Home         Translations         About Us   
search  
 

 

 

 

pheùp döôùi ñaát seõ bò gaëp phaûi quyeàn naêng cuûa Thieân ñaøng vaø baát cöù vieäc gì anh chò em cho pheùp döôùi ñaát seõ bò leä thuoäc vaøo keá hoaïch Thieân thöôïng cuûa Thieân ñaøng.Ñöøng sôï nöõa, nhöng haõy tin, moïi vieäc ñeàu coù khaû naêng cho nhöõng ai tin.

NHAÃN NHUÏC NHAÂN TÖØ VAØ THA THÖÙ.

“Khi ñöôïc tha ít thì tình yeâu ñaùp laïi cuõng ít.”

Moät ngöôøi noï ñang tìm caùch tính soå vôùi hai ngöôøi quen ñaõ möôïn tieàn, moät ngöôøi nôï naêm traêm mieáng vaøng, trong khi ngöôøi kia nôï naêm möôi mieáng, bieát raèng khoâng ai coù khaû naêng hoaøn traû laïi cho mình, vôùi loøng traéc aån oâng ñaõ tha nôï cho caû hai, trong khi hai ngöôøi naày ngöôøi naøo maø anh chò em cho raèng bieát ôn hôn?

Cuøng theå aáy, ñaõ ñeán luùc vò vua noï xem xeùt laïi hoà sô vaø soå saùch cuûa mình, trong tieán trình naày, coù moät trong nhöõng ngöôøi haàu bò keùo ñeán tröôùc maët oâng , ngöôøi ñoù nôï moät soá nôï khoâng theå naøo tin noåi vì ñeán möôøi mieáng vaøng.

Khi soá nôï ñoù ngoaøi khaû naêng chi traû cuûa ngöôøi haàu, nhaø vua seõ xem xeùt laïi luaät phaùp: Luaät phaùn raèng ngöôøi maéc nôï vaø gia ñình phaûi bò baùn laøm noâ leä coøn nhaø cöûa vaø moïi taøi saûn bò ñem ra baùn ñaáu giaù.

Ngöôøi haàu quyø xuoáng tröôùc maët vua vôùi ñaày söï ñau buoàn vaø keâu leân: “Hôõi Chuùa vaø vua cuûa toâi ôi, toâi xin Ngaøi nhòn chòu chôø ñôïi, toâi seõ traû ñuû cho Ngaøi.”

Nhaø vua ñoäng loøng thöông xoùt, Ngaøi tha nôï cho vaø ñeå anh ta ñöôïc töï do. Treân ñöôøng veà nhaø, baát ngôø ngöôøi haàu ñoù chaïm maët vôùi ngöôøi baïn, ngöôøi ñang thieáu anh ta ít tieàn thay vì toû loøng nhaân töø , nhöng anh laïi choäp coå baïn vaø baét ñaàu la: “Haõy traû laïi cho ta soá tieàn maø ngöôi ñaõ möôïn.” Ngöôøi baïn phuïc döôùi chaân anh ta vaø van xin:” Anh laøm ôn naùn laïi cho, toâi seõ traû ngay duø nhöõng xu cuoái cuøng.”

Nhöng ngöôøi haàu khoâng chòu nghe, baét ngöôøi baïn ñoù boû vaøo tuø cho ñeán khi naøo ngöôøi ñoù traû xong nôï theo nhö luaät phaùp.

May thay, coù vaøi ngöôøi haàu khaùc nhìn thaáy ñöôïc vieäc xaûy ra vaø baùo veà hoaøng cung.

Nhaø vua cho goïi teân haàu ñoù vaø noùi:”Ngöôi laø keû haàu caän gian aùc, ta ñaõ tha khoaûn nôï maø ngöôi khoâng theå traû bôûi ngöôi keâu xin ta coøn ngöôi laïi khoâng toû loøng thöông xoùt cuøng baïn mình laø ngöôøi thieáu ngöôi soá tieàn chaúng ñaùng laø bao.

Noùi xong nhaø vua giao teân haàu cho cai nguïc haï leänh nhoát anh ta cho ñeán khi taát caû nôï naàn ñöôïc thanh toaùn xong. Vì theá Cha Thieân thöôïng cuûa ta cuõng phaân xöû caùc ngöôi neáu töø saâu thaåm taän ñaùy loøng cuûa caùc ngöôi töø choái vieäc tha thöù cho anh chò em mình.

Ñöøng baèng loøng vôùi vieäc tha thöù cæ coù baûy laàn maø laø baûy möôi laàn baûy. Haõy laøm hoøa ngay caû vôùi keû thuø nghòch mình.

Vieäc tranh ñaáu keùo daøi seõ chæ daãn ñeán nan ñeà lôùn hôn. Nhöõng vuï kieän tuïng, toøa aùn vaø coù theå laø nhaø tuø, khoâng coù caùch thaùo gôõ hình phaït tröø khi giaûi toûa thoûa ñaùng vieäc mình bò keát aùn.

Anh chò em coù nhôù caâu:”Maét ñeàn maét raêng ñeàn raêng?” Khoâng? Ta noùi traùi laïi, neáu ai vaõ maù phaûi anh chò em haõy ñöa luoân maù traùi cho hoï hoaëc neáu ngöôøi naøo kieän anh chò em vaø muoán laáy aùo khoaùt daøi thì loät luoân chieác ngaén ñöa cho hoï, coøn neáu ai muoán baét anh chò em ñi moät daëm, haõy saún loøng ñi hai daëm. Haõy ban cho roäng raõi vôùi nhöõng ai keâu xin nôi anh chò em vaø ñöøng bao giôø giaû ñieác ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñeán vôùi anh chò em khi hoï coù nhu caàu.

Khi anh chò em ñöùng nôi thôø phöôïng haõy cö xöû vôùi taám loøng ñaày tha thöù cuõng nhö Cha Thieân thöôïng ban söï tha thöù cho anh chò em vaø khi anh chò em mang cuûa leã ñeán nôi thôø phöôïng, haõy nhôù coù moái baát hoøa giöõa mình vaø ngöôøi khaùc chöa ñöôïc giaûi quyeát, haõy ñeå cuûa leã nôi baøn thôø, tröôùc heát haõy giaûng hoøa vôùi ngöôøi ñoù vaø roài trôû laïi daâng cuûa leã.

