Home         Translations         About Us   
search  
The Words of Jesus: Fizarana Voalohany

 

NY NAMADIHANA AZY

Dia ho tanteraka avokoa ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany momban'ny Mesia. Fa hatolotra ho amin' ny jentilisa Izy, dia hataony fihomehezany sy hisetrasetrany sy hororany, ary hokapohiny sy hovonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana Izy.1

Tsy ho ela intsony dia tsy maintsy handao an'ity tany ity Aho. Fa amin' izao fotoana izao mbola tsy afaka manaraka Ahy any amin'ny toerana halehako hianareo. Handeha isika hiaraka hihinana Paska farany, alohan'ny ahatongavan'ny fotoana hijaliako; fa lazaiko aminareo marina tokoa : fa tsy hankalaza ny Paska intsony Aho raha tsy tanteraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo ny hevitr'izany rehetra izany; ary tsy hisotro ny ranom-boaloboka intsony Aho mandram-pahatongan' ny fanjakan'Andriamanitra .

Ity mofo ity no solon'ny tenako izay omena anareo. Hano ity ho fahatsiarovana Ahy. Ity divay ity no misolo-tena ny fanekena vaovaon'Andriamanitra ny amin'ny famonjena, voatomboka amin'ny rÓko, izay nalatsako ho solonareo. 2

Tsy maintsy manome ny aiko Aho araka izay efa nolazain'ny mpaminany. Fa tahaka ny inona ny loza hanjo ilay namadika ny Zanak'Olona. Fa tsara ho azy kokoa raha tsy teraka izy.Tsy ho anareo rehetra no ilazako izany, satria fatantro tsara ireo izay nofidiko; kanefa efa voasoratra hoe : " izay iray mizara mofo Amiko ihany no hamadika Ahy . " Lazaiko aminareo izany izao alohan'ny hahatongavan'ilay izy mba hinoanareo Ahy any aoriana.3

Mirehareha ve hianareo fa manaiky ny hahafoy ny ainareo noho ny Amiko? Mampalahelo nefa fa handao Ahy daholo hianareo amin'ny alina izay hamadihana Ahy , araka izay voasoratry ny mpaminany hoe: " hasiako mafy ny mpiandry ondry, dia hiparitaka ny ondry . "4

Ray ˘, henoy ny vavaka ataoko! Raha azo atao, esory amiko ity fampijaliana ity! Kanefa aoka anie tsy ny sitrapoko no atao fa ny Anao.5

Indro , tonga ny ora hanolorana ny Zanak'Olona eo an-tanan'ny mpanota.Tandremo fa izay velona amin'ny sabatra dia ho matin'ny sabatra.6

Nefa ahoana no amadihanareo ny Zanak'Olona amin'ny fanorohana, sady misambotra Ahy tahaka ny mpangalatra, mitondrana sabatra sy kibay ? Isan'andro izao niaraka taminareo teo am-piangonana Aho, ary tsy nikasin-tÓnana Ahy mihitsy ianareo. Fa izao no oranareo ary miasa ny herin'ny maizina.7

Tsy tonga saina ve hianareo fa afaka mivavaka amin'ny Raiko Aho, ary afaka mandefa anjely legiona roa ambin'ny folo hiaro Ahy Izy ? Fa ahoana izany no ahatanterahan'ny Soratra Masina izay milaza mialoha fa tsy maintsy sahala amin'izay no fisehon'ny zavatra rehetra? Hankalazaina izao ny Zanak'Olona; ary homem-boninahitra miaraka Aminy Andriamanitra.8

NY FITSARANA SY NY HAZO FIJALIANA

Hianao tsy manana fahefana Amiko akory raha tsy nomena anao avy any ambony. 1

Fa maninona Aho no tsarainareo amin'ny fametrahanareo ireo fanontaniana ireo? Tokony hanontany izay rehetra mihaino Ahy hianareo. Mahafantatra tsara ny zavatra nolazaiko izy ireo. Tsy nozaraiko tao amin'ny miafina ny hafatra nataoko, fa nolazaiko mazava ho ren'izao tontolo izao. Hitan'ny olona rehetra Aho nampianatra teny amin'ny toerana fanaovana fotoam-pivavahana, sy tao an-tokotanin'ny tempoly, izay niangonan'ireo olona mpanaraka Ahy.

Raha toa nanohitra ny lalÓnareo ny teny izay nataoko, dia manomeza porofo ny amin' izany. Nefa raha mba ny marina no nolazaiko, nahoana no dia mamely Ahy hianareo? 2

Tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako. Raha toa eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako dia ho nandray fiadiana ireo olona mpanaraka Ahy hiaro azy, ka tsy atolotra eo ampelan-tÓnanareo Aho. Nefa tsy fanjakana ety an-tany ny fanjakako.

