Home         Translations         About Us   
search  
 

 

 

 

LÔØI CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑAÁNG CHRIST

CHO CAÙC MOÂN ÑEÄ

Thöa Cha, giôø ñaõ ñeán, xin laøm vinh hieån Con haàu cho Con cuõng laøm vinh hieån Cha vì Cha ñaõ ban quyeàn cho Con treân ngöôøi nam vaø nöõ treân ñaát ñeå con coù theå phoù söï soáng cho nhöõng ngöôøi maø Cha ñaõ ban cho Con.

Vaø ñaây laø söï soáng vónh haèng: ñeå hoï coù theå bieát Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi duy nhaát vaø thaät cuøng Gieâxu Christ Ñaáng maø Ngaøi ñaõ sai Con ñaõ laøm vinh hieån Ngaøi treân ñaát bôûi vieäc laøm troïn nhöõng gì maø Ngaøi ñaõ giao cho Con laøm. Baây giôø, hôõi Cha haõy baøy toû vinh hieån cuûa Con nhö khi con ñöùng trong söï hieän dieän cuûa Cha, söï vinh hieån maø Con ñaõ coù vôùi Cha tröôùc khi saùng theá, Con ñaõ baøy toû Cha cho nhöõng ngöôøi maø Cha ñaõ ban cho Con ngoaøi theá gian naày, hoï laø cuûa Cha vaø Cha ñaõ ban hoï cho Con, hoï ñaõ nhaän lôøi ñôøi ñôøi cuûa Cha. Baây giôø hoï nhaän bieát raèng nhöõng gì Cha ñaõ ban cho Con, ñeán töø Cha, con ñaõ chuyeån giao caùch trung tín cho hoï nhöõng lôøi maø Cha ñaõ cho Con, hoï ñaõ tin nhöõng lôøi ñoù vaø ñaõ ñeán ñeå bieát trong taám loøng cuûa hoï raèng Con ñaõ ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc sai töø Cha ñeán vôùi hoï.

Con khoâng caàu nguyeän cho theá gian naày nhöng caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ ban cho Con, vì hoï thöïc söï laø cuûa Cha, taát caû nhöõng ai ñaõ tin nôi Con laø cuûa Cha, vaø hoï thaät toân troïng Con. Con seõ trôû veà cuøng Cha nôi Thieân ñaøng, nhöng nhöõng ngöôøi tin nôi Con vaãn coøn ôû laïi, Cha ôi haõy gìn giöõ hoï bôûi quyeàn naêng cuûa danh Ngaøi ñeå taát caû hoï ñöôïc laø moät nhö Con vôùi Cha laø moät.

Ñöông khi Con ôû vôùi hoï trong theá gian naày, Con giöõ gìn hoï bôûi quyeàn naêng maø Ngaøi ñaõ ban cho Con, Con canh giöõ hoï vaø khoâng ngöôøi naøo bò maát, tröø ra ñöùa con cuûa söï huûy dieät ñeå lôøi Kinh Thaùnh ñöôïc öùng nghieäm.

Baây giôø Con seõ ñeán cuøng Cha, nhöng Con caàu hoûi nhöõng vieäc naày trong khi Con vaãn coøn trong theá gian ñeå hoï coù theå neám bieát vaø nhaän laõnh söï maëc khaûi ñaày ñuû veà ñieàu gì laø cuûa hoï.

Con ñaõ ban cho hoï lôøi cuûa Cha vaø theá gian ñaõ ghen gheùt hoï bôûi vì hoï khoâng coøn laø cuûa theá gian taêm toái vaø cheát choùc naày, ngay nhö Con cuõng khoâng. Con koâng caàu xin Cha caát khoûi theá gian naày nhöng xin Cha gìn giöõ hoï ñöôïc an toaøn khoûi keû gian aùc, vì hoï khoâng coøn laø Con cuûa söï toái taêm. Haõy khieán hoï neân thaùnh bôûi leõ thaät cuûa Cha, vì lôøi Cha laø leõ thaät.

Nhö Cha ñaõ sai Con vaøo trong theá gian cho neân Con cuõng sai hoï vaøo trong theá gian, vaø vì hoï Con töï thaùnh hoùa ñeå hoï coù theå ñöôïc neân Thaùnh vaø lôùn leân trong chaân lyù, Con khoâng chæ caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi naày nhöng cuõng caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi tin trong töông lai, nhöõng ngöôøi seõ ñeán vaø tin Con vì coù lôøi chöùng cuûa hoï. Haõy ñeå taát caû hoï neân moät taám loøng moät taâm trí chæ nhö Cha vaø Con laø moät: nhö Cha ôû trong Con vaø Con trong Cha, hoï seõ ôû trong chuùng ta vaø theá gian bieát raèng Cha ñaõ sai Con.

Con ñaõ ban cho hoï söï vinh hieån maø Cha ñaõ ban cho Con, ñeå hoï coù theå laø moät ngay nhö chuùng ta laø moät: Con trong hoï vaø Cha trong Con, ñöôïc hoaøn haûo trong moät, ñeå bôûi ñieàu naày theá gian seõ hieåu ñaày ñuû raèng Cha ñaõ sai Con vaø ñaõ yeâu hoï nhieàu nhö Cha yeâu Con. Nguyeän moät ngaøy naøo ñoù hoï seõ ôû nôi Con ôû ngaém xem söï vinh hieån cuûa con, söï vinh hieån maø Cha ñaõ yeâu thöông ban cho Con töø khi saùng theá.

Hôõi Cha nhaân laønh vaø trung thöïc, theá giôùi khoâng bieát Cha, nhöng Con bieát Cha. Giôø ñaây nhöõng ngöôøi tin con bieát raèng chính Cha ñaõ sai Con. Con toû Cha cho hoï vaø seõ tieáp tuïc toû Cha cho hoï nöõa, ñeå tình yeâu Cha coù cho Con coù theå ôû trong loøng hoï nöõa. Nguyeän ñöôïc nhö vaäy.

PHAÀN V

LÔØI HÖÙA

THEÁ HEÄ NAÀY

Ai hoå theïn veà Ta vaø khi lôøi Ta trong thôøi kyø toäi lôõi vaø voâ tín, Con cuûa Con ngöôøi cuõng hoå theïn veà hoï khi Ngaøi trôû laïi trong söï vinh hieån cuûa Cha Ngaøi vaø caùc thieân söù thaùnh.

