Home         Translations         About Us   
search  
 

SEHEMU YA KADADU

MASHOMO MABAHA

MNDUNGI UKAKUNDA KUBONYA AGHO UGHIKUNDAGHA MLUNGU UCHAMANYA NGERA AGHO MAFUNDISHO NIFUNDISHAGHA GHEEFUMA KWA MLUNGU ANGU NGERA NI GHA NGUMA RAPO RENI. MAFUNDISHO NIFUNDISHAGHA SI GHAPO GHANGI, ELA NI GHAKE UO ORENIDUMIEGHE.

MATHAYO 7:24
MATHAYO 7:25-27
LUKA 18:10-14, 16, 17
JOHANE 7:17, 16

MAFUNDISHO MAWISHI

"NIKO HUWU KULA MUNDU UGHISIKIRAGHA MALAGHO GHAPO NA KUGHIWADIA, UCHAFWANANISHWA NA MUNDU UKO NA AKILI OREAGHIEGHE NYUMBA YAKE AIGHU YA IGHO.

VUA IKANYA, MEDA IKACHUA MACHI, SENA MBEO IKAWETA AIGHU YA IYO NYUMBA, ELA NDEEREGHUEGHE ANDUANGI; ANGU EREAGHILOGHE AIGHU YA IGHO.

ELA UO USIKIRAGHA MALAGHO GHAPO NAO NDEGHIWADAGHA ANDUANGI, UCHAFWANANISHWA NA MUNDU MKELU, OREAGHIEGHE NYUMBA YAKE MSANGAGHENYI. VUA IKANYA,MEDA IKACHUA MACHI, NA MBEO YA KIREMBA IKAWETA AIGU YA IYO NYUMBA NAYO KAGHWA. NA KUGHWA KWARO KUKAIA KUBAA."

"KOREKOGHE NA WANDU WAWI WEREJOKIEGHE HEKALUNYI KULOMBA MLUNGU, UMU OREKOGHE MFARISAYO, NA MZIMA MMBWADI WUSHURU. UJA MFARISAYO UKAKAIA KIMUSI UKALOMBA NGOLONYI KWAKE UKIGHAMBA, 'NAKUFUNYIRA CHAWUCHA EE MLUNGU, KWA KUKAIA INI SIKO SA WANDU WAZIMA, WA LWAFUO, WAWIWI, WALAKI, NA HATA SA UHU MMBWADI WUSHURU. NADAFUNGA TUMU MANDO AWI KWA NJUMWA, NADAFUNYA IFUNGU JA IKUMI JA MAPATO GHAPO GHOSE.

ELA UJA MMBWADI WUSHURU UKAKAIA KULA KONI NAO NDEREKUNDIEGHE HATA KUWUSIRA MESO GHAKE CHA MLUNGUNYI, ELA UKAKUKABA-KABA MONI LAGHENYI KWAKE UKIGHAMBA EE MLUNGU KUNIFUE WUGHOMA INI MUNDU WA KAUNG'A.

NAMGHORIA MMBWADI WUSHURU ORESERIEGHE NUMBENYI KWAKE WANEKWA HACHI KUCHUMBA MFARISAYO. ANGU UHU UKUJASAGHA MONI UCHASERWA NA UHU UKUSERAGHA MONI UCHAJOSWA.

WILEKENYI WANAKE WATINI WICHE KWAPO MSAKEWIGHIRA. ANGU WUZURI GHWA MLUNGU NI GHWA AWO WIKO SA AWA. UO OSE USEGHURUMIRIAGHA WUZURI GHWA MLUNGU SA WANAWAKE, JINGI NDECHAANGIA ANDENYI ANDUANGI. SABATO EREBONYEREGHO KWA WUNDU GHONYU. ELA INYO NDEMOREBONYEROGHE KWA WUNDU GHWA SABATO ANDUANGI.

INI NERECHIEGHE WURUMWENGUNYI KUTANYA, AWA WISEWONAGHA WIPATE KUWONA NA AWA WIWONAGHA WIWUYE VITUNGURE.

JOHANE 4:21-24; LUKA 19:40
MATHAYO 12:3-12;
JOHANE 7:23,24
JOHANE 9:39

INYO MWADATASA UO MSEMMANYAGHA, ELA ISI DAMWICHI UO DITASAGHA, ANGU KUKIA KWAFUMMA KWA WAYAHUDI. ELA NGELO IACHA; HATA IDANA EKO AENI WATASI WA LOLI WICHAMTASA UJA ABA LOLI. NDEWICHA LOLA-LOLA WIKIGHORA: HOYU AHA! AHA NIKO DILOMBAGHA.

