Home         Translations         About Us   
search  
 SEHEMU YA KANA

KUWANGWA KWA MAISHA MAWISHI

IYO KARAMU YA ARUSI, ELA WIKALEGHA KUCHA. UKADUMA WADUMIKI WAZIMA SENA UKIGHAMBA, 'WIZERENYI AWO WANDU WEREKARIBISHIROGHE, OLENYI NAWIKA VINDO VAPO TAYARI, NJAU NA NGACHE RIBANDIE RAMERIA KUBWAGWA NA KULA KILAMBO CHEKO TAYARI; CHOONYI ARUSINYI."

ELA AWO WANDU NDEWERETALIEGHE, WIKAGHI BONYA MALAGHO GHAKE GHANGUE WIKAGHENDA CHIA RAWO UMU MBUWENYI KWAKE NA MZIMA KWA KAZI RAKE. NA WAJA WERESIGHARIKIEGHE WIKAWIWADA WADUMIKI WAKE WIKAWIBONYA KIWIWI WIKAWIBWAGHA.

JOHANE 15:16
MARKO 10:18-22
MATHAYO 16:24-25

KUWANGWA

INYO NDEMORENISAGHUEGHE INI ANDUANGI ELA INI INI NEREMSAGHUEGHE INYO NA KUMDUMA MWENDE MUVE MATUNDA, MATUNDA GIDUAGA.

MUNDU UMU OREKOGHE NA WANA WA WOMI WAWI, UKAMZERA WA IMBIRI,"MWANWAPO GHENDA KUBONYE KAZI MBUWENYI KWAPO IDIME."

UJA MWANA UKAMTUMBULIA UKIGHORA "SIENDACHA ELA NYUMA YA MAGHO UKAGHALUA MAGHESHO GHAKE UKAGENDA KUBONYA KAZI IJA MBUWENYI. NAO NDEE UKAMZERA UJA MRUNA MTINI."GENDA MBUWENYI KUBONYE KAZI."

UKAMBTUMBULIA NDEE UKIGHAMBA"NICHAGHENDA ELA UKAKAIA NYUMBENI UKALIWA GHAJA MALAGHO GHA NDEE. WELEE, NI UAO AGHADI YA WANA AWA WAWI OREBONYEREGHE SEJI NDEE OKUNDEGHE?

KWAKI KWANIWANGA MUCHA? NDEKUWADIE MUCHA UNGI ELA MLUNG MONI. OHO KWAICH, MEMU TO; KUSAKEBWAGHA, KUSAKELAKA, KUSAKEIWA, KUSAKEMZIGHIRIA MNDUNGI KWA TEE. KUSAKEKENGA MNDUNGI NA KUWINEKE ISHIMA NDEYO NA MAYO; BONYA HUWU NA OHO KUCHAKAIA NA MALI MLUNGUNYI OLA KWASOWA WUNDU GHUMWERI, GHENDA KUUZE IVO VOSE KUKO NAVO KUWINEKE WAKIWA.

MNDUNGI UKAKUNDA KUKAIA MNUGHI WAPO, SUTI UKUKANE UO MONI, UGUDUKE MSALABA GHWAKE UNINUGHE. ANGU UO UKUNDAGHA KUJIKIRA IRANGI JAKE UCHAJILAGHASHA. ELA UO UJILAGHASHAGHA IRANGI JAKE KWA WUNDU GHWAPO UCHAJIPATA SENA NDOENYI NA MLUNGUNYI WORI.

MZURI UMU OREM'BONYEREGHE MWANA WAKE KARAMU YA HARUSI, UKAWIDUMA WADUMIKI WAKE WIWIWANGE AWO WEREKARIBISHIROGHE KWA

JOHANE 6:44-47
JOHANE 1:50
MATHAYO 7:13, 14
LUKA 13:24

UJA MZURI UKAWAWA NI NGOLO, UKADUMA MASIKARI GHAKE, UKAWITOTESHA WAJA WABWAGHI, UKAGHUKORA MUZI GHWAWO. UKAWIZERA WADUMIKI WAKE KARAMU YA ARUSI EKO TAYARI ELA AWA WEREKARIBISHIROGHE NDEWICHEFWANA. KWA KUWA GHENDENYI CHIA RA MATANO, NA AWO WOSE MCHAAWIWONA, MUWIREDE ARUSINYI.

