Home         Translations         About Us   
search  
 

WOOTE BI

Du yeena ma tnn, waaye man maa leen tnn, sas leen ngeen dem, me meeef du sax. (1)

Ken nit amoon na aari doom. Am bs, nu w ca taaw ba nee ko: Sama doom demal tey ligeyi ca sama toolu rse. Taaw ba tontu ko nee : Maagi dem, baay; waaye demu ca. Gannaaw bi, baay bi ew ca rkk ja wax ko noonu: Mu tontu ko nee: Bgguma caa dem. Waaye gannaaw loolu, xelam soppikku, mu dem ca. An kan ci aari doom yooyu moo def coobareeg baayam? Lu tax nga wooye ma: Ku baax ki? Ylla rekk a baax. Xam nga ndigal yi: Bul bom, bul njaloo, bul scc, bul seede lu dul dgg, bu nangu alalu jambu, teralal sa ndey ak sa baay. Defal lii te dinga woomle ci asamaan. Demal jaay li nga am, may ko miskiin yi, boo noppee, nga w topp ci man. (2) Ku bgga aw ci samay tnk, na byyi boppam. Byyi sa bopp te topp ma. Koo xam ne, bgg nga rawale sa bkkam, dinga ko akk, waaye ku akk sa bkkan ngir man, jotaat ko.

Dafa amoon buur buy waajal cetu dooman ju gor. Noonu mu ynni ay surgaam, ngir u woo gan yi ca cet ga, waaye gan yi bgguoo w. Kon mu ynni yeneen surga, ne leen: Bu ngeen demee, ygalleen gan gi sama woote bii, reer yi noppi na, reylu naa samay nag ak samay jur gu duuf, lpp sotti na, wleen ci reer yi.

Waaye ba tey wuyuwuu ko; u dem, kenn ki ca toolam, keeneen ki jaayaani, a ca des jpp surga ya toroxal leen, rey leen. Noonu buur mer, daldi yonni ay xarekatam, ngir u rey bomkat yoyule, lakk seen dkk. Ci kaw loolu nu ne surga ya: Reeri cet yi noppi na waaye i u woo, yeeyoowuu ko; Dem leen nag bunt dkk ba, woo ku ngeem fas gis ci reeri cet gi. Noonu surga ya gen ca yoon ya, boole u u fa gis pp, u bon ak u baax a ba neegu rer ya fees ak ay gn. Bi nga xamee ne buur bi dug na nag, ngir seetsi gan yi, mu gis fa nit ku solul mbubb, mu u warul sol ca cet ga. Buur ne ko: Sama waay, naka nga dugsee fii, te amuloo mbubum cet? Waa ji ne miig. Buur ne: Yew leen ko ci tnk yi ak ci loxo yi, snni ko ci biti ci lndem gi. Foofa dees na fa jooy te yyu. Ndaxte i u woo bari nau, waaye i u tnn barewul. Jamano ji mat na, nguuru Yla jegesi na. i bokk ci oon lau bgg. Bu ngeen bokkoon ci oom, dinau leen bgg, ni u bgge seeni o. Waaye bokkuleen ci ddina, ndaxte maa leen tnn, ber leen. Looloo tax u ba leen. (4) Kenn mnula ew ci man te Baay bi ma ynni xiiru la ci, te man dina la dkkal keroog bs bu mujj ba. Kpp ku ma baay bi jox dina w ci man, te duma dq muk ki may fekksi. (5)

Ndax li ma ne, gis naa la ca ker garab ga, moo tax nga gm? Dinga gis mbir yu gna ry yi. (6) Jaarleen ci bung bu xat bi, ndaxte bunt bi ak yoon wi jm snku yaatu nau, te i ciy jaar bare. Waaye buntu dundg gu wor xat na, te yoon wi jm kaw sew na, te i ko gis barewul. Defleen seen kem-kttan, ngir dugg ci bunt bu xat bi, ndaxte maa ngi leen koy wax, u bare dinau jema dugg, waaye duu ki man ndax dina fekk mu wees. (7)

DOON KU JDDUWAAT

Li ma ne: Fww ngeen judduwaat bumu la jaaxel. (1)

Ci dgg-dgg maa ngi le koy wax, kpp ku judduwaatul doo man a seede nguuru Yla. Ku judduwul ci ndox ak ci xelum Ylla, doo man bokk ci nguuru Ylla. (2)