Kanefa marina tokoa hianareo tamin'ny nanamelohanareo Ahy amin'ny maha Mpanjaka Ahy. Fa izany no antony nahaterahako ary izany no antony nahatongavako eto amin'izao tontolo izao: mba ho vavolombelona hanambara ny marina Aho. Izay rehetra tia ny marina no mahafantatra ny hafatra ataoko. 3

Ary ankehitriny no azera ny andrian'izao tontolo izao, ary raha asandratra hiala amin'ny tany Aho, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy. 4

Ary izany indrindra no itiavan'ny Raiko Ahy, satria manolotra ny aiko Aho mba hahafahako maka azy indray. Tsy misy olona afaka maka azy Amiko; fa manolotra azy amin'ny sitrapoko Aho. Manana fahefana ny hanolotra azy Aho, ary manana fahefana ny haka azy indray. Ny Ray no nanome Ahy izany hery sy zo izany. 5

6 Ray ˘! Mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony.
Ely, Ely, lamÓ sabaktany!

* Ě Andriamanitra ˘, Andriamanitra ˘, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao?

MANARAKA NY FITSANGANANY AMIN'NY MATY

Ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Aza mba ho isan'izay tsy manam-pinoana, fa mba minoa. 1

Ary izany no nolazaiko taminareo, raha mbola teo aminareo Aho, mba ho tanteraka ny zavatra rehetra momba Ahy izay nosoratan'ny lalÓn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny mpanao Salamo: Fa tsy maintsy hiaritra fijaliana i Kristy, ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; mba ho torina amin'ny anarany, manomboka eto Jerosalema sy eran'ny firenena rehetra ny fibebahana sy ny famelan-keloka noho ny fahotana. 2

Fantatro izay niaviako, ary fantatro izay halehako. Tsy afaka milaza hianareo hoe avy aiza no niaviako, na izay halehako. Avy eto amin'ny tany hianareo. Fa Izaho avy any ambony. Avy eto amin'izao tontolo izao hianareo. Izaho tsy mba naman'izao tontolo izao. 3

Tsy misy olona afaka miakatra any an-danitra afa-tsy izay nidina avy any an-danitra, ny Zanak'Andriamanitra izay any an-danitra. Mandehana, ka lazao ny rahalahiko fa mialoha anareo mankany amin'ny Raiko sy ny Rainareo Aho; ary amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. 4

Fa maninona no malahelo hianareo, ary mamela ny sainareo ho feno fanahiana? Fiadanana. Jereo ny tanako sy ny tongotro. Kasiho Aho, ary ambarao ny fitsanganako amin'ny maty, fa ny matoatoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka Ahy araka izao hitanareo izao. Mino hianareo satria nahita Ahy. Sambatra kokoa izay tsy nahita Ahy nefa mino. 5

Afaka fotoana vitsivitsy, tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao, fa ny fanatrehako ho eo aminareo , hiaraka aminareo; ary satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo. 6

MANDRAKARIVA

Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy no anirahako anareo. 1

Koa amin'izany mandehana, ary mampianara ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mandehana amin'izao tontolo izao, ary ambarao amin'ny olona rehetra ity vaovao mahafaly ity. Izay mino sy atao batisa no hahazo famonjena; fa ho very ireo izay tsy mino. 2

Raiso ny teny fampanantenan'ny Ray izay norenesinareo Tamiko, Fa nanao batisa ny mpanara-dia azy tamin'ny rano i Jaona mpanao batisa, fa hianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. 3

Handray hery vaovao hianareo rehefa tonga aty aminareo ny Fanahy Masina; ary ho vavolombeloko hianareo, manomboka eto Jerosalema, sy Jodia ary Samaria, hatrany am-paran'izao tontolo izao. Raiso ny Fanahy Masina. 4

Ampianaro ny olona izay rehetra nampianarako anareo; ary tsarovy fa ...momba anareo mandrakariva hatrany am-paran'izao tontolo izao Aho. 5

NY ANDRO FARANY NIAINAN'I KRISTY TETY AN-TANY

Ny Namadihana Azy 1. Lioka 18:31-33, 2. Jaona 13:33; Lioka 22:15,16,18-20, 3. Matio 26:24; Jaona 13:18; Salamo 41:9; Jaona 13:19, 4. Jaona 13:38; Marka 14:27; Zakaria 13:7, 5. Marka 14:36, 6. Marka 14:41; Matio 26:52, 7. Lioka 22:48,52,53, 8. Matio 26:53; Jaona 13:31

Ny Fitsarana sy ny Hazo Fijaliana 1. Jaona 19:11, 2. Jaona 18:21,20,23, 3. Jaona 18:36,37, 4. Jaona 12:31,32, 5. Jaona 10:17,18, 6. Lioka 23:34,* Matio 27:46

Fanarahana ny Fitsanganany amin'ny Maty 1. Lioka 24:25,26; Jaona 20:27, 2. Lioka 24:44,46,47, 3. Jaona 8:14,23, 4. Jaona 3:13; 20:17, 5. Lioka 24:36-39; Jaona 20:29, 6. Jaona 14:19 Mandrakariva 1. Jaona 20:21, 2. Matio 28:20; Marka 16:15,16, 3. Asa 1:4,5, 4. Asa 1:8; Jaona 20:22, 5. Matio 28:20.

 

 
 

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design