WATASI WA LOLI WICHAMTASA UJA ABA LOLI, KWA NDIGHI RA ROHO, ANGU ABA WADAWILOLA WANDU WIFWANE HUWU WIPATE KUMTASA. MLUNGU NI ROHO NA WATSI WA LOLI WICHADIMISHWA KUMTASA LOLI NA ROHO WAKE. NAMGHORIA WANDU AWA WIKANYAMA, AGHA MAGHO GHICHAKEMA.

NGERA MWASHOMIE SEJI DAUDI NA WAMBAO WEREBONYEREGHE IJI WERESIKIREGHE NJALA, WERENGIRIEGHENYUMBENYI YA MLUNGU WIKAJA MIKATE EREFUNYIROGHE KWA MLUNGU, NAWO NDEWEREKOGHE NA RUSA EJA IYO MIKATE, ANGU YADJIGWA NI WAKOHANI WIEKERI.

ANGU WELEE NDEMSHOMIE SHARIENYI SEJI WAKOHANI WIICHUKANYAGHA SABATO HEKALUNYI KULA ITUKU JA SABATO, NAWO NDEWITALWAGA KUKAIA NA IKOSA JINGI? NANI NAMZERA AHA KOKO KILAMBO KIBAA KUCHUMBA HEKALU. NGERA MODEMANYA KUTAMBUA KWARO MALAGHO AGA; NEEKUNDA WUGHOMA ELA SI KIZONGONA KUNGI; NDAMWAWITANYAGHA WANDU WISEKO NA MAKOSA ANDUANGI. ANGU MWANA WA MDAMU NUO BWANA WA SABATO.

WELEE, MNDUNGI UKAKAIA NA NG'ONDI YAKE YACHUNUKIA IVONGONYI ITUKU JA SABATO NDECHAIWADA UIFUNYE ANGUWADA? IDANA MUNDU WACHUMBA NG'ONDI SAKI? KWA HUWO NI HACHI KUBONYA NICHA ITUKU JA SABATO,ERI SHARIA YA MUSA ISECHENONWA, WELEE INYO MWANIBONYERA WADA MACHO WEI NAMBOISA MUNDU ITUKU JA SABATO? MSAKETANYA KWA KUWONA KWA SHIGHADI TU, ELA TANYENYI KWA HACHI.

MATHAYO 5:3-12
JOHANE 20:29
MATHAYO 13:16

MARASIMIO

WARASIMILWA KUCHUMBA AWA WIJISIKARAGHA ILAGHO JA MLUNGU NA KIJIWADIA. WARASIMILWA UJA MDUMIKI BWANA WAKE UCHAMKUA UKIBONYA WOKONI. WARASIMILWA AWA WIMANYAGHA WEKO WAKIWA NGOLONYI, ANGU WUZURI GWA MLUNGUNYI NI GHWAWO. WARASIMILWA AWA WIKO NA WASI, ANGU AWO WICHAHORESHWA.

WARASIMILWA AWA WIKO WA MBOA, ANGU AWO WICHAPATA ISANGA. WARASIMILWA AWA WIKO NA NJALA NA KAU EKUNDA KUBONYA HACHI, ANGU AWO WICHAKATWA. WARASIMILWA AWA WIKO NA WUGHOMA, ANGU AWO WICHAFUILWA WUGHOMA. WARASIMILWA AWA WIELIE NGOLONYI KWAWO, ANGU WICHAMBONA MLUNGU. WARASIMILWA WANA WA MLUNGU AWO WICHAWANGWA WANA WA MLUNGU. WARASIMILWA AWO WITIRIRWAGHA KWA WUNDU GHOBONYA HACHI, ANGU WUZURI GHWA MLUNGU NI GHWAKE. WARASIMILWA INYO IJI WANDU WAMSHOLIA, NA KUMTIRIRA, NA KUMZIGHIRA KWA TEE ROSE KWA WUNDU GHWAPO. BOILONYI MKAIE NA ISEKO IBAA; ANGU MAFUNGU GHENYU NI MABAHA AHO MLUNGUNYI; ANGU HUWU NIKO WEREWITIRIRIEGHE WALODI WEREKOGHE IMBIRI KONYU.

WARASIMILWA AWA WIRUMIRIAGHA WISEWONIE ELA INYO MWARASIMILWA ANGU MESO GHENYU GHWAWONA NA MADU GHENYU GHASIKIRA.

LUKA 11:28
MATHAYO 24:46

CHOONYI INYO MRASIMILWAGHA NI ABA, MMBUSE IFWA JA WUZURI MOREBOISIROGHE KUFUMA WURUMWENGU GHAZOYA KUUMBWA.