Ylla ynniwul Doomam ci ddina ngir mu daan nit i, waaye ngir mu musal leen. Kpp ku ko gm deesu la daam, waaye ku ko gmul daan nanu la ba noppi, ndaxte gmuloo Doom ji Ylla am kpp. (6)

Man maay ndekkite li, maay dund gi. Gu ma gm, boo deyee it , dinga dund. Rax-ca dolli kuy dund te gm ma, doo dee mukk! Ndax waxuma la nee, boo gmee dinga gis ndamu Ylla? (7)

Sama am moo di def coobarey Baay bi ma ynni te ggale liggey bi ma sant. Jf ji neex Ylla moo di gm ki mu ynni. (8)

Dggluleen wax jii: Dafa amoon gor gu am aari doom. Ben bs caat ma ne baay ba: Baay, damaa bggoon nga jox ma li may wara fetewo ci ndonoo li. Noonu baay bi daldi leen sddale alalam. Ay fan yu neew gannaaw gi, caat ba fab yfam ypp, dem ca rev mu sore, yq fa alalam ci topp nafsoom. Bi mu sanke alalam jpp, ab xiif am ca rew ma nu tambalee akk. Mu dem nag di liggeyal ku dkk ca rew ma, kooku yebal ko ci ay toolam ngir mu smm mbaam-xuux ya. Mu xiif ba bgga lekk ca amu mbaan-xuux ya, ndaxte ken mayu ko dara. Mujj, xelam dellusi, mu ne: Sama baay am na ay surga yu bare te dauy lekk bo suur. Man nag maa ngi fii di bgga dee ak xiif! Damay jg, dem ca sama baay, ne ko: Baay, too naa Ylla, too na la; yeyootumaa nekk sa doom, boole ma ci say surga.

Mu daldi jg, jm kr baayam. Waaye bi muy sorendi kr ga, baayam sen ko, yrm ko, daldi daw, laxasu ko, fon ko. Doom ja ne ko: Baay, too na Ylla, too na la; yeyootumaa nekk sa doom. Waaye baay ba ne ay surgaam: Gaawlen indi mbubb mi gna rafet, solal ko ko. Te ngeen roof ab jaaro ci loxoom te solal ko ay dll. Indi leen sellu wu duuf wa, te rey ko, nu lekk, bnneexu; ndaxte doom jii dafa dee woo te dundaat na, dafa reroon te fee na. Noonu u tmbalee bnneexu.

Fekk booba, taaw ba nga woon ca tool ya. Bi mu wee, ba jub kr ga, nu dgg uy tgg, di fecc. Mu daldi woo ken ca surga ya nag, laaj ko lu xew. Mu tonto ko: Sa rkk moo dellusi, te ca baay rey na sellu wu duuf wa, ndaxte ibbisi na ci jmm. Ci kaw loolu taaw ba daldi mer, baa dugg ca kr ga. Baayam daldi gnn, ngir aan ko mu dugg. Waaye taaw ba tontu baayam ne ko: Seetal aata at laa la lggeyal, mel ni jam te musumaa moy sa ndigal, waaye yaw, musuloo ma may sax sel, ngir ma bnneexu man aka samay xariit. Waaye bi sa doom dikkee, moom mi yq sa alal ci ndoxaan, reyal nga ko sellu wu duuf wi. Noonu Baay bi tontu ko ne ko: Sama doom yaa ngi ak man bs bu nekk, te li ma am lpp, yaa ko moom. Waaye war nanoo bnneexu te bg, ndaxte sa rakk jii dafa dee woon te dundaat na, dafa reroon te fe na. (9)

Su ngeen woikiwul ci Ylla, ba mel ni xale, dungeen dugg mukk ci nguuru Ylla Ajia kawe ji. Doomu nit ki dafa w ngir musal i reer. Noonu it seen Baay bi nekk ci kaw bggulken ci i gna tuuti snku. (10)

Ndaxte Ylla bgg ddina ba joxe Dooman ji mu am kpp, ngir kpp ku ko gm am dund gu dul jex te doo snkku mukk. Ndax gm ngeen loolu?