NAO WAJA WADUMIKI WIKAFUMA CHIENYI KOSE WIKAWIKWANYA WOSE WEREWIWONEIEGHE, WAWIWI NA WECHA WORI. NYUMBA YA ARUSI IKACHUA WAGHENYI.

ELA IJI MZURI WANGIA KUWILAWUA WANGENYI WAKE, UKAMMBONA MNUDMU AHO USEWADIE IRWAO HA ARUSI; UKAMZERA," MGHENYI WAPO, KWANGIRIE WADA AHA KUSEWADIE IRWAO JA ARUSI?" NAO UKANYAMA KIMA.

NAO MZURI UKAWIZERA WAJA WADUMIKI,"MFUNGENYI MUNDU UHU NA MUMKUMBE CHA SHIGHADI".

NACHURIA HUWU; WENGI WAWANGILWA-- KWA WUZURI GHWA MLUNGUNYI--- ELA WATINI WASAGHULO. NGELO YAVIKA. WUZURI GHWA MLUNGU GHWAVIKA KAAVUI. NEREMSAGHUEGHE KUFUMA WURUMWENGUNYI. HEENYI, MURWO MARWAO GHAKUKIA, MJIRUMIRIE ILAGHO JIBOIE.

MNDUNGI NDEDIMAGHA KUCHA KWAPO ANDUANGI, NGERA USERUDILO NI UJA ABA ORNIDUMIEGHE, NANI NICHAMRUKISHA ITUKU JA KUTUA MBAI. AWO WSE ABA UNINEKAGHA WICHACHA KWAPO; NA UO UCHAGHA KWAPO, NA JINGI SICHAAMMBINGA ANDUANGI.

KUARUMIRIA ANGU NAKUZERA NAKUWONIEGHE AISI YA MTINI? KUCHAWO NA MAZA MBAA KUCHUMBA IRI.

NGIENYI MKIIDIRIA MNYANGO MSUSE. ANGU MNYANGO NI MSHAPA NA CHIA EGHENDA KUTOTENYI YAANGUE; WANDU NAWO WIIDIRIAGHA AHO NI WENGI. ELA MNYANGO NI MSUSE NA CHIA EHGENDA IRANGINYI NI YA WASI; NAYO NI WANDU WATINI WIIWONAGHA IYO CHIA. FUNGENYI NDIGHI KUNGIA KWA MNYANGO MSUSE, ANGU NAMGHORIA, WENGI WICHAKUNDA KUNGIA, ELA NDEWICHAADIMA ANDUANGI.

MATHAYO 22:2-14
MARKO 1:15
JOHANE 15:19

RUMIRIAGHA INI HATA NGERA WAFWA UCHAKAIA MOYO. WICHANEKWA IRANGI JA KALA NA KALA NA NDEWICHATOTA ANDUANGI! NAKUZERA KUKARUMIRIA KUCHAGHUWONA WUBAA GHWA MLUNGU.

JOHANE 3:7
JOHANE 3:3-5
JOHANE 3:6-8
MATHAYO 9:16-7
JOHANE 3:10-12
JOHANE 3:17-18
JOHANE 11:25-26-40

KUVALWA INDO JA KAWI

KUSAKESHINIKA WEI NAKUZERA SUTI KUVALO KAWI. NAKUGHORIA LOLI; NGERA MUNDU USEVALO KAWI NDEDIMAGHA KUGHUWONA WUZURI GHWA MLUNGU ANDUANGI. NGERA MUNDU USEVALO KWA MACHI NA ROHO NDEDIMAGHA KUNGIA KWA WUZURI GHA MLUNGU ANDUANGI.

