Home         Translations         About Us   
search  
 

OKULIBWAAMU OLUKWE

Ebintu byonna ebyawandikiibwa banabbi ngabifa ku Kristo bigenda kutukirira. Aliweebwayo mubusibe eri abantu bensi, balimuduulira, bali mubonyabonya. Balimukuba, era balimutta naye kulunaku olwokusatu alizuukira. Luk. 18:31 - 33

Ndikumpi okuva munsi. Ekiseera kyammwe ekyokujja gye _enda tekinatuka. Tulye ekijjulo ekyokuyitako ekisembayo ngasinatwalibwa kubonabona. Mbategeeza amazima siriddayo kulya kuyitako okutuusa byonna ebikifaako lwe birituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Era siriddayo kunywa ku nvinyo okujjako ng'obwokatonda obwo muggulu bukomyewo.

Omugaati guno gulaga omubiri gwange oguwereddwayo kulwammwe. Mugulye nga munzijukira. Ekikopo kino ekyenvinyo kiraga endagaano yakotonda eyobulokozi empya ng'enywezeddwa n'omusaayi gwange oguyiika kulwa mmwe. Yok. 13:33

Nteekwa okuwaayo obulamu bwange nga bwekyalangirirwa ba Nabbi, nga zimusanze oyo alya mu mwana womuntu olukwe.

Kyandibadde kirungi nyo singa teyazaalibwa, sitegeeze nti mwenna zibasanze kubanga manyi bulungi abaange bennonze. Naye kyawandiikibwa nti oyo akoza nange yalindyaamu olukwe. Mbabulira bino byonna nga tebinatuukirira oluvanyuma musobole okunzikiriza. Mat. 26: 24, Yok. 13:18.

Mulowooza nti musobola okuwaayo obulamu bwammwe kulwange? Kyannaku kubanga mmwena mujja kunjabulira kulunaku lwendiribwaamu olukwe, nga banabbi bwe bawandiika __enda kukuba omusumbawe endiga era zirisaasana. Yok. 13:38, Mk. 14:27.

Taata, wulira okusaba kwange. Oba kusiboka obuzito bunno obunjolekedde buveewo, naye singa bwenjagali naye kyoyagala kikolwe. Mk. 14:36

Banange essaawa etuuse omwana womuntu okuliibwaamu olukwe nokuweebwayo mumikono gy’abononyi. Mwegendereze nnyo, abo abatta nekitala nabo balifa nakittala.

Kisiboka kitya okulyamu omwana womuntu olukwe nga omunywegera? Munkwata nga omubbi, muzze nebitala nemiggo?

Buli lunaku nali nammwe mu Yeekaalu temwankwata, naye kino kye kiseera ekye kizikiza era eno yes saawa ya mmwe eye mirimu. Luk. 22:48, 52.

Temukimanyi nti nyinza okusaba kitange naweereza bamalayika kumi nababiri neba nkuuma?

Naye olwokwagala ebyawandiikibwa bituukirire bino birina okubaawo. Omwana womuntu agulumizibwa era ne Katonda agulumirizibwe muye. Yok. 13:31.

OKUGEZESEBWA NO MUSALABA

Temulina maanyi gonna kunze okujjako nga gabaweereddwa okuva waggulu. Yok. 19:11.

Lwaki munkemekereza ngamumbuza ebigambo bino? Mubuze abo abampulirizanga, bo bamanyi bulungi byenayogeranga. Sayogeranga mukyaama nayogeranga kaati ensi yonna ewulire. Nayigirizanga mu maku__aniro, nemumpya za yeekaalu abakkiriza bange mwebakunganiranga.

Oba byenayogera byamenya amateeka gammwe, mukiweko obujulizi. Naye oba nayogeranga mazima lwaki munkuba. Yok. 18:20,23.

Obwakabaka bwange sibwa munsi muno, singa bwali bwamunsi muno, abantu bange bandilwanye nemutankwata. Naye obwange sibwakabaka bwansi.

