Home         Translations         About Us   
search  
 

 

 

 

PHAÀN 2

VÖÔNG QUOÁC MÔÙI


THIEÂN ÑAØNG

Töø thôøi cuûa giaêng Baùptíp ñeán nay, Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ ñöôïc taêng tieán maïnh meõ vaø moät löôïng lôùn ngöôøi haùo höùc, cuoàng nhieät ñaõ naém baét ñöôïc leõ thaät cuûa Thieân ñaøng: Nöôùc Thieân ñaøng gioáng nhö caùnh ñoàng luùa mì cuûa ngöôøi chuû ruoäng kia ñaõ ñöôïc gieo vôùi nhöõng haït gioáng toát. Moät ñeâm noï, ñöông khi chuû ruoäng nguû, keû thuø ñeán vaø gieo coû daïi vaøo ruoäng luùa mì roài boû troán. Khi nhöõng chieác laù ñaàu tieân cuûa luùa mì moïc leân xuyeân qua ñaát thì coû daïi cuõng moïc theo. Troâng thaáy ñieàu naày ngöôøi giuùp vieäc cuûa chuû ruoäng ñaõ ñeán vaø vôùi moät gioïng ñau buoàn noùi vôùi chuû ruoäng “Thöa oâng, khoâng phaûi chuùng ta ñaõ gieo nhöõng haït gioáng toát trong caùnh ñoàng cuûa oâng sao? Taïi sao giôø ñaây laïi coù quaù nhieàu coû daïi nhö vaäy?”

Ngöôøi chuû ruoäng traû lôøi “moät keû thuø ñaõ laøm vieäc naày.” Nhöõng ngöôøi giuùp vieäc hoûi: ‘Chuùng ta seõ nhoå chuùng ñi chöù?” ngöôøi chuû ruoäng ñaùp: “Khoâng, neáu anh chò em nhoå coû anh em seõ nhoå luoân luùa mì ñaáy. Haõy ñeå caû hai moïc chung cho ñeán muøa gaët vaø trong muøa gaët ñoù, Ta seõ höôùng daãn con gaët:”Tröôùc tieân haõy gom coû laïi roài boù thaønh töøng boù ñeå ñoát, sau ñoù gom luùa mì boû vaøo kho.”

Ngöôøi gieo haït gioáng toát laø Con cuûa Con ngöôøi, caùnh ñoàng laø theá gian, gioáng toát tieâu bieåu cho nhöõng ñöùa Con cuûa Nöôùc Thieân ñaøng, coøn coû daïi tieâu bieåu cho nhöõng keû bò löøa doái bôûi ma quyû. Keû thuø gieo coû daïi laø taø linh gian aùc. Muøa gaët laø taän chung caû theá gian vaø con gaët laø caùc thieân söù. Chính nhö coû bò gom laïi vaø ñoát trong löûa theå naøo thì luùc keát thuùc vaø caùc thôøi ñaïi cuõng y nhö vaäy. Con cuûa con ngöôøi seõ sai thieân söù cuûa Ngaøi gom moïi ñieàu gì ñaõ laøm cho con ngöôøi sa ngaõ cuøng nhöõng keû soáng khoâng luaät phaùp ra khoûi vöông quoác cuûa Ngaøi vaø löu ñaày hoï ñeán nôi than khoùc, ñau khoå. Sau ñoù ngöôøi coâng bình seõ chieáu saùng nhö maët trôøi trong vöông quoác cuûa Cha Ngaøi. Neáu anh chò em coù tai haõy nghe, haõy laéng nghe nhöõng lôøi naày.

Moät ñaát nöôùc maø chia xeù nhau thì bò phaù hoang, moät thaønh hay moät nhaø maø töï chia xeù nhau thì cuoái cuøng seõ suïp ñoå. Cuõng moät theå aáy, neáu quyû satan choáng laïi quyû satan thì haén töï chia xeù chính haén, laøm theá naøo vöông quoác cuûa haén coù theå toàn taïi laâu ñöôïc.

Moät ngöôøi khoâng theå ñaït vöông quoác cuûa satan maø tröôùc heát khoâng troùi satan laïi. Neáu ta ñuoåi quyû vaø thöïc hieän nhöõng daáu kyø pheùp laï nhö moät ñoàng boïn cuûa satan, theá thì bôûi quyeàn naêng naøo maø con caùi cuûa caùc ngöôi ñuoåi quyû? Chính chuùng noù seõ phaùn xeùt caùc ngöôi. Chuùng noù coù theå giaûi ñaùp caâu hoûi cuûa caùc ngöôi. Tuy nhieân, neáu Ta vaø caùc con caùi cuûa ngöôi ñuoåi quyû bôûi Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán vôùi caùc ngöôi.

Caùc ngöôi chöa bao giôø ñöôïc ñoïc Kinh Thaùnh naày sao?”Hoøn ñaù maø thôï xaây nhaø boû ra ñaõ trôû neân ñaù ñaàu goùc nhaø.”

“Ñaây laø coâng vieäc cuûa Chuùa vaø söï laï tröôùc maét caùc ngöôi.” Naày haõy xem, Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò caát laáy khoûi caùc ngöôi laø nhöõng keû nghe maø khoâng laøm theo, ñeå ban cho moät daân bieát laøm theo vaø keát quaû trong ñôøi soáng cuûa hoï.

Haõy coi chöøng veà caùch maø caùc ngöôi ñaùp öùng ñoái vôùi söù ñieäp naày: vì moïi toäi loãi vaø lôøi xuùc phaïm cuûa con ngöôøi coù theå ñöôïc tha, nhöng khoäng coù söï laøm saïch toäi cho nhöõng ai xem aùc laø thieän vaø cho thieän laø aùc vaø xuùc phaïm, choáng nghòch vôùi Ñöùc Thaùnh Linh. Söï phaïm toäi naày laø ñôøi ñôøi. Haõy quan taâm ñeán nhöõng lôøi naày: nhöõng keû gian aùc vaø phöôøng ñó ñieám seõ vaøo Thieân ñaøng tröôùc caùc ngöôi vì hoï ñaõ nghe lôøi keâu goïi ñeán söï soáng vaø ñaõ trôû laïi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi toû raèng mình ngoan ñaïo khi nghe lôøi keâu goïi laïi coá yù quay ñi.

Khoâng phaûi nhôø laäp “Chuùa, Chuùa.” Maø caùc ngöôi ñöôïc vaøo Nöôùc Thieân ñaøng ñaâu, nhöng bôûi laøm theo yù muoán cuûa Cha ta ôû treân trôøi.

Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu caùc ngöôi ñeán cöûa cuûa nhöõng nhaø noåi tieáng trong phoá luùc ñeâm khuya khi maø chuû ñaõ ñi nguû, goõ cöûa aàm ó, keâu la om soøm “môû cöûa toâi muoán vaøo beân trong.'

