Home         Translations         About Us   
search  
 SEHEMU YA KARANDADU

MATUKU GHA KUTUA

GHA KRISTO NDOENYI

KUKANWA

AGHO MALAGHO GHOSE GHIANDIKILO NI WALODI AIGHU YA MWANA WA MDAMU GHICHAKATISHWA. ANGU UCHAFUNYWA KWA WANDU WA MBARI ZIMA, NAWO WICHAMSEKA, WICHAM'BONYA KIWIWI, NA KUMCHUYA MADA; WICHAMKABA NA VIBOKO NA KUM'BWAGHA NA ITUKU JA KADADU UCHARUKA.

"WANAKE, GNELO EKANYA NENYO YASIGHWA NDINIERI, MCHANILOLA, NANI NAMGHORIA SA IJI KONI NEREGHORIEGHE VILONGOZI VA WAYAHUDI, ANDU NIGHENDAGHA, INYO NDEMDIMAGHA KUCHA ANDUANGI."NEKOGHE NA BEA MBAA EJA PASAKA ANDWAMWERI NENYO IMBIRI YA KUTIRIRWA KWAPO. ANGU NAMZERA SICHAAIJA SENA HATA ITUKU JIJA ICHAAKATISHWA KWA WUZURI GHWA MLUNGU; ANGU SICHAANYWA DIVEI SENA, HATA WUZURI GHWA MLUNGU GHUMERIE KUCHA.

UKAWADA MKATE, UKAFUNYA CHAWUCHA, UKAGHUCHIKANYA UKAWINEKA UKIGHAMBA, UGHU NIGHU MUMBI GHWAPO GHUFUNYWAGHA KWA WUNDU GHONYU, BONYENYI HUWU KWA KUNIKUMBUKA INI. NA WOKONI NYUMA YA VINDO UKAWADA KIKOMBE UKIGHAMBA, KIKOMBE ICHI NI ILAGHANO IWISHI KWA BAGHA YAPO IDIKAGHA KWA WANDU GHONYU.

MWANA WA MDAMU UAGHENDA SA IJI KONI MAANDIKO GHIANDIKILO AIGHU YAKE, ELA NI BUGHA KWAKE UJA MUNDU UMFUNYAGHA MWANA WA MADAMU; EREKAIAGHA NICHA NGERA UO MUNDU NDEREVALOGHE JINGI. SIWUEGHORA INYO MMBOSE ANDUANGI, ANGU NA WIICHI AWA NIWISAGHUE, ELA NI SUTI MAANDIKO GHIKATIE, AGHO GHIGHAMBAGHA; UU DIJANYE VINDO VAPO WAGHALUKIE ULO NANI. NANI NAMGHORIA AGHA IMBIRI GHISEBONYEKIE, ERI GHIKABONYEKA, MPATE KURUMIRIA ANGU IN NUO MONI.

LOLI KWADIMA KUFWA KWA WUNDU GHWAPO? INYO MMBOSE MCHANISIGHA ANGU YAANDIKWA,'NICHAMKABA MLISHA NA NG'ONDI RAKE RICHASAGHISIKA.

'ABBA EE ABA, SIKIRA ILOMBI JAPO! KUNIINJIRE KIKOMBE ICHI, ELA SI SEJI NIKUNDAGHA INI, ELA NI SEJI KUKUNDAGHA OHO KUMONI.

OLENYI IJA SAA YAMERIA KUVIKA! MWANA WA MDAMU WAFUNYWA MIKONONYI KWA WANDU WA KAUNG'A MANYENYI ANGU UO OSE ULUTUMIAGHA LUFU UCHATOTA KWA LUFU.

LUKA 18:31-33
JOHANE 13:33
LUKA 22:15-20
MATHAYO 26:24
JOHANE 13:18
ZABURI 41:9
JOHANE 13:19
JOHANE 13:38
MARKO 14:27
ZAKARIA 13:7
MARKO 14:36
MARKO 14:41
MATHAYO 26:52

'WELE JUDA KUAMFUNYA MWANA WA MDAMU KWA KUMSUSUGHA? MWAACHA KUNIWADA MDWAE CHUFU NA RUNGU SA IJI NEEKA KTING'A IJI NEREKWANYEGHE NENYO HEKALUNYI KULA ITUKU NDEMORENIEWADIEGHE, ELA IHI I NGELO ENYU, NAYO NI NDIGHI RA KIRA.