TAALIBE YI AK JAAM YI

Km menula jaamoondoo aari sng: Fww nga ba kii, bg ki ci des, walla nga jpp ki, xeeb ki ci des. Mnuleena boole jamu Yla ak alal. (1)

Su kenn ci yeen bgge tabax taaxum kaw, ndax du jkka toog, xalaat aata lako wara dikke, ngir seet ba xam ndax am na xaaliis bu mana ggale ligey bi? Lu ko moy, su yekkatee fondamaa bi te mnu koo ggal, i koy gis dinau ko aawal, naan ko: Waaji dafa tambale tabax waaye mnuko ggale.

Walla boog ban buur moy dug ci xare ak beneen bur te jkkuka toog, seet ba xam ndax moom ak fukki junniy xarekatam mn naoo xeex ak kiy w ak ar fukki junniy xarekat? Su ko mnul, dafay yonnee ndaw ca beneen buur ba, fi ak ma ngay sore, ngir u juboo. Naka noonu itam ku nekk ci yeen, bu ddduwu li mu am lpp, du mana nekk sama taalibe. (2)

Nit ki maandu ci jf yu new, dina maandu itam ci yu bare. Ku jubadi ci jf yu new, du jub ci jf yu bare. Su fekkeente ne nag, jubuleen ci alalu ddina, kon ku leen di dnk alal ju wor ji? Te su ngeen maanduwul ci alal ji ngeen momul, kon ku leen di jox alal ci ngeen moom? (3)

Maa ngi leen di ynni, mel ni ay xar ci biir ay bukki. Muusleen nag niy jaan, te lewet niy pitax. (4)

Xam ngeen ne ci xeet ddina, i u teg njiit deu len di dor yetu nguuur, te kelifa yi leen di leen noot. Buleen mel ni oou. Waaye ku bgge nekk kelifa ci yeen, na nekk seen surga, te ku bgg nekk njiit, na nekk seen jam. Ndaxte noonu la doomu nit ki we sax, du ngir u nekk ay surgaam waaye ngir muy seen surga, ba joxe bakkanam ngir njotug u bare. Gannaaw xam ngeen loolu, bu ngeen doxalee noonu, dingeen bg. (5)

Bu ngeen saxee ci li ma wax, nekk ngeen samay taalibe ci lu wor. Xudbakat ya ak Farisiya ya u ngi too ci jalu Musaa. Lpp lu u wax nag, defleen ko te smm ko, waaye buleen roy seeni jf, ndaxte de uy wax waaye du u ki jfe. Danuy takk say yu diis, yen leen ci nit i, waaye duu ko nango laal sax ak seeni cati baaraam. Dauy def seeni jf ypp, ngir nit yi gis leen, di tak ay tere yu ry, tey ryal seeni laaru mbubb. Ca reeri xew yi, toogu yu yiif lauy taamu, tey feete kanam ca jngu ya. Daoo bgg pp nuyoo leen ak loxo ca pnc ma, di leen wooye: Kilifa gi. Waaye yen buu leen wooye kilifa gi, ndaxte ken rekk moo di seen kilifa, te yeen pp ak mbokk ngeen. Te buleen tudde ken seen baay ci ddina, ndaxte kenn rekk moo di seen Njiit, mooy Kirist. Ki gna mag ci yeen mooy ki nango nekk seen surga. Kuy yekkatiku, dees na la sufeel, ku sufeelu u yekkatila. (6) Bu ngeen saxee ci li ma wax, nekk ngeen samay taalibe ci lu wor. Xudbakat ya ak Farisiya ya u ngi too ci jalu Musaa. Lpp lu u wax nag, defleen ko te smm ko, waaye buleen roy seeni jf, ndaxte de uy wax waaye du u ki jfe. Danuy takk say yu diis, yen leen ci nit i, waaye duu ko nango laal sax ak seeni cati baaraam. Dauy def seeni jf ypp, ngir nit yi gis leen, di tak ay tere yu ry, tey ryal seeni laaru mbubb. Ca reeri xew yi, toogu yu yiif lauy taamu, tey feete kanam ca jngu ya. Daoo bgg pp nuyoo leen ak loxo ca pnc ma, di leen wooye: Kilifa gi. Waaye yen buu leen wooye kilifa gi, ndaxte ken rekk moo di seen kilifa, te yeen pp ak mbokk ngeen. Te buleen tudde ken seen baay ci ddina, ndaxte kenn rekk moo di seen Njiit, mooy Kirist. Ki gna mag ci yeen mooy ki nango nekk seen surga. Kuy yekkatiku, dees na la sufeel, ku sufeelu u yekkatila. (6)