Ngöôøi chuû nhaø seõ traû lôøi: “Haõy ñi khoûi ñaây, ta khoâng bieát ngöôi laø ai.”

Neáu caùc ngöôi tieáp tuïc phaûn ñoái:”Nhöng toâi ñaõ aên cuøng tieäm aên vôùi oâng vaø toâi ñaõ nghe söï giaûng daïy cuûa oâng treân ñöôøng phoá cuûa chuùng toâi.”

OÂng hoaëc baø chuû aáy seõ chæ traû lôøi raèng: “Ta noùi thaúng nhö ta ñaõ noùi vôùi ngöôi roài, ta khoâng bieát ngöôi, haõy ñeå ta yeân.”

Trong ngaøy phaùn xeùt nhieàu ngöôøi seõ ñeán vaø noùi raèng: “Chuùa, Chuùa haù chuùng toâi ñaõ khoâng noùi tieân tri trong danh Ngaøi sao? Haù chaúng phaûi trong danh Ngaøi chuùng toâi ñaõ ñuoåi quyû, ñaõ laøm pheùp laï sao?

Luùc ñoù chaéc Ta ñaõ noùi vôùi hoï raèng: “Haõy lui khoûi Ta, Ta chöa bao giôø bieát ñeán caùc ngöôi vì caû ñôøi ngöôi soáng vaø laøm ñieàu gian aùc.”

Ta daïy doã qua caùc aån duï cho caùc ngöôi. Noù ñöôïc ban cho ñeå caùc ngöôi bieát söï maøu nhieäm cuûa Nöôùc Thieân ñaøng.

Ñaây laø caâu chuyeän khaùc minh hoïa cho Nöôùc Thieân ñaøng: moät laàn kia, coù moät nhaø ñaàu tö giaøu coù chuaån bò leân ñöôøng ñeán moät ñaát nöôùc xa xoâi. Tröôùc khi oâng goïi ba ngöôøi ñaày tôù thaân tín ñeán vaø giao traùch nhieäm quaûn lyù nhöõng coâng vieäc ñaàu tö ñöông khi oâng vaéng nhaø. OÂng ñöa cho ngöôøi thöù nhaát soá tieàn baèng naêm phaàn, ngöôøi thöù nhì baèng hai vaø ngöôøi thöù ba laø moät soá tieàn nhoû beù. OÂng giao moãi ngöôøi moät traùch nhieäm tuøy vaøo khaû naêng hoï coù.

Ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc giao cho soá tieàn baèng naêm phaàn nhanh choùng baét tay vaøo vieäc buoân baùn vaø chaúng bao laâu phaàn ñaàu tö ñaõ taêng gaáp ñoâi ñöôïc soá tieàn baèng möôøi phaàn, ngöôøi thöù hai cuõng ñaàu tö soá tieàn maø mình ñöôïc giao cho , anh ta cuõng coù theå thu ñöôïc soá tieàn trò giaù gaáp ñoâi, nhöng ngöôøi thöù ba thì sôï neân boû soá tieàn mình vaøo caùi hoäp vaø choân xuoáng ñaát, anh caát giöõ ôû ñoù vì sôï soá tieàn ñoù bò maát hoaëc troäm laáy ñi.

Nhieàu thaùng troâi qua, ngöôøi giaøu trôû veà sau haønh trình, laäp töùc oâng cho goïi nhöõng ñaày tôù thaân caän ñeán tính soå veà vieäc quaûn lyù taøi chaùnh cuûa hoï.

Ngöôøi ñaày tôù thöù nhaát keå laïi theå naøo anh ta ñaõ laøm aên vaø giôø ñaây anh ta ñaõ coù möôøi phaàn tieàn nghe nhö vaäy ngöôøi giaøu noùi: :Ngöôi ñaõ laøm vieäc raát toát vaø trung tín,vì ngöôi laø ngöôøi ñaùng tin caäy vôùi soá tieàn ta ñaõ giao cho, neân ta seõ giao ngöôi nhieàu vieäc quan troïng hôn, hoâm nay ngöôi coù theå thoûa vui ñeå nhaän nhöõng traùch nhieäm naày.

Roài oâng goïi ngöôøi thöù hai ñeán, ngöôøi aáy noùi:” OÂng ñaõ giao cho toâi trong coi hai phaàn tieàn naày giôø ñaây toâi ñaõ coù boán phaàn.”

Nghe ñieàu naày ngöôøi giaøu coù laäp laïi ñieàu maø oâng ñaõ noùi vôùi ngöôøi ñaày tôù thöù nhaát: “Xuaát saéc laém, ngöôi laø ngöôøi trung tín trong vieäc quaûn lyù hai phaàn tieàn nhoû ñoù. Ta seõ giao troïng traùch nhieàu vieäc hôn, haõy ñi vaøo coâng vieäc cuûa ngöôi vôùi nieàm vui söôùng.

Sau cuøng, ngöôøi ñaày tôù thöù ba ñöôïc goïi ñeán, anh aáy noùi:”Toâi luoân luoân nghó raèng oâng laø ngöôøi nghieâm nhaët, oâng thu lôïi nhuaän treân ñoàng tieàn cuûa nhöõng ngöôøi khaùc vaø toâi töôûng raèng oâng chæ thu laïi lôïi töùc naøo maø toâi seõ laøm ra töø phaàn tieàn nhoû beù cuûa toâi cuõng ñöôïc vì theá toâi choân döôùi ñaát vaø caát ôû ñoù cho ñeán luùc oâng quay veà.

Nghe nhö vaäy ngöôøi nhaø giaøu traû lôøi: “Hôõi keû ñaày tôù ngu daïi kia, ngöôi ñaõ bieát caùch ta laøm aên, ít ra ngöôi ñaõ boû tieàn aáy vaøo ngaân haøng ñeå laáy laõi, ngöôi chæ coù moät phaàn tieàn ñeå quaûn lyù maø laïi choân noù xuoáng ñaát. Baây giôø duø laø phaàn tieàn naày cuõng bò laáy laïi vaø ban cho ngöôøi khaùc bieát laøm lôïi moät caùch khoân ngoan, ñieàu coøn laïi cho ngöôi laø ñau buoàn vaø hoái tieác.

Trong Thieân ñaøng, khoâng coù vaán ñeà gì xem laø voâ nghóa, moãi ngöôøi ñöôïc ích töø ñieàu mình coù, coù thì seõ nhaän theâm vaø theâm vaø dö daät, nhöng nhöõng ai coù haønh ñoäng heøn nhaùt hay baát trung, duø nhöõng gì nhoû beù nhaát roài cuõng seõ maát luoân. Thí duï khaùc coù theå ruùt ra töø caâu chuyeän cuûa ngöôøi chuû vöôøn, moät saùng sôùm kia khi oâng ñi ra tìm thueâ ngöôøi laøm cho vöôøn nho cuûa mình, tìm nhöõng ngöôøi lao ñoäng laønh ngheà, oâng ñoàng yù traû löông cho hoï moät xu moät ngaøy, roài oâng ñöa hoï vaøo vöôøn nho.

