Home         Translations         About Us   
search  
 

Njangale mu bees mi

Kpp du dgg nag lii ma leen wax mel ni nit ju am xel, ku tabax keram, samp ko ciw doj. (1)

Ba nu noppee, taw bi daldi sob, wal mi w, ngelaw li jg, u dal ci kaw kr ga; waaye mbbul, ndaxte mu ngi jpp ca doj wa. Waaye kpp ku dgg lii ma leen wax, te jfewuloo ko, dinga mel ni ju akk xel, ku tabax kram ci gnnuus bi. Ba mu noppee, taw bi daldi daldi sob, wel mi w, ngelaw li jg, u dal ci kaw kr ga, mu mbb, ba ne tasar. (2)

Da fa amoon aari nit yu dem ca kr Ylla ga, di aan. Ken ki ab Farisiya la, ki ci des juutikat. Farisiya baa nga taxaw, di aan ci xelam naan: Yaw Ylla ga, maa ngi lay sant ci li ma melul ni eeneen iy scc, di def lu jubadi te di njaaloo, rawatina juutikat bii. Ayu - bs gu nekk damay woor aari yoon, di joxe asaka ci lpp lu ma wuut.

Waaye juukikat ba moom, ma nga fu sore , ca gannaaw, ci biir kr Ylla ga, te bggula siggi sax xool ca asamaam sa. Waaye ma ngay fgg dn nam te naam: Yaw Ylla, yrm ma man miy bkkaarkat.

Maa ngi leen koy wax, nit kooku, ba muy ibbi kram, moom la Ylla tte ni ju jub; ndaxte kpp kuy yekkatiku dees na la suufeel, te kuy suufeelu, u yekkati la.

Byyileen xale yi, u w ci man, te buleen tere, ndaxte u mel ni oom oo yelloo nguuru Ylla. Ki woyeful ni xale, nangu nguuru Ylla doo ci mna dugg. (3)

Ku fas yene wey ci bgg-bggu Ylla, dina xam ndax sama ngjangale ci Ylla la jge walla ci sama coobare. Li may jngale jggewul ci man, waaye ci ki ma ynni la jge. (4)

Dina am jamano jo xam ne, du ci tund wala du ci Yrusalem ngeen di jaamoo Baay bi. Nun yaawut yi, xam nanu li nuy jaamu, ndaxte kiy musal ddina ci Yawuut la joge. Gmal lii: Jamanoo dina w, te agsi na ba noppi iy jaamu Ylla Baay bi dunu seet ci tund bii wale ci bale. Te kenn du ne mu ngii wale wale mu nga fale.

Jaamu kat Ylla yi dgg dinau jaamu Baay bi ci xel ak ci dgg. oou nag, ooy jaamu Baay bi, ni mu ko bggee. Noonu, bu u noppee oom, doj yiy xaacu. (5)

Ndax njaguleen la Dawuda defoon, ba mu xiifee moom ak a mu ndaloon? Xanaa yguleen ni mu dugge woon ci kr Ylla ga, gis fa mburu ya u njbbal Ylla, nu daldi ko lekk. Fekk loolu jaaduwul mu lekk ca moom walla a mu ndaloon ci yoonu Musaa. Te it ndax jnguleen ci yoonu Musaa, ne sri sa ca kr Ylla ga teraluu bsu noflaay bi, te toouu. Waaye ma ngi leen koy wax, am na ci seen biir ku sut kr Ylla ga. Mbind mi nee na: Yrmande la bgg, waaye du rendi saraxi mala. Su ngeen xamoon lu wax joju tekki, kon dungeen teg too i tooul. Ndaxte Doomi nit ki mooy boroom bsu noflaay bi.