Vaãn vôùi söï voâ tín, theá heä boäi tín naày ñoøi moät daáu laï, seõ chaúng coù daáu laï naøo ñöôïc ban cho khaùc ngoaøi daáu laï ñaõ ban cho tieân tri Gioâna. Vì chính nhö tieân tri Gioâna ôû trong buïng caù lôùn ba ngaøy, ba ñeâm, con cuûa con ngöôøi seõ choân trong loøng ñaát ba ngaøy, ba ñeâm nhö vaäy.

Thaät vaäy, seõ coù moät ngaøy daân cö thaønh Ninive, thaønh phoá cuûa troäm, cöôùp seõ ñöùng leân ñeå xeùt ñoaùn theá heä naày vaø ñònh toäi noù. Vì hoï bieát aên naên bôûi vì lôøi giaûng cuûa Gioâna vaø ñaây moät ñaáng lôùn hôn Gioâna ñöùng tröôùc anh chò em.

Nöõ hoaøng Seâba cuõng seõ choåi daäy ñoaùn xeùt theá heä naày, vì baø ñaõ töø nôi xa xoâi ñeán ñeå nghe söï khoân cuûa Saloâmoân, naày coù moät Ñaáng khoân ngoan hôn Saloâmoân ñaõ ñeán.

Ta coù theå mieâu taû theá heä naày nhö theá heä naøo ñaây? Hoï gioáng nhö nhöõng con treû ngoài nôi phoá chôï, goïi caùc baïn höõu mình:”Chuùng toâi thoåi saùo vui veû, nhöng caùc baïn chaúng nhaûy muùa, ca haùt vì vaäy chuùng toâi troåi nhaïc buoàn, nhöng caùc baïn cuõng khoâng buoàn.”

John, ngöôøi daãn ñöôøng ñaõ ñeán vaø soáng giöõa anh chò em caùch nghieâm tuùc thì moïi ngöôøi noùi:”OÂng ta bò quyû aùm.” Baây giôø Con cuûa Con ngöôøi ñaõ ñeán cuøng anh chò em, vui höôûng nhöõng gì coù trong cuoäc soáng thì anh chò em baûo:”AÁy laø moät ngöôøi tham aên, meâ uoáng, baïn cuûa nhöõng ngöôøi thaáp keùm vaø toäi loãi.” Vôùi söï soi saùng nhö vaäy anh chò em bieän hoä cho söï maâu thuaån cuûa chính mình.

Oâi theá heä naày, laø theá heä soáng vôùi nhöõng ñôøi soáng ñaët neàn treân söï doái traù, theá naøo anh chò em coù theå boùp meùo söï thaät khi noùi baát kyø ñieàu gì xöùng ñaùng? Vì ñaày daãy trong loøng thì mieäng noùi ra.

Khi chieàu toái, anh chò em noùi: “Thôøi tieát seõ toát vì baàu trôøi ñoû.” Vaø buoåi saùng anh chò em noùi:”Hoâm nay thôøi tieát xaáu, baàu trôøi vaàn vuû.” Anh chò em coù theå ñoaùn chính xaùc söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát. Anh chò em khoâng theå phaân bieät ñöôïc nhöõng daáu hieäu cuûa nhöõng thôøi kyø ñang thay ñoåi sao?

Hôõi taát caû anh chò em laø nhöõng ngöôøi ñang meät moõi, gaùnh naëng, ñau yeáu trong ñôøi soáng mình. Haõy ñeán Ta seõ ban cho anh chò em söï yeân nghæ tuyeät vôøi! Haõy nhaän laõnh lôøi Ta vaø ñeå Ta daïy cho anh chò em vaø Ta nheï nhaøng vaø coù loøng toát, cuoái cuøng anh chò em seõ tìm ñöôïc söï yeân nghæ cho linh hoàn mình! Vì nhöõng gì Ta yeâu caàu nôi anh chò em laø ích cho anh chò em vaø nhöõng gì Ta trao cho anh chò em mang laø nheï nhaøng.

Trong theá heä naày nhöõng ai ñaõ choïn vaø theo Ta, moät ngaøy naøo ñoù seõ ngoài treân ngoâi phaùn xeùt caùc nöôùc cuøng nhöõng ai ñaõ laøm cho loøng mình cöùng laïi xaây khoûi nhöõng lôøi chính tröïc naày.

 

MOÄT CHOÅ CHO CAÙC CON

Ta ñi saém saún moät choå cho anh chò em.

Haõy bieát ñieàu naày: Ta ñi vaø saém saún cho anh chò em moät choå ñeå maø ta ôû ñaâu anh chò em cuõng ôû ñoù. Ñöøng ñeå loøng mình bò boái roái, haõy tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuõng haõy tin Ta nöõa, trong nhaø Cha Ta coù nhieàu toøa laâu ñaøi, neáu khoâng phaûi theá, ta ñaõ noùi cuøng anh chò em, ta phaûi ñi, nhöng Ta seõ trôû laïi cuøng anh chò em, neáu anh chò em thaät yeâu Ta, anh chò em seõ vui möøng bôûi Ta veà cuøng Cha vì Cha lôùn hôn Ta.

Ñöøng laáy laøm laï veà yù maø Ta noùi:”Coøn ít laâu anh chò em seõ khoâng thaáy Ta vaø khoâng laâu sau ñoù anh chò em laïi thaáy Ta, anh chò em seõ than khoùc vaø ñau buoàn coøn theá gian seõ vui möøng, anh chò em seõ buoàn raàu, nhöng söï buoàn raàu cuûa anh chò em seõ trôû neân vui möøng.

Moät phuï nöõ, khi coâ ta trong kyø sinh nôû thì coù söï ñau ñôùn döõ doäi, nhöng ngay khi sinh ñöôïc ñöùa con, coâ ta queân heát söï ñau ñôùn vì côù söï vui möøng veà ñöùa con mình ñöôïc sinh ra trong coõi ñôøi naày. Anh chò em coù theå traûi qua söï ñau buoàn trong thôøi gian ngaén, nhöng ta seõ laïi gaëp anh chò em vaø loøng anh chò em seõ vui möøng vaø khoâng ai seõ coù theå caát laáy söï vui möøng khoûi anh chò em.