ICHO CHIVALWAGHWA KIMUMBI NI MUMBI NA ICHO CHIVALWAGHA KIROHO NI ROHO. MBEO YADAWETA SEJI IKUNDAGHA, LWAKA LWARO KWALUSIKIRA ELA NDEKUIMANYAGHA ANDU IFUMAGHA HATA ANDU IGHENDGHA ANDUANGI. NI KOKONI KWA MUNDU UO OSE UVALWA GHA KWA ROHO.

ZIGHANA MAKATANISHO AGA; WANDU NDEWIKUMBAGHA KIRAKA CHA NGUWO MBISHI KWA IRASI NAGU CHIJA KIRAKA CHICHARASHUA JIJA IRASI NA JIJA ILANGA JICHACHURIKIA. HATA WANDU NDEWIDUNGIRIAGHA DIVEI MBISHI KWA VIRIBA VA KALA WIKABONYA HUWO, VIRIBA VICHABARIKA NA DIVEI ICHADIKA NA VIRIBA VICHANONEKA. ELA WANDU WADADUNGIRIA DIVEI KWA VIRIBA VIWISHINA VOSE VICHAKAIA BANANA.

WELE OHO KO MWALIMU WA ISRAELI, SENA NDEKUTAMBUKILWAGHA NI MAZA IRI? IKAKAIA NAMGHORIA MAZA RA NDOENYI NENYU NDEMRUMIRIAGHA, MCHARUMIRIA WADA NIKAMGHORIA MAZA RA MLUNGUNYI?

ANGU MLUNGU NDEREMDUMIEGHE MWANA WAKE UGHUTANYE WURUMWENGU ANDUANGI ELA UGHUKIRE. UO UMRUMIRIAGHA MWANA NDETANYAGWA ANDUANGI, ELA UO USERUMIRIAGHA WAMERIA KUTANYWA KWA KUKAIA NDEURUMIRIA KWA MWANA WA ITITI WA MLUNGU ANDUANGI.

INI NUO UKO KURUKA NA IRANGI. UO UNI.

"REDENYI SHWASHWA IJA NGUWO IBOIE KUCHUMBA MUMRUSHE. SENA MUMGIRE PETE CHALENYI KWAKE NA VADU MAGHONYI KWAKE. SENA MREDE IJA NGACHE IBANDIE MUIBWAGHE DIPATE KUJA NA KUBONYA MASEKO. ANGU UHU MWANWAPO OREKOGHE UFUE NAO HOYU OKO MOYO. OREKOGHE ULAGHARIE NAO HOYU WAWONEKA, WIKAZOYA KUJA NA KUBONYA MASEKO.

ELA NGELO IYO MWANWAKE M'BAA OREKOGHE MBUWENYI NAO UKIWUYA MZINYI UKASIKIRA NGOMA NA WANDU WIKIVINA UKAMMBANGA UMU WA WADUMIKI UKAMKTIA. NI MAZAKI IRO.

UKAMTUMBULIA, UJA MWANYINYU WACHA, NA NDEYO WAM'BWAGHIA IJA NGACHE IBANDIE KWA KUKAIA WAMPATA UKO BANANA.

NAO UKAJOKWA NI MACHU UKALEGHA KUNGIA MZINYI. NIKO NDEE UKAFUMA NA KUMUOYA UNGIE.

ELA UKAMTUMBULIA NDEE UKAGHAMBA"ZIGHANA MIAKA YOSE IHI NAKUDUMIKIA NA JINGI SIKOSERE MOMU GHWAKO ANDUANGI; ELA JINGI NDEKUNINEKIE HATA NDAGHINA CHENI NIBONYE MASEKO NA WAGHENYI WAPO.

