Home         Translations         About Us   
search  
The Words of Jesus: Fizarana Voalohany

 

NY FANJAKAN'NY LANITRA

Hatramin'ny andron'i Jaona Mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, .dia nandroso amin-kery ny fanjakan'ny lanitra ary maro be ny isan'ireo izay liana ary namoy fo nandrombaka ny fahamarinana! 1

 

Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny tanimbarin'ny mpamboly iray, voavoly varim-bazaha tsara. Indray alina izay, raha mbola natory ilay mpamboly, tonga ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teo ambonin'ilay varim-bazaha ary nandositra izy avy eo. Rehefa nitsimoka avy ao anaty tany ny varim-bazaha voalohany, niara-nitranga taminy koa ny tsiparifary. Tonga teo ny mpanompon' ilay mpamboly nahita izany ka nalahelo mafy nilaza taminy hoe: " Hono ho ahoTompoko, tsy voa tsara moa no nafafinay teo amin'ny sahanao? Koa maninona aza no tena be dia be toa izao ny voatsiparifary ? "

Hoy ilay Mpamboly hoe: " Tsy maintsy ny fahavalo izay no nanao an'io. "

" Tokony hiezaka hanala an'ireo ve izahay? " hoy ilay mpanompony. "

Tsia "hoy ilay mpamboly. " Raha hesorinareo ny tsiparifary dia hesorinareo miaraka aminy koa ny vary. Avelao aloha hiara-haniry izy roa mandram-pahatongan'ny fotoam-pijinjana; ary amin'ny fotoam-pijinjana holazaiko amin'ny mpioty hoe: " Angony aloha ny tsiparifary, ary fatory ho salohiny iray izy hodorana. Avy eo angony ny vary ho any amin'ny fitoeram-bokatro.

" Ny Zanak'Olona no mpamafy voa tsara. Izao tontolo izao no saha. Misolo-tena ny zanaky ny fanjakana ny voa tsara, ary misolo-tena ireo izay voafitak'ilay ratsy ny tsiparifary. Ny devoly no fahavalo izay namafy ny voatsiparifary. Ny fotoam-pijinjana no faran'izao tontolo izao ary ny anjely no mpamory ny vokatra. Ary rehefa voaangona sy voadoro ny tsiparifary, toy izany koa no hiseho amin'ny faran'izao andro izao. Haniraka ny anjeliny ny Zanak'Olona, ary hanangona izay zavatra rehetra izay nahatonga ny olona ho tafintohinana izy ireny, ary ireo izay velona tsy manara-dālana any ivelan'ny fanjakany, dia halefany sesi-tany any amin'ny fitoerana misy fitomaniana sy fijaliana. Ary ny marina hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny Rainy. Raha manan-tsofina hihaino ianareo dia henoy izany teny izany. 2

Ho rava ny fanjakana rehetra izay misaraka hanohitra ny tenany ihany, ary ny tanāna na trano rehetra izay misaraka hiady an-trano ihany dia hirodana no iafarany. Tahaka izany koa, raha miady amin'i Satana i Satana,dia misaraka hanohitra ny tenany ihany izy. Ahoana ary no haharetan'ny fanjakany?

Tsy misy olona afaka manaisotra avy amin'ny fanjakan'i Satana raha tsy mamatotra an'i Satana aloha izy. Raha amin'ny fanekena nataoko amin'i Satana no androahako demonia sy anaovako famantarana sy fahagagana, dia amin'ny hery inona no anaovan'ny zanakareo an'izany koa? Aoka izy ireo no ho mpitsara anareo: afaka mamaly izany fanontaniana izany ho anareo izy. Kanefa kosa raha amin'ny Fanahy Masin'Andriamanitra no amoahako sy amoahan'ny zanakareo demonia, dia efa tonga eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. 3

Mbola tsy novakianareo tao anaty Soratra Masina angaha ny teny hoe: " Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano, no efa tonga vato fehizoro omem-boninahitra; ity no nataon'ny Tompo, ka mahafinaritra eo imasontsika! " Indro ny fanjakan'Andriamanitra dia efa ho esorina aminareo izay mihaino fotsiny nefa tsy manao na inona na inona, ary nomena ho an'ireo olona izay miasa mba hamoa voa eo amin'ny fiainany. 4