Neáu coù anh chò em naøo laøm sai phaïm ñeán anh chò em, haõy ñi vaø trao ñoåi rieâng tö vôùi ngöôøi anh em ñoù, neáu anh chò em ñoù laéng nghe thì anh chò em seõ coù ñöôïc baïn laïi.

Haõy tìm söï tha thöù cho nhöõng ngöôøi sai traät, nhöõng ngöôøi ñaõ laøm toå haïi ñeán anh chò em thì ñôøi soáng anh chò em ñöôïc ñaày traøn aân ñieån vaø söï thöông xoùt.

MOÄT ÑÔØI SOÁNG KEÁT QUAÛ

“Anh chò em nhaän bieát moïi ngöôøi bôûi keát quaû sinh ra trong ñôøi soáng hoï.”

Anh chò em laø muoái cuûa ñaát, nhöng neáu muoái maát khaû naêng laøm saïch, vò maën vaø duøng baûo quaûn thì theá naøo noù coù theå ñöôïc laøm maën trôû laïi ñöôïc? Noù chaúng ñöôïc ích chi nöõa, ngoaïi tröø neùm ra ñöôøng vaø ngöôøi ta ñaïp döôùi chaân.

Anh chò em coù ai haùi traùi nho töø nhöõng buïi gai khoâng? Hoaëc nhöõng traùi vaõ töø nhöõng caây taät leâ khoâng? Caây xanh toát khoâng theå xin ra traùi xaáu vaø caây eøo uoät khoâng theå sinh ra traùi toát ñöôïc, ñoàng theå aáy, caây toát sinh traùi toát, caây eøo uoät sinh traùi xaáu xí, caây naøo sinh ra traùi xaáu seõ bò ñoán ñi vaø ñöôïc duøng laøm cuûa caûi cho löûa.

Töø keát quaû trong ñôøi soáng cuûa moïi ngöôøi anh chò em seõ nhaän bieát caùch soáng maø hoï ñaõ choïn.

Moät laàn kia coù moät ngöôøi troàng caây vaø trong vöôøn nho cuûa mình, trong ba naêm trôøi anh ta chôø ñôïi noù ra traùi, nhöng khoâng coù, cuoái cuøng anh noùi vôùi ngöôøi laøm vöôøn. “Ta ñaõ ñeán ba naêm qua, moãi naêm ñeàu troâng ñôïi nhìn thaáy ñöôïc traùi cuûa caây naày, nhöng noù chaúng coù traùi, côù sao noù laïi chieám ñaát cuûa ta laâu vaäy, haõy chaët noù ñi.”

Nhöng ngöôøi laøm vöôøn ñaùp raèng: “xin oâng cho pheùp theâm moät naêm nöõa, ñeán khi toâi ñaõ coù cô hoäi ñaøo ñaát quanh goác noù roài chaêm boùn theâm, coù leõ noù seõ cho traùi, coøn neáu khoâng oâng cöù haï noù xuoáng vì aáy laø vieäc laøm ñuùng.

Khi ñôøi soáng anh chò em keát quaû, Cha Ta ñöôïc vinh hieån vaø anh chò em laø moân ñoà thaät cuûa Ta, seõ saûn sinh ra vieäc toát töø söï toát laønh ñöôïc chaát chöùa beân trong. Trong khi keû gian aùc, ngoaøi söï gian aùc coù beân trong coøn taïo ra moät ñôøi soáng khoâng keát quaû vaø roång tueách.

Moät noâng daân ñi vaøo caùnh ñoàng ñeå gieo haït, khi gieo, coù moät soá haït rôi beân leà ñöôøng, baày chim bay xuoáng aên heát, moät soá haït rôi nhaàm nôi soûi ñaù, nôi aáy coù ít ñaát thòt, soá haït naày naåy maàm nhanh choùng nôi lôùp ñaát caïn, nhöng thieáu reå, bò thieâu ñoát vaø heùo ñi bôûi maët trôøi, soá haït khaùc rôi vaøo giöõa buïi gai vaø buïi gai lôùn leân laøm ngheït chuùng.

Nhöng cuõng coù nhöõng haït rôi treân ñaát toát, nhöõng haït naày buø laïi nhöõng haït bò maát ñi, noù ñem laïi moät vuï muøa boäi thu soá haït nhieàu leân gaáp traêm laàn, moät soá thì saùu chuïc, soá khaùc ñöôïc ba chuïc.

Khi moät ngöôøi nghe lôøi cuûa Thieân ñaøng maø khoâng hieåu, keû thuø ñeán cöôùp ñi haït gioáng ñaõ ñöôïc gieo vaøo loøng ngöôøi ñoù. Ñieàu naày gioáng hö haït gioáng rôi beân caïnh ñöôøng.

Haït gioáng rôi raõ treân ñaát soûi ñaù ñöôïc töông tröng cho nhöõng ngöôøi nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhieät thaønh nhaän laáy nhöng khoâng coù reå töø loøng tin beân trong, hoï traûi qua moät thôøi gian nhöng khi raéc roái hay ngöôïc ñaõi noåi leân do hoï quyeát ñònh theo lôøi leõ thaät thì hoï ngaõ loøng vaø thoái lui.

Haït gioáng rôi vaøo giöõa buïi gai töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi nghe lôøi Chuùa nhöng höôùng veà theá gian cuøng söï löøa doái cuûa söï giaøu coù, nhöõng ñieàu naày traøn ngaäp trong hoï, lôøi Chuùa bò ngheït vaø ñôøi soáng hoï trôû neân khoâng coù keát quaû.

Haït gioáng rôi treân ñaát toát, töôïng tröng cho nhöõng ai nghe lôøi Chuùa vaø hieåu ñöôïc thoâng ñieäp cuûa noù, ñôøi soáng nhöõng ngöôøi ñoù seõ thu ñöôïc moät vuï muøa dö daät, moät traêm, saùu chuïc, ba chuïc laàn söï toát laønh laø thöù haït ñaõ ñöôïc gieo troàng.

 

SÖÙC KHOÛE
VAØ SÖÏ CHÖÕA LAØNH THAÂN HOÀN

“Nhöõng ngöôøi khoûe maïnh khoâng caàn baùc só nhöng nhöõng ngöôøi beänh thì caàn.”