JOHANE 4:34
JOHANE 6:29

VINDO VAPO NI KUBONYA LUKUNDO LWA UO ORENIDUMIEGHE NA KUIMERIA KAZI YAKE NA KAZI YA MLUNGU NIYO IHI; INYO KUMRUMIRIA UO OREMDUMIEGHE.

NAO UKAGHAMBA MNDUMU OREKOGHE NA WANA WA WOMI WAWI UJA MTINI UKAMZERA NDEE"ABA, NIWAGHIE IFWA JAPO". NIKO UKAWIWAGHIA MALI RAKE.

NYUMA YA MATUKU MATINI UJAMTINI UKAKWANYA VOSE OREKOGHE NAVO UKADAMBA CHA ISANGA JA KULA; NA AJA UKATUMIA PESA RAKE KWA MAZA RA KISHA KISHA. HATA IJI WAMERIA KURITUMIA PESA ROSE, NJALA MBAHA IKANGIA ISANGA JIJA UKAZOYA KUSOWA VINDO UKASIGHWA UEKERI NA WAGHENYI WIKAMSIGHA.

UKAGHENDA UKAANDIKWA KAZI NI MNDUMU WA ISANGA JIJA UKAMGHENJA MBUWENYI KWAKE KULISHA NGUWE. NAO UKAKUNDA KUJA MAKANDA GEREJIGWAGHA NI RIJA NGUWE. NAO IJI WAPATA AKILI NICHAUKAGHAMBA; NI WADUMIKI WALINGA WA ABA WIJAGHA NA KUGHODA NA KUSIGHARA NANI AHA NIATOTA KWA NJALA. NICHAWUKA NIMGHENDIE ABA NIMZERE. "ABA NABONYERE KAUNGA IMBIRI YA MLUNGU NA IMBIRI KWAKO, HATA SIFWANE INI KUWANGWA MWANWAKO ANDUANGI; KUNIBONYE INI SA UMU WA WADUMIKI WAKO.

NAO UKAWUKA UKAZOYA KUWUYA KWA NDEE. HATA IJI OREKOGHE KULA KONI NDEE UKAMBONA UKANGILWA NI WUGHOMA UKAMKIBIRIA NA KUMSHISHIDIA, UKAMSUSUGHA.

UJA MWANA UKAMZERA, ABA NABONYERE KAUNG'A IMBIRI YA MLUNGU NA IMBIRI KWAKO HATA SIFWANE INI KUWANGWA MWANWAKO ANDUANGI.

ELA NDEE UKAWIZERA WADUMIKI WAKE,' ELA UENDACHA UHU MWANWAKO UNONIE MALI RAKO NA MALAYA UO KWAMBWAGHIE IJA NGACHE IBANDIE."

NDEE UKAMZERA,"MWANA WAPO, OHO DADAKANYA MATUKU GHOSE NA VOSE VIKO VAPO NI VAKO. NI HACHI PUTU KUBONYA MASEKO NA KUBOILWA; ANGU UHU MWANYINYU OREKOGHE UFUE NA HOYU OKO MOYO; OREKOGHE ULAGHARIE, NAO IDANA WAWONEKA.

NGERA MSEGHALUKAGHA NA KUWUYA SA WANAKE WATINI, JINGI NDEMCHANGIA KWA WUZURI GHWA MLUNGUNYI ANDUANGI. ANGU MWANA WA MDAMU ODEECHA KUKIRA ICHO CHERELAGHARIEGHE HUWO KONI NDEYO ONYU UKO MLUNGUNYI NDEBOILWA GHA WEI UMU WA AWA WATINI ULAGHAYE ANDUANGI.

ANGU MLUNGU OREKUNDIEGHE WURUMWENGU, HATA UKAMFUNYA MWANA WAKE UVALWAGHWA WA ITITI, UO OSE URUMIRIAGHA KWAKE USE TOTE ANDUANGI ELA UKAIEGHE NA IRANGI JA KALA NA KALA. WELEE, KWARUMIRIA AGHO?