Boo xamee ne, Doomu nit ki mu ngi w ci ndamam, and ak malaaka ypp, booba dina falu ni buur, toog ci jalam bu soloo ndam. Bu booba, dees na dajale xeeti ddina ypp ci kanamam, te dina xjjale, ni smm di xajjalee xar yi ak by yi. Mu teg xar yi ci ndeyjooram, bey yi ci cmmooam. Noonu buur bi dina wax i feete ndeyjoor: Agsileen, yeen i sama Baay baarkeel , jlleen nguur gi u leen waajaaal li dale ci njlbenug ddina. Ndaxte xiifoon naa, ngeen jox ma, ma lekk; te mar, ngeen jox ma, ma naan; nekkoon na ab doxandemm, ngen fat ma, te rafle, ngeen wodd ma; woppoon na, ngeen seetsi ma; te u tj ma , ngeen ew fi man. Ci kaw loolu, i njub dinau tontu ne: Boroom bi xa lau la gisooon nga nekk ab ndoxandeem, u fat la, mbaa nga rafle u wood la? Ka lau gisoon nga wopp, mba u tj ja, u w ci yaw? Noonu Buur dina leen tontu ne: Ci dgg maa ngi leen koy wax, saa yu ngeen defalee loolu kenn ki gna ndaw ci sam mbokk yii, man ngeen ko defal. Gannaaw loolu dina wax i ci cmmooam: Soreleen ma yeen i alku, te dem ci safara su dul fey, si u skkal Seytaane ak ay malaakam. Ndaxte xiifon na waaye joxuleen ma ma lekk, te mar waaye joxuleen ma ma naan. Nekkoon na ab doxandeem, waaye fatuleen ma, te rafle waaye woddu leen ma; woppoon na te u tj ma, waaye seetsiwuleen ma. Ci kaw loolu dinau tontu ne: Boroom bi, ka lanu ja gisoon nga xiif, mbaa nga mar, nga nekk ab doxandeem, mbaa rafle, nga wopp mbaa u tj la, te topatoowuula? Kon dina leen tontu ne: Ci dgg maa ngi leen koy wax, saa su ngeen ko defalul ken ci i gna ndaw, man sax ngeen ko defalul. Noonu i dinau sobu ci mbugal gu dul jeex, waaye i jub dinau tbbi ci dund gu dul jeex. (7)

Yeena ngi may woowe: Kilifa gi, ak Boroom bi, te wax ngeen dgg, moom laa. Kon bu fekkee ne, man miy Boroom bi tey kilifa gi, maa leen raxasal seeni tnk, yeen itam war ngeen di raxasalante seeni tnk. Byyil naa leen fi royukaay, ngir ngeen di fi jf, nii ma jfeek yeen. (8)

YOONE BU MGG BI

Byyil i dee u suul seeni new. Yaw demal ygle nguuru Ylla. (1)

Ngob mi yaatu na, waaye liggykat yi bariwuu. aanleen nag boroom ngob mi mu ybal ay lggeeykat, u gob toolam. Kuy ji, di geestu, yeyoowula liggey ci nguuru Ylla. (2)

Kpp ku ma gm dina def, moom itam jf yi may def. Dina def sax yu gna mgg, ndaxte maa ngi dem ci Baay bi. Ku bggga doon sama surga, na ma topp, bu ko defee, fu ma nekk, fa lay nekk moom itam. Ku may liggeyal, sama Baay dina ko teral. (3) Bu ngeen demee nag, ygleleen naan: Nguuru Ylla Aji kawe ju jegesi na. Fajleen i wopp, dekkal i dee, fajleen gaana yi de dq rab yi, Cig neen ngeen ame, mayeleen cig neen! (4)

Ku farul ak man, yaa ngi may xeex, ku dajalewul ak man, yaa ngi tasaare. 5) Kr ngu ngeen mna dugg, nangeen jkk ne: Na jmm wcc ci kr gi. Bu fa nittu jmm nekke, seen yene dina ko indil jmm. Lu ko moy, seen yeene dina dellusi ci yeen. Dalleen ca kr gooba, tey lekk ak a naan luu leen di jox, ndaxte liggeykat yelloo na jot peyam. (6)

Ku nangu kenn ci i may ynni, nangu nga ma itam: Te ku ma nangu, nangu nga ki ma ynni, mu di Baay bi. (7)