Anh chò em neân hieåu ñieàu naày: Ta ao öôùc söï thöông xoùt chöù khoâng phaûi cuûa leå. Vì Ta ñaõ ñeán khoâng phaûi ñeå goïi ngöôøi coâng bình nhöng maø goïi keû coù toäi ñeán söï aên naên. Khoâng neân giaûi thoaùt ngöôøi coù cô theå bò beänh laø keû bò quyû döõ troùi buoäc hay sao?

Ñieàu naày deã noùi hôn: “Toäi ngöôi ñöôïc tha.” Hay “choåi daäy vaø ñöôïc laønh.”

Ñeå anh chò em coù theå bieát vöôït khoûi boùng cuûa söï nghi ngôø vaø bieát con cuûa con ngöôøi coù quyeàn tha toäi treân ñaát, Ta noùi vôùi ngöôøi beänh: “Haõy ñöùng leân! Ñöôïc vui veõ, toäi ngöôi ñaõ ñöôïc tha, haõy ñi ñöôøng mình, nhö ñieàu ngöôi ñaõ tin, ngöôi seõ nhaän ñöôïc, ñöùc tin ngöôi ñaõ chöõa laønh ngöôi.”

Ngöôøi chaên naøo coù moät traêm con chieân vaø bò maát moät con haù khoâng ñeå chín möôi chín con ñang gaëm coû an toaøn laïi ñeå ñi tìm con chieân laïc maát sao? Khi tìm ñöôïc con chieân laïc maát ñoù haù khoâng aúm noù leân vai mình vaø loøng thì ñaày söï vui möøng hay sao? Treân ñöôøng veà ngöôøi chaên seõ goïi nhöõng baïn höõu vaø nhöõng ngöôøi laân caän, noùi vôùi hoï raèng: “Haõy chia vui vôùi ta, ta ñaõ tìm ñöôïc con chieân laïc maát.”

Ta baûo anh chò em leõ thaät naày: “Coù theâm söï vui möøng ôû Thieân ñaøng ñoái vôùi moät ngöôøi aên naên hôn chín möôi chín ngöôøi kia khoâng caàn phaûi aên naên.”

Ai laø ngöôøi trong anh chò em, coù möôøi mieáng baïc laïi bò maát moät mieáng maø khoâng ñoát ñeøn leân, queùt nhaø roài soát saéng tìm kieám cho ñeán khi tìm ñöôïc mieáng baïc aáy?

Sau cuøng, anh chò em ñaõ tìm ñöôïc roài goïi caùc baïn cuøng nhöõng ngöôøi laän caän laïi noùi hoï raèng: “Haõy chia vui vôùi ta vì ta ñaõ tìm ñöôïc mieáng baïc bò maát.”

Ñoàng theå aáy, ta noùi cuøng anh chò em, coù söï vui möøng trong söï hieän dieän cuûa caùc thieân söù Ñöùc Chuùa Trôøi duø ñoái vôùi moät toäi nhaân bieát aên naên.

 

PHAÂN IV

SÖÏ KEÂU GOÏI

ÑEÁN ÑÔØI SOÁNG MÔÙI.

SÖÏ KEÂU GOÏI

“AÁy khoâng phaûi anh chò em ñaõ choïn Ta beøn laø Ta ñaõ choïn Ta vaø laäp anh chò em ñi vaø keát quaû trong ñôøi soáng, traùi thöôøng ñaäu luoân.”

Moät ngöôøi coù hai con trai, oâng noùi vôùi ñöùa con lôùn: “Con ôi! Hoâm nay haõy ñi laøm vieäc trong vöôøn nho cuûa Cha.”

Con traùi aáy traû lôøi: “Con khoâng ñi ñaâu.” Nhöng sau ñoù noù coù söï thay ñoåi beân trong taám loøng vaø ñi ñeán vöôøn ñeå laøm vieäc.

Roài ngöôøi Cha noùi vôùi ñöùa trai nhoû: “Con cuõng haõy vaøo vöôøn nho cuûa Cha.”

Noù nhanh nhaåu traû lôøi: “Vaâng, con seõ ñi” nhöng noù laïi ôû nhaø, lôø ñi leänh cuûa Cha noù.

Ai trong hai ñöùa con naày ñaõ thöïc hieän leänh cuûa cha noù?

Taïi sao anh chò em goïi ta laø thieän laønh, tröø khi anh chò em tin raèng Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi? Anh chò em bieát caùc leänh naày: “Ñöøng phaïm toäi taø daâm, ñöøng gieát ngöôøi, ñöøng troäm cöôùp, ñöøng laøm chöùng doái, haõy hieáu kính cha meï. Soáng nhö vaäy anh chò em seõ coù cuûa caûi treân trôøi nhöng anh chò em vaãn coøn thaát baïi trong vieäc naày bôûi chæ toân kính Ta baèng lôøi noùi maø khoâng duøng moïi thöù mình coù nhö söï giaøu coù, taøi saûn vaø ñôøi soáng mình ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo thieáu.

Neáu anh chò em muoán theo Ta, tröôùc heát anh chò em haõy ñeå söï khaùt voïng vaø kieåu caùch ích kyû cuûa mình sang moät beân nhö moät teá leã ñaõ theo Ta, vì ai muoán coù ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi thì tröôùc heát ñeå söï soáng cuû cuûa mình qua moät beân . Taát caû ai laøm nhö vaäy vì côù Ta seõ khaùm phaù ñöôïc söï soáng môùi caû hai nôi treân ñaát cuõng nhö ôû treân trôøi.

Moät laàn kia coù moät vò vua toå chöùc leã cöôùi cho hoaøng töû con trai vua. Khi moïi söï ñöôïc saún saøng nhaø vua sai caùc ñaày tôù ñi khaép caùc tænh thaønh trong vöông quoác taäp hoïp nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi döï cöôùi, nhöng caùc vò khaùch ñeàu töø choái khoâng ñeán.

Theá neân nhaø vua laïi sai caùc ñaày tôù mình ñeå noùi vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi ñeán döï tieäc cöôùi raèng: “Ta ñaõ chuaån bò moät böõa tieäc linh ñình boø vaø beâ con toát ñaõ ñöôïc moå thòt, moïi thöù ñaõ saún saøng, haõy ñeán ñeå döï tieäc.”