LUKA 15:11-32
MATHAYO 18:3-14
JOHANE 3:16
JOHANE 11:26
MATHAYO 6:24
LUKA 14:28-33
LUKA 16:10-12
MATHAYO 10:16

WANUGHI NA WADUMIKI

MNDUNGI NDEDIMAGHA KUWIDUMIKIA WEKE BWANA WAWI: KWAKUKAIA UCHAZAMILWA NI UHU, NA KUMKUNDA UJA; ANGU UCHAKUFUNYA KWA UMU NA KUMMENYA UJA MZIMA. NENYO DEMDIMAGHA KUMDUMIKIA MLUNGU NA MALI ANDUANGI.

NANI KONYU UKAKUNDA KUAGHA MNARA USESEAGHA KIDOMBO NA KUTALA IGHURI JARO NGERA UKO NA PESA RIKATE RA KUGHUMERIA. ISECHE KAIA NYUMA YA KUAGHA MSINGI, ULEMO NI KUGHEMERIA, NA WANDU WOSE WIWONAGHA WIZOE KUMSEKA UKIGHAMBA," MUNDU UHU OREZOEGHE KUAGHA UKALEMWA NI KUMERIA."

ANGU OKO MZURI UAO UGHENDAGHA KULWA NA MZURI MMBAO USESEAGHA KIDOMBO KANDE, NA KUBONYA NJAMA NGERA WADIMA KULWA NA UO UCHAGHA NA WANDU ELFU MIRONGO IWI, KWA WANDU ELFU IKUMI UKO NAWO. NAO IJI WAWONA NDEDIMAGHA, WANDUMA WANDU KULOLA MAPATANO GHA SERE, IJI UJA MZURI MMBAO UDUAGHA KULA.

NI HUWO KONI UO OSE USESIGHAGHA VOSE UKO NAVO NDEDIMAGA KUKAIA MNUGHI WAPO ANDU-ANGI.

UO UKO MLOLI KWA GHAJA MATINI NA NDIGHI OKO MLOLI KWA GHAJA MABAA WORI NA UO USEKO MLOLI KWA KAJA KATINI NA NDIGHI, DEUKO MLOLI KWA GHAJA MABAA WORI. IDANA NGERA MSEREKOGHE WALOLI KWA MALI RISENE HACHI RA NDOENYI NANI UCHAAMRUMIRIA KWA MALI RALOLI? NA NGERA MSEKO WA LOLI KWA MALI RA WANDU WAZIMA, NANI UCHAAMNEKA IRO RIKO RENYU?

IDANA INI NIAMDUMA SA NG'ONDI AGHADI YA VIKWAU MKAIE NA AKILI SACHOKA, NA WA MBOA SA MBUGHI.

INYO MWAMANYA ANGU AWO WITALWAGHA KUBONYA NGUMA AIGHU YARIJA MBARI ZIMA, WEKO NA NDIGHI AIGHU KWAWO, NA WABAA WAWO WADAWIBONYERA NGUMA. ELA KONYU ISEKAIE HUWO ANDUANGI; ELA HUWO OSE UGHAMBAGHA UKAIE M'BAA KONYU SUTI UWUYE MDUMIKI ONYU NA UO OSE UCHAAGHAMBA UKAIE IMBIRI KONYU, SUTI UWUYE. MZUMBA WA WOSE.

MKONGO ANGU KIFUNGONYI DIKALEGHA KUKUTESIA?

MARKO 1:42-45
JOHANE 13:17
JOHANE 8:31
MATHAYO 23:2-12

NAO MONI UCHAWITUMBULIA" NAMGHORIA LOLI, IJI MORELEGHIEGHE, KUM'BONYERA NICHA UMU WA AWA WATINI, HUWO NI INI MONI MSERENIBONYEREGHE" GHA KALA NA KALA, ELA WAHACHI WICHAGHENDA KWA IRANGI JA KALA NA KALA.