Tandremo ny fomba fampiaranareo ity hafatra ity: fa azo avela daholo ny fahotan'ny olona rehetra miaraka amin' ny fitenenan-dratsy nataony. Fa tsy misy fampihavanana ho an'ireo izay mahita ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, miteny ratsy manohitra ny Fanahy Masina. Fandikana ny lalāna mandrakizay izany. Tandremo izao teny izao: fa ny olona ratsy fanahy sy ny mpivaro-tena hiditra hialoha anareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nandre ny antso ho amin'ny fiainana izy ireo ka niverina tamin'Andriamanitra. Ireo olona mpivavaka amin'ny andaniny kosa nandre ny antso, kanefa an-tsitrapo no nandavany azy.

Tsy ny famerimberenana ny hoe: " Tompoko, Tompoko " no hidiranareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny fanaovanareo ny sitrapon'ny Raiko izay any an-danitra.

Inona moa no hitranga, raha mandeha mankany am-baravaran'ny iray amin'ireo trano lehibe ao an-tanān-dehibe amin'ny andro alina be hianao, ka efa any am-pandriana ny tompon-trano, hianao anefa mandondona mafy sy miantsoantso hoe: " Vohay ny varavarana fa te-hiditra aho e ! "

Hamaly ilay tompon-trano hoe: " Mandehana any , tsy fantatro hianao. "

Raha mbola mikiry manazava hianao hoe: " Ka izaho anie nisakafo tao amin'ny hotely nihinananao e, ary nandre anao nampianatra teny amin'ny arabenay, " dia izao ihany no havaliny: " Tsy mazava aminao ny teniko, efa nolazaiko taminao fa tsy mahafantatra anao aho. Aza manabataba ahy!"

Amin'ny andron'ny fitsarana be dia be no ho avy ka hanao hoe: " Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve izahay, sy nandroaka demonia tamin'ny anaranao, ary tamin'ny anaranao no nanaovanay asa mahagaga? "

Dia tsy maintsy holazaiko azy amin'izay hoe: " Mialā amiko, tsy nahafantatra anareo mihitsy Aho. Niaina ny fiainanareo manontolo tamin'ny fanaovan-dratsy hianareo. " 6

Mampianatra anareo amin'ny alālan'ireto fanoharana ireto Aho. Nomena anareo ny hahalala ny zava-miafin'ny fanjakan'ny lanitra. 7

Ity misy tantara anankiray indray hanehoana ny fanjakan'ny lanitra: Indray andro izay nisy lehilahy anankiray mpanankarena mpametra-bola amin'ny raharaham-barotra, izay niomana handeha hivahiny any an-tany lavitra. Novoriany ireo telo lahy mpiara-miasa akaiky aminy alohan'ny andehanany ka napetrany tamin'izy ireo ny fitantanana ireo petra-bolany raha lasa izy. Nomeny kaontim-bola dimy ny voalohany, kaontim-bola kely roa no nomeny ny faharoa, ary ny fahatelo nomeny kaontim-bola kely iray. Samy nomeny andraikitra avy arakaraky ny talentany izy ireo.

Ilay mpiara-miasa akaiky aminy izay nomeny kaontim-bola dimy tonga dia nanomboka nividy sy nivarotra, ary tsy ela akory dia nitombo avo roa heny ny petra-bolany ka nanana kaontim-bola folo izy. Nanao toy izany koa ilay mpiara-miasa aminy faharoa. Nampiasany ilay kaontim-bola roa izay napetraka taminy, ary afaka nampitombo azy avo roa heny koa izy. Fa kanosa kosa ilay fahatelo. Napetrany tao anaty vatakely ny kaotiny, ka naleviny tao anaty tany. Ary lasa izy fa matahotra sao very na misy mangalatra ilay izy.

Volana maromaro taty aoriana, niverina tamin'izay nalehany ilay lehilahy mpanan-karena. Tonga dia novoriany ireo mpiara-miasa akaiky aminy mba hanome tatitra ny amin'ny nitantanan'izy ireo ny volany.