Sau ñoù khoaûng 9 giôø saùng, chuû vöôøn quay ra phoá vaø gaëp moät nhoùm ngöôøi lao ñoäng ñang thaát nghieäp hoï ñang ñöùng nhaøn roãi trong khu chôï, OÂng noùi vôùi hoï: “Haõy ñeán vaø laøm vieäc cho vöôøn nho cuûa ta, ta seõ traû cho caùc ngöôi moät soá tieàn coâng xöùng ñaùng.”

Ñuùng tröa ngöôøi chuû vöôøn trôû ra phoá vaø laàn khaùc nöõa luùc ba giôø chieàu, moãi laàn thueâ nhöõng ngöôøi thaát nghieäp ñeán laøm vieäc cho vöôøn nho cuûa oâng. Cuoái cuøng khoaûng 5 giôø chieàu, oâng trôû ra phoá laàn cuoái, taïi ñoù oâng cuõng coøn gaëp vaøi ngöôøi ñang lang thang khoâng vieäc, oâng hoûi hoï:”Sao caùc ngöôi ñöùng ñaây khoâng vieäc caû ngaøy nhö vaäy?”

Hoï ñaùp laïi: “Bôûi vì chaúng ai thueâ chuùng toâi,” OÂng chuû vöôøn noùi: “Haõy ñi, ta vaãn coøn coù vieäc cho caùc ngöôi trong vöôøn nho cuûa ta.”

Khi trôøi toái, chuû vöôøn noùi vôùi ngöôøi quaûn lyù:”Haõy goïi nhöõng ngöôøi laøm trong vöôøn vaø traû thuø lao cho hoï, baét ñaàu töø ngöôøi cuoái cho ñeán ngöôøi ñaàu maø ta ñaõ thueâ trong ngaøy nay.”

Nhöõng ngöôøi ñöôïc thueâ luùc 5 giôø chieàu böôùc leân tröôùc, moãi ngöôøi ñöôïc moät xu. Thaáy vaäy nhöõng ngöôøi ñöôïc thueâ luùc saùng sôùm töôûng raèng mình seõ ñöôïc nhaän nhieàu hôn. Tuy nhieân khi hoï böôùc leân thì hoï cuõng nhaän moãi ngöôøi moät xu.

Töùc thì, hoï baét ñaàu phaøn naøn cuøng ngöôøi chuû “Nhöõng ngöôøi ñöôïc thueâ luùc xeá chieàu roõ raøng laøm vieäc coù moät giôø vaø oâng ñaõ traû coâng baèng nhö chuùng toâi, chuùng toâi ñaõ laøm haàu heát moïi vieäc trong nhöõng giôø noùng nhaát trong ngaøy.”

Nhöng chuû vöôøn traû lôøi cho hoï:”Baïn ôi ta ñaõ laøm gì quaáy ñaâu? Khoâng phaûi caùc baïn ñaõ ñoàng yù moät xu cho moät ngaøy coâng sao? Vì vaäy haõy nhaän phaàn cuûa baïn vaø veà ñi, ta muoán traû cho nhöõng ngöôøi ta thueâ luùc xeá chieàu cuõng cuøng tieàn coâng cuûa caùc baïn, ta haù khoâng coù quyeàn xöû duïng ñoàng tieàn cuûa ta khi thaáy thích ñaùng hay sao? Trong maét caùc baïn ñaày söï ghanh tò vì nhìn thaáy ta roäng löôïng vaø töû teá phaûi khoâng?.

Ñaây cuõng laø moät aån duï veà Nöôùc Thieân ñaøng, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, keû roát seõ neân ñaàu vaø keû ñaàu seõ neân roát, nhieàu ngöôøi ñöôïc goïi nhöng ít ngöôøi ñöôïc choïn.

Nöôùc Thieân ñaøng gioáng nhö moät kho baùu ñöôïc choân trong caùnh ñoàng, moät ngaøy kia coù moät ngöôøi khaùm phaù ra laäp töùc anh ta laáp ñaát laïi, raát ñoãi vui möøng anh baùn moïi söï mình coù, keå raèng ñoù laø moät hy sinh nhoû beù ñeå mua ñöôïc caùnh ñoàng.

Ngöôøi vaøo Thieân ñaøng laø nhöõng ngöôøi khoâng cho pheùp baát kyø ñieàu gì lieân quan ñeán traàn gian naày raøng buoäc hoï laïi. Gioáng nhö thöông gia kia oâng ñaõ daønh caû cuoäc ñôøi cho vieäc tìm vieân ngoïc quí giaù, oâng ñaõ vui möøng hy sinh taát caû ñeå naém laáy ñöôïc moät kho taøng voâ giaù. Moät ñôøi soáng môùi – coù hy voïng trong ñôøi naày vaø ñôøi haàu ñeán.

Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi tieán trieån bôûi hoaïch ñònh Thieân thöôïng. Ngöôøi noâng daân gieo haït gioáng trong caùnh ñoàng vaø khi xong vieäc oâng ta ñi nguû . Moãi ngaøy môùi oâng aáy choåi daäy, laøm vieäc ñeán taän ñeâm, cuøng luùc tieán trình töï nhieân cuõng baét ñaàu, haït gioáng naåy maàm, moïc leân, moät söï toång hôïp voâ cuøng phöùc taïp vöôït quaù söï hieåu bieát cuûa ngöôøi noâng daân, ñaàu tieân nhöõng laù maàm meàm yeáu xuaát hieän, roài nhaùnh vaø moät vuï muøa chín, ñeán luùc ngöôøi noâng caàm lieàm aáy cuõng laø luùc muøa gaët ñaõ ñeán.

Thieân ñaøng gioáng nhö haït caây muø taït ñöôïc troàng trong caùnh ñoàng. Duø noù laø nhöõng haït gioáng nhoû nhaát, töø noù lôùn leân thaønh moät caây to lôùn, gioáng nhö moät caây cao to, moät nôi chim choùc coù theå ñaäu vaø tìm nôi truù aån, noù gioáng nhö moät nhoùm men ngöôøi ta duøng laøm baùnh, duø troän chung vôùi moät löôïng lôùn boät mì thì caû ñoáng boät cuõng laøm ñaäy men leân.

Sau cuøng, Nöôùc Thieân ñaøng coù theå ñöôïc so saùnh nhö Löôùi cuûa ngöôøi ñaùnh caù ñöôïc thaû xuoáng nöôùc, ñaùnh baét moïi loaøi caù. Khi löôùi ñaày, ngöôøi ñaùnh caù keùo löôùi vaøo bôø , ôû ñoù, hoï löïa caù toát boû vaøo gioû, vöùt ñi nhöõng con keùm chaát löôïng. Ngaøy taän theá cuõng seõ nhö vaäy. Caùc thieân söù seõ ñeán vaø phaân reõ keû aùc ra khoûi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, roài neùm keû aùc vaøo löûa, moät nôi cuûa söï buoàn khoå vaø saàu ñau.