Moytuleen nit i ndaxte dinau leen jbbal ttekat yi, te dor leen ay yar ci seeni jngu. Dees na leen ybbu ngir man ci kanami boroom rew ak I buur, ngir ngeen seede ma ci oom ak ci i dul Yaawut. Boo xamee ne nag, jbbale nau leen, buleen am xe aar ci li ngeen di wax, mbaa ni ngeen koy wara waxe; ndaxte ca waxtu woowa sax dingeen jot li ngeen wara wax; du yeenay wax, waaye Xelum seen Baay mooy wax ci yeen. Fttaliku leen li ma leen wax: Jam gnula mag sangam. Bu u ma sonalee, dinau topp seen wax yeen itam. Waaye loolu lpp dinau leen ko def ndax man, ndaxte xamuu ki ma ynni. (8)

Su ma wul woon, ne leen dara, duu am bkkaar. Waaye legi amuu lay ngir seeni bkkaar. Ku ma ba, ba nga itam sama Baay. Su ma deful woon ci seeni biir jef yu keen deful, kon duu am bkkaar. Waaye legi nag gis nau samy jf te tewul u ba nu, man ak sama Baay. Waaye loolu am na ngir kddu gi am, kddug gii u bind ci seen yoon: Ba na u ma ci dara. (9)

Dama w ngir indi safara ci ddina, te bgg naa xaat taal bi tkk. Ndax dangeena xalaat ne, demaa ew ngir indi jmm ci ddina? Dedet, ma ngi leen koy wax, dama w ngir indi fewaloo.

Gannaaw ji tey, bu juromi nit bokkee genn kr, dinau fewaloo. ett i dinau fewaalo ak ak aar i ci des, aar i feewaloo ak ett oou. Bu ngeen jankonteeg baeel lu ddina si, xamleen ne man la njkka ba. Boo xamee ne, fitnaal nau leen ci dkk bii, demleen ca ba ca kanam. Ci dgg maa ngi leen koy wax, dungeen man wr dkki Israyiil ypp, te Doomu nit ki wul. Koo xam ne gntu na leen, mbaa mu tanqmlu seeni wax, gnn leen kr ga, mba dkk ba, ylb seeni pndu tnk. Ci dgg maa ngi leen koy wax, keroog bsug tte ba, waa rew Sodom ak Gomoor ooy tane dkk boobu lee. (11)

Bu ngeen bkkoon ci oom, dinau leen bgg ni u bggee seeniy o. Waaye bkkuleen ci ddina ndaxte maa leen tnn, berleen te loolu tax u ba leen. (12)

Ku leen dglu, dglu na ma: Ku leen ba, ba na ma. Te ku ma ba, ba na ki ma ynni. Te yeen nag, pp dinau leen ba ndax sama tur; waaye ku mu ba muj ga, mucc. (13)

Waaye nag dedet , wetuma, ndaxte Baay ba ngi may wettali. Dama leen wax loolu, ngir ngeen am jmm ci man. Dingeen am nattu ci ddina, waaye takkleen fit yi, noot na ddina. (14)

AAN BI KRIST JAGLEEL AY TALIBEEM

Baay, waxtu wi tax ma w ci addina agsi na. Feealal ndamu Doom ji, ngir moom itam mu mana feeal sa ndam. Ndaxte jox nga ko sa-sa ci bpp mbindeef, ngir mu may dung gu dul jeex gi i nga ko dnk. (1)

Dung gu dul jeex gi nag, mooy u xam la, yaw jenn Ylla ju wor ji am, te u xam it ki nga ynni, muy Yeesu-krist. Wone naa sa ndam ci ddina ndax li ma matal ligey bi nga ma sntoon.

Legi nag Baay, ci sa tewaay, feealal ci man ndam li ma amoon ci sa wet laata ddina di sosu. Xamal na sa tur nit i nga tnn ci ddina te dnk ma len. Bokkoon nau ci yaw, nga dnk ma leen, te smm nau sa kddu. Xam nau legi ne, loo ma joxaan, ci yaw la jge, ndaxte xamal naa leen ne, ci yaw laa jge, te gm nau nee yaa ma ynni.

oonu lay aanal. aanaluma waa ddina, waaye maa ngi aanal i nga ma dnk, ndaxte ci yaw lau bokk. Lu ma am, yaa ko moom, te loo am, ma ko moom; te oom oo feeal sa ndam. Nekkatuma ci ddina, waaye oom u ngi ci man, ci yaw la jm. Baay bu sell, smm leen ci sa dooley tur woowu nga ma njox, ngir u nekk benn ni u nekkee ben man ak yaw.