Nhöng nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi coi thöôøng lôøi môøi goïi naày vaø boû veà ñeå laøm coâng vieäc cuûa mình, ngöôøi thì ñi ra ñoàng, keû thì ñi buoân baùn trong caùc thaønh phoá. Coù moät soá ngöôøi chaàn chöø chaäm treå bò caùc ñaày tôù vua baét giöõ vaø ñaùnh hoï ñeán cheát.

Khi nhaø vua bieát ñieàu ñaõ xaûy ra, oâng noåi giaän sai lính trieàu ñình ñi baét nhöõng teân bò keå laø gieát ngöôøi ñoù, haønh hình hoï vaø ñoát nhaø hoï ra tro.

Roài nhaø vua noùi vôùi caùc ñaày tôù mình: “Tieäc cöôùi ñaõ saún saøng nhöng nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi khoâng coøn xöùng ñaùng ñeå ñöôïc döï vaäy haõy ñi ñeán nhöõng ai maø caùc ngöôi gaëp treân caùc ngaõ tö ñöôøng phoá, treân nhöõng con ñöôøng ngoaïi oâ vaø môøi hoï ñeán döï leã cöôùi long troïng naày.

Vì theá caùc ñaày tôù vua ñi ñeán caùc ngaõ tö ñöôøng trong thaønh phoá roài doïc theo caùc ñaïi loä ngoaïi thaønh vaø môøi moïi ngöôøi naøo tình côø gaëp caû ngöôøi toát laãn ngöôøi xaáu theá laø ñaïi saûnh chaät ñaày nhöõng ngöôøi khaùch nhö theá.

Ñeâm ñoù nhaø vua ñeán ñeå chaøo möøng nhöõng ngöôøi khaùch. OÂng bò choaùng vaùng khi thaáy moät ngöôøi nôi baøn aên maø khoâng coù y phuïc döï tieäc ñaõ ñöôïc caáp cho. Nhaø vua hoûi: “Laøm theá naøo maø nhaø ngöôi khoâng coù aùo leã khi vaøo ñaây döï tieäc.” Nhöng ngöôøi ñoù khoâng theå traû lôøi ñöôïc.

Theá roài nhaø vua haï leänh cho caùc ñaày tôù . “Haõy troùi teân naày laïi vaø mang khoûi ñaây.”

Ta seõ noùi theâm theá naày: “Nhieàu ngöôøi ñöôïc goïi vaøo vöông quoác nhöng ít ngöôøi ñöôïc choïn. Giôø ñaõ ñeán, Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ gaàn. Ta ñaõ goïi anh chò em ra khoûi caùch soáng cuûa theá gian naày. Haõy aên naên, haõy maëc laáy söï cöùu roãi vaø tin nôi Tin laønh naày.

Khoâng ai coù theå ñeán cuøng Ta tröø khi Cha Ta Ñaáng ñaõ sai Ta keùo ngöôøi ñoù ñeán, Ta seõ khieán ngöôøi ñoù soáng laïi nôi ngaøy sau roát. Taát caû anh chò em, ngöôøi maø Cha Ta ñaõ ban cho Ta seõ ñeán cuøng Ta vaø baát cöù ai ñeán cuøng Ta, Ta seõ khoâng bao giôø töø choái ngöôøi ñoù.

Bôûi vì Ta ñaõ noùi vôùi anh chò em nhöõng ñieàu nhö theá, anh chò em coù tin khoâng? Quaû thaät anh chò em seõ thaáy nhöõng ñieàu lôùn hôn nhöõng vieäc naày.

Haõy ñi vaøo cöûa heïp vì ñöôøng roäng vaø khoaûn khoaùt seõ daãn ñeán söï huûy dieät vaø nhieàu ngöôøi ñi con ñöôøng ñoù, nhöng coång chaät vaø ñöôøng heïp seõ daãn ñeán söï soáng vaø coù ít ngöôøi tìm ñöôïc. Haõy laøm moïi coá gaéng ñeå vaøo cöûa daãn ñeán söï soáng, moät ngaøy naøo ñoù, nhieàu ngöôøi seõ ñoät nhieân muoán thay ñoåi ñöôøng loái mình cho ñuùng nhöng noù laïi quaù treå.

SÖÏ TAÙI SANH

Ñöøng ngaïc nhieân ñieàu ta noùi, anh chò em phaûi ñöôïc sanh laïi.

Quaû thaät, Ta baûo anh chò em ñieàu naày: anh chò em khoâng theå thaáy Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi tröø khi anh chò em ñöôïc sanh laïi, anh chò em khoâng theå thaáy Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi tröø khi anh chò em ñöôïc sanh laïi bôûi Nöôùc vaø Ñöùc Thaùnh Linh.

Ñieàu chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt vaø ñieàu chi sanh bôûi Ñöùc Thaùnh Linh thì laø linh gioù muoán thoåi ñi ñaâu thì thoåi, chuùng ta nghe tieáng noù taïo ra nhöng theå noùi noù ñeán töø ñaâu vaø ñi ñaâu, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh ra bôûi Ñöùc Thaùnh Linh thì cuõng nhö vaäy.

Haõy xem xeùt nhöõng thí duï naày: Khoâng ai vaù mieáng vaûi môùi vaøo quaàn aùo cuû muïc, vì mieáng vaûi môùi ñöôïc keát vaøo seõ chaèng raùch quaàn aùo cuû vaø phaàn raùch seõ trôû neân xaáu hôn cuõng khoâng ai ñoå röôïu môùi vaøo thuøng röôïu cuû, thuøng cuû coù theå noå tun, röôïi môùi chaûy heát söï ñaàu tö seõ bò maát traéng. Thay vaøo ñoù, anh chò em ñoå röôïu môùi vaøo thuøng môùi, theá caû hai ñeàu ñöôïc baûo quaûn.

Ñieàu ñoù nhö theá naøo vôùi vieäc hoïc quaù nhieàu maø anh chò em vaãn khoâng quen thuoäc vôùi nhöõng leõ ñaïo caên baûn nhaát? Neáu Ta ñaõ noùi cuøng anh chò em nhöõng ñieàu naày, duøng nhöõng thí duï thuoäc veà ñaát maø anh chò em khoâng hieåu vaäy theá naøo anh chò em hieåu ñöôïc neáu ta noùi cuøng anh chò em nhöõng vieäc thuoäc veà trôøi.

Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng sai Con Ngaøi ñeán theá gian ñeå ñoaùn xeùt ñaâu. Nhöng qua Con aáy theá gian coù theå ñöôïc cöùu roãi. Ai tin Con thì khoâng bò ñoaùn xeùt, nhöng ai khoâng tin Con thì bò ñoaùn xeùt roài, vì hoï ñaõ khoâng tin nôi danh Con moät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ta laø söï soáng laïi vaø laø söï soáng. Ai tin Ta duø ñaõ cheát treân ñaát naày roài cuõng seõ soáng laïi, hoï seõ khoâng bò hö maát maø seõ ñöôïc ban cho söï soáng ñôøi ñôøi. Ta baûo cuøng anh chò em nhö vaäy nhieàu laàn roài, neáu anh chò em tin anh chò em seõ thaáy vinh hieån cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

Söù maïng cuûa Ta laø hoaøn thaønh muïc ñích cuûa Ngaøi vì ñoù Ngaøi sai Ta vaø cuõng ñeå laøm troïn coâng vieäc cuûa Ngaøi, ñaây laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng laø anh chò em ñeán thaät söï tin nôi Ñaáng Cöùu Theá, Ñaáng maø Cha ñaõ sai.

Haõy nghe caâu chuyeän naày: Moät ngöôøi Cha coù hai ñöùa con trai, moät ngaøy kia ñöùa em noùi vôùi cha noù raèng: “Cha ôi! Haõy cho con phaàn gia taøi cuûa con ñi.” Vì theá ngöôøi cha ñaõ cho phaàn cuûa noù.”

Khoâng laâu sau ñoù, ñöùa con naày gom goùp taøi saûn mình leân ñöôøng ñeán moät ñaát nöôùc xa xoâi. Taïi ñoù noù phung phí tieàn cuûa trong cuoäc soáng buoâng thaû. Khi ñoàng xu cuoái cuøng ñaõ heát thì moät naïn ñoùi kinh khieáp caøng queùt ngang vuøng ñoù, noù bò tuùng quaån vaø coâ ñôn.

Sau cuøng noù tìm ñöôïc coâng vieäc chaên heo trong tình traïng cuøng cöïc, noù saún saøng aên voû baép maø noù duøng ñeå cho heo aên. Khi aáy noù tænh ngoä vaø nghæ raèng: “Caùc ñaày tôù cuûa cha ta coù dö baùnh ñeå aên phaàn thöøa laïi dö daät coøn ta ñaây haàu nhö aên thöùc aên cuûa heo ñeå khoâng bò cheát. Ta seõ trôû laïi cuøng cha vaø noùi: Cha ôi! con ñaõ phaïm toäi vôùi trôøi vaø vôùi cha, con khoâng coøn ñaùng ñöôïc goïi laø con cuûa cha, nhöng ít nöõa haõy ñeå cho con ñöôïc laøm ñaày tôù cho cha vaäy.

Vôùi döï ñònh trong trí, noù choåi daäy khoûi buïi ñaát, baét ñaàu chuyeán ñi daøi trôû veà cha.Khi noù coøn phía xa cha noù ñaõ nhìn thaáy, ñoäng loøng thöông xoùt, chaïy ra ñoùn noù, oâm noù vaøo loøng vuoát ve aâu yeám noù.

Ñöùa con baét ñaàu noùi: “Cha ôi! con ñaõ phaïm toäi vôùi trôøi vaø vôùi cha, ñoái vôùi cha con khoâng xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø con cuûa cha nöõa.

Nhöng ngöôøi cha khoâng ñeå noù döùt lôøi thì voäi, oâng xoay sang caùc ñaày tôù vaø noùi:“Haõy mang quaàn aùo toát nhaát maëc cho con trai ta, ñeo nhaãn coù daáu aán cuûa ta vaøo tay noù, mang giaøy toát nhaát cuûa ta vaøo ñoâi chaân noù vaø ra ñoàng baét boø con maäp nhaát gieát thòt ñeå chuùng ta cuøng aên möøng vì con ta ñaây ñaõ cheát maø ñöôïc soáng laïi, con ta ñaây bò maát maø giôø ñaây ñaõ tìm, laïi ñöôïc.” Trong choác laùt, taïi ñoù baét ñaàu moät buoåi tieäc möøng töng böøng nhoän nhòp.

Chieàu toái, ngöôøi anh cuûa noù sau khi laøm vieäc ngoaøi ñoàng trôû veà,khi gaàn tôùi nhaø ngöôøi anh nghe tieáng nhaïc khieâu vuõ beøn goïi moät ngöôøi ñaày tôù ñeán hoûi:”Böõa tieäc naày laø gì vaäy?”

Ngöôøi ñaày tôù traû lôøi: “Thöa, em cuûa caäu chuû ñaõ trôû veà vaø cha caäu ñaõ thòt boø con maäp nhaát, vì em caäu ñöôïc trôû veà an toaøn vaø maïnh khoõe.”

Nghe vaäy ngöôøi anh trôû neân giaän döõ, khoâng chòu vaøo döï tieäc, ñeå roài ngöôøi cha phaûi ra naên næ anh vaøo beân trong.

Nhöng ngöôøi anh traû lôøi: “Naày, con ñaõ laøm vieäc cho cha nhieàu naêm, chöa bao giôø traùi lôøi cha, nhöng cha chöa bao giôø cho con moät böõa tieäc ñeå theát ñaõi baïn beø. Ngaøy nay em con lang thang trôû veà, laø ñöùa con ñaõ tieâu xaøi hoang phí tieàn cuûa cho nhöõng vieäc hoang laïc, coøn cha laïi gieát boø con ñaùng giaù ñeå ñaõi tieäc noù.

Ngöôøi cha noùi: “Con trai ta ôi, con luoân ôû vôùi cha, con bieát taát caû nhöõng gì cha coù laø cuûa con. Chuùng ta ñaõi tieäc laø ñuùng vì laø ñeå daâng lôøi caûm taï, vì em con ñaõ cheát laïi ñöôïc soáng, ñaõ maát, nhöng baây giôø tìm ñöôïc.”

Tröø khi anh chò em qui ñaïo vaø trôû neân moät ñöùa treû nhoû, coøn khoâng anh chò em seõ khoâng ñöôïc vaøo Nöôùc Thieân ñaøng. Con cuûa con ngöôøi ñöôïc ñeán ñeå cöùu nhöõng ai hö maát, vì khoâng phaûi yù muoán cha anh chò em treân trôøi, thì duø ngöôøi nhoû beù nhaát giöõa anh chò em cuõng seõ hö maát.