LÔØI HÖÙA BAN CHO ÑÖÙC THAÙNH LINH

Chính Ñöùc Thaùnh Linh coù quyeàn naêng ban söï soáng.

Neáu anh chò em yeâu Ta, theá thì giöõa caùc ñieàu raên cuûa Ta. Ta seõ caàu xin nôi Cha ñeå Ngaøi seõ ban cho anh chò em Ñaáng yeân uûi khaùc ñeå ôû vôùi anh chò em ñôøi ñôøi. Ngaøi laø thaàn cuûa leõ thaät theá gian khoâng nhaän ñöôïc Ngaøi, bôûi vì khoâng thaáy cuõng khoâng bieát Ngaøi, nhöng anh chò em seõ bieát Ngaøi, vì Ngaøi seõ ôû vôùi anh chò em vaø ôû beân trong anh chò em.

Ta seõ khoâng boû rôi anh chò em ñaâu, baây giôø laø söï caàn thieát cho anh chò em ñeå ta ñi khoûi ñaây, vì neáu Ta khoâng rôøi khoûi ñaây thì Ñaáng yeân uûi, Ñöùc Thaùnh Linh seõ khoâng ñeán cuøng anh chò em, neáu Ta ñi, Ta seõ sai Ngaøi ñeán vôùi anh chò em.

Khi Ngaøi ñeán, Ngaøi seõ toû cho theá gian ñieàu gì laø toäi vaø ñieàu gì laø coâng bình laø Chuùa phaùn xeùt. Toäi loãi bôûi vì hoï khoâng tin Ta, veà söï coâng bình bôûi vì Ta veà cuøng Cha vaø anh chò em seõ khoâng theáy Ta söï phaùn xeùt, bôûi vì quyeàn löïc gian aùc cuûa vua Chuùa theá gian naày ñaõ bò tieâu dieät.

Ta coøn coù nhieàu ñieàu nöõa ñeå noùi cuøng anh chò em, nhöng baây giôø anh chò em chöa theå hieåu ñöôïc. Tuy nhieân, khi Thaàn leõ thaät ñeán, Ngaøi seõ daãn anh chò em vaøo moät leõ thaät, vì Ngaøi seõ khoâng töï mình noùi ñieàu gì, nhöng noùi nhöõng gì ñaõ nghe vaø toû cho anh chò em ñieàu gì seõ ñeán.

Ngaøi seõ ngôïi khen vaø toân vinh Ta, bôûi vieäc toû vinh hieån cuûa Ta cho anh chò em. Haõy nhôù taát caû vinh hieån cuûa Cha cuõng laø cuûa Ta. Ñaây laø lyù do Ta coù theå laäp lôøi höùa naày cho anh chò em: Ñöùc Thaùnh Linh seõ toû thaàn taùnh cuûa Ta cho anh chò em.

Neáu con mình xin baùnh, anh chò em seõ cho ñaù chaêng? Xin caù ñeå aên, anh chò em cho raén phaûi khoâng? Anh chò em seõ cho boï caïp khi treû nhoû xin tröùng phaûi khoâng? Neáu anh chò em thuoäc veà ñaát coøn bieát theá naøo ñeå cung caáp cho con caùi mình, thì Cha Thieân ñaøng seõ ban Ñöùc Thaùnh Linh nhieàu hôn theá naøo cho ngöôøi keâu xin Ngaøi.

Khi Ñöùc Thaùnh Linh, Thaàn leõ thaät, Ñaáng maø Ta seõ sai töø Cha ñeán vôùi anh chò em ñeán Ngaøi seõ laøm chöùng veà Ta. Ngaøi seõ daïy anh chò em taát caû moïi ñieàu vaø seõ nhaéc nhôû anh chò em moïi ñieàu Ta ñaõ baûo cuøng anh chò em.

LÔØI MÔØI ÑEÅ ÑÖÔÏC SOÁNG

Ai tin Con seõ coù ñôøi soáng ñôøi ñôøi.

Moät ngöôøi giaøu coù leân chöông trình cho moät böõa tieäc troïng theå, vaø môøi nhieàu khaùch. Khi söï chuaåu bò ñöôïc hoaøn taát, oâng Ta sai ñaày tôù ñeán vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi, baùo cho hoï:” haõy ñeán, giôø ñaây moïi söï ñaõ saún saøng.”

Nhöng taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi baét ñaàu töø choái. Ngöôøi thöù nhaát noùi:”Toâi vöøa môùi mua mieáng ñaát vaø toâi phaûi ñi xem laïi. Vui loøng cho toâi caùo loãi.” Ngöôøi thöù hai noùi:” Toâi vöøa môùi mua ñaøn gia suùc vaø toâi phaûi ñi kieåm tra laïi. Vui loøng cho toâi khaát.” Ngöôøi thöù ba traû lôøi:”Toâi vöøa môùi laäp gia ñình, vaø toâi khoâng theå döï ñöôïc.”

Cuoái cuøng, khi ngöôøi ñaày tôù trôû veà vaø baùo laïi ñieàu ñaõ xaûy ra, ngöôøi chuû anh ta ra leänh.”Haõy ñi nhanh vaøo caùc ngaõ ñöôøng cuûa thaønh phoá vaø hoïp nhöõng ngöôøi ngheøo, ngöôøi queø, ngöôøi beänh, ngöôøi muø laïi.” Ngöôøi ñaày tôù laøm nhö vaäy, roài trôû veà noùi:”Thöa oâng, toâi ñaõ laøm nhö oâng ra leänh vaäy maø baøn vaãn coøn choå.” Ngöôøi giaøu traû lôøi:”Haõy ñi doïc caùc ñöôøng lôùn, giöõa caùc caùnh ñoàng, coá naøi nhöõng ai ngöôi gaëp vaø ñöa hoï vaøo trong ñeå baøn ta coù theå ñöôïc ñaày ngöôøi, vì ta noùi cuøng anh chò em raèng: Khoâng ai trong nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc môøi tröôùc tieân ñoù seõ thöôûng thöùc ñöôïc böõa tieäc maø ta ñaõ chuaån bò saún cho hoï ñaâu.