Bi ma nekke ak oom, daan na leen smm ci da dooley tur, tur wi nga ma jox. Wottu naa leen, ba keen ci oom snkuwul lu dul kiy aji rer ji ngir li Mbind mi waxoon am. Waaye legi maa ngi jmsi ci yaw, te maa ngi wax lii ci bi may nekk ddina, ngir u fees ak sama mbg.

Jttali naa leen sa kddu, te ddina ba leen, ndax li u mel ni man, baa bokk ci ddina soosu. aanuma nga jle leen ddina, waaye nga aar leen ci Ibliis. Daoo mel ni man: Bokkunu ci ddina. Sampleen ci dgg, ngir u sell. Sa kddu mooy dgg.

Ni nga ma ynne ci ddina, noonu laa leen ynne ci nit i. Sellal naa sama bopp ngir oom u sampu ci dgg te sell. aamaluma leen oom rekk, waaye itam i may gm llg ndax seen wax. Damay aan ngir epp doon been. Baay, na oou nekk benn ci nun, ni nga nekke ci man te ma nekke ko ci yaw. Nau nd ba ddina gm ne yaa ma ynni.

Boole na leen ci ndam, li nga ma sol ngir u ndandoo ni mu ande ak yaw. Man ci oom, yaaw iit ci man, ngir u gnna nd nekk benn, ba ddina xam ne yaa ma ynni, xam ne bg nga leen, ni nga ma bgge. Baay, bgg naa i nga ma dk nekk ak man fa ma jm, ngir u gis sama ndam li nga ma sol, ndaxte bgg nga ma, laata ddina di sosu.

Baay, yaw ku jub ki, waa ddina xamunu la, waaye man xam naa la , te ii xam nau ne yaa ma ynn. Xamal naa leen sa tur te dinaa ko gna xamle ngir mbggeel gi nga am ci man nekk ci oom te man it ma nekk ci oom. Amiin. (2)


WOOTE CI DUNG GU BEES GI WOOTE BI

1. Yowanna 15: 16, 2. Mark 10: 18-22; Mac 21: 28-32, 3. Mac 16: 24,25, 4. Mac 22: 2- 14; Mark 1: 15; Yowanna 15: 19, 5. Yowanna 6: 66, 37, 6. Yowanna 1: 5, 7. Mac 7: 13, 14; Lukk 13:24.

DOON KU JUDUWAAT

1. Yowanna 3:7, 2. Yowanna 3: 3,5, 3. Yowanna 3; 6, 8, 4. Mac 9: 16, 17, 5. Yowanna 3: 10,12, 6. Yowanna 3: 17,18, 7. Yowanna 11: 25,26, 40, 8. Yowanna 4: 34; 6: 29, 9. Lukk: 11: 32, 10. Mac 18: 3, 11, 14, 11. Yowanna 3: 16; 11: 26

TAALIBE YI AK JAAM YI

1. Mac 6:24, 2. Lukk 14: 28-33, 3. Lukk 16: 10 - 12, 4. Mac 10: 16 , 5. Mark 10: 41 - 45; Yowanna 13: 17, Yowanna 8: 31; Mac 23: 2-12, 7. Mac 25: 31-46, 8. Yowanna 13: 13-15

YOONE BU MAG BI

1. Lukk 9: 60, 2. Lukk 10: 2; 9: 62, 3. Yowanna 14: 12; 12: 26, 4. Mac 10: 7, 8, 5. Mac 12: 30, 6. Lukk 10: 5 - 7, 7. Yowanna 13: 20, 8. Mac 10: 17 - 20; Yowanna 15: 20, 21, 9. Yowanna 15: 22-25; Sabor 35: 19, 10. Lukk 12: 49 -53, Mac 10: 21, 11. Mac 10:23, 14, 15; Yowanna 15: 18, 12. Yowanna 15 : 19, 13. Lukk 10:16; Mac 10: 22, 14. Yowanna 16: 33

AAN BI KRIST AAN JGLEEL KO AY TAALIBEEM.

1,2. Yowanna 17: 1-26

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design