Notantarain'ilay mpiara-miasa aminy voalohany ny fomba nampiasainy ny kaontim-bola dimy ka manana kaontim-bola folo izy amin'izao fotoana izao. Izao no nolazain'ilay lehilahy mpanan-karena taminy: " Tsara mihitsy ny nataonao sady nahatoky hianao. Satria mahatoky hianao tamin'ireo kaontim-bola dimy ireo dia homeko vola be lavitra noho ireo hianao hotantananao. Afaka manomboka mifaly amin'ireo andraikitra ireo hianao androany. "

Nantsoiny indray ilay mpiara-miasa aminy faharoa, izay nilaza hoe: " Roa ny kaontim-bola nomenao ahy hampiasaiko; manana efatra aho izao"

Nony nandre izany ilay lehilahy mpanan-karena dia namerina indray izay nolazainy tamin'ilay mpiara-miasa aminy voalohany: " Tsara izany, nahatoky tamin'ny fitantananao ireo kaontim-bola kely roa ireo hianao. Omeko be dia be hampiasainao hianao. Mandehana manao ny asanao amin'ny fifaliana. "

Ary farany, niantso ilay mpiara-miasa aminy fahatelo izy. Hoy izy io: " Nataoko foana fa lehilahy masiaka hianao. Manangona zana-bola amin'ny volan'ny olona hianao, ary nieritreritra aho fa ho alainao fotsiny izao izay rehetra zana-bola azoko tamin'ny kaontim-bolako kely io. Ka dia naleviko tao anaty tany ilay izy, ary navelako tao mandram-piverinao.

" Ary izao no notenenin'ilay lehilahy mpanan-karena taminy: " Hianao ity dia mpiara-miasa adaladala. Fantatrao ny fomba fitondrako ny varotra. Farafaharatsiny mba azonao napetraka tany amin'ny banky ny vola mba hahazoany zana-bola. Kaontim-bola iray ihany no nomena ho tantananao dia nalevinao tao anaty tany ilay izy. Izao na dia ity aza dia halaina aminao ka homena ny iray izay nitantana izany tamim-pahendrena. Inona sisa ny aminao, afa tsy alahelo sy nenina? "

Any amin'ny fanjakan'ny lanitra ireo mampiasa izay ananany, tsy maninona akory na dia hoatrany tsy misy dikany aza izany, dia mbola hahazo bebe kokoa hatrany hatrany ary hanana be dia be; fa ireo izay rehetra manao amin-tahotra na ireo tsy mahatoky na dia amin'ny zavatra farany izay kely indrindra aza , dia ho very daholo ny zavany rehetra ananany no iafarany. 8

Ohatra iray koa afaka sintomina amin'ny tantaran'ilay lehilahy tompon'ny tany izay niainga vao mangiran-dratsy hitady mpiasa hiasa ny tanim-boalobony. Rehefa nahita ny mpiasa mahay ilay asa izy dia nifanaiky tamin'izy ireo amin'ny karamany, farantsa volafotsy iray isan'andro. Ary naniraka azy ireo ho eny an-tanim-boalobony izy.

Nony atoandrotoandro, tokony teo amin'ny sivy ora, niverina nankany an-tanāna izy, ary nahita andiana mpiasa izay tsy miasa mijoro tsy manao na inona na inona eo afovoan-tsena; hoy izy tamin'izy ireo: " Mandehana miasa any an-tanim-boaloboko, fa homeko karama tsara ianareo. "

Tamin'ny roa ambiny folo, niverina nankany an-tanāna ilay tompon'ny tany, ary tamin'ny telo tolakandro indray, isaky ny mankany izy mitondra ireo olona tsy an'asa hiasa ao amin'ny tanim-boalobony. Farany, tokony tamin'ny dimy ora hariva, nandeha farany nankany an-tanāna izy. Nifanena tamin'ny olona midonana-poana tsy an' asa izy. Nanontany azy izy hoe: " Fa maninona hianareo no mijorojoro eto fotsiny mandritra ny andro? "

Hoy izy ireo hoe: " Satria tsy misy olona manakarama anay " Hoy izy: " Andao ary fa mbola manana asa ho anareo ao amin'ny tanim-boaloboko aho. "

Rehefa tonga ny hariva, dia hoy ilay tompon'ny tany tamin'ilay mpikarakara ny tanim-boaloboka: " Antsoy ireo mpiasa tany eny amin'ny tanim-boaloboka, ary omeo azy ireo ny karamany, atombohy amin'ny farany mankany amin'ny voalohany izay nampiasaiko androany. "