Ku fi amoom jur, mu daanu ci kmb ci bsu noflaay bi, ndax doo ki jpp, gnne ko? Nit nag, ndax ppul maana mala? Bu ngeen mane xarafal nit bsu noflaay bi, ngir baa wcc yoonu Musaa, lu tax nag ngeen mere ma, ndax li ma ci wral nitu lmm? Byyileen di tte ci ningeen di gise, te di atte dgg. Bsu noflaay bi, den leen ko jagleel, waaye atte ma taxa w ci ddina; ngir i gumba gis, iy gis gumba. (7)

XIIWL YI

Ki barkeel mooy kiy degu kddug Ylla te di ko topp (1)

Bu njaatigeem wee, te gis muy def noonu, surga boobu dina am ngrm. (2)

Yeen i xam seen kk doole ngir neex Ylla, barkeel ngeen,
Ndaxte nguuru Ylla Aji Kawe ji yeena ko yelloo.
Yeen i nekk ci naqar, barkeel ngeen, ndax dees na dfal seen xol.
Yeen i lewet, barkeel ngeen, ndax dingeen don ddina si.
Yeen i xiif te mar njub, barkeel ngeen, ndax dees na leen yrm.
Yeen i am xol bu sell, barkeel ngeen, ndax dingeen gis Ylla.
Yeen iy wuut jmm, barkeel ngeen dees na leen tudde doomi Ylla.
Yeen i u fitnaal ndax seen njub, barkeel ngeen, ndaxte nguuru Ylla Aji kawe ji, yeena ko yelloo.

Barkeel ngeen, bu u leen di saaga, di leen fitnal, di leen sosal lpp lu bon ngir man. Bgleen te bnneexu, ndax seen yool dina ry laaxira. Ndaxte noonu lau daan fitnaale yonent yi fi jiitu. (3)

Li nga ma gis a tax nga gem? Ki bg mooy ki gm te gisu ma! Waaye yeen barkeel ngeen, ndaxte seeni bt a ngi gis, seeni nopp di dgg!

Agsileen, yeen i sama Baay barkeel, jlleen nguur gi u leen waajal li dale ci njlben ddina. (5)

DOOLEY AAN BI

Ba legi aanaguleen dara ci sama tur, aanleen mu nangu, bu ko defe, seen mbg mat skk .(1)

Dem nga seeti sa xariit ci xaaju guddi, ne ko: Xariit lebal ma etti mburu. Dafa am sama xariit bu ma ganesi, te awuma dara lu ma ko jox. Waaye kooku nekk ci biir negam, dina ko tontu ne: Bu ma lakkel, tj naa bunt bi ba nopppi. Te td man ak sam njaboot; mnuma jg dina la jox dara. Maa ngi leen koy wax, su jgel jox ko li muy laaj ndax li u xaaritoo it, ndax la kee ak jom dina tax mu jox ko lpp li mu soxla. Moo tax ma ne: aan leen, u may leen. Ndaxte kpp kuy aan, dinga am; kuy seet, dinga gis, kuy fgg, u ubbil la. (2)

Dafa amoon cib dkk, benn ttekat bu ragalul Ylla te faalewul mbindeef. Amoon na itam ca dkk ba jigen bu jkkram faatu ju daan faral di w ci moom, aan ko. Attekat ba ba lu ygg, waaye am bs mu ne ci xelam: Raguluma Ylla te faalewuuma mbindeef, waaye jigen jii sonal na ma. Kon dina ko tte, ngir mu baata w di ma sonal, di ma ry ak ay wax.

Ndax Ylla du tte njub mbooloom mi mu tnn te u koy aam wall guddi ak bccg? Ndax dina leen xaarlo? Maa ngi leen koy wax, dina leen tte ju ci lu gaaw. Waaye bu Rmmukat bi di Almasi bi te di Doomu nit ki wee, ndax dina fekk ngm ci ddina si? (3)

Te iit bu ngeen di aan, buleen bareel wax amul njri, mel ni i xamul Ylla. oom defe nau ne, Ylla dina leen nangul ndax seen wax ju bare. Buleen nirook oom, ndaxte seen Baay xam na seeni soxla, laata ngeen ko koy wax. (4)

Yonent Ylla Esayi bind na ne: " Sama kr dinau ko woowe kru aan ci Ylla. (5)

Bu ngeen di aan Ylla, lpp lu ngeen ko mana laaj, gm leen ne jot ngeen ko, te dingeen ko am. Bu ngeen saxe ci man te saxal samay gdu ci seen xol, lu ngeen aan mu nangu . (6)