Baát cöù ai nghe lôøi Ta vaø tin nôi Ñaáng ñaõ sai ta thì seõ coù ñôøi soáng ñôøi ñôøi vaø seõ khoâng bò ñònh toäi, nhöng seõ vöôït qua söï cheát maø ñeán söï soáng. Ñöøng ngaïc nhieân veà ñieàu naày, vì giôø ñaõ ñeán khi keû cheát nghe tieáng cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ai nghe tieáng Ngaøi seõ soáng, nôi moà maõ, ngöôøi cheát seõ nghe tieáng Ngaøi vaø ñöôïc soáng laïi, nhöõng ngöôøi ñaõ laøm toát seõ ñöôïc soáng laïi ñeå ñeán söï soáng môùi vaø nhöõng ngöôøi soáng trong toäi loãi seõ soáng laïi ñeå ñeán söï ñònh toäi.

Ñaây laø con ñöôøng ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Nhaän bieát Ñöùc Chuùa Trôøi chaân thaät, duy nhaát vaø Gieâxu Christ, Ñaáng ñöôïc sai xuoáng traàn gian. Haõy giöõ nhöõng lôøi Ta trong loøng. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, Ngaøi ñaõ ban Con moät ñoäc sanh cuûa Ngaøi chòu cheát haàu cho heã ai tin Con aáy seõ khoâng bò hö maát nhöng ñöôïc cöùu vaø coù ñöôïc söï soáng vónh haèng.

Tin laønh veà Nöôùc Thieân ñaøng naày seõ ñöôïc giaùng ra treân khaép theá giôùi vaø lôøi chöùng cho taát caû caùc quoác gia, roài söï cuoái cuøng seõ ñeán.

 THÔØI KYØ TAÄN CHUNG

Quaû thaät, Ta noùi cuøng anh chò em: Theá heä naày seõ khoâng qua ñi, ñeán khi taát caû nhöõng ñieàu naày ñöôïc öùng nghieäm.

Coù moät ñieàu chuû kia troàng moät vöôøn nho vaø treân maûnh ñaát ñoù oâng döïng moät daøn eùp nho, oâng xaây moät raøo cao quanh mieáng ñaát vaø döïng moät thaùp canh, roài oâng thueâ nhöõng ngöôøi giöõ vöôøn, xong oâng leân ñöôøng ñi ñeán moät phöông xa. Khi muøa thu hoaïch ñeán oâng sai ñaày tôù ñeán nhöõng ngöôøi giöõ vöôøn ñeå thu phaàn lôïi nhuaän cuûa oâng. Nhöng nhöõng ngöôøi giöõ vöôøn phuïc kính caùc ñaày tôù , ñaùnh ngöôøi naày, gieát ngöôøi kia, neùm ñaù ngöôøi thöù ba ñeán cheát.

Laàn thöù hai oâng sai ñaày tôù khaùc ñeán thu phaàn chia cuûa oâng, duø raèng oâng sai ñi moät soá ngöôøi ñoâng hôn laàn tröôùc nhöng hoï gaëp cuøng moät soá phaän.

Cuoái cuøng oâng sai chính con trai duy nhaát cuûa mình vaø nghó raèng:”Ít ra hoï seõ toân troïng chính con trai cuûa ta.”

Nhöng khi ngöôøi giöõ vöôøn nhìn thaáy ngöôøi con ñeán, hoï baøn möu vôùi nhau: “Ñaây laø teân thöøa keá, neáu chuùng ta gieát haén, cô nghieäp cuûa haén seõ laø cuûa chuùng ta.”

Cho neân hoï baét ngöôøi con, keùo ra khoûi vöôøn nho vaø gieát ñi. Ta hoûi anh chò em: Khi cuoái cuøng ngöôøi chuû vöôøn nho naày trôû veà, ñieàu gì seõ xaûy ra cho nhöõng ngöôøi giöõ vöôøn.

Hôõi daân Ta, daân cuûa ta, caùc ngöôi laø ngöôøi ñaõ gieát ñi caùc ñaáng tieân tri vaø haát huûi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc sai ñeán cuøng caùc ngöôi, bao phen ta muoán hoïp caùc ngöôi laïi nhö gaø maùi hoïp ñaøn gaø con döôùi caùnh mình maø caùc ngöôi chaúng muoán. Haõy xem nhaø caùc ngöôi bò hoang taøn maø caùc ngöôi seõ khoâng thaát Ta ñeán khi giôø ñeán khi moïi ngöôøi ñeàu noùi:”Phöôùc cho Ñaáng nhaân danh Chuùa maø ñeán.”

Neáu caùc ngöôi bieát ñaây laø kyø cuûa mình thì söï bình an ñôøi ñôøi ñang trong taàm tay caùc ngöôi, nhöng baây giôø noù bò daáu khoûi maét caùc ngöôi. Theá löïc cuûa caùc taàng trôøi bò ruùng ñoäng, loøng ngöôøi ta khoâng coøn kính sôï nöõa, baùo hieäu tai hoïa seõ ñeán treân ñaát naày.

Khi thôøi ñieåm cuoái cuøng ñeán, caùc ngöôi seõ thaáy söï gheâ gôùm hoang taøn ñaõ ñöôïc noùi bôûi tieân tri Ñanieân:”Laäp trong nôi thaùnh.” Ñoù laø luùc nhöõng ai ôû trong caùc thaønh troán leân nuùi, ñöøng ai treân maùi nhaø phí thì giôø xuoáng ñeå chuyeån cuûa caûi ra khoûi nhaø cuõng ñöøng coù ai ñang laøm vieäc ngoaøi ñoàng laïi trôû veà ñeå tìm kieám quaàn aùo mình. Khoán khoù thay cho ñaøn baø coù mang trong nhöõng ngaøy naày. Haõy caàu nguyeän ñeå söï troán traùnh cuûa mình khoâng nhaèm muøa ñoâng hoaëc ngaøy Sabaùt, seõ coù hoaïn naïn lôùn ñeán noåi töø khi baét ñaàu theá giôùi ñeán nay chöa töøng coù nhö vaäy. Tröø khi nhöõng ngaøy naày giaûm bôùt neáu khoâng chaúng ai ñöôïc cöùu, nhöng nhöõng ngaøy naày seõ giaûm bôùt vì côù nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Vì ngaøy seõ ñeán khi nhöõng keû thuø cuûa caùc ngöôi seõ ñaøo hoá quanh töôøng thaønh caùc ngöôi, bao vaây caùc ngöôi töø töù phía, hoï seõ neùm caùc ngöôi cuøng con caùi caùc ngöôi xuoáng ñaát vaø seõ khoâng ñeå hoøn ñaù naày choàng treân hoøn ñaù kia nöõa, taát caø caûnh khoå naày vì côù caùc ngöôi khoâng chòu nhaän bieát khi chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñang thaêm vieáng caùc ngöôi.

