Home         Translations         About Us   
search  
 

FÖRRÄDERIET

Allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall bli överlämnad åt hedningarna. De skall håna, skymfa och misshandla honom. De skall slå honom, och döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå igen.

Snart måste jag lämna denna jord. För närvarande kan ni dock inte följa mig dit jag går. Låt oss äta en sista påskmåltid med varandra, innan mitt lidande börjar, ty jag säger er uppriktigt: "Jag kommer inte att fira påsk igen, förrän allt vad påsken är ett uttryck för når sin fullbordan i Guds rike. Inte heller skall jag dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.

Detta bröd representerar min kropp, som offras för er. Ät av det till minne av mig. Detta vin representerar Guds nya frälsningsförbund, beseglat genom mitt blod, som jag utgjuter för er.

Jag måste ge mitt liv som profeterna har förutsagt. Vilken sorg och bedrövelse kommer inte att drabba den människa som förråder Människosonen! Det hade varit bättre för henne, om hon inte hade blivit född. Detta säger jag dock inte om er alla, ty jag vet mycket väl vilka jag har utvalt. Men det står skrivet: "Den som äter mitt bröd skall förråda mig." Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro på mig, när det har skett.

Berömmer ni er av att ni är villiga att ge ert liv för min skull? Sorgligt nog kommer ni alla att överge mig den natt då jag blir förrådd, som profeterna har skrivit: "Jag skall slå herden, och fåren skall skingras."

O, Fader, hör min bön! Om möjligt, låt mig slippa gå igenom denna svåra prövning! Men ske inte min vilja, utan din.

Se, stunden har kommit då Människosonen skall bli förrådd och överlämnas i syndares händer. Tag er till vara, ty de som griper till svärd skall dö för svärd.

Men hur kommer det sig att du förråder Människosonen med en kyss, Judas? Och varför har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig, som om jag vore en rövare? Varje dag har jag varit tillsammans med er i templet utan att ni har lyft er hand mot mig. Men detta är er stund, och nu råder mörkrets makt.

Förstår ni inte att jag skulle kunna be min Fader att sända tolv legioner änglar till mitt försvar? Men hur skulle då de skrifter kunna uppfyllas som förutsäger att så måste ske? Nu skall Människosonen förhärligas och Gud bli förhärligad i honom.

RÄTTEGÅNGEN OCH KORSET

Du har ingen makt alls över mig, om du inte får den från ovan.

Varför frestar ni mig genom att ställa dessa frågor? Ni borde i stället förhöra dem som har lyssnat till mig. De vet mycket väl vad jag har sagt. Jag har inte framfört mitt budskap i hemlighet, utan har talat öppet för att världen skall höra det. Jag har undervisat offentligt i synagogorna liksom på tempelplatsen, där mina efterföljare har varit samlade.

Ifall det jag har sagt på något sätt strider mot era lagar, lägg då fram bevis för det. Men om jag har talat sanning, varför slår du mig då

Mitt rike är inte av denna världen. Om så vore fallet, skulle mina lärjungar ha tagit till vapen för att försvara det, för att jag inte skulle bli överlämnad i era händer. Men mitt rike är inget jordiskt kungarike.

Likväl hade du rätt när du sade att jag var en konung. Ja, därför är jag född och därför har jag kommit till världen att jag skall vittna om sanningen. Alla som älskar sanningen instämmer i mitt budskap.

Nu skall denna världens furste berövas sin makt, och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla människor till mig.

Fadern älskar mig framför allt därför att jag offrar mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Denna makt och rätt har Fadern gett mig.

Fader, förlåt dem, ty det vet inte vad de gör.

Eli, Eli, lema sabaktani?*

*Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

EFTER UPPSTÅNDELSEN

Så oförståndiga ni är, och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt! Skulle inte Messias lida detta och sedan gå in i sin härlighet? Tvivla inte längre, utan tro!

Det var detta jag sade till er, medan jag ännu var ibland er, att allt måste gå i uppfyllelse som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna: att Kristus måste lida, att han skall uppstå från de döda på tredje dagen, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag har kommit eller vart jag går. Ni är från jorden, jag är ovanifrån. Ni tillhör den här världen. Jag tillhör inte denna värld.

Ingen har stigit upp till himlen, utom han som steg ner från himlen, Guds Son, som är i himlen. Gå och säg till mina bröder att jag stiger upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.

Varför är ni så oroliga, och varför låter ni tvivel fylla era sinnen? Lev i frid. Se på mina händer och mina fötter. Rör vid mig och se med egna ögon att jag är uppstånden; en ande har ju inte kött och ben, som ni ser att jag har. Eftersom ni har sett mig, tror ni. Saligare är ni som inte har sett mig och ändå tror.

Snart ser världen mig inte längre. Men min närvaro skall förbli hos er, och eftersom jag lever skall ni också leva.

ALLTID

Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er.

Gå därför ut och undervisa alla folk; döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gå ut i hela världen och predika dessa goda nyheter för alla människor. De som tror och blir döpta skall bli frälsta, men de som inte tror skall gå förlorade.

Vänta på det som Fadern har utlovat, det som ni har hört mig tala om. Johannes döpte sina efterföljare i vatten, men ni skall bli döpta i den helige Ande.

Ni skall få ny kraft, när den helige Ande kommer över er, och ni skall bli mina vittnen - först i Jerusalem, i Judeen och Samarien och sedan ända till jordens yttersta gränser. Tag emot den helige Ande.

Lär människorna allt vad jag har lärt er. Och kom ihåg…jag är alltid med er, ända tills världen inte mer finns till.

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design