Yeen nag nii ngeen ware aane:
Sunu Baay bi ci nekk ci kaw,
Na sa tur sell,
Na sa` nguur w,
Na sa coobare am ci suuf mel ni ci kaw
May u tey li u ware dunde;
Te Baal u sunnuy too;
Bu nu teg ci yoonu nttu, waaye nga
musal nu ci lu bon.
Ndaxte yaw yaa yelloo nguur gi
Ak mggaay yi bo fww. Amiin. (7)

ALAL SI ASAMAAN

Defalleen nit i li ngeen bgg u defal leen ko (1)

Dafa amoom Borom alal, yuy sol yre yu rafet te jafe, tey dund bs bu set dund gu neex. Fekk miskin nu uy wax Lasaar daan tdd ca buntu kram, fees dell ak ay gom, te bu saoon, di lekk ci desiti am wiy rot ci lekkukaayu boroom all ji. Xjj yi sax daan nau ew, di w di mar ay goman. Noonu miskin ma faatu, malakaa yi ybbu ki ca wet Ibrahima. Boroom alal ja itam dee, u suul ko. Bi u koy mbugal ca safara, nu sen fu sore Ibrahima ak Lasar ci wetam. Noonu mu yuuxu ne: Maam Ibrahima, yrm ma! Yebalal Lasar, mu sp catal baaraaman ci ndox, seralal ma sam lmmi, ndaxte maa ngi sonn lool ci safara sii! Ibrahima ne ko: Sama doom, fttalikul ne, jot nga sa bnneex ci ddina, fekk Lasar dkk ci tiis. Loolu tax xolam sedd fii, yaw nag, ngay sonn. Rax - dolli it ma na km gu xot sunu digante ak yeen ba tax i bgga jge fii jm ci yeen, walla i bgga jge foofu jmsi ci nun, duu ko man. Noonu boroom alal ja ne: Kon nag, maa ngi lay aam nga yebal Lasar ca sama kr baay, ndaxte am naa fa juromi rakk. Na leen artu ngir u baa w oom itam ci brabu mettit wii. Ibrahima ne ko: Say doomu baay, u ngeek Yoonu Musaa ak treey Yonent yi. Nau leen dggal. Borom ala ja ne ko: Dedeet, maam Ibrahima waaye su kenn dekkee, dem ca oom, dinau tuub seeni bkkaaar. Waaye Ibrahima tontu koo ne: Su u dgluwul Musaa ak yonent yi, kon ku dekki sax, du tax u gm. (2) Te bu ngeen dee leble te yaakaar ci ndelloo, ban ngrm ngeen ciy am? Bkkaarkat yi it dauy lebal seeni moroom, ngir u dello leen ko. Kpp ku la aan, may ko, te ku nangu say yf, bu ko ko laaj. (3) Ci dgg ma ngi leen koy wax, li jigen ju akk jee dugal ci defufaay bi moo pp maana alalu eneen i p. oom p dau skksu ci seen barele, waaye moom dafa skku ci newleem, ba far ko joxe lpp, toog. (4) Samay xarit, dugg ci nguuru Ylla lu jafee ngoogu! Gilem jaar ci bn-bnu pusa, moo gna yomb borom alal dugg ci nguuru Ylla. Loolu t na na nit, waaye twul Ylla. (5)

Buleen dajale alal ci ddina, fu ko max ak xomaag di yqe, ak fu scc di dugg, jot ko. Waaye dajaleleen alal ci laaxira, fu ko max ak xomaag dul yaqe, ak fu scc dul dug jot ko. Ndaxte fu sa alal nekk, fa la sa xol nekk itam. (6)

Wottuleena def seeni jf yu jub ci kanamu nit i, muy ngistal, lu ko moy, dungeen am yool ci seen Baay bi nekk ci kaw. Booy skk sarax nag, bul yeble ci sa kaman, u yene la. Noonu la naafq yi di def ca jngu ya ak ca mbedd ya, ngir nit i mggal leen. Ci dgg maa ngi leen koy wax, jot nau seen pey gpp. (7)