KWANI NDEMWICHI ANGU NADIMA KUMLOMBA ABA WUTUSIA, NAO UNIREDIE SHWA WORI MAJESHI MAJESHI IKUMI NA AWI GHA MALAIKA? ELA IKAKAIA HUWO MAANDIKO GHIKATISHWA WADA AGHO GHIGORIE ANGU SUTI MAZA IR RIKAIE? IDANA MWANA WA MDAMU WAMERIA KUKASWA, NA MLUNGU WAMERIA KUKASWA ANDENYI KWAKE.

LUKA 22:48-53
MATHAYO 26:53
JOHANE 13:31

KUKUTANYWA NA MSALABA

OHO NDAKWAKAIAGHA NA NGUMA RINGI AIGHU YAPO NGERA KUSERENEKELOGHE NI MLUNGU.

INI NEREKOGHE NGIGHORA MALAGHO WORINYI KWA WANDU WOSE, NA KUFUNDISHA ANDENYI YA MASUNAGOGI NA HEKALUNYI ANDU WAYAHUDI WOSE WIKWANAGHA, HATA NA JINGI SIDEDIE ILAGHO JINGI KIVISONYI ANDUANGI. KWAKI KUNIKOTIAGHA INI? WIKOTIE AWO WISIKIRE NGIDEDA NGERA NAWIZERIE WADA? WAGHIMANJA AGHO NIGHIGHORIE.

NGERA NADEDA MAKOSA KUGHISHUHUDIE MAKOSA GHAPO WORINYI, NA NGERA NAGHORA LOLI, KWAKI KWANIKABA? WUZURI GWAPO IS GHWA WURUMWENGU UGHU ANDUANGI. NGERA WUZURI GHWAPO GHODEEKA GHWA WURUMWENGU UGHU, KUMANGU WADUMIKI WAPO WABONYA WUDA, ERI NISEWADO NI WAYAHUDI; ELA WUZURI GHWAPO SI GHWA WURUMWENGU ANDUANGI.

NI OHO KWAGHAMBA ANGU NE MZURI NANI NEREVALOGHE NA KUCHA WURUMWENGUNYI KWA WUNDU UGHU GHONI, NIWIGHORIE WANDU IYO LOLI. AWO WIKO ANDENYI YA IYO LOLI WADANISIKIRA.

IDANA M'BAA WA WURUMWENGU UGHU UCHAKUBWA NOKO. NANI NGAMERIA KUJOSWA AIGHU YA NDOENYI NICHAWIRUDA WANDU WOSE CHA KWAPO.

UJA ABA WANIKUNDA KWA KUKAIA NAJIFUNYA. IRANGI JAPO NIPATE KIJIWUSA SENA. NDEKUWADIE MNDUNGI UNISOKAGHA IRANGI JAPO, ELA NIAJIFUNYA KWA KUKUNDA KWAPO INI MONI. NEKO NA NDIGHI REJIFUNYA, SENA NEKO NA NDIGHI, REJIWUSA HUWO NIKO NERWAGHIRILOGHE NI ABA.

ABA, WIFUYE WUGHOMA ANGU NDEWIMANYIRE IJI WIBONYAGHA ANDUANGI.

ELOI ELOI! LAMA SABACHTHANI MLUNGU WAPO MLUNGU WAPO KWAKI KWANISIGHA?

JOHANE 19:11
JOHANE 18:20-23
JOHANE 18: 36-37
JOHANE 12: 31-32
JOHANE 10: 17-18
LUKA 23:34

NYUMA YA KURUKA

KWALI MKELIE HUWU MUKO NA NGOLO RILEMERE RERUMIRIA MALAGHO GHOSE GHIGHORELO NI WALODI? WELEE, NDEEREMFWANEGHE KRISTO KUTIRIRWA MAZA IRI NA KUNGIA KWA WUBAA GHWAKE? MSAKEKAIA WANDU WISERUMIRIAGHA ELA AWO WIRUMIRIAGHA.

