Home         Translations         About Us   
search  
 

DETTA SLÄKTE

Den som skäms för mig och för mina ord i denna syndens och otrons tidsålder, för honom skall också Människosonen skämmas, när han tillsammans med de heliga änglarna återvänder i sin Faders härlighet .

Trots sin otro kräver detta avfälliga släkte ett tecken, men inget annat tecken skall ges än det som gavs till profeten Jona. Ty på samma sätt som Jona var i den stora valfiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen i tre dagar och tre nätter vara begravd i jorden

Sannerligen, det kommer en domens dag då invånarna i Nineve, Tjuvarnas stad, skall träda upp mot detta släkte och fördöma det, ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och nu står en man framför er som är förmer än Jona.

Även drottningen av Saba skall på domens dag träda upp mot detta släkte och fördöma det, ty hon kom långväga ifrån för att lyssna till Salomos visdom, och se, en större vishet än Salomos har nu kommit.

Hur skall jag beskriva detta släkte? Det är som barn som sitter på torget och ropar till sina vänner: "Vi spelade glatt på våra flöjter, men ni ville varken dansa eller sjunga. Därför spelade vi en sorgesång, men ni fällde inga tårar."

Johannes, min förelöpare, kom och levde ibland er i stor enkelhet. Alla sade: "Han måste vara besatt." Nu har Människosonen kommit till er och han njuter till fullo av livet. Då säger ni: "Han är en drinkare och en frossare, god vän till skurkar och syndare!" Med denna lysande logik rättfärdigar ni era egna motsägelser.

O, du släkte, som lever ditt liv på lögner! Hur skulle ni, som är falska, kunna säga något som är värt att lyssna till? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.

På kvällen säger ni: "Det blir vackert väder, för himlen är röd", och på morgonen: "Det blir oväder i dag, för himlen ser hotfull ut." Ja, vädrets växlingar kan ni exakt förutsäga. Kan ni då inte tyda de tecken som utmärker olika tider?

Kom, ni alla som är trötta, tyngda av bördor och känner livsleda, så skall jag ge er en underbar vila! Tag emot mina ord och låt mig undervisa er, för jag är mild och god. Då skall ni äntligen finna ro för era själar. Det jag begär av er sker nämligen till ert eget bästa, och de bördor jag ger är lätta att bära.

De av er som har valt att följa mig i denna tid skall en dag få sitta på troner och döma såväl kungariken som enskilda individer, som har förhärdat sina hjärtan och tagit avstånd från dessa mina rättfärdiga ord.

EN PLATS FÖR ER

Jag går bort för att bereda plats för er.

Var förvissade om detta: om jag än går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Var inte oroliga i era hjärtan: ni tror ju på Gud; tro också på mig. I min Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag måste nu gå bort, men jag kommer till er igen. Om ni verkligen älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Grubbla inte över vad jag menar med orden: En kort tid och ni ser mig inte, och inte långt därefter får ni se mig igen. Ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.

När en kvinna föder barn känner hon smärta och vånda, men så snart hon har fött barnet glömmer hon sin ångest i glädjen över att hennes barn är fött till världen. En kort tid kan ni också ha det svårt, men jag skall se er igen och då kommer era hjärtan att glädja sig, och ingen skall kunna ta er glädje ifrån er.

LÖFTET OM ANDEN

Det är Anden som ger liv.

Om ni älskar mig, lev då som jag lär. Jag skall be till Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare som för alltid skall vara hos er, nämligen Sanningens Ande. Världen tar inte emot honom, eftersom den varken ser eller känner honom. Men ni skall lära känna honom, ty han skall bo hos er och vara i er.

Jag skall inte lämna er utan tröst och hjälp. Nu är det nödvändigt för er att jag går bort. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen, den Helige Ande, till er. När jag går bort, skall jag sända honom till er.

När han kommer, skall han låta världen få veta vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, ty de tror inte på mig, rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte mer, och dom, ty denna världens furstes onda herravälde har då krossats.

Jag har mycket mer att säga er, men ni kan ännu inte förstå det. Men när Sanningens Ande kommer, skall han föra er in i hela sanningen, ty han skall inte tala av sig själv. Men allt vad han hör, det skall han förkunna, och han skall visa er vad som skall komma.

Han skall lovprisa och förhärliga mig genom att låta er få se min härlighet. Kom ihåg att Faderns hela härlighet också är min. Det är därför jag kan ge er detta löfte: att Anden skall uppenbara min gudomliga natur för er.

Om ert barn bad er om bröd, skulle ni då ge honom eller henne en sten? Eller en orm, om barnet bad er om fisk? Skulle ni ge en skorpion åt den lille som bad om ett ägg? Om nu ni, som bor på denna jord, vet hur ni skall försörja era barn, hur mycket mer skall då inte er himmelske Fader ge den helige Ande åt dem som ber honom?

När Hjälparen kommer, Sanningens Ande som jag skall sända er från Fadern, skall han vittna om mig. Han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

EN INBJUDAN TILL LIV

Var och en som tror på Sonen har evigt liv.