Anh chò em coù nhìn thaáy nhöõng böùc töôøng cuûa ñeàn thôø nguy nga naày khoâng? Quaû thaät ta noùi cuøng anh chò em, seõ khoâng coøn hoøn ñaù naøo choàng leân hoøn ñaù khaùc! Jeârusalem seõ bò giaøy ñaïp döôùi chaân cuûa daân ngoaïi, cho ñeán kyø cuûa daân ngoaïi ñöôïc hoaøn taát.

Khi anh chò em nghe veà chieán tranh vaø söï roái ren cuûa söï taøn phaù, ñöøng ñeå loøng anh chò em lui ñi vôùi sôï haûi: Vì nhöõng ñieàu naày tröôùc heát phaûi ñöôïc xaûy ra, söï cuoái cuøng chöa ñeán ñaâu nöôùc naày seõ choáng laïi nöôùc khaùc, xöù naày seõ choáng laïi xöù kia. Nhöõng daáu hieäu lôùn lao vaø ñaùng sôï seõ xuaát hieän giöõa baàu trôøi, seõ coù nhöõng daáu laï nôi maët trôøi, maët traêng cuøng caùc ngoâi sao, treân ñaát thì caùc quoác gia seõ coù nhöõng tai hoïa lôùn, söï boái roái, reân sieát keâu la nhö soùng coàn cuûa bieån seõ coù nhöõng naïn ñoùi theâm leân, dòch leä vaø ñoäng ñaát. Taát caû nhöõng vieäc naày laø khôûi ñaàu cuûa nhöõng noåi ñau buoàn. Bôûi vì toäi lôõi seõ theâm nhieàu, loøng yeâu meán cuûa ngöôøi seõ nguoäi laàn.

Anh chò em seõ bò phaûn boäi,bò keát aùn töû vaø bò thuø gheùt töø taát caû caùc daân vì côù danh Ta, nhöng cöù tænh thöùc vaø luoân caàu nguyeän ñeå anh chò em ñöôïc keå laø xöùng ñaùng thoaùt khoûi nhöõng ñieàu seõ xaûy ñeán, haõy ñöùng vöõng ñeán ngaøy ñoù tröôùc ngaøy Ñaáng Cöùu Theá, Con cuûa Con ngöôøi.

Haõy hoïc bieát ñieàu gì caây vaû coù theå daïy anh chò em. Khi caùc nhaùnh noù ñaày nhöïa vaø sinh ra nhöõng laù môùi. Anh chò em bieát raèng muøa heø haàu gaàn. Khoâng ai bieát ngaøy, giôø chính xaùc veà söï trôû laïi cuûa Chuùa Cöùu Theá ngay caû caùc thieân söù treân trôøi, nhöng chæ coù Cha Ta. Nhöng anh chò em thaáy nhöõng söï kieän naày khôûi söï xaûy ra, thì anh chò em bieát raèng ngaøy aáy caøng gaàn.

SÖÏ TRÔÛ VEÀ

Vì theá, haõy tænh thöùc vì anh chò em khoâng bieát giôø naøo khi Chuùa ñeán.

Chuù yù, ñöøng ñeå ai löøa doái anh chò em, vì trong kyø sau roát nhieàu ngöôøi seõ maïo danh Ta noùi raèng:”Ta laø Ñaáng Christ” vaø hoï seõ löøa doái nhieàu ngöôøi, nhieàu tieân tri giaû seõ noåi leân vaø hoï seõ daãn nhieàu ngöôøi ngöôøi vaøo nieàm tin doái traù cuûa hoï.

Ñöøng tin khi hoï noùi cuøng anh chò em:”Ñaây laø Ñaáng nhö Ñaáng Christ hoaëc cuøng daïng vôùi Ñaáng Christ ñaèng kia.” Vì seõ coù nhieàu ngöôøi Christ giaû vaø tieân tri giaû noåi leân phoâ baøy nhöõng daáu khaùc thöôøng, nhöõng vieäc laï luøng, löøa doái caû ngöôøi ñöôïc cöùu.

Neáu hoï noùi:”Haõy xem, Ngaøi ñang ôû nôi hoang maïc.” Ñöøng ñoå xoâ ra tìm ta ôû ñoù, hay hoï noùi:”Ngaøi ñang ôø nôi bí aàn chæ mình toâi bieát.” Ñöøng tin hoï, vì nhö chôùp loeù ngang baàu trôøi töø ñoâng sang taây, Con cuûa Con ngöôøi ñeán cuõng seõ nhö vaäy.

Vaøo luùc keát thuùc, daáu hieäu cuûa Con cuûa ngöôøi seõ hieän ra treân caùc taàng trôøi, laøm cho moïi daân treân ñaát rung raåy vì hoï nhìn thaáy Chuùa Cöùu Theá, Con cuûa Con ngöôøi ñeán vôùi ñaïi quyeàn, ñaïi vinh vaø hoï seõ nhìn thaáy Con cuûa Con ngöôøi ngoài beân höõu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng, trôû laïi treân nhöõng ñaùm maây cuûa baàu trôøi vaø Ngaøi seõ sai caùc thieân söù vôùi tieáng keøn lôùn vaø caùc thieân söù seõ hoïp nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn laïi töø boán höôùng gioù töø nhöõng nôi taän cuøng xa nhaát cuûa trôøi vaø ñaát vaø thöôûng cho moãi ngöôøi tuyø coâng vieäc hoï laøm.