INYO MWADANIWANGA MWALIMU NA BWANA NENYO MWABONYA NICHA ANGU NIKOKONI NIKO. IKAKAIA INI BWANA NA MWALIMU ONYU NAMUOGHOSHA MAGHO GHENYU YAMFWANA NA INYO WORI KUOGHOSHANA MAGHU MMBENI NA MMBENI. ANGU INI NAMMBIKIA FWANA ERI INYO M'BONYEGHE WOKONI SEJI NAMBONYERA.

MATHAYO 25:31-46
JOHANE 13:13-15

UANIWUSA INI NA UO UNIWUSAGHA INI UAMMBUSA UO ORENIDUMIEGHE WORI.

LUKA 9:60
LUKA 10:2
LUKA 9:62
JOHANE 14:12
JOHANE 12:26
MATHAYO 10:7-8
MATHAYO 12:30
LUKE 10:5-7
JOHANE 13:20

KAZI MBAA

WISIGHE WAFU WIRIKE WAFU WAWO, ELA OHO GHENDA KUCHILE MALAGHO GHA WUZURI GHWA MLUNGU. MVONO NI MUNGI ELA WABONYI KAZI NI WATINI, MLOMBENYI UO BWANA WA MVUNO UWIGHENJE WABONYI KAZI MVONONYI KWAKE. "NDEKUWADIE MNDUNGI UKAZOYA KULIMA NA IGHEMBE JA NG'OMBE, SENA UZIGHANEGHE NA NYUMA UFWANAGHA KWA WUZURI GHWA MLUNGU ANDUANGI.

UO UNIRUMIRIAGHA UCHABONYA KAZI NIRIBONYAGHA; EE UCHABONYA NA ZIMA MBAA KUCHUMBA IRI, ANGU NIAGHENDA KWA ABA. UO OSE UKUNDAGHA KUNIDUMIKIA, NI SUTI UNINUGHE INI, NA ANDU NICHAAKAIA INI, NIKOKONI NA MDUMIKI WAPO UCHAAKAIA WORI; MNDUNGI UKANIDUMIKIA, UO MONI UCHABONYERWA ISHIMA NI ABA.

NENYO MKIGHENDA CHILENYI,"WUZURI GHWA MLUNGU GWAVIKA KAAVUI" WIBOISENYI WAKONGO, WIRUKISHENYI WAFU, WIELESHENYI AWO WIKO NA SIMA, RIWINGENYI PEPO. MWANEKWA DUU, MFUNYE DUU.

UO USEKO ANDWAMWERI NANI WADALWA NANI; NA UO USEKWANYAGHA ANDWAMWERI NANI WADASAGHISA.

KASIKIRA MWANGIA NYUMBA INGI, IZERENYI, KANDE SERE NDEIKAIE AIGHU YA NYUMBA IHI.' NA IKAKAIA MNDUNGI WA SERE OKO ANDENYI YA NYUMBA IJA SERE ENYU ICHAKAIA AIGHU KWAKE, ELA IJI USEKO SERE ENYU ICHAMMBURIA.

NENYO KAENYI ANDENYI YA IYO NYUMBA CHENI MKIJA NA KUNYWA IVO VOSE MCHAANEKWA, ANGU YAFWANA M'BONYI KAZI ULIPO MAFUNGU GHAKE.

UO UMMBUSAGHA MNDUNGI NIMDUMAGHA. IJI WANDU WAMTIRIRA ANDENYI YA MUZI GHUMU MUGHUGHENDIE MUZI MZIMA NAMGHORIA LOLI, NDEMCHAA-MERIA MIZI YOSE YA ISRAELI, IMBIRI MWANA WA MDAMU USECHEE. NGERA MNDUNGI WALEGHA KUMKARIBISHA ANGU KUSIKIRA MALGHO GHENYU, IJI MWAKAFUMA IYO NYUMBA ANGU UGHO MUZI, MGHUGHUDUO TERI YA MAGHUNYI KONYU NAMGHORIA LOLI, ITUKU JA KUTANYWA MUZI UGHO GHUCHAKABWA KUCHUMBA MIZI YA SODOMA NA GOMORA.