Izay nanomboka niasa tamin'ny dimy hariva no nandroso, ary samy nandray farantsa volafotsy iray avy izy. Nony nahita izany ireo izay niasa hatramin'ny maraina dia nihevitra fa hahazo bebe kokoa. Nony nandroso anefa dia nahazo farantsy volafotsy iray avy koa izy. Tonga izy dia nanomboka nimonomonona tamin'ny tompon'ny tany: " Ireo tara vao nantsoina niasa androany hariva zara raha niasa adiny iray, nefa nomenao karama mitovy amin'ny anay. Izahay no nanao ny ankamaroan'ny asa nandritra ny fotoana tena nahamay indrindra tamin'ny andro. "

Namaly azy ilay tompon'ny tany hoe: " Ô Ry zalahy a, tsy nanao ratsy anareo aho. Moa tsy efa nifanaiky ny amin'ny karama indray andro moa isika ho farantsa volafotsy iray? Ka raiso ny anareo, dia lasa hianareo. Izaho no nisafidy ny handoa karama mitovy amin'ny anareo ho an' ireo izay nanomboka niasa tamin'ny fiafaran'ny andro.

Moa ve tsy manana zo hitantana ny volako araka izay hitiavako azy aho?Ary angaha feno fialonana ny masonareo satria hitanareo fa malala-tānana sy tsara fanahy aho?

Mbola fanoharahana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra koa ity, satria lazaiko aminareo ,fa izay farany no ho voalohany ary izay voalohany no ho farany. Be dia be no nantsoina fa vitsy kely no fidina.9

Fa sahala amin'ny harena milevina any anaty tanim-boly ny fanjakan'ny lanitra. Hitan'ity lehilahy iray ity izany indray andro izay.Ka tonga dia nototofany haingana izany. Nivarotra tamin'ny fifaliana izay rehetra nananany izy, nataony ho toy ny zavatra kely izay nafoiny tamin'izany mba hividianany ilay tanim-boly.10

Tsy navelan'ireo izay rehetra miditra ny fanjakan'ny lanitra hisy zavatry ny tany mihazona azy ireo ety.Tahaka ny mpivarotra izay nitady ny perla iray lafo vidy nandritra ny fiainany manontolo, nahafoy ny zavatra rehetra tamim-pifaliana izy ireo mba hahafahany mahazo izany harena sarobidy izany- fiainam-baovao, fomba fisainana vaovao , fanantenana eto amin'ity izao tontolo izao ity sy ny fiainana izay mbola ho avy .11

Mandroso manaraka planina masina ny fanjakan'Andriamanitra. Mamafy voa eny an-tanim-boliny ny mpamboly ,ary lasa natory izy rehefa vitany ny asa nataony. Isan'andro izy mifoha miasa mandra-paharivan'ny andro.Tao anatin'izany nanomboka ny fitombo araka ny lalān'ny natiora , nitsimoka sy nanomboka nitsiry ilay voa, zavatra isan-karazany tena sarotra tsy takatry ny sain'ilay mpamboly; voalohany aloha nisy tsiry malefaka kely nipoitra, dia avy eo salohim-bary, avy eo indray vokatra masaka; mandram-pahatonga ny fotoana andraisan'ilay mpamboly ny antsiny fa tonga ny fararano.12

Tahaka ny voan-tsinampy nambolena eny an-tanimboly ny fanjakan' ny lanitra. Na dia anisan'ireo voa farany izay madinika indrindra aza izy, zava-maniry lehibe no maniry avy aminy, manjary avo be saika tahaka ny hazo, toerana izay ipetrapetrahan'ny vorona sy ahitany fialofana.Tahaka ny sira indray mitsingina anaovana mofo. Ka na dia afangaro amin'ny kobam-bary betsaka aza, dia mahamasina ny koba rehetra izy.13

Farany ny fanjakan'ny lanitra dia azo ampitahaina amin'ny haraton'ny mpanarato iray ,izay nalatsaka tany amin'ny faran'ny rano ka nahazo karazan-trondro maro. Nosarihin'ilay mpanarato teny an-tanety ilay izy rehefa feno.Teo dia nangoniny tao anaty harona ny trondro tsara, nariany ny ratsy . Ho tahaka izany koa ny amin'ny andro farany.Ho tonga ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hiala amin'ny zanak'Andriamanitra, hanipy ny ratsy fanahy any anaty afo, toeran'ny fanaintainana sy ny fahoriana.14