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian ñeán noåi ñaõ ban con moät ñoäc nhaát cuûa Ngaøi haàu cho heã ai tin con aáy khoâng bò cheát maát nhöng coù ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Anh chò em coù tin ñieàu naày khoâng?

MOÂN ÑEÄ VAØ TOÂI TÔÙ

Anh chò em khoâng theå cho pheùp hai ngöôùi chuû cai trò ñôøi soáng mình. Anh chò em seõ gheùt ngöôøi naày vaø thöông ngöôøi kia, noùi khaùc ñi laø nöông döïa ngöôøi naày vaø khinh khi ngöôøi kia. Anh chò em khoâng theå phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi maø vaãn coøn laøm noâ leä cho caùc thaàn trong theá gian naày.

Ngöôøi naøo trong anh chò em döï ñònh xaây moät caùi thaùp, maø tröôùc heát khoâng ngoài laïi, öôùc tính chi phí xem tieàn baïc coù ñuû baûo ñaûm hoaøn thaønh noù khoâng? Neáu khoâng anh chò em coù theå xaây neàn roài laïi bò eùp phaûi boû döï aùn dôû dang. Nhöõng ngöôøi theo doõi quan saùt tieán ñoä thi coâng hoï seõ cöôøi anh chò em vaø noùi: “Anh aáy khôûi coâng xaây döïng nhöng giôø ñaây laïi bò nôï.”

Moät vò hoaøng ñeá muoán xoâng traän, tröôùc heát phaûi ngoài xuoáng vôùi ngöôøi coá vaán quaân söï cuûa mình xem vôùi möôøi ngaøn lính cuûa oâng coù khaû naêng ñaùnh thaéng noåi löïc löôïng keû thuø coù ba chuïc ngaøn quaân hay khoâng? Neáu nhöõng vò coá vaán nhìn thaáy neáu khoâng coù ñöôïc cô hoäi ñeå chieán thaéng, vò hoaøng ñeán ñoù phaûi cöû söù giaû ñeán gaëp keû thuø, coá gaéng thöông löôïng hoøa giaûi tröôùc khi chieán tranh noå ra.

Nhö vaäy, tröôùc heát anh chò em phaûi tra xeùt ñieàu gì ñöôïc keå laø cuûa rieâng mình nhö : gia ñình, tieàn baïc, taøi saûn vaät chaát. Tröø khi anh chò em saún loøng löôïng giaù, saún loøng phoù thaùc hoaøn toaøn ngay caû moïi söï thì anh chò em khoâng theå thaät söï theo ta ñaâu.

Haõy ñeå Ta nhaéc nhôû cho anh chò em: Moät ngöôøi sieâng naêng trong vieäc nhoû cuõng seõ ñöôïc tin caäy nhieàu vieäc khaùc hôn vaø moät ngöôøi khoâng chaân thaät vôùi nhöõng ñieàu nhoû thì cuõng seõ khoâng chaân thaät vôùi nhöõng vieäc khaùc: Neáu taøi saûn traàn gian anh chò em coøn khoâng ñöôïc tín nhieäm laøm theá naøo anh chò em coù theå tín nhieäm vôùi nhöõng taøi saûn thieâng lieâng? Vaø neáu anh chò em khoâng trung tín vieäc gì cuûa nhöõng ngöôøi khaùc thì ai daùm giao taøi saûn cho anh chò em laøm chuû.

Ta sai anh chò em ra nhö chieân giöõa baày muoân soùi: haõy khoân ngoan nhö raén vaø hieàn laønh nhö chim boà caâu.

Anh chò em ñaõ thaáy caùc vua cuøng nhöõng ngöôøi cai trò treân ñeát thi haønh quyeàn löïc vaø haønh quyeàn treân ngöôøi ngheøo döôùi hoï nhö theá naøo roài. Anh chò em khoâng nhö vaäy vì laø ngöôøi thuoäc veà Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai muoán laøm lôùn giöõa anh chò em, tröôùc heát phaûi laøm toâi tôù cuûa anh chò em vaø ai muoán mình vó ñaïi nhaát, tröôùc tieân phaõi laøm ñaày tôù cho moïi ngöôøi. Ngay caû ta cuõng theá, Ñaáng Cöùu Chuoäc ñaõ ñeán khoâng phaûi ñeå phuïc nhöng phuïc vuï ngöôøi khaùc, ta phoù maïng soáng ta nhö giaù chuoäc cho nhieàu ngöôøi. Neáu anh chò em bieát ñöôïc nhöõng ñieàu naày thì anh chò em ñöôïc haïnh phuùc khi thöïc haønh nhö vaäy.

Tieáp tuïc trong aùnh saùng cuûa lôøi Ta: roài thì anh chò em laø moân ñoà thaät cuûa Ta.

Ñöøng gioáng nhö nhöõng ngöôøi ngoan ñaïo giaû doái, taïo neân nhöõng leã nghi vaø leà luaät, töï haøo trong nhöõng luaät ñònh maø mình coù nhöng khoâng theo moät luaät naøo caû. Hoï chaát gaùnh naëng tuaân thuû luaät leä treân coå nhöõng tín höõu, ñöông khi hoï khoâng mô öôùc vieäc tuaân theo nhöõng leà luaät nhö vaäy. Hoï ñi treân nhöõng ñaïi loä ñeå ai cuõng nhìn thaáy, maëc nhöõng boä quaàn aùo ñaéc tieàn, cöû haønh nhöõng nghi leã long troïng, thích ngoài ôû nhöõng baøn ñaàu phía haøng treân. Hoï thích ñöôïc goïi nhö baäc thaày coù tri thöùc caùch neå troïng. Nhöng anh chò em ñöøng ñeå ngöôøi ta goïi mình laø thaày hay neå troïng vì anh chò em chæ coù moät ngöôøi thaày vaø taát caû anh chò em laø anh chò em vôùi nhau.