Ta ñaõ sai anh chò em ñi ra ñeå ñem phöôùc haïnh ñeán cho nhöõng ngöôøi khaùc, khoâng coù taøi saûn vaät chaát tieàn baïc hoaëc nguoàn cung caáp naøo ñeå troâng caäy, anh chò em coù thieáu gì khoâng? Ñöøng lo laéng veà ngaøy mai, vì ngaøy mai seõ lo cho ngaøy mai, thaät vaäy, ngaøy naøo coù ñuû lo toan cho ngaøy ñoù, ñöøng xao ñoäng veà töông lai, coù ai trong anh em nhôø lo laéng maø laøm taêng chieàu cao mình leân moät inch chaêng?

Haõy xem chim trôøi, chuùng khoâng bay vì lo toan! Chuùng khoâng thöùc khuya ñeå suy nghó veà ngaøy saép ñeán, vì Cha Thieân ñaøng cuûa anh chò em ñaûm baûo thöïc phaåm cho chuùng. Anh chò em khoâng bieát raèng mình ñöôïc Cha löu taâm ñeán cuõng nhö nhöõng chim kia sao?

Phaûi chaêng hai con chim seõ baùn ngoaøi chôï coù vaøi xu? Tuy vaäy khoâng moät con naøo coù theå rôi xuoáng ñaát maø ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa Cha Thieân thöôïng, haõy ngöng ngay vieäc sôï haõi, anh chò em ñaùng giaù hôn ñaøn chim ñoâng ñaûo ñoù. Ngay caû nhöõng sôï toùc treân ñaàu anh chò em cuõng ñaõ ñöôïc ñeám caû roài.

Taïi sao anh chò em lo laéng mình seõ maëc gì? Haõy nhìn xem hoa hueä hoang moïc trong caùnh ñoàng, noù phaùt trieån caùc töï nhieân, khoâng caàn noå löïc. Ngay caû vua Saloâmoân vôùi taát caû söï vinh quang maø oâng coù, oâng cuõng khoâng ñöôïc maëc ñeïp nhö nhöõng boâng hoa naày. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaêm soùc chu ñaùo cho nhöõng loaøi moïc hoang trong ñoàng laø loaøi nay coøn mai bò boû vaøo löûa. Ngaøi haù chaûng chaêm soùc anh chò em hôn sao? Theá sao maø anh chò em coù ít ñöùc tin nhö vaäy? Vì theá ñöøng noùi: “Chuùng toâi seõ maëc gì? Chuùng toâi seõ uoáng gì? Chuùng toâi seõ ñuû quaàn aùo cho mình hay khoâng? Ñaây laø caùch suy nghó veà tín, luoân luoân phieàn muoän, haõy thö giaûn thoaûi maùi, Cha treân trôøi cuûa anh chò em bieát raèng anh chò em coù caàn taát caû moïi nhu caàu naày vaø hôn nöõa tröôùc heát haõy tìm kieám Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng bình cuûa ngaøi thì taát caû nhu caàu cuûa anh chò em thì seõ ñöôïc cung öùng.

“Ñieàu raên quan troïng nhaát cuûa taát caû moïi ñieàu raên laø ñaây: Ngöôi phaûi heát loøng, heát linh hoàn, heát trí khoân, heât söùc maø kính meán Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi.”

Naày laø ñieàu raên thöù hai: “Ngöôi haõy yeâu keû laân caän nhö yeâu chính baûn thaân mình.”

Ñaây laø ñieàu raên cuûa Ta: Haõy yeâu thöông nhau nhö Ta ñaõ yeâu ngöôi, khoâng coù ñieàu raên naøo lôùn hôn ñieàu raên naày, khoâng tình yeâu naøo lôùn hôn tình yeâu cuûa ngöôøi ñaõ vui loøng phoù söï soáng cho baïn höõu mình.

Baát kyø ai soáng ngöôïc laïi duø vôùi ñieàu nhoû nhaát hay caùc ñieàu raên naày, seõ laø ngöôøi nhoû nhaát trong Thieân ñaøng, nhöng baát kyø ai giöõ laáy vaø daïy cho nhöõng ngöôøi khaùc vui loøng soáng theo seõ ñöôïc xöng laø lôùn trong Thieân ñaøng. Ta ñaõ baûo cho caùc ngöôi taát caû nhöõng ñieàu naày ñeå söï vui möøng caùc ngöôi ñöôïc troïn veïn.

Chaéc anh chò em ñaõ nghe ngöôøi ta noùi raèng: “Yeâu ngöôøi laân caän vaø gheùt keû thuø nghòch laø ñeàu ñöông nhieân. Nhöng Ta noùi, haõy yeâu keû thuø, haõy chuùc phöôùc cho ai ruûa saû mình. Haõy ñoái xöû toát vôùi nhöõng ai gheùt mình, haõy caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi khinh khi vaø baét bôù mình. Qua caùch haønh xöû nhö vaäy, anh chò em seõ ñöôïc laøm con Thieân ñaøng, vì Ngaøi ñaõ khieán maët trôøi moïc cho keû döõ cuøng ngöôøi laønh vaø ban möa treân ngöôøi coâng bình laãn ngöôøi baát coâng. Neáu anh chò em chæ yeâu nhöõng ngöôøi yeâu mình, ñieàu ñoù coù gì toát, ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa cuõng cö xöû cuøng caùch gioáng vaäy. Neáu anh chò em chæ thaân thieän vôùi caùc baïn höõu mình, ñieàu ñoù ñöôïc phaàn thöôûng gì?

Theá neân haõy yeâu thöông nhau nhö Ta ñaõ yeâu thöông anh chò em, haønh ñoäng nhö vaäy moïi ngöôøi seõ nhaän bieát anh chò em laø moân ñoà Ta, bôûi vì anh chò em coù ñaày tình yeâu vò tha, ñöøng bò ñaùnh löøa, neáu ai thaät yeâu Ta thì anh chò em seõ nhaän bieát, ngöôøi ñoù seõ soáng theo lôøi Ta, ñöôïc toân troïng töø nôi Cha vaø ñöôïc phöôùc vôùi söï coù maët cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng coâng cuûa Ngaøi. Neáu anh chò em laéng nghe ñieàu Ta ñang noùi, yeâu meán vaø laøm theo Ta, Cha Ta seõ yeâu thöông anh chò em. Chuùa Cha, Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñeán vaø laäp moät nôi cö truù, moät caên nhaø trong loøng cuûa anh chò em.

Cha Ta yeâu meán anh chò em vì anh chò em ñaõ tin Ta vaø tin raèng Ta ñaõ ñeán töø Cha. Haõy vöõng beàn trong tình yeâu ñoù, haõy giöõ lôøi Ta vaø soáng trong tình yeâu cuûa Ta, Ta giöõ caùc ñieàu raên cuûa Cha qua ñoù Ta ñöôïc toàn taïi trong tình yeâu cuûa Ngaøi.