UO OSE UGHIWADIAGHA MALAGHO AGHA MUGHORA GHA, WANISIKIRA INI, NA AWO WIMMENYAGHA INYO KWA WUNDU GHWA MALAGHO GHENYU GHA LOLI, WANIMENYA INI. KWA KUNILEGHA WAMLEGHE UO ABA UNIDUMIERUMAGHIENYI MATIRIRO KWA WANDU GHWARO. UO UMANGAGHA NA IRUMIRIO UCHAKIRWA.

MATHAYO 10:17-20
JOHANE 15:20-21
JOHANE 15:22-25
ZABURI 35:19
LUKA 12:49-53
MATHAYO 10:21
MATHAYO 10:23
JOHANE 15:18
JOHANE 15:19

MKULINDIE NA WADAMU, ANGU WICHAMCHENJA MANDUNYI NAWO WICHAMKABA NA VIBOKO ANDENYI YA SONAGOGI RAWO. MCHAGENJWA IMBIRI YA AWO WIBONYAGHA NGOMA NA WUZURI KWA WUNDU GWAPO; MPATE KUCHILA IJO ILAGHO JIBOIE KWAWO NA KWA MBARI ZIMA WORI.

GHENJA MANDUNYI, MSEKAMBO NI CHONGO WEI MGHORA WADA ANGU NGERO YARO IKAVIKA, MCHANEKWA GHA KUGHORA. ANGU MALAGHO MCHAGHORA SI GHENYU GHANGI ELA NI GHA ROHO WA NDEYO ONYU UKO ANDENYI KONYU. KUMBUKENYI ANGU MDUMIKI NDEKAIAGHA M'BAA KUCHUMBA BWANA WAKE. NGERA WERENITIRIRIEGHE INI, WICHAMTIRIRA NA INYO WORI, NGERA WEREJIWADIEGHE ILAGHO JAPO WICHAJIWADIA NA YENYU WORI.

NGERA SERECHIEGHE NA KUGHORA NAWO, KUMANGU, NDEWIWADIE KAUNG'A ELA IDANA NDEWIWADIE JEKUDEDERIA KWA WUNDU GHWA KAUNG'A YAWO. UO UZAMILWAGHA NI INI, WADAZAMILWA NI ABA WORI. NGERA SERECHIEGHE NA KURIBONYA IRO KAZI MNDUNGI JINGI USERIBONYERE, KUMANGU NDEWIWADIE KAUNG'A ELA IDANA WAWONIE AGHA NIGHIBONYERE WIKARAMILWA NI INI, HATA NA ABA WORI. ELA GHAKAIA GHAJA GHIANDIKILO SHARIENYI KWAWO GHIPATE KUKATIA'WEREZAMILOGHE NI INI DUU.

NACHEE KUKORA MODO NDOENYI. NANI NABOILWAGHA SAKI NGERA GHWADABUKA! MUAGHESHA NECHA KUREDA SERE NDOENYI? HATA SIKO KUNGI ELA NI MAWAGANYIKO! KUFUMA IDANA WANDU WASANU WA NYUMBA IMWERI WICHAWAGHANYIKA WADADU KWA WAWI NA WAWI KWA WADADU WITANGALANAGHA . NAMGHORIA MALAGHO AGHA, MPATE KUKAIA NA SERE ANDENYI KWAPO; MCHAKAIA NA WASI WURUMWENGUNYI, ELA KAIENYI NA NGOLO, INI NAGHUSIMA WURUMWENGU.