MATHAYO 25:34

WELEE, NA MLUNGU NAO NDECHAAWITANYIRA HACHI WASAGHULWA WAKE WIMLILIAGHA KIO NA DIME ANGUWADA? LOI UCHAMUKA KUWITESIA? NAMGHORIA UCHAWITANYIRA HACHI SHWA-SHWA. ELA KUKAKONI-LEE, IJI MWANA WA MDAMU WACHA UCHAJIWONA IRUMIRIO NDOENYI?

NENYO IJI MWAKALOMBA MSAKEDEDA MDADEDO MENGI GHISEELIAGHA SA WANDU WISEMWICHI MLUNGU, AWO WIGGHESIHAGHA WICHASIKIRWA KWA WUNDU GHWA MADEDO GHAWO MENGI. MSEKAIE SA AWO, ANGU NDEYO ONYU WAVIMANYA IVO VILAMBO MUKO NA BEA NAVO IMBIRI INYO MSEVILOMBE.

JOHANE 16:24
LUKA 11:5-10
LUKA 18:2-8
MATHAYO 6:7,8

NDIGHI RA MALOMBI

JINGI NDEMLOMBIE KILAMBO CHNGI KWA IRINA JAPO. LOMBENYI NENYO MCHAPATA; KUBOILWA KONYU KUKATE.

NANI KONYU UKO NA MGHENYI WAKE, NAO UMGHENDIE KIO GHADI UMZERE 'MGHENYI WAPO, NIAZIME MIKATE IDADU NACHELWA NI MGHENYI WAFUMA CHARONYI NANI SIWADIE KINDO CHINGI CHEMNEKA ANDUANGI.

NAO MONI KONDENYI UMTUMBULIE UMZERE, KUSAKENIJISHA WASI, MNYANGO GHWAMERIA KURUGHWA NANI NA WANA WAPO DAMERIA KULALA. SIDIMAGHA KUWUKA NIKUNEKE KINDO CHINGI. NAMGHORIA,HATA NGERA SAKI NDEKUNDE KUWUKA UMNEKE KINDO CHINGI, ANGU WEI NI MGHENYI WAKE ELA ANGU WAFUNGA NDIGHI KUMLOMBA KUSEKO WAYA, LOLI UCHAWUKA NA KUMNEKA VOSE UKANDAGHA.

NANI NAMZERA LOMBENYI NENYO MCHANEKWA, LOLENYI NENYO MCHAWONA, KONGODENYI NENYO MCHARUGHUILWA. ANGU KULA MUNDU ULOMBAGHA WADANEKWA, NA UO ULOLAGHA WADAWONA, NA UO UKONGODAGHA WADARUGHUILWA.

KOREKOGHE NA MTANYI MUZI GHUMU USEREMUOBUEGHE MLUNGU HATA KUMTALA MNDUNGI ANDUANGI. NA GHUJA MUZI GHONI, KOREKOGHE NA MUKA UFULO NI MUMI WAKE, OREKOGHE UKIMCHEA UJA MTANYI MATUKU GHOSE UKIGHAMBA, NITANYE NA M'MAIZA WAPO. NAO UJA MTANYI UKAKAIA UKIMLEGHIA KWA NGELO NDACHA, ELA KONYUMA UKAGHORA NGOLONYI KWAKE.

"HATA NGERA INI SIMUOBUAGHA MLUNGU, ANGU KUMTALA MNDUNGI, ELA KWA KUKAIA MUKA UHU WAWUYANISUMBUA HUWU, NICHAMTANYIRA HACHI YAKE, USECHENISIRISHA NDIGHI KWA KULALACHA KWAPO HUWU."

MLODI ISAYA OREANDIKIGHE,"NYUMBA YAPO ICHAWANGWA NYUMBA ELOMBIA KWA WUNDU GHWA MBARI ROSE RA WANDU." ELA OHO IJI KWAKALOMBA, KUINGIE CHUMBENYI KWAKO, KURUGHE, MNYAGHO KUMLOMBE NDEYO UKO KIVISONYI; NA NDEYO UWONAGHA KIVISONYI, UCHAKULIPA ERI ICHO CHOSE MCHAALOMBA KWA ABA KWA IRIN JAPO UMNEKE. MKAKAIA ANDENYI KWAPO, NA MALAGHO GHAPO GHIKAKAIA ADENYI KONYU, MCHALOMBA ICHO CHOSE MKUNDAGHA NENYO MCHANEKWA.