Coù moät ngöôøi ñi töø thaønh Gieârusalem ñeán thaønh Gieâricoâ, treân ñöôøng ñi anh ta bò nhöõng teân troäm taán coâng, traán loä quaàn aùo, ñaùnh ñaäp roài boû maëc anh vôùi tình traïng nöõa soáng, nöõa cheát. May thay, moät thaày teá leã ñang ñi cuøng ñöôøng, nhöng khi thaáy ngöôøi ñaøn oâng khoán khoå naày, thaày traùnh sang meùp ñöôøng beân kia roài ñi luoân.

Khoâng laâu sau ñoù, moät ngöôøi theo toân giaùo cuõng ñi qua, oâng aáy nhìn xuoáng naïn nhaân vaø roài voäi vaøng ñi maát.

Sau cuøng, moät ngöôøi samari, loaïi ngöôøi maø doøng doûi naïn nhaân khinh deå, khi ngöôøi ñoù ñeán vaø nhìn thaáy keû bò thöông thì ñoäng loøng thöông xoùt beøn xeù aùo mình ra nhieàu maûnh ñeå baêng boù veát thöông cho, duøng daàu vaø röôïu boâi leân veát thöông sau ñoù ñaët naïn nhaân nheï nhaøng leân löng con la mang naïn nhaân ñeán phoøng troï, nôi maø oâng chaéc raèng naïn nhaân ñöôïc chaêm soùc chu ñaùo.

Ñeán saùng ngaøy, tröôùc khi ñi, oâng traû tieàn cho chuû nhaø troï vaø noùi raèng: “Haõy chaêm soùc duøm anh ta, khi toâi quay laïi, toâi seõ hoaøn traû theâm cho oâng.”

Caùc ngöôi nghó ai trong ba ngöôøi laø keû laân caän ñoái vôùi ngöôøi bò naïn, ngöôøi ñaõ rôi vaøo tay nhöõng teân cöôùp?.”

Haõy ñi vaø soáng ñôøi soáng toát nhö ngöôøi Samari.

PHAÀN III

NHÖÕNG BAØI HOÏC VÓ ÑAÏI

GIAÙO LYÙ MÔÙI

“Ai nghe lôøi Ta vaø laøm theo laø ngöôøi khoân ngoan vaø ñaõ xaây treân neàn baèng ñaù.

Nhöõng traän möa tuoân ñoå, nhöõng traän luït daâng cao, nhöõng côn cuoàn phong thoåi ñaäp vaøo nhaø , caên nhaø vaãn ñöùng vöõng. Vì noù ñöôïc xaây treân neàn ñaù vöõng chaéc.

Ai nghe nhöõng lôøi ban söï soáng cuûa Ta laïi töø choái ñaõ xaây treân neàn caùt, nhöõng traän möa, nhöõng traän luït, nhöõng côn cuoàng phong thoåi ñaäp vaøo nhaø vaø neàn moùng tan taønh. Ngoâi nhaø suïp ñoå, hö haïi lôùn lao voâ cuøng.

Coù hai ngöôøi ñi vaøo ñeàn thôø, moät ngöôøi keâu ngaïo töï cho mình laø coâng bình, coøn ngöôøi kia laø ngöôøi thaâu thueá ñöôïc bieát nhö moät ngöôøi khoâng löông thieän. Ngöôøi kieâu ngaïo caàu nguyeän nhöõng lôøi caàu nguyeän theá naày: “Taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, toâi khoâng phaûi laø moät toäi nhaân gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc, nhaát laø khoâng gioáng ngöôøi thaâu thueá gian doái toâi thaáy nôi goùc kia. Toâi khoâng bao giôø löøa doái hay phaïm toäi taø daâm. Toâi kieâng aên hai laàn trong tuaàn vaø daâng cho ñeàn thôø moät phaàn möôøi hueâ lôïi cuûa toâi.” Nhöng ngöôøi thaâu thueá ôû sau ñeàn thôø, khoâng daùm ngöõa maët leân trôøi, buoàn raàu khi caàu nguyeän:” Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, xin vui loøng thöông xoùt con, con laø moät toäi nhaân baát xöùng.”

Ta baûo caùc ngöôi ngöôøi thaâu thueá laø ngöôøi caûm bieát nhu caàu veà söï thöôgn xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho baûn thaân mình, oâng trôû veà ñöôïc nheï nhaøng, thoaùt khoûi ñau buoàn vaø ñöôïc tha thöù . Nhöõng ai kieâu ngaïo töï naâng mình leân seõ haï mình xuoáng, trong khi nhöõng ai töï haï mình xuoáng seõ ñöôïc naâng cao leân khoûi nhöõng söï chaêm soùc cuûa traàn gian ñeán moät nôi phöôùc haïnh vaø toân troïng.

Duø laø con treû cuõng haõy ñeå chuùng ñeán cuøng Ta, ñöøng giöõ chuùng laïi vì Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi thuoäc veà nhöõng taám loøng bieát tin caäy nhö vaäy. Vì khoâng coù ñöùc tin nhö con treû caùc ngöôi seõ khoâng bao giôø ñöôïc vaøo Nöôùc Thieân ñaøng.

Neáu ngöôøi naøo löïa choïn ñeå laøm theo yù muoán cuûa Cha Ta, ngöôøi ñoù deã daøng nhaän ra söï giaûng daïy cuûa Ta laø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay Ta giaûng bôûi yù töôûng rieâng cuûa Ta, giaùo lyù khoâng phaûi cuûa Ta nhöng cuûa Ñaáng sai Ta.

Theá gian thôø phöôïng ñieàu hoï khoâng bieát. Ít ra gioáng nhö nhöõng ngöôøi Do thaùi. Chuùng toâi bieát ñieàu gì chuùng toâi thôø phöôïng vaø söï cöùu roãi theá gian xuaát phaùt töø giöõa chuùng toâi. Haõy tin Ta, giôø ñeán vaø ñaõ ñeán roài, khi ngöôøi ta thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng chaïy ñeán ñaây ñoù tìm nôi choán Chuùa ñoøi hoûi vaø raèng:” Ñaây, Ngaøi ñaây, ñaây laø nôi chuùng ta tìm caàu.”

Nhöõng keû tin thaät seõ thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm linh vaø leõ thaät, Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha tìm kieám nhöõng ngöôøi duøng nhöõng loaøi cuûa leã naày veà söï thôø phöôïng vaø ngôïi khen. Neáu anh chò em im laëng, chính nhöõng hoøn ñaù naày seõ keâu leân.

Coù leõ anh chò em ñaõ ñoïc bieát, khi Ñavít vaø quaân lính oâng bò ñoùi, hoï seõ vaøo ñeàn thôø vaø aên baùnh thöù baùnh daønh cho caùc thaày teá leã, moät haønh ñoäng maø luaät toân giaùo nghieâm caám.