Booy skk sarax, bu sa loxob cmmoo xam li sa loxob ndeyjoor di def, ngir sa sarax nekk kumpa. Noonu sa Baay bi dara umpul, dina la ko delloo. (8)

Mayeleen te dinau leen may. Dinau leen mbal matt bu baax bu u rokkas te yengal ko, mu fees bay tuuru. Ndaxte dees na leen nattal ak natt bi ngeen di nattale. (9)

Dafa amoom waa ju bare alal, te ay toolam nangu lool, muy werante ci xelam naan: Nu ma wara def? Ndaxte amatuma fuma dajale sama ngob mi. Noonu me ne: Nii laay def; daaneel sama saq yi, defaraat yu gma ry, ba man cee dajale sama dugub ji ak sam am-am jpp. Te diina ka sama bopp ne: Yaw mii, am nga alal ju bare, ju mana dem ay ati at, noppalal sa yaram, di lekk, di naan, tey bgg. Waaye Ylla ne ko: kk xel! Guddig tey, dees na jl sa bakkan. Kon li nga dajale lpp, ku koy moom! Noonu laa Ylla di def iy dajale alal ci ddina si te tppatoo wu u mbiru Boroom bi. Te iit, moom ddina sp lu muy jrii nit, bu akkee bakkanam? Te it lu mu wara wcce bakkanam?

NGM LIY RANDAL AY TUND

u bare dinau w, joge ci penku ak soowu, bokk lekk ci nguuru Ylla Aji kawe ji. Waaye i waroona bokk ca nguur ga, dees na leen snni ci biti, ci lndm gi. (2)

Bu aar ci yeen dggoo ci ddina, ngir aan lu mu mana doon, sama Baay bi nekk ci kaw dina leen ko may. Ndaxte fu aar walla etti nit boloo ci sama tur, naa ngi ci seen biir. (3)

i ma gm dinau nd ak firnde yii: Ci sama tur dinau dq rab yi, di wax lkk yu bees, di jpp jaan ak seeni loxo, te buu naane lu u tooke, du leen wi dara, je jrag ju u teg loxo, mu wr. (4) Su ngeen ame ngm gu tuuti niw peppu fuddn, kon dingeen ne tund wi: " Jggel fii, toxu fale te dina fa dem."

Moo tax maa ngi leen koy wax, bu ngeen di aam Ylla, lpp lu ngeen ko mana laaj, gmleen ko, te dingeen ko am. (5)

Ci dgg maa ngi leen koy wax, lpp lu ngeen yeew ci ddina dees na ko yeew ci asamaan, te lpp lu ngeen yiwi ci ddina dees na ko yiwi ci asamaan (6)

Gmal rekk te baa tiit. Ku gm man la lpp. (7)

TEEY, YRMNDE, AK BAALE

Waaye ki mgggeelam new dafa fekk u baal ko lu tuuti. (1)

Da fee amoon aari nit, u ameel bor been leblekat. Keen kaa ngi ko ameel temeri junni ci xaalis, ki ci des fukki juuni. Waaye kenn ci oom mnu ko fey. Noonu mu baal leen bor ya. Ci aar oou nag, kam moo ko ciy gna bgg? (2)

Loolu moo tax nguuru Ylla Aji kawe ji dafa mel ni buur bu bgga wa alalam ak ay jaraafam. Ba mu tmbale wa nag u indil buur ba ka ko ameel xaalis bu baree- bare. Waaye jaaraaf ja amu lu mu feye. Kon nag sangam santaane u jaay ko moom ak jabaram ak ay doomam ak lpp lu mu am, ngir fey bor ba.