Nhö trong nhöõng ngaøy cuûa Noâ-eâ thì luùc con cuûa Con ngöôøi ñeán cuõng seõ nhö vaäy. Trong nhöõng ngaøy tröôùc cuûa naïn hoàng thuûy, ngöôøi ta aên, uoáng, cöôùi, gaû, taëng quaø cöôùi cho nhau, tieäc tuøng böøa baõi cho ñeán ngaøy Noâ-eâ vaøo taøu. Hoï ñaõ laøm ngô veà lôøi caûnh baùo nöôùc luït xaûy ra.

Trong nhöõng ngaøy cuûa oâng Loùt cuõng vaäy, hoï aên, uoáng, mua, baùn, troàng döïng. Nhöng ngaøy maø oâng Loùt rôøi boû thaønh Soâñoâm thì möa löûa vaø dieâm sanh töø trôøi ñoå xuoáng thieâu huõy moïi ngöôøi. Trong ngaøy maø Con cuûa Con ngöôøi hieän ra cuõng vaäy.

Ñöøng ñeå loøng anh chò em bò ngaäp traøn bôûi söï ñeo ñuoåi veà caùc thuù vui cuûa ñôøi naày, söï phung phí hay quaù baän taâm cho cuoäc soáng. Ñöøng ñeå Ta gaëp anh chò em chöa chuaån bò saún saøng khi Ta trôû laïi, vì gioáng nhö saäp moät caùi baåy, noù seõ baát ngôø xaûy ñeán treân taát caû nhöõng ai soáng treân ñaát naày.

Hai ngöôøi cuøng laøm vieäc trong moät caùnh ñoàng moät ngöôøi kia ñöôïc caát leân, moät ngöôøi kia bò boû laïi.Vì vaäy haõy tænh thöùc vì anh chò em khoâng bieát giôø naøo Chuùa cuûa mình seõ trôû laïi. Nhöng bieát chaéc ñieàu naày: Neáu nhöõng ngöôøi trong nhaø bieát giôø maø keû troäm coù yù ñònh ñoät nhaäp vaøo, hoï seõ thöùc vaø ñôïi vaø seõ khoâng ñeå nhaø mình bò cöôùp boùc.

Ta coù theå baûo ñaûm vôùi anh chò em ñieàu naày nhieàu Ñaáng tieân tri vaø caùc vua ñaõ ao öôùc thaáy ñöôïc nhöõng ñieàu ngaøy nay anh chò em ñang thaáy vaø hoï ñaõ khoâng coù cô hoäi ñeå thaáy, hay nghe nhöõng ñieàu anh chò em ñang nghe maø hoï khoâng coù cô hoäi ñeå ñöôïc nghe, trong khi ñoù anh chò em ñöôïc chöùng kieán nhöõng lôøi tieân tri xaûy ra thaät söï.

Haõy söõa soaïn loøng cuûa anh chò em vì trong giôø maø anh chò em ít troâng ñôïi nhaát thì Con cuûa Con ngöôøi seõ ñeán.

Haõy laéng nghe caâu chuyeän veà möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh, hoï caàn ñeøn ñi ra ñeå ñoùn chuù reå, soi ñöôøng cho chuù reå ñeán. Nhoùm naày goàm coù naêm ngöôøi nöõ khoân ngoan vaø nhoùm kia laø naêm ngöôøi nöõ ngu daïi. Nhöõng ngöôøi daïi mang theo ñeøn nhöng khoâng mang daàu döï phoøng, trong khi nhöõng ngöôøi khoân mang ñeøn vaø caû daàu döï phoøng nöõa, khi chuù reå ñeán treå, caùc ngöôøi nöõ baét ñaàu thaáy meät vaø buoàn nguû.

Roài luùc nöõa ñeâm, coù tieáng la vang:”Ñaây naày, chaøng reå ñeán! Ñaõ ñeán giôø ñoùn chuù reå.”

Caùc nöõ ñoàng trinh voäi vaøng thöùc giaác vaø söõa soaïn laïi caùc ngoïn ñeøn, roài thì nhöõng ngöôøi daïi noùi vôùi nhöõng ngöôøi khoân raèng:”Haõy cho chuùng toâi ít daàu döï phoøng ñi vì ñeøn cuûa chuùng toâi ñaõ heát daàu roài.

Nhöõng ngöôøi khoân traû lôøi:”Chuùng toâi khoâng theå vì khoâng coù ñuû daàu theâm cho hai nhoùm ñaâu. Haõy ñi nhanh, ñaùnh thöùc ngöôøi baùn daàu vaø mua theâm cho caùc baïn ñi.”

Nhöng khi hoï rôøi khoûi ñoù tìm mua daàu thì chaøng reå ñeán vaø nhöõng ngöôøi ñaõ saún saøng ñi vôùi chaøng reå vaøo beân trong tieäc cöôùi vaø cöûa ñoùng laïi.

Thôøi gian troâi qua sau ñoù, nhöõng ngöôøi daïi veà ñeán vaø baét ñaàu keâu leân:”Chuùa ôi! Cho chuùng con vaøo vôùi.”

Nhöng Ngaøi ñaùp raèng:”Quaû thaät ta noùi cuøng caùc ngöôi, Ta khoâng bieát caùc ngöôi laø ai.”

Phöôùc cho nhöõng ñaày tôù ngöôøi maø Chuùa gaëp ñöôïc hoï ñang saún saøng vaø troâng ñôïi söï trôû laïi cuûa Ngaøi, Ngay caû neáu Ngaøi ñeán vaøo luùc nöõa ñeâm hoaëc luùc raïng saùng, thaät Ta noùi raèng ngöôøi ñoù seõ ñöôïc maëc aùo leã döï tieäc cuûa Ngaøi vaø nhöõng ñaày tôù nhö vaäy seõ cuøng ñoàng baøn vôùi Ngaøi trong böõa tieäc vaø chính Ngaøi ñöùng leân khoûi baøn phuïc vuï hoï nhö nhöõng vò thöôïng khaùch.