Neáu anh chò em laø ngöôøi hoïc luaät leä Heâbôrô, anh chò em seõ bieát raèng trong nhöõng ngaøy sabaùt caùc thaày teá leã laøm vieäc trong ñeàn thôø laø coøn maát tính thieâng lieâng cuûa ngaøy sabaùt, nhöng ñöôïc keå laø voâ toäi, ta noùi cuøng anh chò em raèng coù nhöõng ñieàu quan troïng hôn luaät leä cuûa ñeàn thôø. Neáu anh chò em muoán naém chaéc yù nghóa caâu Kinh thaùnh naày: “Ta muoán loøng thöông xoùt hôn cuûa leã.” Anh chò em neân ngöng keát aùn ngöôøi voâ toäi vì con cuûa con ngöôøi laø Chuùa ngay caû laø Chuùa cuûa ngaøy sabaùt.

Giaû söû moät con vaät anh chò em nuoâi bò rôùt xuoáng hoá trong ngaøy sabaùt, anh chò em seõ khoâng duøng moïi noã löïc ñeå keùo noù leân sao? Söï soáng cuûa anh chò em khoâng quan troïng hôn sao? Anh chò em khoâng suy nghó veà vieäc maát thì giôø thöïc hieän nhöõng buoåi leã keùo daøi vaø tuaân theo nhöõng nghi leã toân giaùo trong ngaøy sabaùt, theå naøo maø ah chò em laïi pheâ phaùn Ta veà vieäc chöõa laønh trong ngaøy cuûa Chuùa? Khi naøo anh chò em ngöng vieäc xeùt ñoaùn beân ngoaøi vaø baét ñaàu xeùt ñoaùn ñuùng ñaén! Ngaøy sabaùt ñöôïc döïng neân cho anh chò em, khoâng phaûi anh chò em ñöôïc taïo ra cho ngaøy sabaùt ñaâu.

Ta ñaõ ñaán theá gian cho ngöôøi muø ñöôïc thaáy vaø nhöõng ai khoe khoang mình thaáy seõ trôû neân nhaän bieát mình muø laø theå naøo?

NHÖÕNG PHÖÔÙC LAØNH

Phöôùc cho anh chò em, ngöôøi nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm theo.

Laøm nhö vaäy anh chò em seõ gioáng nhö ngöôøi ñaày tôù khi chuû ñeán thaáy ñaày tôù haønh ñoäng ñuùng.

Phöôùc cho anh chò em, ngöôøi ñaët troïn tin caäy mình nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vì Nöôùc Thieân ñaøng laø cuûa anh chò em.

Phöôùc cho anh chò em ngöôøi neám bieát söï buoàn raàu vì anh chò em seõ ñöôïc ban cho söï khích leä vaø an uûi.

Phöôùc cho anh chò em, ngöôøi coù söï khieâm nhöôøng ñeå nhaän bieát ñöôïc nhu caàu rieâng cuûa mình vaø toaøn ñòa caàu laø cuûa anh chò em.

Phöôùc cho anh chò em ngöôøi ñoùi khaùt söï coâng chính vì anh chò em seõ ñöôïc no ñuû.

Phöôùc cho anh chò em ngöôøi hay thöông xoùt vì anh chò em seõ nhaän söï thöông xoùt laïi.

Phöôùc cho anh chò em ngöôøi coù loøng trong saïch vì anh chò em seõ thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phöôùc cho anh chò em, ngöôøi laøm hoøa thuaän vì anh chò em ñöôïc goïi laø con Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phöôùc cho anh chò em, ngöôi böôn theo söï cöùu roãi vì anh chò em ñöôïc trôû neân coâng daân vöông quoác cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phöôùc cho anh chò em, khi anh chò em chòu vu oan vaø bò noùi lôøi aùc chæ vì laøm theo yù muoán Ta. Haõy vui thoûa, möøng rôõ nhaûy muùa vì phaàn thöôûng cuûa anh chò em treân trôøi laø lôùn laém cuøng moät caùch nhö vaäy hoï ñaõ ngöôïc ñaõi caùc tieân tri lôùn ngaøy xöa.

Hôn nöõa phöôùc thay cho anh chò em, ngöôøi khoâng thaáy Ta maø tin vaø giöõ ñöùc tin mình nôi Ta. Phöôùc cho anh chò em laø nhöõng ngöôøi coù maét thaáy Ta vaø tai anh chò em ñaõ nghe Ta.

Haõy ñeán, anh chò em laø nhöõng ngöôøi ñöôïc Cha ban phöôùc, ñöôïc höôûng vöông quoác ñaõ saün daønh cho anh chò em töø khi saùng theá.

QUYEÀN NAÊNG CUÛA SÖÏ CAÀU NGUYEÄN

Ñeán baây giôø anh chò em chöa töøng nhaân danh Ta caàu xin chi heát, haõy xin anh chò em seõ nhaän ñöôïc vaø söï vui möøng anh chò em seõ ñöôïc troïn veïn.

Anh chò em ñeán nhaø ngöôøi baïn luùc nöõa ñeâm vaø noùi: “Cho toâi möôïn ba oå baùnh mì, toâi coù nhöõng ngöôøi khaùch, hoï töø xa ñeán thaêm nhöng trong tuû ta chaúng coøn gì aên caû.”

Caâu traû lôøi ñaùp laïi:”Laøm ôn ñöøng quaáy raày toâi giôø naày, cöûa ñoùng roài, caùc con oâng ñang nguû toâi khoâng theå ngoài daäy giuùp baïn ñöôïc.” Ta noùi cuøng caùc anh chò em: Duø ngöôøi baïn khoâng ngoài daäy ñeå ñöa baùnh cho anh chò em nhöng vì tình baïn, cuoái cuøng ngöôøi aáy cuõng ñöa bôûi vì söï naøi xin khaån thieát cuûa anh chò em neân ngöôøi aáy ngoài daäy cho anh chò em soá baùnh nhö anh chò em yeâu caàn.

Nhö vaäy haõy xin anh chò em seõ ñöôïc ban cho haõy tìm seõ gaëp, haõy goõ, cöûa seõ ñöôïc môû, vì ai xin seõ ñöôïc, ai tìm seõ gaëp vaø nhöõng ai goõ thì cöûa seõ ñöôïc môû roäng cho.

Trong moät thaønh noï, coù moät quan toøa soáng vôùi loøng chai ñaù, ngöôøi naày chaúng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi laân caän. Trong thaønh cuõng coù moät ngöôøi goùa buïa, baø luoân keâu la ñeán vò quan vì leõ coâng bình lieân quan ñeán keû haûm haïi baø, trong moät thôøi gian daøi vò quan toøa cöù phôùt lôø vaø neù traùnh nghe tröôøng hôïp cuûa baø, nhöng cuoái cuøng oâng töï nhuû:” Duø raèng Ta khoâng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi hay quan taâm ñeán söï nhaân ñöùc cuûa mình, ta cuõng thaáy ngöôøi ñaøn baø naày coâng chính vì baø ta meät nhöø vôùi nhöõng lôøi thænh caàu lieân mieân khoâng ngöng nghæ.