Muli batuufu bwe mumpabira nti ndi Kabaka. Kino kyenazaalibwa okubeera. Nteekwa okuba omujulizi owamazima. Bonna abagala amazima bategeere obubaka bwange Yok 18:36,37.

Leero omulangira wensi eno ajja kuwangulwa. Era bwe nazuukizibwa okuva muttaka abantu bonna bajja kudda gyendi Yok 12:31, 32.

Kitange kyaava anjagala kubanga mpaayo obulamu bwange ate nga era mbweddiza. Tewali muntu abunzijako naye mbuwayo lwa kwagala. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubweddiza. Kitange ampadde obuyinza nobusobozi. Yok. 10:17 - 18.

Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kyebakola. Katonda wange, Katonda wange kiki ekikundeseza. Mat. 27:46.

EBYA DIRIRA OKUZUKIIRA

Mwe abasirusiru, era abalwaawo okutegeera ebya banabbi byebayogera, mulowooza nti Kristo tasaanidde kubonabona alyoke ayingire mukitibwakye. Mulekere awo obutakkiriza, naye mukkirize. Luk. 24:25, 26, Yok 20:27.

Kino kye nabagamba nga ndi nammwe nti ebintu byonna birina okutuukirira ebyawandiikibwa mumateeka ga Musa, nebanabbi era ne mu zabbuli nga binkwatako. Nti Kristo ateekwa okubonabona era nga kulunaku olwokusatu alizuukira. Era okwenenya nokusonyiyibwa kwebibi biteekwa okubuliirwa mu linnya lye mumawanga gonna nga bitandikira mu Yerusalemi. Luk. 24:44.

Manyi gye nnava era ne gye __enda. Mmwe temuyinza kumanya wa gye nnava ne gye __enda. Muli bansi, nze nva waggulu. Muli bansi eno, nze siri wansi eno. Yok. 8:14,23.

Tewali n’omu eyali agenze mu ggulu okuggyako oyo eyava mu ggulu, ye mwana wa Katonda oyo ali muggulu. Mugende mubulire baganda bange nti njakuddayo ewa Kitange era kitammwe, ewa Katonda wange era Katonda wammwe. Yok. 3:13.

Lwaki mweralikirira, nokubusabusa mu mitima gyammwe. Mube nemirembe, mulabe engalo zange nebigere byange. Munkwateko, mutegeere nti ndi muzuukize, kubanga omuzimu teguba namubiri namagumba nga nze bwendi nabyo. Naye kubanga mundabye mukkiriza. Naye balina omukisa abo abatandabye nebakkiriza. Luk. 24:36 -39.

Mukaseera mpawekaaga ensi eriba tekyandaba, naye okubeerawo kwange kujja kusigala mummwe era olwokuba ndi mulamu nammwe muliba balamu Yok 14:19. 

BULIJJO

Ngakitange bweyantuma, nange mbatuma. Yok 20:21.

Mugende muyigirize amawanga, nga mubabatiza mu linnya lya kitaffe, n’omwaana nomwoyo omutukuvu. Mugende munsi yonna mulangirire amawulire amalungi eri abantu. Abo abakkiriza nebabatizibwa balifuna obulokozi, naye abo abaligaana balizikirira.
Mat 28:20.

Mutegeere ebisubizo bya Kitaffe bye mbabulidde kubanga ne Yokaana omubatiza yabatiza abagoberezi be mu mazzi, naye mmwe mulibatizibwa nomwoyo omutukuvu.
Ebikolwa 1:4,5.

Mulifuna amaanyi amapya Omwoyo omutukuvu bwalijja, era mulibeera bajulizi bange ngamutandikira mu Yerusalemi ne Juda, ne Samaliya okutuukira ddala ku nsonda ze nsi yonna. Mufune omwoyo omutukuvu. Ebikolwa 1:8, Yok 20:22.

Muyigirize abantu ebintu byonna bye mbagambye, mujjukire nti ndi namwe bulijjo okutuusa ensi lw’eriggwaawo. Mat 28:20.  

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design