IDANA MLOMBEGHE HUWU; ABA ODU KUKO MLUNGUNYI IRINA JAKO JIKASO

WUZURI GHWAKO GHUCHE, LUKUNDO LWAKO LUBONYEKE NDOENYI SA IHI LUKO MLUNGUNYI.

KUDINEKE IDIME VINDO VEDU VA LINU, KUDILEKIE MAKOS GHEDU, SA IJI KONI ISI DIWILEKIAGHA AWA WIDIKOSERAGHA

KUSAKEDIKUMBA MATIMONYI, ELA KUDIKIRE NA UJA M'MBIWI

ANGU WUZURI NA NDIGHI NA WUBAA NI GHWAKO KWA KALA NA KALA. AMEN(NDEIKAIE WORUWO)

MATHAYO 21:13, ISAYA 56:7

MATHAYO 6:6, MARKO 11:24, JOHANE 15:16,7

NAO UKAGHAMBA, 'AI HATA ABA ABRAHAMU, ELA NGERA UMU WAWIGHENDIA KUFUMA KWA WAFU WICHANEA'

ABRAHAMU UKAMZERA, NGERA WISEWISIKIRAGHA MUSA NA WALODI, HATA UKARUKA MUNDU KUFUMA KWA WAFU NDEWICAHH GHALUKA ANDUANGI.

LUKA 6:31
LUKA 16:19-31

MALI RIKO MLUNGUNYI.

KAIENYI MUKIWIBONYERA WANDU SA IJI KONI MUKUNDAGHA WIMUBONYERE.

KOREKOGHE MNDUMU MZURI URWAE NGUWO RA ZAMBARAU NA KITANI IBOIE, UKIJA MANORI NA MASEKO MATUKU GHOSE.

NA MKIWA UMU UCHUE VONDA UWANGWAGHA LAZARO OREKOGHE UKIWIKWA MNYANGONYI GHWA NYUMBA YAKE; NAO OREKOGHE UKIKUNDA KUJA MISUSURE EREPOTOKAGHA KUFUMA MEZENYI KWA UJA MZURI; NA KUSHI RIKACHA NA KUMLETA-LETA VONDA VAKE.

NAO UJA MKIWA UKAFWA, UKADWALWA NI WEKE MALAIKA, UKAKAIA KAAVUI NA ABRAHAMU WOKONI UJA MZURI UKAFWA, UKARIKWA. NAO UKO MATIRIRONYI KWA WAFU, UKAMMBONA LAZARO KULA KONI KAAVUI NA ABRAHAMU. UKAWANGA UKIGHAMBA,'EE ABA ABRAHAMU, NIWONIE WUGHOMA KUMDUME LAZARO UNGIRE MDO GHWA CHALA CHAKE MACHINYI UCHE UNIHORESHE LUMI LWAPO, ANGU NIATIRIRWA KWA LUWAWO LUBAA LWA ULU LUMU LWA MODO."

ELA ABRAHAMU UKAMTUMBULIA; MWANWAPO KUMBUKA SEJI KOREKOGHE KUKUKAIA NDOENYI; KOREPATIREGHE MAZA RAPO NDICHA, NA LAZARO OREPATIREGHE RIZAMIE, NAO IDANA UO WAHORESHWA NA OHO KWARIRIRWA NA AIGHU YA AGHAGHOSE, JEKO IVONGO IBAA JIVUIKILO AGADI YA IS NA INYO ERI WANDU WANGI WEDU WISEDIME KURUWUKA CHA KONYU, NA WENYU KURUWUKA CHA KODU."

UJA MZURI UKAGAMBA,'KAMANYA NI HUWO NAKULOMBA EE ABA KUMDUME NYUMBENI KWA ABA ANGU NEKO NAWANIDU WA WOMI WASANU UGHENDE UWIONYE WISECHECHA ANDU AHA KWA MATIRIRO!

ELA ABRAHAMU UKAGHAMBA, 'WANYINYU WEKO NA MUSA NA WALODI NDEWIWISIKIRE AWO! KICHA, CHICHANDIRILO NA KUSUGHUSWA, HATA CHIDIKE-DIKE ANGU KIPIMO MPIMAGHA, NICHO CHENI MCHAAPIMILWA.

NDOE YA MNDUMU UKO NA MALI EREUAEGHE LOLI-LOLI, NAO UKIZOYA KUPIMA MONI UKAGHAMBA NIBONYA WADA NISEWADIE ANDU KUWIKA VIRO VAPO VOSE? UKAGHAMBA, 'NICHARIVUCHUA NGANYA RAPO NA KUAGHA ZIMA MBAA ANDU NICHAAKUMBA VIRO VAPO VOSE NA VILAMBO VAPO. NANI NICHAJIZERA IRANGI JAPO. EE IRANGI, KOKO NA VINDO VINGI VIWIKILO MIAKA MINGI IDANA KUJE KUNYO KUBOILO."