Ñöùc Chuùa Trôøi haù khoâng ñem söï coâng bình ñeán cho nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn laø nhöõng keû ngaøy ñeâm keâu la vôùi Ngaøi sao? Anh chò em coù nghó raèng Ngaøi seõ ñeå hoï huït haång hay khoâng?

Ta noùi cuøng anh chò em raèng: Ngaøi seõ nhìn thaáy hoï nhaän ñöôïc söï coâng bình caùch nhanh choùng. Caâu hoûi thaät söï ñaõ ñöôïc gôïi leân trong caâu chuyeän naày ñaây: Khi Ta Ñaáng Cöùu Theá trôû laïi, Ta haù seõ coøn thaáy ñöôïc nhieàu ngöôøi treân ñaát coù ñöùc tin vöõng beàn nhö theá chaêng?

Ta khoâng coù yù noùi raèng anh chò em seõ neân ñeå lôøi caàu nguyeän cuûa mình rôi vaøo kieåu caàu nguyeän laëp ñi laäp laïi voâ nghóa, ngöôøi ngoaïi ñaïo thöôøng caàu nguyeän caùch ñoù, hoï nghó raèng söï caàu nguyeän ñöôïc nhaän bôûi nhieàu lôøi, anh chò em khoâng neân baét chöôùc hoï, haõy nhôù Cha treân trôøi cuûa anh chò em bieát nhöõng ñieàu anh chò em caàn, ngay caû tröôùc khi anh chò em caàu xin.

Saùch tieân tri EÂsai coù vieát:”Moïi nöôùc seõ goïi nhaø Ta laø nhaø caàu nguyeän.”

Theá thì haõy caàu nguyeän cuøng Cha Ñaáng nghe nhöõng lôøi caàu nguyeän rieâng tö nhaát vaø ban thöôûng cho hoï caùch coâng khai, baát cöù ñieàu gì anh chò em caàu nguyeän vôùi Cha trong danh Ta, Ngaøi seõ cung caáp cho , neáu anh chò em soáng ñôøi soáng trong Ta vaø ñeå lôøi Ta soáng trong loøng anh chò em, haõy caàu xin ñieàu anh chò em mong muoán thì ñieàu ñoù seõ ban cho anh chò em.

Haõy caàu nguyeän theá naày: Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, nguyeän muoân daân treân ñaát nhaän bieát raèng Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng Thaùnh. Nguyeän Nöôùc Ngaøi ñeán giöõa chuùng con vaø ban yù muoán Ngaøi ñöôïc neân ôû ñaát nhö ôû trôøi. Ban chuùng con thöùc aên ñuû cho Ngaøi nay, giöõa chuùng con khoûi söï laàm laïc vaøo söï caùm doå, cöùu chuùng con khoûi ngöôøi gian aùc, vì quyeàn naêng, vinh hieån thuoäc veà Ngaøi ñôøi ñôøi, nguyeän ñöôïc nhö vaäy.

CUÛA CAÛI TREÂN TRÔØI

Haõy soáng ñôøi soáng, cö xöû ngöôøi khaùc nhö ñieàu mình muoán ngöôøi khaùc cö xöû cho mình.”

Tröôùc ñaây coù moät ngöôøi giaøu noï maëc vaûi gai mòn maøn vaûi tía ñoû tía quyù phaùi, soáng ñôøi soáng xa xæ.

Trong cuøng thaønh ñoù, cuõng coù moät ngöôøi khoâng gia ñình teân laø Laxôrô, anh ta ngoài gaàn cöûa daãn vaøo moät ngoâi nhaø cuûa ngöôøi giaøu, anh khoâng xin gì nhieàu chæ nhöõng maãu baùnh vuïn rôi rôùt töø treân baøn cuûa ngöôøi giaøu, chæ coù nhöõng chuù choù hoang laøm baïn vôùi anh vaø chaêm soùc anh.

Keát cuoäc moät ngaøy kia Laxôrô cheát vaø ñöôïc caùc thieân söù mang ñaët vaøo voøng tay cuûa AÙpraham, khoâng laâu sau ñoù, ngöôøi giaøu cuõng cheát vaø ñöôïc choân.

Nôi ñòa nguïc, ngöôøi giaøu nhöôùng caëp maét ñaày ñau khoå nhìn thaáy AÙpraham ôû ñaèng Laxarô ñang trong tay ngöôøi, vôùi taát caû söùc maïnh ngöôøi giaøu keâu leân:”AÙpraham ôi! Xin thöông xoùt toâi, haõy sai Laxarô ngöôøi aên ñoù, nhuùng ít nöôùc vaøo ñaàu ngoùn tay vaø laøm maùt löôõi toâi vì toâi ñang ñau ñôùn cöïc ñoä trong nhöõng ngoïn löûa naày.”

Nhöng AÙpraham traû lôøi: “Haõy nhôù laïi ñi con trai Ta, trong luùc coøn soáng con ñaõ höôûng nhöõng söï toát laønh, ñöông khi Laxarô chaúng neám bieát ñöôïc gì ngoaøi caûnh ngheøo khoå. Giôø ñaây Laxarô ñöôïc an uûi coøn con thì chòu ñau khoå, theâm nöõa coøn coù moät vöïc thaåm lôùn ngaên caùch giöõa chuùng ta ñeå ai töø beân ñaây muoán qua choå con thì khoâng ñöôïc hay töø choå con qua ñaây cuõng khoâng ñöôïc.

Nghe vaäy ngöôøi giaøu la leân:”Theá thì xin oâng sai Laxarô ñeán nhaø cha toâi vì toâi coù naêm anh em vaø Laxarô haõy caûnh baùo cho hoï ñeå hoï ñöøng keát thuùc cuoäc ñôøi nôi ñòa nguïc naày.

Ñoái vôùi ñieàu naày AÙpraham traû lôøi: “Hoï ñaõ coù Moâise vaø caùc Ñaáng tieân tri, hoï phaûi nghe nhöõng ngöôøi ñoù.”

Ngöôøi giaøu tranh luaän: “Nhöng chaéc raèng ai ñoù töø keû cheát ñeán vôùi hoï, hoï seõ aên naên.”

AÙpraham traû lôøi: “Neáu hoï khoâng aên naên vì côù nhöõng lôøi cuûa Moâise vaø caùc Ñaáng tieân tri thì hoï cuõng seõ khoâng bò thuyeát phuïc ngay caû khi coù ngöôøi soáng laïi töø keû cheát ñeán baùo cho.