Haõy caån thaän vaø tænh thöùc: Vì anh chò em khoâng bieát ngaøy hay giôø khi Con cuûa Con ngöôøi trôû laïi vaø soáng ñôøi soáng trong tö theá saún saøng vôùi nhöõng ngoïn ñeøn ñang chieáu saùng, gioáng nhö nhöõng ngöôøi ñaày tôù ñang chôø nôi cöûa, laéng nghe tieáng goõ cöûa cuûa Chuùa, nhöõng ngöôøi maø ñöôïc thaáy trong söï saún saøng vaø tieân lieäu moïi söï khi Ngaøi trôû laïi.

Trôøi vaø ñaát qua ñi coøn deã hôn cho moät chaám, moät neùt cuûa nhöõng lôøi naày qua ñi.

 

PHAÀN VI
NHÖÕNG NGAØY CUOÁI CUØNG
CUÛA CHUÙA GIEÂXU TREÂN ÑAÁT

SÖÏ PHAÛN BOÄI

Moïi ñieàu maø caùc Ñaáng tieân tri ñaõ cheùp veà Ñaáng Cöùu Theá seõ ñöôïc öùng nghieäm. Ngaøi seõ bò giao noäp vaøo tay daân ngoaïi, chòu maéng nhieác, ngöôïc ñaõi vaø haønh haï. Hoï seõ ñaùnh Ngaøi, ñaåy Ngaøi ñeán caùi cheát. Nhöng ñeán ngaøy thöù ba, Ngaøi seõ soáng laïi.

Chaúng laâu nöõa Ta phaûi lìa khoûi ñaát naày. Trong luùc ñoù anh chò em khoâng theå ñi theo Ta ñeå ñeán nôi Ta seõ ñi. Chuùng Ta haõy cuøng aên leã vöôït qua tröôùc khi Ta chòu khoå, vì Ta noùi cuøng anh chò em trong leõ thaät:Ta seõ khoâng döï leã vöôït qua naày nöõa cho ñeán khi leã aáy ñöôïc troïn trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, Ta seõ khoâng uoáng nöôùc nho naày nöõa cho ñeán khi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán roài.

Baùnh naày töôïng tröng cho thaân theå Ta ñöôïc ban cho anh chò em. Haõy aên ñeå nhôù ñeán Ta ñaây laø röôïu nho töôïng tröng cho giao öôùc môùi trong söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc chöùng thöïc bôûi huyeát Ta, huyeát ñaõ ñoå ra vì anh chò em.

Ta phaûi phoù maïng soáng Ta nhö ñöôïc baùo tröôùc bôûi caùc Ñaáng tieân tri. Ñau buoàn laøm sao? Cho nhöõng ai ñaõ phaûn boäi Con cuûa Con ngöôøi, ngöôøi ñoù ñöøng sanh ra thì toát hôn, Ta khoâng noùi ñieàu naày veà heát thaûy anh chò em vì ta bieát raát roõ nhöõng ngöôøi Ta ñaõ choïn, nhöng coù lôøi ñaùp raèng:”Keû aên baùnh cuøng Ta seõ phaûn boäi Ta.” Baây giôø Ta noùi cuøng anh chò em tröôùc khi vieäc ñoù xaûy ra ñeå maø sau ñoù anh chò em seõ tn Ta.

Anh chò em coù khoe raèng anh chò em seõ tình nguyeän phoù söï soáng mình vì côù Ta khoâng? Buoàn thay, anh chò em seõ boû Ta trong ñeâm maø Ta bò phaûn boäi, nhö caùc ñaáng tieân tri ñaõ ghi laïi:” Ta seõ ñaùnh ngöôøi chaên vaø baày chieân seõ bò tan laïc.”

OÂi hôõi Cha! Haõy nghe lôøi caàu nguyeän cuûa Con, neáu coù theå ñöôïc, haõy ñeå söï thöû thaùc naày qua khoûi Con, tuy nhieân khoâng theo yù Con, nhöng yù Cha ñöôïc neân.

Haõy xem, giôø ñaõ ñeán cho Con cuûa Con ngöôøi bò giao noäp vaøo tay cuûa nhöõng ngöôøi coù toäi. Haõy caån troïng nhöõng ai soáng bôûi göôm seõ cheát bôûi göôm.

Nhöng, coù theå naøo nhö theá ñöôïc, khi anh chò em laáy caùi hoân phaûn boäi laïi Con cuûa Con ngöôøi baét Ta nhö moät teân troäm cöôùp mang caû göôm giaùo, gaäy goäc nöõa? Haøng ngaøy Ta ôû giöõa caùc ngöôi trong ñeàn thôø, caùc ngöôi laïi khoâng bao giôø tra tay treân Ta, nhöng ñaây laø giôø cuûa caùc ngöôi vaø quyeàn cuûa söï toái taêm ñang haønh ñoäng.

Caùc ngöôi khoâng bieát raèng Ta coù theå caàu nguyeän cuøng Cha Ta vaø Ngaøi seõ sai xuoáng möôøi hai ñaïo binh thieân söù seõ baûo veä Ta sao? Nhöng theá thì theá naøo lôøi Kinh Thaùnh coù theå öùng nghieän ñöôïc, lôøi baùo tröôùc phaûi ñöôïc xaûy ra caùch naày. Baây giôø Con cuûa Con ngöôøi seõ ñöôïc vinh hieån vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc ngôïi khen qua Ngaøi.

CUOÄC XEÙT XÖÛ VAØ THAÄP TÖÏ GIAÙ

Neáu chaúng phaûi töø treân cao ñaõ ban cho ngöôi thì ngöôi khoâng coù quyeàn gì treân Ta.

Sao caùc ngöôi duøng nhöõng caâu hoûi naày ñeå thöû Ta? Haõy hoûi laïi nhöõng ngöôøi ñaõ laéng nghe Ta, hoï bieát raát roõ nhöõng ñieàu Ta ñaõ noùi, Ta khoâng rao truyeàn lôøi Ta kín daáu, nhöng noùi coâng khai cho moïi ngöôøi ñeàu nghe, Ta giaûng daïy coâng khai trong nôi thôø phöôïng vaø ôû caùc haønh lang cuûa ñeàn thôø nôi maø nhöõng ngöôøi theo Ta hoïp laïi.