Bi loolu ame jaraaf ja gm, gis benn moroomu jaraafam bu ko amel ay junni. Mu daldi ko jpp, poe ko, ne ko: Fey ma li nga ma ameel. Noona nag moroom ja daldi daanu cu suuf, aan ko ne: Mual ma, dina la fey. Waaye moon nanguwu ko, mu dem tj ko kaso, ba kera muy fey li mu ko ameel. Bi ay morooma gise loolu nag, u daldi am naqqar wu ry, daldi dem , xamal seen sng li xew lpp. Sng ba nag woolu jaaraaf ba, ne ko: Yaw jaraaf ju soxor nga! Baal na la bor bpp, ndaxte tinu nga ma. Lu tax yaw itam yrmoo sa moroom ni ma la yrme. Noonu sng ba mer jbbal ko iy fitnaale ca kaso ba, ba kera muy fey li mu ko ameel lpp. Noonu la ma sama Baay bi ci kaw di def bu ngeen baalul ku nekk seem mbokk ak xol bu sedd. (3)

Waxuma la ba ci jurom-aari yoom, waaye bi jurom aar fukki jurom-aari yoon. Gawala juboo ak ci law ybbu ngeen layooji, bala ngeena eggsi ngir ba ki ngay layoo jbbal la ttekat ba, kooka jox la alkaati ba, u tj la. (4)

Te iit dgg ngeen ne, waxoon nau: Bt, bt a koy fey, b, b a koy fey. Waaye man maa ngi leen di wax ne: Bu leen ba ku leen def lu bon, waaye ku la pes ci sa lexu ndeyjoor, jox ko ba ca des. Ku la bgga kalaame ngir jl sa turki, nga boole ca it sa mbub mu mag. Ku la ga ko yenul ko doxud ben kilomet, ndal ak moom aar. Mayal ku lay aan, te bul jox gannaaw ku lay leb. (5)

Te it bu ngeen di aan, fekk ngeen jppal ken dara, baal leen ko ngir seen Baay ci kaw baal leen seeni too, yeen itam. Bu la sa moroom tooee, demal disoog moom ci pett. Bu la dggloo, tg nga sa xarit boobu ci yoon. (6) Su ngeen baalee i leen too, seen Baay bi ci kaw dina leen baal seeni too, yeen itam. (7)

DUND WIY ME

Dingeen leen xmmee ci seeni jf. (1)

Yeena di xoromas ddina. Bu xorom si sppee, nan lau koy delloo cafkaam? Du jriati dara, lu du u sanni ko ci biti, nit i dox ci kawam.

Noonu garab gu baax gu nekk dina me doom yu neex, waaye garab gu bon dina me doom yu bon. Garab gu baax mnula me ludul doom yu neex. Garab gu nek, gu gul me doom yu neex, dees na ko gor, snni ko ca safara s. Ci seeni jef nag ngeen leen di xmmee. (2) Ab nit amoon na ci toolam garab bu u naan figg. Benn bs mu w di ko raas si, fekku ci benn doom sax. Noonu mu ne surga ya: etti at a ngii may w di raas si garab gi te duma ci fekk dara. Gor ko, lu tax muy xatal tool bi? Surga ba tontu ko ne: Sng bi, byyiwaat ko fi at mii. Dina wqi taat wi, def ci tos. Xajna dina mei. Bu ko deful nga gor ko. (3)

Liy feeal sama ndamu Baay moo di gna me tey wone noonu ne, samay taalibe ngeen. Noonu nit ku baax, l u baax lay wax jla ko ca fa mu denc lu baax, te nit ku bon lu bon lay wax, jle ko ca fa mu denc lu bon. (4)

Dafa amoon beyjat bu demoon jiyi. Bi muy saaw toolam nag, len ci pepp mi wadd ci kaw yoon wi, picci yi daldi w, lekk ko lpp. Leneen ci pepp mi wadd ci brab bu bare ay doj te new suuf, mu daldi sax bu gaaw, ndaxte suuf si barewul. Waaye bi jant bi naajee mu lakk, wow, ndaxte amul ay reen. Leneen nag wodd ci biir ay xaaxaam, xaaxaam yi daldi jg, tnc ko. Li ci des dal ci suuf su baax, nangu ba def ab gub. Lii ntu ba mat temeri yoon lu p la mu ji woon, lii maat jurom benn fukk yoon, li ci des fanweer.