JOHANE 16:33

NIWINEKIE ILAGHO JAKO, WIKAZAMIA WURUMWENGU ANGU WISEKO WA WURUMWENGU; SEJI INI WORI NISEKO WA WURUMWENGU ANDUANGI. SILOMBAGHA KUWIFUNYE WURUMWENGUNYI, ELA NAWOMBA KUWILINDIE NA UJA MBIWI. AWO NDEWIKO WA WURUMWENGUNYI SA IJI INI NISEKO WA WURUMWENGUNYI. KUWIWIKE WIKAIE WAKO WENI KWA CHIA YA IYO LOLI; IJO ILAGHO JAKO NIYO LOLI.

SA IJI KONI KORENIDUMIEGHE WURUMWENGUNYI NANI WOKONI NAWIDUMA AWO WURUMWENGUNYI; NA KWA WUNDU GWAWO NAKUWIKA INI MONI KWAKO ERI NAWO WENI WIBONYO KUKAIA WAKO WENI KWA IYO LOLI. NANI SIWILOMBIAGHA AWO WENI WIEKERI ANDUANGI, ELA NA HATA AWO WICHAANIRUMIRIA KWA WUNDU GHWA ILAGHO JAWO ANGU WOSE WIKAIE KINDO CHIMWERI, WURUMWENGU GHUPATE KURUMIRIA ANGU NI OHO KURENIDUMIEGHE.

JOHANE 17:1-26

JESU KUWILOMBIA WANUGHI WAKE

ABA, NGELO YAVIKA; MKASE MWANA WAKO, NA MWANA WAKO WORI UKUKASE OHO. ANGU KOREMNEKIEGHE NGUMA AIGHU YA WADAMU WOSE, UWINEKE IRANGI JA KALA NA KALA WAJA KOREMNEKIEGHE.

NAJO IRANGI JA KALA NA KALA NIJO IJI: WIKUMANYE OHO MLUNGU WA LOLI KUEKERI, NA KUKASA OHO AHA NDOENYI, NAIMERIA IJA KAZI KORENEKIEGHE NIIBONYE. IDANA ABA, NIKASE INI IMBIRI KWAKO, KWA UGHO WUBAA NEREKOGHE NAGHO IMBIRI YA KUUMBWA KA WURUMWENGU. NAKUBONYERE KUMANYIKE KWA WANDU AWA KORENINEKIEGHE WURUMWENGUNYI. WEREKOGHE WAKO, KUKANINEKA INI, NAWO WAMERIE KUJIWADA ILAGHO JAKO. IDAND WAMERIE KUMANYA VOSE KUNINEKIE VEDE FUMA KWAKO, KWA KUKAIA NAWINEKIE IJO ILAGHO KORNINEKIEGHE, NAWO WAJIWADA NA KUMANYA ANGU, NEDEFUMA KWAKO SENA WIKARUMIRIA ANGU NI OHO KORENIDUMIEGHE.

INI NAWILOMBIA AWO, SIGHULOMBIAGHA WURUMWENGU ANDUANGI. ELA NAWILOMBIA AWO KORENINEKIEGHE, ANGU AWO NI WAKO. VOSE NIKO NAVO NI VAKO NA VAKO NI VAPO; NANI NAAWOYAKASWA ANDENYI KWAKO IDANA NIACHA KWAKO, SIKO SENA WURUMWENGUNYI. ABA MWELI WILINDIE KWA IRINA JAKO IJO JENI KORENINEKIEGHE, WIPATE KUKAIA KINDO CHIMWERI SA IJI KONI IS DIKO UMWERI.

IJI NEREKWANYEGHE NAWO, NEREWIWIKIEGHE BANANA KWA IJO IRINA JAKO KORENINEKIEGHE. NAWILINDIRIE, HATA UNGI NDERELAGHARIEGHE, ELA UO MWANA WA KUTOTA; ERI MAANDIKO GHIKATISHO. IDANA NIACHA KWAKO, NANI NAGHIGHORA MALAGHO AGHA WURUMWENGUNYI, ERI KUBOILWA KWAPO KUKATE KUCHUO ANDENYI NGOLONYI KWAWO.

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design