Nirahiko hianareo, tsy manana fananana, tsy manam-bola na koa tsy manan-java-kianteherana mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Mba efa tsy nanana na inona na inona ve hianareo indray mandeha? Aza manahy ny ampitso, fa avelao ny ampitso hanahy ny aminy. Marina, efa ampy izay manahirana anareo isan'andro, mba tsy hiahianareo ny amin'ny ho avy. Iza aminareo no afaka mampitombo ny halavany irain-jehy amin'ny fiasan'ny sainy?15

Jereo ny vorona eny amin'ny habakabaka; tsy mba manidina eny izy sady be fanahiana ! Tsy mba miari-tory ela izy ny alina mieriteritra ny amin'ny andro ho avy, satria ny Rainareo any an-danitra no miantoka ny fanomezana sakafo azy. Tsy fantatrareo ve fa manoatra noho ny fikarakarany ny vorona ny fikarakarany anareo?16

Moa tsy vola madinika vitsivitsy fotsiny no vidin'ny tsintsina roa eny an-tsena? Nefa mbola tsy nianjera amin'ny tany ny iray amin'izy ireny ka tsy fantan' ny Ray any an-danitra! Ka noho izany, ajanony amin'izay ny fatahorana. Manan-danja lavitra noho ny andian-tsintsina ianareo. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisany.17

Nahoana ianareo no manahy ny amin'izay hotafianareo? Jereo ny lisy maniriniry foana eny an-tsaha. Maniry amin'izao izy ireny , tsy mila miezaka akory. Na dia ny Mpanjaka Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza nefa dia tsy mba nanao fitafiana tsara tarehy tahaka ny iray amin'ireny voninkazo ireny. Raha toa izany no ikarakaran'Andriamanitra izay maniriniry foana eny an-tsaha, izay eo androany ary ampirehetan'afo kosa rahampitso, moa tsy manoatra noho izany ve no hikarakarany anareo? Nahoana no kely finoana toy izany ianareo?

Ka noho izany atsaharo ny fitenenana hoe: " Inona no ho haninay? Inona no ho sotroinay? Hanana ny ampy hitafianay ve izahay? " Izany no fomba fisainan'ny tsy manam-pinoana, manahy foana. Mangala aina! Fa fantatrin'ny Rainareo any an-danitra fa ilainareo daholo ireo rehetra ireo, ary mihoatra noho ireo aza.

Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia homena anareo izay rehetra ilainareo.18

NY DIDIN'NY MPANJAKA

Ity no lehibe indrindra amin'ny didy rehetra: Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra , sy amin'ny fanahinao rehetra ,ary amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra.1

Ary aoka ho toy izao ny didy faharoa: Ho tia ny mpifanolo-bodirindrina aminao tahaka ny itiavanao ny tenanao hianao.2

Izao no didiko : Ny mba hifankatiavanareo tahaka ny itiavako anareo!Tsy misy didy lehibe noho ireo.Tsy misy olona manana fitiavana lehibe kokoa noho Ilay manaiky hanolotra ny ainy ho an'ny namany!3

Na iza na iza miaina mifanohitra amin'ny kely indrindra amin'ireo didy ireo, dia izy no ho kely indrindra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na iza na iza miaina an'ireo, ary mampianatra ny hafa ny fifaliana amin'ny fanarahana azy, dia antsoina hoe lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Efa nolazaiko anareo izany rehetra izany , mba ho aminareo ny fifaliako, ary mba ho tanteraka ny fifalianareo.4

Marina fa efa nahare olona hianareo niteny hoe : " Mandeha ho azy ny mitia ny mpifanolo-bodirindrina aminao, ary mankahāla ny fahavalonao. "

Fa Izaho kosa milaza hoe, tiava ny fahavalonareo.Tahio ireo izay manozona anareo.Valio soa izay mankahala anareo. Mivavaha ho an'izay manambāny sy manenjika anareo; fa rehefa manao izany hianareo dia ho tonga zanaky ny Rainareo izay any an-danitra: fa Izy mampiposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampirotsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Raha izay tianareo ihany no tianareo, inona no maha tsara izany? Fa ny mpanao ratsy aza mba manaraka izany fomba izany koa. Raha ny namareo ihany no ampiantranonareo inona no valisoa ho azo amin'izany?5