En rik man ställde till med en stor fest och bjöd många gäster. När förberedelserna var klara, sände han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: "Kom, ty nu är allt färdigt."

Men de började alla ursäkta sig. Den förste svarade: "Jag har just köpt ett stycke jord och måste gå och se på det igen. Jag hoppas du ursäktar."

Den andre sade: "Jag har just köpt en boskapshjord och måste gå och besiktiga den. Jag hoppas du ursäktar."

Den tredje svarade: "Jag har just gift mig, så jag kan inte komma."

När tjänaren slutligen kom tillbaka och berättade vad som hänt, sade hans herre till honom: "Gå genast ut på gatorna i staden, och för hit fattiga, halta, sjuka och blinda."

Tjänaren gjorde som han blivit tillsagd, kom tillbaka och sade: "Min herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats vid bordet."

"Gå då", svarade den rike mannen, "ut på vägarna och fälten och uppmana enträget dem du möter att komma hit, så att det blir fullt vid mitt bord. Ty jag säger er: Ingen av dem som först blev bjudna skall få smaka av den måltid som jag har gjort i ordning åt dem."

Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, får evigt liv och kommer inte under någon dom, utan övergår från döden till livet. Förundra er inte över detta, ty den tid kommer då de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. I sina gravar skall de döda höra hans röst och bli uppväckta; de som har gjort gott skall uppstå till nytt liv, och de som har levt i synd skall uppstå till dom.

Detta är vägen till det eviga livet: att lära känna den ende sanne Guden och Jesus Kristus, honom som blev sänd till jorden! Öppna ert hjärta för mina ord: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende Son till att dö, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan bli frälst och få evigt liv. Detta glädjens budskap om Guds rike skall predikas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

ÄNDENS TID

Sannerligen, jag säger er: detta släkte skall inte förgås förrän alla detta är fullbordat.

Det var en jordägare som planterade en vingård, där han installerade en vinpress. Han byggde ett högt staket runt egendomen, och även ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut vingården till vingårdsarbetare, och reste till fjärran land. När skördetiden närmade sig, skickade jordägaren sina tjänare till arrendatorerna för att få sin del av avkastningen. Men vingårdsarbetarna överföll hans tjänare. En misshandlade de, en annan dödade de, och den tredje stenade de, så att han måste fly.

Än en gång skickade jordägaren ut tjänare, som skulle hämta hans andel av skörden. Trots att det rörde sig om ett större antal än vid första tillfället, gick de alla samma öde till mötes.

Till sist sände jordägaren sin ende son, ty han tänkte: "Min egen son skall de väl ändå respektera."

Men när arrendatorerna fick se sonen, sammansvor de sig och sade till varandra: "Här har vi arvingen. Om vi tar livet av honom, blir arvet vårt."

Så de tog fast honom, släpade honom ut ur vingården och slog ihjäl honom. Jag undrar: när jordägaren till sist återvänder, vad händer då med vingårdsarbetarna?

Mitt folk, mitt folk, ni som dödade profeterna och föraktade dem som blev sända till er, hur ofta har jag inte velat samla er, liksom hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni har inte alls velat! Se, ert hus skall bli övergivet, och ni kommer inte att få se mig förrän den dag då alla säger: "Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

Tänk om du i dag, också du, hade lärt känna den eviga frid som fanns inom räckhåll för dig! Men nu är det dolt för dina ögon. Himlens makter skall skakas och människor förgås av skräck i väntan på de katastrofer som skall drabba jorden.

När ändens tid kommer och ni ser förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, "stå på helig plats", då är det dags för dem som bor i städerna att fly upp till bergen. Den som är på taket får inte slösa bort tiden med att gå ner och hämta något från huset; inte heller får de som är ute på åkern vända om för att hämta sina kläder. Ve de kvinnor som väntar barn på den tiden! Bed att ni slipper fly under vintern, eller på sabbaten, ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse, och heller aldrig mer skall förekomma. Om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa överleva. Men för Guds utvalda folks skull skall den tiden förkortas.

Ty det kommer en dag då dina fiender skall gräva skyttegravar kring dina vallar och ansätta dig från alla håll. De skall slå dig och dina barn till marken, och skall inte lämna kvar sten på sten. Alla dessa olyckor skall komma över dig, därför att du inte tog vara på den tid då Gud själv besökte dig.

Ser ni dessa mäktiga tempelmurar? Sannerligen, jag säger er: Inte en enda sten kommer att bli kvar på sin plats! Jerusalem skall trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

När ni får höra talas om krig, oroligheter och förstörelse så grips inte av panik, ty sådant måste först inträffa, men det betyder inte att tidens ände står för dörren. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Skräcksyner och stora tecken skall visa sig på himlen. Tecken skall också visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. På jorden skall ångest och rådlöshet komma över folken, som larmar likt havets väldiga vågor. Svält, pest och jordbävningar skall öka i omfattning. Allt detta är dock bara början på vedermödorna. Eftersom synden överflödar, kommer kärleken att kallna hos de flesta.