Haõy giöõ khoûi vieäc goïi ngöôøi khaùc laø cha thuoäc linh vì anh chò em coù moät Cha treân trôøi, cuõng khoâng cho pheùp ai goïi anh chò em laø thaày tri thöùc vì coù moät ngöôøi thaày laø Ñaáng Christ, moät Ñaáng vó ñaïi nhaát giöõa voøng anh chò em, tröôùc heát ñaõ laøm toâi tôù cho anh chò em, neân ai töï haï mình xuoáng thì seõ ñöôïc toân cao.

Khi Ñaáng Cöùu Theá trôû laïi cuøng muoân vaøn thieân söù thaùnh trong söï vinh hieån cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ ngoài treân ngoâi vinh hieån cuûa thieân ñaøng, moïi daân toäc seõ ñöôïc hoïp laïi tröôùc maët Ngaøi vaø Ngaøi seõ phaân bieät daân Ngaøi vôùi muoân daân nhö ngöôøi chaên phaân reû baày chieân khoûi baày deâ. Baày chieân seõ ñöôïc ñaët beân höõu coøn baày deâ thì beân taû.

Roài thì vò vua seõ noùi cuøng nhöõng ngöôøi beân höõu raèng:”Haõy ñeán nhaän phöôùc maø Cha Ta ban, haõy böôùc vaøo cô nghieäp cuûa Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ daønh saún cho anh chò em töø khi laäp neàn theá giôùi, vì Ta ñoùi, anh chò em cho Ta aên, Ta khaùt anh chò em mang nöôùc maùt cho Ta uoáng, Ta laø khaùch laï, anh chò em ñaõ môøi Ta vaøo nhaø. Ta khoâng coù quaàn aùo, anh chò em ñaõ cho Ta maëc, Ta ñau yeáu, anh chò em chaêm soùc cho vaø Ta bò tuø thì anh chò em thaêm nom Ta.

Luùc aáy, ngöôøi coâng bình seõ ngaïc nhieân traû lôøi raèng: “Chuùa ôi! Coù khi naøo chuùng toâi thaáy ngöôøi bò ñoùi maø cho aên hay khaùt maø cho uoáng? Coù khi naøo thaáy Ngaøi nhö khaùch laï maø cho Ngaøi taù tuùc hay caàn quaàn aùo maø maëc cho Ngaøi? Coù bao giôø thaáy Ngaøi beänh maø chaêm soùc hay bò tuø maø thaêm Ngaøi?

Vò vua seõ traû lôøi: “Quaû thaät, giôø ñaây Ta noùi cuøng anh chò em vì anh chò em ñaõ laøm nhö vaäy cho ngöôøi nhoû nhaát trong voøng caùc anh em vaø chò em Ta thì cuõng nhö laøm cho Ta vaäy.

Nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi beân taû thì vò vua noùi raèng:”Haõy lui khoûi Ta, vì Ta ñoùi caùc ngöôi chaúng cho ta aên, Ta khaùt caùc ngöôi chaúng cho Ta uoáng. Ta laøm khaùch laï, caùc ngöôi laøm ngô. Ta traàn truoàng, caùc ngöôi chaúng maëc cho, Ta beänh caùc ngöôi chaúng quan taâm. Ta bò tuø ñaày caùc ngöôi khoâng thaêm vieáng.

Theá roài nhöõng ngöôøi ñoù ñaùp laïi:“Chuùa ôi, coù khi naøo chuùng toâi thaáy Chuùa ñoùi, khaùt hay laø khaùch laï, traàn truoàng, beänh taät hay bò tuø ñaày ñaâu maø an uûi Ngaøi.

Vò vua seõ ñaùp:”Quaû thaät Ta noùi cuøng caùc ngöôi vì caùc ngöôi töø choái laøm nhöõng ñieàu naày cho nhöõng ngöôøi nhoû nhaát giöõa voøng caùc anh chò em, chò em Ta. Caùc ngöôi ñaõ töø choái laøm cho hoï vì töø choái Ta.

Sau ñoù nhöõng ngöôøi naày bò ñem ñi vaøo söï toái taêm ñôøi ñôøi, nhöng nhöõng ngöôøi coâng bình ñöôïc daãn vaøo nôi cuûa söï soáng.

Anh chò em goïi Ta laø Thaày laø Chuùa, anh chò em goïi ñuùng vì Ta thöïc nhö vaäy, neáu Ta laø Thaày vaø laø Chuùa cuûa anh chò em maø Ta tình nguyeän trôû thaønh toâi tôù nhoû beù nhaát cuûa anh chò em, theá roài ñeå anh chò em cuõng tình nguyeän phuïc vuï nhöõng ngöôøi khaùc. Ta ñaõ cho caùc anh chò em moät göông ñeå anh chò em cuõng laøm moät caùch nhö Ta ñaõ laøm cho anh chò em.

SÖÏ TRAO QUUYEÀN VÓ ÑAÏI

Haõy ñeå nhöõng ngöôøi cheát thuoäc linh chaêm lo nhöõng moái quan taâm thuoäc veà ñaát cuûa hoï, coøn anh chò em haõy ra ñi vaø coâng boá Nöôùc Thieân ñaøng haàu cho theá giôùi ñang troâng ñôïi.

Coù moät muøa gaët lôùn tröôùc maét anh chò em, nhöng buoàn thay, con gaët thì ít. Haõy caàu xin chuû muøa gaët ñeå Ngaøi seõ sai theâm con gaët thu hoaïch vuï muøa. Ai caàm caøy maø coøn ngoù laïi phía sau thì khoâng xöùng cho Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Anh chò em, ngöôøi tin Ta seõ laøm cuøng coâng vieäc Ta laøm vaø lôùn hôn nöõa., vì Ta phaûi veà cuøng cha thieân thöôïng, neáu anh chò em muoán phuïc Ta, haõy theo Ta, Ta ôû ñaâu, anh chò em ôû ñoù, ai laøm toâi tôù Ta seõ ñöôïc Cha Ta toân troïng.

Haõy ñi vaø coâng boá:”Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ ñeán cuøng anh chò em.”

Haõy chöõa laønh keû beänh, laøm saïch cho ngöôøi phung, laøm soáng keû cheát, ñuoåi caùc quyû! Haõy nhôù ñieàu Ta baûo cuøng anh chò em:”Anh chò em ñaõ nhaän söï soáng môùi naày caùch mieãn phí haõy ban cho mieãn phí.”

Neáu anh chò em khoâng thuoäc veà Ta, thì choáng laïi ta coøn anh em khoâng hoïp laïi vôùi Ta thì bò tan laïc.