AGHA NIGHO MALAGHO NEREMGHORIEGHE IJI NEREKWANYEGHE ANDWAMWERI NENYO, KUKAIA AGHO GHOSE GHEREANDIKILOGHE AIGHU YAPO ANDENYI YA SHARIA RA MUSA, MAANDIKO GHA WALODI NA ZABURI, SUTI GHIKATHISHO HUWU NIKO IANDIKILO KUKAIA YAMFWANA KRISTO UTIRIRO, NA ITUKU JA KADADU URUKE KUFUMA KWA WAFU. MBARI ROSE RIPATE KUCHILILWA KUHEA NA KULEKWA KWA KAUNG'A RAWO KWA IRINA JAKE KUZOYA JERUSALEMU.

NAMANYA ANDU NIFUMIE, NA ANDU NGIGHEDAGHA. INYO NDEMWICHI ANDU NIFUMIE HATA ANDU NIGHENDAGHA ANDUANGI. INYO MOKO WANDU WA NDOENYI, ELA INI NEKO WA AIGHU; INYO MOKO WANDU WA WURUMWENGU UGHU ELA INI SIKO WA WURUMWENGU UGHU ANDUANGI.

NDEKUWADIE MDNUNGI UJOKIE MLUNGUNYI ELA MWANA WA MDAMU UO ORESERIEGHE KUFUMA MLUNGUNYI. GENDA KWA WANIDU KUWIGHORIE NIAJOKA KWA ABA NA ABA ONYU; KWA MLUNGU WAPO NA MLUNGU ONYU.

KWAKI MWAKAMBWA NI CHONGO NA KUKAIA NA MAGHESHO MENGI NGOLONYI KONYU? SERE NDEIKAIE KONYU NIZIGHANENYI MIKONU NA MAGHU GHAPO MMBONE ANGU NI INI MONI. NIWADENYI MMANYE, ANGU KISUKA NDECHIWADIE MUMBI NA MAINDI SEJI MUNIWONAGHA NIKO NAVO ANDUANGI. KUARUMIRIA ANGU KWANIWONA? WARASIMILWA AWA WIRUMIRIAGHA WISEWONIE.

KWA NGELO VUI WURUMWENGU NDEGHUCHAANIWONA SENA, ELA INYO MCHANIWONA; NA KWA KUKAIA NEKO MOYO, INYO WORI MCHAKAIA MOYO.

LUKA 24:25-26
JOHANE 20:27
LUKA 24:44-47
JOHANE 8:14-23
JOHANE 3:13
JOHANE 20:17
LUKA 24:36-39
JOHANE 20: 29
JOHANE 14:19

KARI KOSE

SA IJI KONI ABA ORENIDUMIEGHE INI, NIKO KONI NAMDUMA INYO.

IDANA GENDENYI M'BONYE WANDU WA MBARI ROSE WIKAIE WANUGHI, MKIWIBAPUTIZA KWA IRINA JA ABA NA JA MWANA NA JA ROHO MWELI GENDENYI WURUMWENGUNYI KOSE, CHILENYI ILAGHO JOBOIE KWA WADAMU WOSE. UO URUMIRIAGHA NA KUBAPUTIZWA UCHAAKIA ELA UO USERUMIRIAGHA ANDUANGI UCHATANYWA UTOTE.

MORESIKIREGHE NGIGHAMBA, JOHANE OREBAPUTIZIREGHE KWA MACHI, ELA INYO MCHABAPUTIZWA KWA ROHO MWELI. ELA MCHAPATA NDIGHI IJI ROHO MWELI WAMCHEA AIGHU KONYU; NENYO MCHAKAIA WASHAHIDI WAPO ANDENYI YA JERUSALEMU, NA JUDEA KOSE, SAMARIA NA HATA KUTUA KWA NDOENYI. WUSENYI ROHO MWELI.

MUWIFUNDISHE KUGHIWADIA AGHO GHOSE NEREMLAGHARIEGHE. NANI OLENYI NEKO ANDWAMWERI NENYO HATA KUKATIA KWA NGELO.

JOHANE 20:21
MATHAYO 28:19-20
MARKO 16:15-16
MABONYO GHA WADUMI 1:4-5
MABONYO GHA WADUMI 1:8
JOHANE 20:22
MATHAYO 28:20

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design