Khoâng coù söï roäng löôïng cho nhöõng ai coù theå traû laïi anh em deã daøng. Ngay caû nhöõng ngöôøi thieáu thoán seõ cho möôïn tieàn khi hoï chaéc raèng ñöôïc traû laïi ñaày ñuû. Ta noùi: “Haõy ban cho nhöõng ai ñeán cuøng anh chò em luùc thieáu thoán maø khoâng coù khaû naêng traû laïi cho anh chò em vaø haõy tha thöù ngay caû nhöõng ngöôøi lôïi duïng anh chò em.

Khi ngöôøi ngheøo ban cho, hoï daâng nhieàu hôn taát caû ngöôøi giaøu gom goùp laïi vì ngöôøi ban cho töø nhöõng gì coù dö coøn ngöôøi ngheøo daâng hieán töø söï thieáu thoán, hoï hieán daâng töø tình yeâu, ban cho töø nhöõng gì khoâng thöøa thaûi.

OÂi! Gaàn nhö baát naêng laø döôøng naøo ñeå vaøo Nöôùc Chuùa cho nhöõng ngöôøi yeâu meán tieàn baïc, laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Thieân ñaøng, nhöng ñieàu gì baát naêng cho con ngöôøi thì coù khaû naêng caøng hôn cho Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ñöøng chaát chöùa cuûa caûi treân ñaát nôi moái moït, ræ seùt laøm hö ñi, nôi maø troäm leõn vaøo vaø cöôùp ñi, nhöng haõy chaát chöùa cuûa caûi treân trôøi nôi moái moït, ræ seùt khoâng theå laøm hö ñöôïc, nôi khoâng coù söï ruûi ro töø nhöõng teân troäm hay söï maát giaù, cuûa caûi anh chò em ôû ñaâu thì loøng anh chò em seõ ôû ñoù.

Moät ngöôøi laøm toát chæ khi hoï chaéc chaén ñöôïc ngöôøi khaùc ñaùnh giaù cao. Nhöõng ngöôøi naøy seõ khoâng ñöôïc thöôûng bôûi cha treân trôøi. Khi anh chò em ban cho ñöøng gioáng nhö nhöõng keû giaû hình, keû rung chuoâng trong ñeàn thôø vaø nôi phoá chôï, nhöõng ngöôøi nhö theá ñaõ coù ñöôïc phaàn thöôûng rieâng cuûa mình.

Ngay caû ñöøng ñeå tay traùi bieát vieäc tay phaûi ñang laøm. Haõy ban cho trong yeân laëng vaø kín daáu, Cha Thieân ñaøng Ñaáng nhìn thaáy nhöõng ñieàu naày seõ ban thöôûng coâng khai cho anh chò em.

Haõy hoïc ban cho thì anh chò em seõ ñöôïc cho laïi dö daät hôn anh chò em töôûng, boäi phaàn vaø ñaày daãy hôn, bôûi cuøng möùc ñoä anh chò em ban ra roäng raõi thì phaàn thöôûng seõ ñöôïc höôûng laïi cho anh chò em.

Tröôùc ñaây, söï ñaàu tö cuûa moät ngöôøi giaøu noï thu ñöôïc lôïi lôùn, ñang khi xem xeùt söï giaøu coù cuûa mình, oâng ta nghó: “Ta seõ laøm gì vôùi nhöõng baát lôïi cuûa ta ñaây?” Vì vaäy oâng ñeán moät quyeát ñònh: “Ta seõ phaù saäp nhöõng ngoâi nhaø cuû roài xaây nhöõng caùi lôùn hôn, nôi ñoù ta seõ chöùa nhöõng saûn vaät vaø tieâu xaøi nhöõng lôïi loäc mình coù ñöôïc, ta seõ thoûa loøng vì söï sôû höõu moät taøi saûn laâu beàn trong nhieàu naêm. Ta seõ traûi qua thôøi gian nhaøn nhaõ, aên uoáng vaø vui veõ.

Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng oâng ta raèng: “Hôõi keû ngu daïi, ngöôi khoâng bieát raèng toái ñeâm nay linh hoàn ngöôi seõ bò ñoøi laïi, khi ngöôi ñöôïc ñem ñi thì nhöõng taøi saûn naày seõ thuoäc veà ai?” Vaäy Ta thaâu tröõ cuûa caûi cho chính mình maø khoâng giaøu coù cuûa caûi nôi Ñöùc Chuùa Trôøi thì coù ích chi trong vieäc nhö vaäy, khi maø traàn gian coáng hieán cho moïi söï maø linh hoàn mình ñaõ bò hö maát, laáy chi ñeå ñoåi laïi linh hoàn hay vò trí mình trong Thieân ñaøng.

ÑÖÙC TIN DÔØI NUÙI

“Theo nhö ñöùc tin mình coù, anh chò em seõ nhaän ñöôïc nhö vaäy.”

Nhieàu ngöôøi seõ ñeán trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng, töø khaép nôi vaø vaøo Nöôùc Thieân ñaøng,nhöng nhöõng ngöôøi coâng bình rieâng vaø moä ñaïo hoï nghó hoï laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân vaøo thieân ñaøng nhöng laïi soáng ñôøi soáng chaúng coù ñöùc tin. Hoï seõ khoâng ñöôïc vaøo ñaâu.

Neáu hai ngöôøi thuaän yù nhau döôùi ñaát, trong ñöùc tin ñoái vôùi baát kyø ñieàu gì, lôøi thænh caàu cuûa hoï seõ ñöôïc ñaùp öùng töø Cha Ñaáng ngöï treân trôøi, vì baát cöù nôi ñaâu coù hai hoaëc ba ngöôøi nhoùm nhau laïi trong danh Ta, Ta ôû ñoù vôùi hoï.

Caùc daáu laï naày seõ theo anh chò em laø nhöõng ngöôøi tin: Laáy danh Ta maø tröø quyû, noùi tieáng môùi, raén hoaëc caùc chaát ñoäc gieát ngöôøi seõ khoâng haïi ñöôïc anh chò em vaø khi anh chò em ñaët tay treân keû ñau thì keû ñau seõ ñöôïc chöõa laønh.

Haõy trang bò vôùi ñöùc tin nhoû nhö haït muø taït, anh chò em seõ noùi vôùi ngoïn nuùi: “haõy dôøi ñi vaø neùm xuoáng bieån.”

Neáu anh chò em tin ñieàu naày coù theå xaûy ra, khoâng nhöôøng choå cho söï nghi ngôø roài thì vieäc anh chò em caàn caàu xin hay ra leänh seõ ñöôïc thöïc hieän cho. Ñoù laø lyù do Ta noùi cuøng anh chò em: baát cöù ñieàu gì anh chò em ao öôùc. Khi anh chò em caàu nguyeän tin raèng mình seõ nhaän ñöôïc thì anh chò em seõ nhaän ñöôïc.

Khi anh chò em ñöôïc daãn daét bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, nhöõng gì anh chò em ñoái ñaàu döôùi ñaát seõ bò gaëp phaûi quyeàn naêng cuûa Thieân ñaøng vaø baát cöù vieäc gì anh chò em cho

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design