Fa izao ahay, mifankatiava hianareo tahaka ny nitiavako anareo. Rehefa manao izany hianareo dia ho hitan' ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, satria feno izany fitiavana tsy tia-tena izany ianareo. Aoka tsy ho voafitaka hianareo, raha misy tena tia Ahy tokoa dia ho fantatrareo izany. Fa hiaina araka ny teniko izany olona izany; omen'ny Raiko voninahitra ary voatahy amin'ny fanatrehany amin'ny maha sakaizany azy. Raha mihaino izay lazaiko hianareo, ka manatanteraka izany , ary tia Ahy, dia ho tian'ny Raiko sy ho tiako ianareo. Ho tonga Izahay hanamboatra fitoerana ho Anay ao anatinareo, ao amin'ny tranon' ny fonareo.6

Tia anareo ny Raiko, satria nino Ahy ianareo, ary nino fa avy amin'Andrimanitra Aho. Tomoera amin'izany fitiavana izany. Tandremo ny teniko dia hitoetra amin'izany fitiavana izany hianareo; mitandrina ny didin'ny Raiko Aho, ary amin'ny fanatanterahako izany dia mitoetra ao amin'ny fitiavany Aho. 7

Nisy lehilahy iray izay nandeha avy an'i Jerosalema ho any Jeriko. Teny an-dālana izy notafihan'ny jiolahy izay nanendaka ny akanjony, nikapoka azy, ary namela azy torana teo. Nisy mpisorona sendra nandalo anefa tamin'izany lālana izany. Raha nahita ity lehilahy mahantra ity izy anefa dia niala ho ery ampitan'ny lālana.

Tsy ela taorian'izay kosa, nisy lehilahy izay fatra-pivavaka nandalo teo. Niondrika nijery an' ilay olona niharan-doza izy, dia lasa nandeha haingana.

Farany indrindra, nisy Samaritana izay namavomavoina noho ny firazanany nanatona. Raha nahita ity lehilahy naratra ity izy, tonga dia nangoraka azy, ka ny akanjony mihitsy no norovitiny hanaovana lamba lavalava ary nofeheziny ny ratran'ilay olona, nohosorany menaka sy divay. Dia napetrany moramora teo ambonin' ny borikiny izy avy teo, ka nentiny ho any amin'ny hotely fandraisam-bahiny. Dia naka toky tsara izy fa ho voakarakara tsara io lehilahy io.

Ny maraina nialohan'ny hiangany, nandoa vola tamin'ny tompon'ny hotely fandraisam-bahiny izy ary nanao hoe: " Karakarao izy; ary rehefa miverina aho , haloako ny volanao."

Ka iza amin'ireo olona telo ireo no naman'ilay lehilahy izay nianjera teo an-tānan'ireo jiolahy?

Mandehana, iaino ny fiainanareo manao tahak'izay nataon'ilay lehilahy tsara fanahy avy any Samaria.

NY FANJAKANA VAOVAO

Ny Fanjakan'ny Lanitra 1. Matio 11:12, 2. Matio 13:24-30,37-43, 3. Matio 12:25-29, 4. Matio 21:42,43, 5. Marka 3:28,29; Matio 21:31,32, 6. Matio 7:21; Lioka 13:25-27; Matio 7:22,23, 7. Lioka 8:10, 8. Matio 25:14-30, 9. Matio 20:1-16; 22:14, 10. Matio 13:45,46, 11. Matio 13:44, 12. Marka 4:26-29, 13. Matio 13:31-33, 14. Matio 13:47-50, 15. Lioka 22:35; Matio 6:34,27, 16. Matio 6:26, 17. Matio 10:29,30, 18. Matio 6:28-33

Ny Didin'ny Mpanjaka 1. Marka 12:29,30; Deotornomia 6:4, 2. Marka 12:31; Levitikosy 19:18, 3. Marka 12:31; Jaona 15:12,13; Marka 12:31, 4. Matio 5:19; Jaona 15:11, 5. Matio 5:43-47, 6. Jaona 13:34,35; 14:23, 7. Jaona 16:27; 15:9,10, 8. Lioka 10:30-37

 

 
 

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design