Home         Translations         About Us   
search  
 KURUMAGHIA WAGHOMA NA KUFANYA WAGHOMA

UO ULEKWAGHA KATINI WADAKUNDA KATINI WORI. MUNDU UMU OREKOGHE NA WASILE WAKE WAWI WA IMBIRI OREMLAWIAGHA DINARI MAGHANA MASANU NA WA KAWI MIRONGO MISANU. NAO IJI WALEMWA NI KULIPA UKAWILEKA WOSE WAWI. IDANA NI UAO UCHAMKUNDA KUCHUMBA?

MZURI UMU OREKUNDEGHE KULAWUA MITALO YA WADUMIKI WAKE. HATA IJI WAZOTA KULAWUA, UKAREDWA UMU UREKOGHE NA SILE YAKE TALANTO ELFU IKUMI.

ELA UJA MDUMIKI NDEKOGHE NA KILAMBO CHINGI CHEMLIPA ANDUANGI; KWA HUWO BWANA WAKE UKAFUNYA MOMU UUZO, NA MKAKE NA WANA WAKE, CHIA IMWERI NA VILAMBO VAKE VOSE OREKOGHE NAVO' UPATE KULIPA IJA SILE

NAO UJA MDUMIKI UKAMDUNGIA NGOKORO UKIGHAMBA " KURUMAGHIE NANI EE BWANA NANI NICHAKULIPA ROSE:

NAO UJA BWANA UKAWADWA NI WUGHUMA UKAMLEKA IJA SILE YOSE. UKAMSIGHA UGHENDE CHIA YAKE. ELA UJA MDUMIKI UKAFUMA UKAMKUA UMU WA WADUMIKI WAMBAO UKO NA SILE YAKE YA DINARI IGHANA JIMWERI; UKAMBWADA UKAWOKA KUMNYORA UKIGHAMBA 'NILIPE SILE YAPE'

MDUMIKI MMBAO UKAMDUNGIA NGOKORO UKAMLOMBA UKIGHAMBA,' KURUMAGHIANYE NANI NA INI NICHAKULIPA.

ELA UKAMLEGHIA, UKAGHENDA NA KUMNGIRA KIFUNGONYI HATA WAMERIA KULIPA IJA SILE. NIKO WAJA WAMBAO IJI WA WONA AGHO GHIBONYEKIE WIKAGHENDA NA KUMGHORIA BWANA.

IJI MWANYINYU WAKUKOSERA, GENA KUPOISE NA UO KIVISONYI, UKAKUSIKIRIA KUCHAPATA MGENYI WAKO. ANGUMKAWILEKIA WANDU MAKOSA GHAWO NA NDEYO ONYU UCHAMLEKIA NA INYO WORI

MATHAYO 18:23-35
MATHAYO 18:22,
MATHAY O 5:25
MATHAYO 5:38-42
MARKO 11:25
MATHAYO 5:23, 24
MATHAYO 6:14

NIKO KWA KUWAWA NANDIGHI UJA BWANA UKAFUNYA MOMU UJA MDUMIKI UNGIRO KIFUNGONYI HATA WAMERIA KULIPA IJA SILE YOSE.

NI HUWO KONI ABA UKO MLUNGUNYI NDECHAMILEKA INYO, NGERA MSELEKANAGHA MMBENI NA MMBENI KWA NGOLO RENYU ROSE.

SIKUZERAA WE, NI MANDU MFUNGADE KUFUYA WUGHOMA, ELA NI MRONGO MFUNGADE NGELO MKIGHENDA KOTINI. ISECHEKAIA UKUGHENJE KWA MTANYI NA MTANYI UKUFUNYE MIKONUNYI KWA ASKARI NA AHO KUNGIRO KUFUNGONYI.

MWASIKIRE ANGU EREGHORELOGHE IRISO KWA IRISO NA IGHEGHO KWA IGHEGHO? ELA INI NAMZERA KUSAKEMLIPIA UO MUNDU UKUKOSERAGHA. MUNDU UKAKUKABA LUI IDUMBU JAKO JA KIWOMI, KUMGHALUSIRE IJO JA KAWI WORI. NA NAGERA MUNDU WAKUGHENJA KOTINYI UKIKUNDA KUWUSA ISHATI JAKO, KUMSIGHIE NA IKOTI JAKO WORI. MUNDU UKAKULAZIMISHA KUMDUKIE MSIGO GHWAKE KILMETA IMWERI, MDUKIE KILOMETA IWI UO UKULOMBAGHA KUMNEKE, NA UO UKUNDE KUKOPA KUSAKEMLEGHA.

