONI NA INYO, CHA SHIGHADI MWAWONEKA KWA WANDU KUKAIIA WECHA, ELA KONONYI MO WAJI-KUWI NA KUCHULWA NI MAWIWI. MDIMA WADA KURUMIRIA MKINEKANA WUBAA MMBENI NA MMBENI NENYO MSEKUNDE MONI?

MWAGHIAGHIA MAKABURI GHA WALODI WA, INYO MOKO WANDU MKUNEKAGHA MMBENI HACHI IMBIRI YA WANDU, ELA MLUNGU WARI MANYA NGOLO RENYU ANGU ICHO CHIKASWAGHA IMIBIR YA WANDU, CHAKAIA CHIZAMIE IMBIRI YA MLUNGU.

NIKO HUWU NAMZERA WANDU WENGI WICHACHA KUFUMA MASHARIKI NA MAGHARIBI, WICHASEA KIDOMBO ANDWA-MWERI NA ABRAHAMU, ISAAKA NA JAKOBO ANDENYI YA WUZURI GHWA MLUNGUNYI. ELA AWO WEREFWANEGHE KUNGIA KWA WUZURI UGHO, WICHAKUMBWA SHIGHADI KIRENYI NGERA HACHI YENYU ISECHUMBAGHA IYO YA WALIMU WA SHERIA NA MAFARISAYO, NDEMCHAADIMA JINGI KUNGIA KWA WUZURI GHWA MLUNGU ANDUANGI.

•  LUKA 16:15
•  MATHAYO 8; 11, 12, 5:20.

IDANA UGHO MWENGERE GHUKO ANDENYI KWAKO GHUKAKAIA KIRA LEE, CHICHAKAIA KRA KIBAA SAKI. WELEE; SAA RA DIME SI IKUMI NA IWI AGUWADA? UO OSE UGHENDAGHA NA KIO UCHAKUWA, ANGU NDENA UGHO MWNGERE ANDUANGI. ELA UO UGHENDAGHA NA DIME NDEKUWAGHA ANDUANGI, ANGU WAGHUWONA MWNGERE GHWA WURUMWENGU UGHU GENDENYI IJI MUKO NA MWENGERE, MSHECHESERE LWA NI KIRA, ANGU UO UGHENDAGHA KIRENYI NDEMANYAGHA ANDU UGHENDAGHA ANDUANGI.

•  JOHANE 12: 46; 8:12
•  JOHANE 3: 19-21
•  JOHANE 5:33, 35, 36; 10:37, 38 9:4
•  MATHAYO 6; 22, 23

MWENGERE GHUNGA'LA NG'ALAGHA WARUMWENGU UNYI

INI NACHEE KUKAIA MWENGERE WURUMWENGUNYI, ERI UHU UNIRUMIRIAGHA USESIGHARIKE KIRENYI. INI NUO MWENGERE GHWA WURUMWENGU, UO UNINUGHAGHA INI NA JINGI NDACHAGHENDA NA KIRA ANDUANGI, ELA UCHAKAIA NA MWENGERE GHWA IRANGI.

NAKO KUTANYWA NIKO UKU: MWENGERE GHWAMERIA WURUMWENGUNYI, ELA WANDU WIKACHIKUNDA KIRA KUCHUMBA MWENGERE, ANGU MABONYO GHAWO GHEREKOGHE GHIZAMIE. ANGUKULA UMU UBONYAGHA MAZA RIZAMIE, WADAZAMILWA NI MWENGERE, NAO NDECHAGHA MWENGERENYI, MABONYO GHAKE GHIPATE KUWONEKA MWENGERENYI SEJI GHABONYWA KWA KUMSIKIRA MLUNGU.

INYO MUREWIDUMIEGHE WANDU KWA JOHANE, NAO MONI UKASHUHUDIA AGHO GHA LULI. JOHANE OREKOGHE SA TAA IAKAGHA NA KULANGALISHAGHA WURUMWENGU. NENYO KWA NGELO VUI MOREKOGHE MKIBOILWA NI MWENGERE GWAKE. ELA NEKO NA WUSHUHUDA M'BAA KUCHUMBA UGHO GHWA JOHANE ANGU IRO KAZI NIRIBONYAGHA, IRO ABA ORENINEKIEGHE NIRIBONYE, NIRO RENI RINISHUHUDIAGHA KUKAIA UO ORENIDUMIEGHE NI ABA.

NGERA NISERIBONYAGHA IRO KAZI RA ABA, MSAKENIRUMIRIA, ELA IKAKAIA NARIBONYA, HATA NGERA MWALEGHA KUNIRUMIRIRA, KUMANGU MWARIRUMIRIA IRO KAZI RENI MPATE KUMANYA ANGU ABA OKO ANDENYI KWAPO, NA INI ANDENYI KWAKE. NI SUTI NIBONYE KAZI RAKE UO ORENIDUMIEGHE NDOE IKO DIME, ANGU KIO CHICHACHA MNDUGU USECHAADIMA KUBONYA KAZI ANDUANGI.

IRISO NAJO NI TAA YA MUMBI GHAKO. IJI IRISO JAKO JIKO BANANA, MUMBI, GHWAKO GHOSE GHUCHACHUA. AWO WIGHENDAGHA KIRENYI WELAGHAYA. KITUNGURE UKAMGHENJA KITUNGURE MMBAO WOSE WAWI WICHACHUNUKIA KINENYI"

NDEKUWADIE MNDUNGI UKOROGHA TAA NA KUIFINIKIRA, ANGU KUIWIKA WUSOLOWENYI, ELA WADAIWIKA KILAMBONYI CHA IGHU WANDU WOSE WINGIAGHA WIGHUWONE MWENGERE. ANGU NDEKUWADIE MNDUGI UKURAGHA TAA NA KUIFUNIKIRA PISHI, ELA WADAUWUJA AIGHU YA KILAMBO CHARO IWILANGALISHIRE MWENGERE WANDU WOSE WIKO NYUMBENYI. HUWO KNOI MWENGERE GHONYU GHUNG'ALENG'ALE IMBIRI YA WANDU, ERI WIKI WONA MAMBONYO GHENYU, WIMKASE NDEYO ONYU UKO MLUNGUNYI ANGU NDEKUWADIE KILAMBO CHINGI CHIVISWAGHA CHISECHAAMANYIKA NA KUREDWA MWENGERENYI ANDUANGI IJO NIGHORIAGHA KERENYI, MUJIGHORE MWENGERENYI NA IJO MHOHORELWAGHA MUJICHILE AIGHU NYUMBENYI.

 

14 . JOHANE 11:9, 10, 12:35; MATHAYO 15:14; JOHANE 12:36
15. LUKA 8:16; MATHAYO 5:14, 16 LUKE 8:17 MATHAYO 10:27

IRUMIRIO JERUMIRIA NA KUGHALUSWA

16. JOHANE 1223
17. JOHANE 8:50
18. JOHANE 8:17, 18: 5:32, 34
19. JOHANE 7:18
20. JOHANE 7:28, 6:38, 18:37
21. JOHANE 10:30, 10:10
22. JOHANE 10:28, 14-27; 8:32, 36; 15: 11

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design