Man skall förråda och döma er till döden, och ni skall bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Men håll er vakna, och bed alltid att ni skall räknas som värdiga att undkomma allt som skall ske, och att ni, en dag, kan bestå inför Messias, Människosonen.

Dra lärdom av en jämförelse med fikonträdet. När dess grenar blir fulla av save och nya löv spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Ingen vet exakt vilken dag, eller timme, som Messias kommer tillbaka - inte ens änglarna i himlen. Det gör bara Fadern. Men när ni ser allt detta börja ske, då vet ni att dagen är nära förestående.

ÅTERKOMSTEN

Var därför beredda, ty ni vet inte vid vilken stund er Herre kommer.

Var på er vakt, så att ingen bedrar er, ty i den sista tiden skall många komma i mitt namn och säga: "Jag är Messias", och de skall föra många vilse. Falska profeter skall träda fram, och även de kommer att få många att tro på deras lögner.

Sätt inte tilltro till dem när de säger: "Här finns en som liknar Kristus", eller "en slags Kristusgestalt finns där borta." Ty många falska frälsare och profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under. Även de rättfärdiga kommer att bli bedragna.

Om de säger: "Han är i öknen!", så spring inte ut och leta efter mig, eller om de säger: "Han är på en hemlig ort som bara jag känner till", så tro inte på dem. Ty liksom blixten flammar över himlen och lyser från öster till väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Vid tidens slut skall Människosonens tecken visa sig på himlen. Alla jordens folk skall skälva av ångest, när de ser Messias, Människosonen, komma med makt och stor härlighet. De skall få se Människosonen sitta på den levande Gudens högra sida, och komma på himlens skyar. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken - från himlens och jordens yttersta gränser - och löna var och en efter hans gärningar.

Som det var på Noas dagar, så skall det vara när Människosonen kommer tillbaka. Under tiden före den stora floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, och levde ett sorglöst liv, ända till den dag då Noa gick in i arken. Man brydde sig inte om varningarna för den kommande floden.

På samma sätt var det på Lots tid. Människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom, regnade det eld och glödande svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbaras.

Låt inte era hjärtan bli upptagna av jakten efter världsliga nöjen och utsvävningar, eller av livets bekymmer. Låt mig inte vid min återkomst finna er oförberedda, ty lika plötsligt som när en fälla slår igen skall den komma över alla som bor på jorden.

Två personer skall arbeta ute på åkern. En skall tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall stå vid kvarnen och mala. En skall tas med och den andra lämnas kvar.Var därför beredda, ty ni vet inte vid vilken tidpunkt er Herre återvänder. Men det förstår ni väl att om husets invånare visste när tjuven tänkte bryta sig in, så skulle de stanna uppe och invänta honom, och inte låta sitt hus bli plundrat.

Jag försäkrar er att många profeter och kungar längtade efter att få se det ni nu ser, men hade inte möjlighet att se det, och att få höra det ni nu hör, men hade inte möjlighet att höra det, medan ni, däremot, har fått se alla dessa profetior gå i uppfyllelse.

Förbered era hjärtan, ty i den stund då ni minst väntar det skall Människosonen komma.

Lyssna till berättelsen om de tio brudtärnorna, som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen och lysa upp vägen för honom. Denna skara bestod av fem förståndiga och fem oförståndiga kvinnor. De oförståndiga tog sina lampor men ingen extra olja, medan de förståndiga tog med sig extra olja till sina lampor. När brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.

Vid midnatt hördes ett rop: "Se, brudgummen kommer! Det är dags att gå ut och möta honom!"

Hastigt steg brudtärnorna upp och gjorde i ordning sina lampor. Då sade de oförståndiga till de förståndiga: "Ge oss av er olja, för alla våra lampor har slocknat."

"Det går inte", svarade de förståndiga, "för den räcker inte till både oss och er. Gå genast och väck dem som säljer olja, och köp."

Men medan de gick bort för att köpa olja, kom brudgummen. De som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen.

Så småningom kom de andra brudtärnorna tillbaka och ropade: "Herre, Herre, öppna för oss!"

Men han svarade: "Sannerligen, jag vet inte vilka ni är."

Saliga är de tjänare som Herren finner vara beredda och vakande när han kommer, även om det skulle ske mitt i natten, eller i gryningen. Sannerligen, jag säger er: Han skall ta på sig sina festkläder, be dem att ta plats vid middagsbordet tillsammans honom själv, stiga upp från bordet och betjäna dem som ärade gäster!

Håll är därför vakna och var redo, ty ni vet inte vilken dag eller stund Människosonen kommer tillbaka. Levt ert liv i väntan, låt ert ljus lysa klart, i likhet med de tjänare som står vid dörren och lyssnar efter sin Herres knackning - sådana tjänare som han finner vara beredda och fulla av förväntan när han kommer åter.

Himmel och jord kan lättare förgås än en enda prick av dessa ord slå fel.

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design