LUKA 6:34,
MARKO 12:43, 44
MARKO 10:24, 25, 27
MATHAYO 6:19-21
MATHAYO 6:1-2
MATHAYO 6:3-4
LUKA 6:38

NA NGERA MWAWIKOPESHA AWA WENI WIDIMAGHA KUMLIPA, MCHAPATA KUKASWA KWA INDOKI, ANGU HATA WAKAUNG'A WADAKOPESHA WIKIWESERIA KUWUNJIRWA. UO OSE UKULOMBAGHA KILAMBO CHINGI KUMNEKE NA UHU UKUSOKAGHA VILAMBO VAKO KUSEVIKOTIE SENA.

WAKIWA, IJI WAFUNYA, WANEKA KUCHUMBA WAZURI. WOSE CHIA IMWERI AWA WIFUNYAGHA KWA WUNGI GHWA MALI RAWO. WAKIWA WANEKA KWA WUKIWA GHAWO NA KWA LUKUNDO WANEKA ICHI WISEDIMAGHA KUWIKA.

KWAKURIE SAKI KWA AWA WIKUNDAGHA MALI KUGHUNGIA WUZURI GHWA MLUNGU! KWAANGUE NGAMILA KUIDA ILANGA JA SIZANO KUCHUMBA MUNCU UKO NA MALI KUNGIA KWA WUZURI GHWA MLUNGU. NA ELA MAZA IRI RISEDIMIKAGHA KWA MDAMU RADIMIKA KWA MLUNGU.

MSAKEKUWIKIEA MALI AHA NDOENYI, ANDU SOYA NA NGAMA RINONAGHA, NA ANDU VITOI VIBARAGHA NA KUIWA. ELA MUKUWIKIE INYO MMBENI MALI MLUNGUNYI, ANDU SOYA NA NGAMA RISENONAGHA NA ANDU VITOI VISEBARAGHA NA KUIWA ANDUANGI. ANGU ANDU KONI MALI RAKO RIKO, NIKOKONI NA NGOLO YAKO ICHAAKAIA WORI.

WAMU WABONYA NICHA TU IJI WIKO IMBIRI YA WANDU. AWA NDEWICHAAPATA MAFUNGU GHANGI KUFUMA KWA NDEYO WA MLUNGUNYI. IJI MWAKAFUNYA MAKUWIO GHANGI, MSAKEKAIA SA WAJE WAJI-KUWI SUNAGOGINYI RAWO NA CHIENYI. AWO WAMERIA KUPATA MAFUNGU GHAWO.

MKONU GHWAKO GHWA KIWAKA GHUSAKEMANYA SEJI GHWA KIWOMI GHWA WA BONYA. FUNYA KWA WUMBOA NA KWA KIVISONYI, NIKO NA NDEYO UWONAGHA KIVISONYI UCHAAKULIPA.

NEKENYI WANDU NENYO MCHANEKWA KIPIMO ELA MLUNGU UKAMZERA," EE MKELU, ICHI KIO CHENI ROHO YAKO ICHAKUNDWA NA IVO VINDU VAKO KUVIBONYERE VICHAWUYA VANI?

NIKO HUWO KONI KWA UO UKUWIKIAGHA MONI MALI USEKO NA MALI INGI KWA MLUNGU ANDUANGI. ICHAMFWANA MUNDU KII UKAGHUPATA WURUMWENGU GHOSE NA KUJILAGHASHA IRANGI JAKE? ANGU UCHAFUNYA KII KUINDANA NA IRANGI JAKE?

LUKA 12:16-21
MATHAYO 16:26
MATHAYO 18:19, 20
MARKO 16:17,18
MATHAYO 17;20
MARKO 11:24
MATHAYO 18:18
MARKO 5:36, 9:23

NAWO AGHO GHOSE GHEREBONYEKIEGHE. NIKO UJA BWANA UKAMMBANGA UJA MDUMIKI UKAMZERA.'OHO KU MUNDU UZAMIE NA NDIGHI! KORENIVOYEGHE NANI NGAKULEKIA IJA SILE YOSE. WELEE NDEREKUFWANEGHE NA OHO KUMFUYE WUGHOMA MDUMIKI MMBENYUANGUWADA?

LUKA 7:47
LUKA 7:41, 42

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design