Baát cöù khi naøo anh chò em ñöôïc môøi vaøo moät nhaø naøo ñoù haõy chuùc phöôùc cho vaø noùi:”bình an cho nhaø naày.” Neáu nhöõng ngöôøi trong nhaø ñoù ñöôïc bình an laø lôøi chuùc phöôùc cuûa anh chò em ñöôïc chaáp nhaän vaø hoï ñöôïc ích, neáu khoâng, lôïi ích cuûa lôøi chuùc phöôùc anh chò em seõ trôû laïi cuøng anh chò em.

Ñöøng do döï nhaän loøng meán khaùch, nhöng kieân ñònh, traùnh vieäc ñi töø nhaø naày sang nhaø khaùc maø khoâng coù chuû ñích, haõy vui höôûng baát cöù thöùc aên, thöùc uoáng naøo ñöôïc ban cho vì ngöôøi laøm coâng ñaùng höôûng tieàn löông mình.

Nhöõng ngöôøi naøo nhaän laáy ngöôøi maø Ta ñaõ sai vôùi thoâng ñieäp naày cuõng laø nhaän Ta vaø ai nhaän Ta cuõng laø nhaän Cha Ñaáng sai Ta.

Haõy coi chöøng: Coù moät soá ngöôøi noå löïc muoán laøm im tieáng cuûa anh chò em, ngay caû tìm caùch boû tuø anh chò em vì côù thoâng ñieäp cuûa Ta, anh chò em seõ ñöôïc goïi ñeå laøm chöùng tröôùc nhöõng ngöôøi khoâng tin: nhöõng nhaø cai trò, chính quyeàn vaø caùc vua.

Neáu anh chò em bò kieän caùo vaø bò mang ñeán toøa aùn ñöøng sôï mình thieáu lôøi. Nhöõng lôøi caàn noùi seõ ñöôïc ban cho lieàn ngay luùc ñoù, vì Ñöùc Thaùnh Linh Cha cuûa anh chò em treân trôøi seõ noùi qua anh chò em. Haõy nhôù raèng trong caùc vöông quoác treân ñaát khoâng coù ñaày tôù naøo lôùn hôn chuû mình, neáu hoï ngöôïc ñaõi Ta thì hoï cuõng ngöôïc ñaõi anh chò em, phaït vaï anh chò em vì côù Ta khoâng nhaân bieát Ñaáng ñaõ sai Ta vaøo trong theá gian naày. Tuy nhieân, neáu hoï nhaän vaø theo thoâng ñieäp cuûa anh chò em nöõa.

Neáu Ta khoâng ñeán vôùi lôøi cuûa leõ thaät thì cö daân trong theá giôùi naày seõ nhaän bieát söï thaát baïi vaø haønh vi toäi loãi cuûa hoï. Baây giôø hoï khoâng theå aån mình phía sau söï thieáu hieåu bieát veà chaân lyù nhö tröôùc ñaây. Neáu Ta khoâng thöï c hieän nhöõng pheùp laï lôùn lao nhö vaäy giöõa hoï thì hoï seõ khoâng nhaän bieát söï thieáu huït cuûa mình. Nhöng baây giôø nhöõng ngöôøi ñaõ nhìn thaáy pheùp laï laïi töø choái leõ thaät, gheùt Ta vaø cha Ta. Ñieàu naày xaûy ra ñeå lôøi tieân tri ñöôïc öùng nghieäm:”Hoï ñaõ gheùt Ta voâ côù.”

Ta ñaõ ñeán mang löûa treân ñaát. Ta mong noù chaùy saùng leân laø döôøng bao. Anh chò em coù töôûng raèng Ta ñaõ ñeán ñeå ñem söï bình laëng vaø yeân tænh cho quaû ñaát naày khoâng? Khoâng, Ta baûo anh chò em Ta ñaõ ñeán ñeå ñem söï phaân reõ: vì töø nay trôû ñi, seõ coù naêm ngöôøi trong moät nhaø bò phaân reõ vì vaán ñeà hoï tin, ba choáng hai vaø hai choáng laïi ba.

Khi anh chò em ñoái ñaàu vôùi loøng ghen gheùt cuûa theá gian, haõy nhôù theá naøo theá gian ñaõ gheùt ta vaø khi hoï ngöôïc ñaõi anh chò em nôi naày haõy boû ñi nôi khaùc. Anh chò em chöùa ñi heát thaønh phoá cuûa theá giôùi naày thì Chuùa Cöùu Theá ñaõ trôû laïi. Neáu thaønh naøo khoâng chòu ñoùn tieáp hay laéng nghe lôøi cuûa anh chò em haõy phuõi buïi cuûa thaønh ñoù khoûi chaân anh chò em khi ñi khoûi ñoù. Haõy tin Ta, trong ngaøy phaùn xeùt cuoái cuøng thaønh Soâ ñoâm vaø Goâmoârô seõ ñöôïc toát hôn thaønh ñoù.

Neáu anh chò em hoøa theo caùch soáng nhö theá naày, theá gian seõ yeâu thích anh chò em. Nhöng vì anh chò em theo caùch soáng cuûa Nöôùc Thieân ñaøng nhö Ta ñaõ goïi anh chò em vaøo Nöôùc ñoù, theá gian seõ khinh deû vaø ganh gheùt anh chò em.

Baát kyø ai nghe lôøi anh chò em noùi laø nghe Ta, vaø Ta coi thöôøng anh chò em vì lôøi leõ thaät maø anh chò em noùi laø coi thöôøng Ta, khi töø choái Ta hoï cuõng töø choái Cha ta, Ñaáng sai ta, haõy chòu lôøi pheâ bình chæ trích cuûa nhöõng keû hoaøi nghi, voâ tình nhöõng vì côù danh Ta, haõy ñöùng vöõng vaøng laøm nhö vaäy, anh chò em seõ ñöôïc cöùu.

Nhöõng lôøi naày Ta ñaõ noùi cuøng anh chò em, haõy ôû trong Ta, theo lôøi Ta, anh chò em seõ tìm gaëp söï bình an. Trong traàn gian naày anh chò em seõ coù söï ñau ñôùn vaø raéc roái nhöng ñöôïc haïnh phuùc vì Ta ñaõ chieán thaéng theá gian naày.

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design