NENYO IJI MWAKAIA KIMUSI MKILOMBA FUENYI WUGHOMA IKAKAIA MKOSANE ILAGHO JINGI NA MDUNGI, NIKO NA NDEYO ONYU UKO MLUNGUNYI UCHAMLEKA INYO MAKOSA GHENYU. NA OHO IJI KWA KAFUNYA KIZONGONA CHAKO MADHABAHUNYI NAO ANYAHO KUKUMBUKE KUKAIA MWACHUMBANE NA MWANINYU, KUSIGHE KIZONGONA, KUGHENDE KUPATANE NA MWANYINYU KANDE, IMA KUCHEFUNYA ICHO KIZONGONA CHAKO

MUWI MBEU OREFUMIEGHE KUWA MBEU. HATA IJI OREKOGHE UKIWA, RIMU RIKAPOTOKA CHIENYI; NA NYONYI RIKACHA RIKARITA. RIMU RIKAPOTOKA MAGHONYI ANDU KUSEREKOGHE NA NDOE NYINGI. RIKABUKA KWA WUNDU GHWA RIJA NDOE NDINI REREKOGHE. ELA IJI IRUWA JAJOKA JIKARIKORA, NA NAGU MIRI YAKE ISERENGIRIEGHE NDENYI RIKAOMA. RIMU RIKAPOTOKA MIDINYI YA MINJWA; NA IYO MIDI IKAZOGHWA IKARIBWAGHA.

ELA RIMU RIKAPOTOKA NDOE IWURUE, RIKABUKA NA KUVA; IMU IGHANA, NA IMU MIRONGO IRANDADU, NA IMU MIRONGO IDADU.

MATHAYO 7:16
MATHAYO 5:13
MATHAYO 7:17-20
LUKA 13:6-9
JOHANE 15:8
MATHAYO 12:35

AIGHU YA KUVA MATUNDA

MCHAWIMANYA KWA MABONYO GHAWO INYO MOKO KISERERE WURUMWENGUNYI. ELA KISERERE CHIKAFUMWA NI KUSINGA KWARO, MCHACHILUNGA NA KINDOKI? NDECHIFWANE KINDO CHINGI SENA, ELA CHICHADEGWA CHA SHIGHADI CHIWADILO NI WANDU.

KWA HUWU MUDI MUCHA GHWADAVA MATUNDA GHIBOIE NA MUDI GHUZAMIE GHWADAVA MATUNDA GHIZAMIE. MUDI GHUBOIE NDEGHUDIMAGHA KUVA MATUNDA GHIZAMIE HATA MUDI GHUZAMIE KUVA MATUNDA GHIBOIE ANDUANGI. KULA MUDI GHUSEVAGHA MATUNDA GHIBOIE, GHWADADEMWA NA KUKUMBWA MODONYI. KWA WUNDU UGHU, MCHAWIMANYA KWA MATUNDA GHAWO.

MNDUMU OREWAEGHE MTINI GHWAKE MBUWENYI YA MZABIBU. UKACHA UKILOLA MATUNDA GHANGI AIGHU YARO UKAGHISOWA. UKAMZERA UJA MLIMI, ZIGHANA MIAKA IHI IDADU NAAWUYACHA NGILOLA MATUNDA AIGHU YA UGHU MTINI, NGADAGHISOWA IDANA KUGHUDEME, KWAKI GHUNONAGA NDOE DU U?

ELA UJA MLIMI UKAMTUMBILIA"BWANA, GHUSIEGHE NIGHUCHIMBIE MBAI-MBAI, NA UGHU MWAKA WORI NIGHUDUNGIE MBOLEA GHUKAVA MATUNDA MWAKA GHUCHAGHA NI NICHA, ELA GHUKALEMW NI KUVA, NIKO AHO KUGHUDEME."

ABA UCHAKASWA MKAVA MATUNDA MENGI NENYO MCHAWONEKA KUKAIA MOKO WANUGHI WAKO KUFUMANYA NA GHAJA MECHA UKO NAGHO, NA WOKONI MUNDU MMBIWI KUFUMA KWA GHUJA WUWIWI UKO NAGHO WADAFUNYA MAZA RIZAMIE.

IJI MNDUNGI WASIKIRA ILAGHO JA WUZURI ELA NDEJIMTAMBUKIE, UJA MMBIWI WADAACHA NA KUJIINJA NGOLONYI KWAKE, NAO WAFWANANA NA MBEU IPOTOKIE CHIENYI.

NA RIJA MBEU RIPOTOKIE MAGHONYI, NI SA MUNDU UJISIKIRAGHA ILAGHO NAO WAJIWUSA NGOLONYI KWAKE KWA KUBOILWA, ELA NDEWADIE MIRI INGI; WADAKAIA NAJO KWA NGELO VUI, HATA GHIKACHA MATIIRIRO ANGUI KUSUMBULWA KWA WANDU GHWA ILAGHO IJO, SHWA WORI WADAJISIGHA.

NA IJA MBEU IPOTOKIE MIDINYI YA MINJWA, NI SA MUNDU UJISIKIRAGHA IJO ILAGHO, ELA MASUMBUKO GHA IRANGI IJI NA BEA RA MALI RAJIBWAGHA IJO ILAGHO, NAJO NDEJIVAGHA MATUNDA GHANGI ANDUANGI.

NA IJA MBEU IWALO NDOE IWURUE, NI SA MUNDU USIKIRAGHA IJO ILAGHO, NAJO JAMTAMBUKIA, NAO WADAVA MATUNDA KWA IGHANA, NA KWA MIRONGO IRANDADU, NA KWA MIRONGO IDADU.

MATHAYO 13:3-8
MATHAYO 18-23

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design