Neáu ñieàu Ta noùi coù choã naøo phaïm luaät caùc ngöôi, thì haõy chöùng minh ñi, nhöng neáu Ta noùi ñuùng, vaäy côù sao caùc ngöôi ñaùnh Ta?

Vöông quoác Ta khoâng thuoäc theá gian naày thì nhöõng ngöôøi theo Ta seõ caàm vuõ khí ñeå baûo veä noù vaø Ta seõ khoâng bò noäp vaøo tay caùc ngöôi ñaâu, nhöng vöông quoác treân ñaát naày khoâng phaûi laø cuûa Ta.

Nhöng caùc ngöôi ñuùng khi buoäc Ta laø moät vì vua. Ñaây laø muïc ñích Ta ñaõ sinh ra vì muïc ñích naày Ta ñaõ ñeán traàn gian naày ñeå maø Ta trôû thaønh chöùng nhaân cho leõ thaät nhaän bieát lôøi Ta.

Baây giôø, vua chuùa cuûa theá gian naày seõ bò truaát ngoâi vaø neáu Ta bò treo leân khoûi ñaát, Ta seõ keùo moïi ngöôøi ñeán cuøng Ta.

Ñaây laø lyù do treân heát maø Cha Ta yeâu Ta: vì Ta phoù söï soáng Ta ñeå Ta cuõng coù theå laáy noù laïi. Khoâng ai giöït noù khoûi Ta nhöng Ta phoù cho bôûi söï tình nguyeän cuûa Ta. Ta coù quyeàn phoù cho vaø Ta cuõng coù quyeàn laáy laïi. Cha ñaõ ban cho Ta quyeàn vaø söùc maïnh naày.

“Hôõi Cha, haõy tha cho hoï, vì hoï koâng bieát ñieàu hoï laøm.”

ELOI-ELOI-LAMA SABACH THA NI.

Ñöùc Chuùa Trôøi toâi oâi! Ñöùc Chuùa Trôøi toâi oâi! Sao Ngaøi lìa boû toâi.

SÖÏ PHUÏC SINH

Hôõi nhöõng keû daïi doät vaø coù loøng chaäm tin vaøo moïi ñieàu maø caùc Ñaáng tieân ñaõ noùi, haù chaúng phaûi Ñaáng Christ phaûi chòu thöông khoù theå aáy roài môùi vaøo söï vinh hieån mình sao? Ñöøng voâ tín, nhöng haõy tin.

Ñaây laø ñieàu Ta ñaõ noùi cuøng anh chò em khi Ta coøn ôû cuøng anh chò em raèng taát caû moïi ñieàu phaûi ñöôïc öùng nghieäm, nhöõng ñieàu maø ñöôïc vieát trong luaät cuûa Moâise vaø bôûi caùc ñaáng tieân tri cuøng caùc taùc giaû thaùnh khi coù lieân qua veà Ta ñoù laø Ñaáng Christ phaûi chòu khoå vaø ngaøy thöù ba Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát vaø söï aên naên cuõng nhö söï tha toäi seõ ñöôïc giaûng ra trong danh Ngaøi giöõa moïi daân toäc baét ñaàu töø Gieârusalem.

Ta bieát Ta ñaõ ñeán töø ñaâu vaø Ta seõ ñi ñaâu caùc ngöôi khoâng theå noùi Ta töø ñaâu ñeán vaø seõ ñi ñaâu. Caùc ngöôi töø ñaát, Ta töø treân xuoáng, caùc ngöôi thuoäc theá gian naày, Ta khoâng thuoäc theá gian naày.

Khoâng ai leân trôøi tröø Ngaøi töø trôøi xuoáng. Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ngöï treân trôøi. Haõy ñi noùi vôùi anh chò em Ta raèngTa seõ leân cuøng Cha Ta vaø Cha anh chò em, cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi Ta vaø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa anh chò em.

Taïi sao anh chò em boái roái vaø cho pheùp söï nghi ngôø ñaây taâm trí mình? Haõy bình an haõy xem tay vaø chaân Ta ñaây, haõy chaïm Ta vaø laøm chöùng veà söï soáng laïi cuûa Ta, vì thaàn linh thì khoâng coù thòt, xöông nhö anh chò em thaáy Ta coù, bôûi vì anh chò em ñaõ thaáy Ta vaø anh chò em tin Ta phöôùc thay cho ngöôøi naøo khoâng thaáy Ta maø tin.

Trong choác laùt ñaây, theá gian seõ khoâng coøn nhìn thaáy Ta nöõa. Nhöng söï hieän dieän cuûa Ta seõ vaãn ôû cuøng anh chò em, bôûi vì Ta soáng, anh chò em cuõng seõ soáng.

LUOÂN LUOÂN

Nhö Cha Ta ñaõ sai Ta, vì vaäy Ta cuõng sai anh chò em.

Vì theá, haõy ñi vaø daïy cho moïi daân toäc baùptem hoï trong danh Cha, Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh. Haõy ñi khaép theá giôùi vaø coâng boá Tin Laønh cho moïi ngöôøi. Ai tin vaø chòu pheùp baùptem seõ tìm ñöôïc söï cöùu roãi, nhöng nhöõng ngöôøi khoâng tin seõ bò hö maát.

Haõy chuù yù vaøo lôøi höùa cuûa Cha, ñieàu maø anh chò em ñaõ nghe nôi Ta, vì Giaêng baùptít ñaõ laøm baùptem cho nhöõng ngöôøi tin baèng nöôùc nhöng anh chò em seõ ñöôïc baùp tem baèng Ñöùc Thaùnh Linh.

Anh chò em seõ nhaân quyeàn naêng môùi khi Ñöùc Thaùnh Linh ñeán treân anh chò em vaø anh chò em seõ trôû thaønh chöùng nhaân cho Ta baét ñaàu töø Gieârusalem, Giuñeâ, Samari cho ñeán taän cuøng cuûa theá giôùi. Haõy nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh.

Haõy giaûng daïy moïi ngöôøi taát caû moïi ñieàu maø Ta ñaõ daïy anh chò em vaø haõy nhôù… Ta luoân luoân ôû vôùi anh chò em ngay caû khi theá giôùi khoâng coøn nöõa.

 

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design