WR, WRAL YARAM AK RUU

i wr soxlawuu fajkat, i wradi oo ko soxla. (1)

Xam leen ne: Yirmande la bgg, waaye du rendi mala. wu ma ngir woo i jub, waaye de maa w nbir bkkaarkat yi mna tuub seen bkkaar. Ki Seytaane tenk, ndax ken waru koo yiwi? (2)

Ma wax ne: Baal nau la say bkkaar, walla ma ne: Jgal te dox; lan moo ci gna yomb? Ndax ngeen mna xam ne Doom nu nit ki am na sa-sa ci kaw suuf bu mu baale bkkar yi. Ci loolu mu ne ko: ibbil, na am ni nga ko gme. Sa ngm faj na la demal ci jmm. (3)

Kan ci yen su amoon temeri xar, te benn rer ci, nooy def? Ndax doo byyi ca perlukaay ba jroon fukki xar ya ak juron eent, toppi ma rer, ba bis ko? Te boo kos gisee, dinga ko gddu ak bnneex, ybbu ko kr ga. Boo gge ca kr ga, dinga woo say xarit ak say dkkandoo, ne leen: Kayleen baneexu ak man ndaxte gis na sama xar ma reroon. Maa ngi leen di wax lii: Ci noonule, dina am mbg ci asamaan, bu ben bkkaarkat tuube ay bkkaaram. (4) Te, it bu jigen dencoon fukki libidoor, ben rer ca, nu muy def? Ndax du taal ab lmp, ble kr ga, seet fu nekk, ba gis ko? Bu ko gisee, dina woo ay xaritam ak ay dkkandoom, ne leen: Kaayleen bnneexu ak mam, ndaxte gis naa sama alal ja reroom, Maa ngi leen di wax lii: Ci noonule malakaay Ylla yi di ame mbg ci benn bkkaarkat bu tuube ay bkkaaram. (5)


NJNG YU MGG YI NJNGALE BU BEES BI

1,2. Mac 7:24-27` 3. Lukk 18:10-14, 16,17; 4. Yowanna 7:17,16; 5. Yowannna 4: 21-24; Lukk 19:40, 6. Mac 12: 3-12; Yowanna 7:23,24, 7. Yowanna 9:39

XIIWL YI

1,2. Lukk 11:28; Mac 24:46, 3. Mac 5: 3-12, 4. Yowanna 20: 29; Mac 13:16, 5. Mac 25:34

DOOLEY AAN BI

1. Yowanna 16:24, 2. Lukk 11: 5-10, 3. Lukk 18:2-8, 4. Mac 6: 7, 8, 5. Mac 21:13; Esayi 56: 7, 6. Mac 6:6; Mark 11: 24; Yowanna 15:16, 7. Mac 6: 9-13

ALAL YI CI ASAMAAN

1. Lukk 6:31, 2. Lukk 16:19-31, 3. Lukk 6: 34 , 30 4. Mark 12: 43, 44, 5. Mark 10: 24, 25, 27, 6. Mac 6: 19-21, 7. Mac 6: 1, 2, 8; 8. Mac 6: 34, 9. Lukk 6: 38, 10. Lukk 12: 16-21; Mac 16: 26

NGM LIY RANDAL AY TUND

1. Mac 9:29, 2. Mac 8:11, 12, 3. Mac 18: 19, 20, 4. Mark: 16: 17, 18, 5. Mac 17: 20; Mark 11: 24 6. Mac 18: 18, 7. Mark 5: 36; 9: 23.

TEEY, YIRMANDE AK BAALE

1. Lukk 7:47, 2. Lukk 41, 42, 3. Mac 18: 23-35, 4. Mac 18: 22, ; 5: 25, 5. Mac 5: 38-43, 6. Mark 11: 25; 5. 23, 24, 7. Mac 6: 14

DUND WIY ME

1. Mac 7: 16, 2. Mac 5: 13, 7: 17-20, 3. Lukk 13: 6-9, 4. Yowanna 15: 8, Mac 12: 35, 5. Mac 13: 18-23.

WR, AK WRAL YARAM AK RUU

1,2. Mac 9: 12-13; Ose 6: 6; Lukk 13: 16, 3. Mac 9: 5; 6:2; 8:13; Lukk 8:48, 4. Lukk 15: 4-7, Lukk 15: 8-10.

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design